Forskrift om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften)

DatoFOR-2008-02-29-240
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 3
Ikrafttredelse13.12.2009
Sist endretFOR-2016-12-19-1734 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2001-12-04-1335, FOR-2001-12-04-1336, FOR-2005-12-19-1621
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§3d, LOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§6, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort14.03.2008   kl. 15.10
Rettet01.03.2009 (figur i § 9-78)
KorttittelTogframføringsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 29. februar 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 3d, § 4 og § 6, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) § 1-3.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 151, 5 des 2011 nr. 1186, 12 jan 2012 nr. 63, 5 des 2011 nr. 1186, 3 sep 2013 nr. 1048, 30 april 2014 nr. 592, 19 des 2016 nr. 1734.
Rettelser: 09.04.2008 (promilletegn), 13.02.2009 (figurer i § 9-16, § 9-17, § 9-18, § 9-64), 01.03.2009 (figur i § 9-78).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

I. Generelt

§ 1-1.Virkeområde
1. Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og tilknyttede spor. Forskriften gjelder likevel ikke for strekninger som er utrustet med ERTMS.
2. Forskriften stiller direkte krav til fører, togleder, togekspeditør, hovedsikkerhetsvakt, ombordpersonell, signalgiver, personell som deltar i skifting, personell som deltar i arbeid i spor og personell som foretar klargjøring av tog.
3. Forskriften fastsetter bestemmelser om signaler, trafikkstyring , klargjøring av tog, kjøring av tog, skifting og om arbeid i spor.
4. Forskriften gjelder likevel ikke der annet følger av TSI OPE CR.
5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell og operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten, for eksempel skiftepersonell, trafikkstyrer, sikkerhetsvakt mv., dette gjelder likevel ikke førere som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. Bestemmelsen gjelder likevel ikke for slikt personell i grensekryssende trafikk i selskaper som har lisens og A-sertifikat i Sverige og B-sertifikat i Norge hvis personellet oppfyller helsekrav etter svensk lovgivning.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012), 12 jan 2012 nr. 63, 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 1-2.Formål

Togframføring, skifting og arbeid i spor skal gjennomføres sikkerhetsmessig forsvarlig slik at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser unngås så langt det med rimelighet er gjennomførbart.

§ 1-3.Kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur

Ved kjøring av tog i forbindelse med drift av jernbaneinfrastruktur, gjelder bestemmelsene for jernbaneforetak i denne forskrift tilsvarende.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Definisjoner

§ 1-4.Generelle definisjoner

I forskriften her menes med:

a)jernbaneinfrastruktur:

trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg,

b)infrastrukturforvalter:

ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette og vedlikeholde jernbaneinfrastrukturen eller deler av denne som angitt i direktiv 91/440/EØF artikkel 3; dette kan også omfatte forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemer for jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak,

c)trafikkstyring:

togledelse og andre funksjoner som koordinerer og bidrar til å ivareta sikkerheten for kjøring av tog og skifting,

d)jernbaneforetak:

ethvert offentlig eller privat foretak hvis hovedvirksomhet er transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften,

e)jernbanevirksomhet:

virksomhet som driver gods- og persontransport, jernbaneinfrastruktur og/eller trafikkstyring,

f)togframføring:

de aktiviteter og tiltak som i tillegg til eller sammen med kjøringen, bidrar til at toget kommer sikkert fram,

g)strekning med fjernstyring:

den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togleder fjernstyrer sikringsanlegget,

h)strekning uten fjernstyring:

den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togekspeditørene på to stasjoner utveksler togmeldinger,

i)togmelding:

meldinger som utveksles mellom togekspeditørene på to stasjoner for å sikre at det kun er ett tog på blokkstrekningen om gangen,

j)togvei:

spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen,

k)skiftevei:

det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring,

l)banestrekning:

stasjoner og linjen,

m)togradio:

et system for radiokommunikasjon med identifikasjon ved tognummer i forbindelse med togframføring,

n)signal:

de fastsatte lyssignal, skilt, stolper, flagg, tegn og lyder som brukes ved togframføring og ved skifting,

o)sikthastighet:

den største hastigheten et tog kan ha for å stoppe på halvparten av den oversiktlige foranliggende strekningen, høyst 40 km/t .

p)TSI OPE CR:

vedlegget til forskrift 19. juni 2012 nr. 564 om gjennomføring av TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet.

0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012 og 9 des 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 1-5.Definisjoner vedrørende signalanlegg

I forskriften her menes med:

a)signalanlegg:

tekniske anlegg som blant annet kan inkludere sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyringsanlegg og automatisk hastighetsovervåkning,

b)sikringsanlegg:

den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring,

c)enkelt innkjørsignal:

forenklet sikringsanlegg som sikrer at det kun stilles innkjørsignal for ett tog om gangen. Anlegget registrerer ikke om det er kjøretøy i sporet,

d)linjeblokk:

den delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen. Linjeblokken kan være integrert i sikringsanlegget,

e)automatisk hastighetsovervåkning (ATC):

den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom hastigheten overstiges. Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal «Stopp», hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet,

f)veisikringsanlegg:

del av signalanlegget som viser signal «Planovergangen kan passeres» mot tog og skift når planovergangen er sperret for veitrafikk,

g)rasvarslingsanlegg:

del av signalanlegget som registrerer ras og viser signal til tog.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 1-6.Definisjoner vedrørende linjen

I forskriften her menes med:

a)linjen:

banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av linjen,

b)hovedspor:

spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog,

c)sidespor:

alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting,

d)holdeplass:

sted på linjen hvor tog kan stoppe for av- og/eller påstigning av passasjerer,

e)blokkstrekning:

strekning som er avgrenset av to nabostasjoner, to naboblokkposter eller en stasjon og en naboblokkpost på strekning med fjernstyring. På strekning uten fjernstyring er blokkstrekningen avgrenset av de to nærmeste stasjonene som er betjent,

f)enkeltsporet strekning:

banestrekning med ett hovedspor mellom stasjonene,

g)dobbeltsporet strekning:

banestrekning med to hovedspor mellom stasjonene,

h)blokkpost:

sted på linjen som utgjør skillet mellom to blokkstrekninger.

§ 1-7.Definisjoner vedrørende stasjoner

I forskriften her menes med:

a)stasjon:

område på banestrekning avgrenset av en eller flere stasjonsgrenser, der utkjørhovedsignal på strekning med fjernstyring eller der togmelding på strekning uten fjernstyring, viser om neste blokkstrekning er klar for tog. På stasjoner kan det være plattformer for av- og påstigning,

b)stasjonsgrense:

grensen mellom stasjonen og linjen markert ved innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal,

c)fjernstyrt stasjon:

stasjon på strekning med fjernstyring som styres av togleder,

d)betjent stasjon:

stasjon på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon som styres av togekspeditør,

e)ubetjent stasjon:

stasjon på strekning uten fjernstyring som ikke styres av togekspeditør. Ubetjent stasjon regnes som en del av linjen,

f)grensestasjon:

betjent stasjon som grenser til en eller flere fjernstyrte strekninger,

g)togspor:

spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog,

h)hovedtogspor:

spor på en stasjon som tog kjører på når sporvekslene ligger i normalstilling.

§ 1-8.Definisjoner vedrørende kjøretøy

I forskriften her menes med:

a)kjøretøy:

jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft,

b)trekkraftkjøretøy:

kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner,

c)hjelpelokomotiv:

trekkraftkjøretøy bakerst i tog som bidrar til togets trekkraft,

d)tog:

trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed,

e)godstog:

tog som kjøres for transport av gods, samt nødvendig personell som har tilsyn med godset,

f)persontog:

tog som kjøres for transport av passasjerer eller for transport av både passasjerer og gods,

g)arbeidstog:

tog som kjøres for å utføre arbeid i spor,

h)hjelpetog:

tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen,

i)skift:

kjøretøy som flyttes under skifting,

j)skifting:

flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor,

k)bremseprosent:

angivelse av et togs samlede bremsede vekt i prosent av togets bruttovekt,

l)bremsetabell:

tabell som for gitte krav til bremselengde og bremsegruppe, angir sammenhengen mellom linjens bestemmende fall i promille, togets hastighet i km/t og nødvendig bremseprosent.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 1-9.Definisjoner vedrørende sporveksler

I forskriften her menes med:

a)sporveksel:

innretning som gjør det mulig å kjøre fra et spor til et annet,

b)avledende sporveksel:

sporveksel som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor,

c)sikret sporveksel:

sporveksel som ikke kan legges om når signal tillater kjøring over sporvekselen, sporvekselen er låst eller sporvekselen er bevoktet,

d)sporsperre:

innretning som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor,

e)middel:

det punktet kjøretøy må stå innenfor på spor som møter eller krysser et annet spor, slik at kjøretøy kan kjøre på det andre sporet.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 1-10.Definisjoner vedrørende kryssing, forbikjøring og passering

I forskriften her menes med:

a)kryssing:

at et tog ikke skal kjøre fra en bestemt stasjon, før et annet tog er kommet inn på stasjonen fra den samme blokkstrekningen toget skal kjøre ut på,

b)forbikjøring:

når to tog som bruker samme blokkstrekning på begge sider av en bestemt stasjon (forbikjøringsstasjon), endrer rekkefølgen fra stasjonen,

c)passering:

når et tog som kjører inn på en stasjon, kjører ut på neste blokkstrekning uten å stoppe på stasjonen.

Kapittel 2. Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon

I. Beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen, utfyllende bestemmelser og dokumentasjon til personell

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-1.Beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen
1. Infrastrukturforvalter skal utarbeide en beskrivelse av jernbaneinfrastrukturen som skal gis skriftlig eller elektronisk til jernbaneforetakene. Beskrivelsen skal utgis på norsk. Beskrivelsen skal minst omfatte de samme forhold som jernbaneforetakene skal beskrive i strekningsboken.
2. Infrastrukturforvalter skal underrette jernbaneforetakene skriftlig eller elektronisk om enhver permanent eller midlertidig endring av jernbaneinfrastrukturen.
3. Infrastrukturforvalter skal ha et system som sikrer at informasjon om endringer er entydig og oversiktlig.
4. Infrastrukturforvalter skal utarbeide prosedyrer som sikrer at relevant personell hos jernbaneforetakene mottar driftsoperative korttidsendringer som har betydning for kjøringen av toget. Underretning om endring skal være skriftlig eller elektronisk. Underretningen kan gis muntlig over togradio når det oppstår særlige forhold som innebærer at underretningen ikke kan gis skriftlig. Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om rutiner for utsendelse og bekreftelse av slike endringer.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-2.Utfyllende bestemmelser om kjøring av tog og skifting på jernbaneinfrastrukturen
1. Infrastrukturforvalter skal utarbeide nødvendige utfyllende bestemmelser om kjøring av tog og om skifting på jernbaneinfrastrukturen. Bestemmelsene skal utgis på norsk. Bestemmelsene skal gis skriftlig eller elektronisk til jernbaneforetakene. Jernbaneforetakene skal følge de utfyllende bestemmelsene som fremgår av de nødvendige avtaler inngått i henhold til forskrift 5. februar 2003 nr. 135 om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) § 8-1.
2. Infrastrukturforvalter skal underrette jernbaneforetakene skriftlig eller elektronisk om enhver permanent eller midlertidig endring i de utfyllende bestemmelsene for kjøring av tog og for skifting på jernbaneinfrastrukturen.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-3.Dokumentasjon til personell hos jernbaneforetak
1. Jernbaneforetaket skal sørge for at føreren har all den dokumentasjon som kreves for kjøring av tog og for skifting. Dokumentasjonen må omfatte alle bestemmelser og prosedyrer som er nødvendig for drift under normale forhold, ved uregelmessigheter og i nødsituasjoner for de banestrekninger som skal trafikkeres og for kjøretøyene som skal benyttes.
2. Jernbaneforetaket skal sørge for at annet personell som har tilknytning til togframføringen, har den nødvendige dokumentasjon som kreves for å utføre sine arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må omfatte alle bestemmelser og prosedyrer som er nødvendig for drift under normale forhold, ved uregelmessigheter og i nødsituasjoner. Dokumentasjonen skal sammenstilles tilsvarende førerens regelbok etter § 2-4.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-4.Førerens regelbok

Jernbaneforetaket skal sammenstille en regelbok for føreren som minst skal dekke følgende forhold:

a)personlig sikkerhet,
b)signalering og trafikkstyring,
c)togdrift, herunder ved uregelmessigheter,
d)trekkraftkjøretøy og andre kjøretøy,
e)beredskap ved jernbaneulykker og jernbanehendelser,
f)kommunikasjon og
g)fastsatte blanketter.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 2-5.Strekningsbok

Jernbaneforetaket skal på grunnlag av beskrivelsen av jernbaneinfrastrukturen sammenstille en strekningsbok. Jernbaneforetaket skal sørge for at personellet til enhver tid har oppdatert dokumentasjon om strekningen som er relevant for den enkelte. Strekningsboken skal minst omfatte:

a)generelle forhold, herunder driftsform, signalanlegg, kjøremønster på dobbeltsporet strekning, nummerering av spor, spesielle opplysninger for jernbaneinfrastrukturen, spesielle forhold vedrørende strømtilførsel og hvilket togradiosystem som skal benyttes,
b)angivelse av stigning og fall på strekningen og
c)detaljert strekningsoversikt, herunder angivelse av stasjoner, blokkposter og holdeplasser, tunneler angitt med kilometer, lengde og beskrivelse av utstyr, nødutganger for evakuering m.m., spesielle hastighetsgrenser, bremsetabeller, toglederområder og beskrivelse av radiosystemer.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Ruter for tog

§ 2-6.Ruter for tog
1. Det skal foreligge en rute for å kjøre et tog. Ruter for tog skal gis skriftlig eller elektronisk til jernbaneforetakene av infrastrukturforvalter. Rutene skal være oversiktlige og entydige. Ruten skal minst omfatte:
a)togets identifikasjon (type transport, tognummer og jernbaneforetak),
b)strekningen toget skal kjøre,
c)hvilke dager eller hvilket tidsrom toget skal kjøre,
d)hvor toget skal stoppe og hva slags stopp,
e)tidspunkt for ankomst og/eller avgang der persontog eller godstog har stopp,
f)tidspunkt for passering av referansepunkter,
g)på hvilke stasjoner togekspeditør skal gi signal «Kjøretillatelse»,
h)hvilket spor toget skal kjøre på stasjonene ved behov og
i)hvilke endringer i ruten for andre tog som en eventuell kjøring av ekstratog medfører.
2. På strekning uten fjernstyring skal ruten i tillegg minst omfatte:
a)hvilke stasjoner som er ubetjente,
b)hvilket signalanlegg det er på stasjoner med togekspeditør,
c)hvor toget skal krysse med ett eller flere tog, dersom togene bruker samme blokkstrekning på begge sider av stasjonen, og det andre togets eller de andre togenes nummer,
d)hvor toget skal krysse med et annet tog, dersom forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under 1 time og togene kjører over en felles blokkstrekning, og det andre togets nummer,
e)hvor det skal foregå forbikjøring og det andre togets eller de andre togenes nummer og
f)for hjelpetog skal det i tillegg opplyses om fra hvilken stasjon, sidespor eller holdeplass det skal kjøres med sikthastighet.
3. Infrastrukturforvalter skal underrette jernbaneforetakene om enhver endring i rutene.
4. Jernbaneforetaket skal sørge for at relevant personell har ruten for kjøringen av toget.
5. Infrastrukturforvalter skal utarbeide prosedyrer som sikrer at relevant personell hos jernbaneforetakene mottar korttidsendringer i ruten. Underretning om endring skal være skriftlig eller elektronisk. Underretningen kan gis over togradio når det oppstår særlige forhold som innebærer at underretningen ikke kan gis skriftlig. Underretning om sporendring kan unnlates dersom det ikke har sikkerhetsmessig betydning for kjøringen av toget.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).

III. Kommunikasjon

§ 2-7.Mottak av ordrer, tillatelser, underretninger og signaler
1. Muntlige ordrer, tillatelser og underretninger i forbindelse med togframføringen samt ved skifting og arbeid i spor anses ikke som mottatt før hele, eller det vesentlige innholdet, er gjentatt av den som skal motta ordren, tillatelsen eller underretningen. Tilsvarende gjelder for signaler som formidles muntlig.
2. Skriftlige eller elektroniske ordrer, tillatelser og underretninger i forbindelse med togframføringen anses ikke som mottatt før de er kvittert for av den som skal motta ordren, tillatelsen eller underretningen.
§ 2-8.Skriftlig eller elektronisk kommunikasjon

Ved all skriftlig eller elektronisk kommunikasjon fra toglederen eller togekspeditøren til føreren eller den ombordansvarlige, skal det brukes faste formularer. Formularene skal fastsettes av infrastrukturforvalter.

§ 2-9.Muntlig kommunikasjon
1. Ved muntlig kommunikasjon mellom føreren og toglederen skal det benyttes togradio. Ved muntlig kommunikasjon mellom føreren og togekspeditøren eller den ombordansvarlige og togekspeditøren, skal det benyttes togradio dersom det ikke kommuniseres direkte.
2. Ved muntlig kommunikasjon gjennom togradio skal føreren og den ombordansvarlige oppgi:
a)funksjon og
b)tognummer uttrykt ved ett og ett siffer.
3. Ved muntlig kommunikasjon gjennom togradio skal toglederen og togekspeditøren oppgi:
a)funksjon og
b)stasjon, strekning eller trafikkstyringssentral.
4. Ved muntlig kommunikasjon fra toglederen eller togekspeditøren til føreren gjennom togradio, der tillatelsen eller underretningen skal skrives ned, skal føreren skrive ned tillatelsen eller underretningen på faste formularer. Formularene skal fastsettes av infrastrukturforvalter.
5. Ved kommunikasjon gjennom togradio der signalets bokstav, stedskode og nummer skal oppgis, skal signalets bokstav og stedskode uttales ved bruk av det fonetiske alfabetet. Signalets nummer skal uttrykkes med ett og ett siffer.
0Endret ved forskrift 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 2-10.Arbeidsspråk

Infrastrukturforvalters arbeidsspråk skal være norsk.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 3. Skifting

I. Generelt

§ 3-1.Skifting
1. Skifting utføres for å sette sammen kjøretøy, for å flytte kjøretøy inne på et spor, for å flytte kjøretøy fra et spor til et annet spor eller for å sette fra seg kjøretøy.
2. Skifting kan utføres på stasjoner, på sidespor og på deler av hovedsporet som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på sidespor. Dersom det i forbindelse med skifting er nødvendig å kjøre skiftet utenfor stasjonsgrensen, skal dette kjøres som tog i henhold til bestemmelser om kjøring av tog i forskriften her.
3. Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om skifting som beskrevet i kapittel 2, herunder når flere skal skifte på et område samtidig og eventuelle krav til hvem som skal være skifteleder. Infrastrukturforvalter skal utarbeide bruks- og betjeningsbeskrivelser samt beskrivelser av tekniske barrierer mellom tog og skift m.m.
4. Jernbaneforetaket skal fastsette nærmere bestemmelser om skifting av kjøretøyene som benyttes, herunder bruk av skiftebevegelser, ansvar og oppgaver for personell som deltar i skiftingen, kontroll av kjøretøyene og bruk av bremser.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-2.Skifting med radiostyrt skiftelokomotiv

Når det skiftes med radiostyrt skiftelokomotiv, gjelder bestemmelsene for signalgiver tilsvarende for føreren så langt de passer.

§ 3-3.Tillatelse til skifting
1. Det skal innhentes tillatelse fra infrastrukturforvalter før skifting kan starte.
2. På strekning med fjernstyring gis tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor og i togspor av toglederen. På strekning uten fjernstyring og på grensestasjon gis tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor og i togspor av togekspeditøren. På spor som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet, gis tillatelsen av den som driver trafikkstyring på vedkommende spor.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-4.Ledelse av skifting
1. Skifting skal ledes av en skifteleder. Skiftelederen skal påse at sikkerheten ivaretas under skiftingen.
2. Føreren er skifteleder med mindre annet er bestemt av jernbaneforetaket. Infrastrukturforvalter kan bestemme at skiftelederen skal være personell hos infrastrukturforvalteren.
§ 3-5.Kommunikasjonssystem
1. Ved kommunikasjon mellom togleder og skifteleder skal det brukes togradio. Ved kommunikasjon mellom togekspeditør og skifteleder ved innhenting av tillatelse til skifting eller ved avslutning av skifting skal det brukes togradio dersom det ikke kommuniseres direkte.
2. Dersom det brukes et eget kommunikasjonssystem (skifteradio) mellom de som deltar i skiftingen, skal dette ha funksjoner som gjør at kommunikasjonen kun kan foregå mellom de som deltar i skiftingen.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-6.Skiftebevegelser
1. Skifting kan utføres på følgende måter:
a)vogner som er tilkoblet trekkraftkjøretøy skyves eller trekkes
b)vogner som ikke er tilkoblet trekkraftkjøretøy ruller ved hjelp av egen tyngde ved at de slippes (slipping), skyves i gang av trekkraftkjøretøy (renn), fires ved at håndbremser betjenes (firing) eller trekkes ved bruk av skiftetau.
2. Slipping og renn skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 10 ‰, eller der vognen kan komme ut i slikt fall. Firing skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 18 ‰ . Ved firing må vognene være sammenkoblet og ikke ha mer enn totalt 10 aksler.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3-7.Skifting på stasjon

Ved skifting på stasjon skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn i togveien for et tog.

§ 3-8.Skifting inne på sidespor

Ved skifting inne på et sidespor skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn på den blokkstrekningen sidesporet grener ut fra.

II. Tillatelse til skifting

§ 3-9.Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring
1. Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring ved å ringe toglederen fra stasjonen.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer eller eget telefonnummer og
c)hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon det bes om tillatelse til skifting på.
3. Toglederen skal bekrefte hvilken stasjon eller hvilken del av en stasjon tillatelse er gitt for. Toglederen skal enten stille skifteveier eller frigi stasjonen for lokal skifting slik at sporveksler og sporsperrer betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.
4. Infrastrukturforvalter kan bestemme at fører på enkelte stasjoner kan flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-10.Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring
1. Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring ved å ringe toglederen fra sidesporet.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer og
c)hvilket sidespor det bes om tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra.
3. Toglederen skal bekrefte hvilket sidespor tillatelse er gitt for og samtidig frigi sidesporet.
§ 3-11.Tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon
1. Skiftelederen skal innhente tillatelse til skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon ved å henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon og
b)togets nummer eller eget telefonnummer.
3. Togekspeditøren skal bekrefte om tillatelse er gitt for hele eller deler av stasjonen. På stasjon med sikringsanlegg skal togekspeditøren enten stille skifteveier eller frigi stasjonen eller deler av stasjonen for lokal skifting slik at sporveksler og sporsperrer betjenes ved sporvekselen eller sporsperren.
4. Infrastrukturforvalter kan bestemme at fører på enkelte stasjoner kan flytte skiftet når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-12.Tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning uten fjernstyring
1. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet på strekning uten fjernstyring, skal skiftelederen innhente tillatelse til skifting ved å ringe togekspeditøren fra sidesporet. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidesporet oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen henvende seg til togekspeditøren på stasjonen.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer og
c)hvilket sidespor det bes om tillatelse til skifting inn på og/eller ut fra.
3. Togekspeditøren skal bekrefte hvilket sidespor tillatelse er gitt for og frigi sidesporet eller utlevere nøkkelen til skiftelederen før toget kjører fra stasjonen.

III. Utførelse av skifting

§ 3-13.Signalgiving og kontroll av skifteveien
1. Skift skal ikke settes i bevegelse før signalgiveren har gitt signal 10A eller 10B «Kjør fram» eller signal 11A eller 11B «Bakk». Signalgiveren eller føreren skal ha skifteveien under oppsikt. Dersom det ikke brukes skifteradio, skal signalgiveren være synlig for føreren. Brukes det skifteradio skal det tydelig fremgå hvem signalene gis til.
2. Signalgiveren skal kontrollere at sporvekslene ligger riktig før skiftet kjører over disse. Dersom føreren er foran i skiftet skal føreren kontrollere dette.
3. Dersom det ikke er signalgiver til å gi signal som nevnt i første ledd, kan den som betjener sikringsanlegget og føreren på forhånd avtale at føreren kan flytte skiftet når høyt skiftesignal viser signal 42 «Skifting tillatt» eller når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt». Føreren skal i slike tilfeller ha skifteveien under oppsikt.
4. Skift som får signal 43 «Kjøring forbudt» eller intet signal i dvergsignal eller signal 41 «Skifting forbudt» eller intet signal i høyt skiftesignal kan fortsette etter å ha innhentet tillatelse.
§ 3-14.Hastighet
1. Hastigheten under skifting skal tilpasses signalgivingen og forholdene forøvrig, og skal ikke overskride 40 km/t.
2. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 5 km/t når kjøretøy går i butt.
3. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 30 km/t når skiftelokomotivet radiostyres.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 3-15.Bruk av bremser
1. Et skift skal til enhver tid ha tilstrekkelig bremsekraft til å kunne stoppes i største fall på skifteområdet.
2. For å bremse et skift skal trekkraftkjøretøyets brems, vognenes trykkluftbrems eller betjent(e) håndbrems(er) brukes. For å bremse vogner som rennes eller slippes, kan bremsesko eller bremseanordning i sporet brukes.
3. Innkoblet trykkluftbrems eller betjente håndbremser på vogner skal kontrolleres før skiftet flyttes.
4. Skift som kan komme i bevegelse i fall ut på linjen, skal ha betjent håndbrems eller virksom trykkluftbrems på ytterste vogn eller betjent trekkraftkjøretøy mot fallet.
§ 3-16.Igjensetting av skift
1. Skift kan settes igjen i et togspor eller et hovedspor (igjensetting). Skiftebetjening skal bevokte bremsingen ved ytterste ende i fallretningen.
2. Skiftet skal sikres med håndbremser, parkeringsbremser og/eller bremsesko før trekkraftkjøretøyet kobles fra slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse. Skift uten trekkraftkjøretøy skal ikke igjensettes i fall over 18 ‰.
3. Skiftet kan likevel stå i inntil 40 minutter uten bevoktning hvis skiftet er en trykkluftbremset togstamme eller del av togstamme og denne har en bremseprosent for trykkluftbremsen på minst 40. I slike tilfeller skal trykkluftbremsen tilsettes ved at en koblingskran åpnes og beholdes i åpen stilling.
§ 3-17.Hensetting av skift
1. Skift som skal settes bort for ubestemt tid (hensetting), skal settes innenfor sporsperre, avledende sporveksel eller på skifteområde innenfor middel for nabospor.
2. Skift som hensettes skal sikres med håndbrems, parkeringsbrems og/eller bremsesko slik at skiftet ikke kan komme i bevegelse.
§ 3-18.Skifting over planoverganger

Ved skifting over planoverganger med veisikringsanlegg skal anlegget brukes. Ved feil på veisikringsanlegget skal planovergangen sikres på annen måte. På øvrige planoverganger skal planovergangen sikres i den grad det er nødvendig for å ivareta sikkerheten for de veifarende.

§ 3-19.Skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang

Fører av skift som skal til sted mellom innkoblingsfelt og planovergang skal sørge for å oppheve sperringen mot veien.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3-20.Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy

Personell som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

IV. Avslutning av skifting

§ 3-21.Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring
1. Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der infrastrukturforvalter har bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer eller eget telefonnummer og
c)hvilken stasjon det er skiftet på.
3. Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.
§ 3-22.Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring
1. Etter at skiftingen er avsluttet inn på og/eller ut fra sidespor på strekning med fjernstyring, skal skiftelederen underrette toglederen om at skiftingen er avsluttet.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer og
c)hvilket sidespor det er skiftet inn på og/eller ut fra.
3. Toglederen skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.
§ 3-23.Avslutning av skifting i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon
1. Etter at skiftingen er avsluttet i togspor på stasjon på strekning uten fjernstyring eller på grensestasjon, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet. Dette gjelder likevel ikke der infrastrukturforvalter har bestemt at muntlig tillatelse ikke skal innhentes.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon og
b)togets nummer eller eget telefonnummer.
3. Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på stasjonen.
§ 3-24.Avslutning av skifting inn på og/eller ut fra sidespor på strekning uten fjernstyring
1. Etter at skiftingen er avsluttet inn på og/eller ut fra sidespor på strekning uten fjernstyring og nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen oppbevares ved sidesporet, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet.
2. Skiftelederen skal oppgi:
a)funksjon,
b)togets nummer og
c)hvilket sidespor det er skiftet inn på og/eller ut fra.
3. Togekspeditøren skal informere skiftelederen når det er kontroll på sidesporet.
4. Dersom nøkkelen for sporsperren eller sporvekselen for sidespor på strekning uten fjernstyring oppbevares på stasjonen, skal skiftelederen underrette togekspeditøren om at skiftingen er avsluttet og levere nøkkelen til togekspeditøren når toget er kommet tilbake til stasjonen eller er kommet fram til nabostasjonen.

Kapittel 4. Klargjøring av tog

I. Krav til jernbaneforetak

§ 4-1.Lasting av vogner

Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om lasting av vogner som ivaretar krav til:

a)avsporingssikkerhet,
b)profilbegrensninger,
c)aksellast og
d)lastsikring.
§ 4-2.Sammenkobling av kjøretøy

Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om sammenkobling av kjøretøy som ivaretar krav til funksjonsdyktige grensesnitt mellom kjøretøy som skal kobles sammen. Funksjonsdyktige grensesnitt skal kunne overføre:

a)trekk- og trykkrefter i togets lengderetning,
b)signaler for automatisk virkende bremsesystemer,
c)signaler for funksjonsprøving av bremser og andre sentralt styrte systemer,
d)informasjoner om tilstand til sentralt styrte tekniske systemer og
e)energi mellom enheter ved krav om dette.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 4-3.Beskrivelse av teknisk funksjonsdyktighet

Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om teknisk funksjonsdyktighet for kjøretøyene. Bestemmelsene skal minst omfatte:

a)aksellast,
b)tomvekt,
c)lengde over buffere,
d)profil,
e)bremsesystemer med inndeling,
f)hastighet,
g)begrensninger for hvor i toget kjøretøyene kan plasseres og
h)begrensninger for hvilke strekninger kjøretøyene kan brukes på.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 4-4.Opplysninger om tog
1. Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser som ivaretar krav til opplysninger om tog som infrastrukturforvalter krever for å kunne kjøre toget.
2. Opplysningene skal omfatte:
a)identifisering av toget,
b)identiteten til det jernbaneforetaket som har ansvaret for toget,
c)togets faktiske lengde,
d)om et tog transporterer passasjerer eller dyr til tross for at en slik transport ikke er planlagt,
e)alle driftsmessige begrensninger (lasteprofil, hastighetsbegrensninger osv.) med angivelse av aktuelle kjøretøy,
f)opplysninger som infrastrukturforvalter krever for å transportere farlig gods.
3. Jernbaneforetaket skal sørge for at opplysningene nevnt i annet ledd er tilgjengelige for infrastrukturforvalter før togets avgang.
4. Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvalter om alle endringer av togets egenskaper som vil kunne påvirke togets yteevne, eller alle endringer som kan påvirke togets evne til å benytte det tildelte ruteleiet.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 4-5.Funksjonstesting og kontroll

Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om funksjonstesting og kontroll av kjøretøys og togs funksjoner som angår kjøring og stansing av tog, og av øvrige tekniske systemer på kjøretøyene som kreves utført for å sikre at de fungerer i overensstemmelse med de krav som stilles.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Spesielle bestemmelser om bremser

§ 4-6.Gjennomgående automatisk bremsesystem
1. Kjøretøyene i toget skal være koblet til det gjennomgående automatiske bremsesystemet.

Dette gjelder likevel ikke ved kjøring av tog med hjelpelokomotiv som ikke er tilkoblet toget.

2. Den automatiske bremsen skal være virksom på første og siste kjøretøy i toget.
3. Hvis toget utilsiktet deles, skal de atskilte delene automatisk bringes til stopp ved maksimal aktivering av bremsene.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 4-7.Vogner med håndbrems eller parkeringsbrems

Det skal være tilstrekkelig antall vogner med håndbrems eller parkeringsbrems til at toget kan fastholdes i største stigning eller fall på den banestrekningen toget skal kjøre. Bremsesko eller lignende kan nyttes i stedet for håndbrems eller parkeringsbrems.

§ 4-8.Når funksjonstesting av bremser (bremseprøving) skal foretas
1. Fullstendig bremseprøve skal foretas:
a)når vogner er skiftet sammen og trekkraftkjøretøyet er koblet til,
b)minst en gang i døgnet eller etter et opphold på 2 timer, eventuelt etter opphold på mer enn 1 time ved temperatur lavere enn -15° C eller
c)på vogner som settes inn i toget underveis.
2. Gjennomslagsprøve skal foretas når:
a)annen førerbremseventil eller førerbremseanlegg skal brukes,
b)hovedledningen har vært stengt og åpnet foran siste vogn,
c)kjøretøy er koblet fra eller til,
d)førerbremseanlegg legges i nøddrift eller
e)bremseprøve er foretatt med stasjonært bremseprøveanlegg.
3. Forenklet prosedyre kan erstatte bremseprøve etter:
a)til- eller frakopling av ekstra trekkraftkjøretøy,
b)frakopling av vogner eller trekkraftkjøretøy i slutten av toget eller
c)bytte av førerrom på motorvognsett uten togdiagnosesystem.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 4-9.Bremseprøving
1. Bremseprøvene skal omfatte alle bremsesystemer som brukes til driftsbremsing og nødbremsing av toget.
2. Ved bremseprøving skal trykkluftbremsen prøves med en trykksenking i hovedledningen på maksimalt 0,5 bar.
3. Ved fullstendig bremseprøve i tog med trykkluftbremser skal tettheten i bremsesystemet kontrolleres ved at ettermatingen til togets hovedledning stenges. Det skal kontrolleres at trykket i hovedledningen ikke reduseres med mer enn 0,5 bar i løpet av ett minutt, eventuelt 0,7 bar i løpet av ett minutt ved temperaturer lavere enn -15° C. Etter at trykket igjen er stabilisert på 5 bar, skal det kontrolleres at bremsene tilsetter og løser på samtlige vogner med innkoblet brems.
4. Ved gjennomslagsprøve i tog med trykkluftbremser skal det kontrolleres at bremsene tilsetter og løser på siste vogn i toget. Ved temperaturer lavere enn -15° C skal det også kontrolleres at alle bremsene i toget er løse etter prøven. Jernbaneforetaket kan fastsette bestemmelser om at gjennomslagsprøve kan foretas på første vogn bak bruddstedet når dette er tilstrekkelig for å fastslå trykkluftbremsenes funksjonsdyktighet.
5. Ved forenklet prosedyre i tog med trykkluftbremser skal førerbremseventilen/-anlegget settes i kjørestilling i 2 minutter, deretter foretas en trykksenking på 0,6 bar i hovedledningen. Etter at bremsene er tilsatt, skal trykket heves til 5,3 bar ved bruk av anordning for utjevning av overlading. Ved tilkobling av ekstra trekkraftkjøretøy skal den som betjener bakerste trekkraftkjøretøy, kontrollere at hovedledningen er åpen.
6. Jernbaneforetaket skal ha bestemmelser om i hvilke tilfeller bremser skal avstenges.

Kapittel 5. Trafikkstyring - togledelse og togekspedisjon

I. Generelt

§ 5-1.Trafikkstyring
1. Det skal være en togleder som har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede togframføringen.
2. På strekning med fjernstyring utføres trafikkstyringen av toglederen. På strekning uten fjernstyring utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditørene. På grensestasjon utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditøren.
3. Infrastrukturforvalter kan bestemme at en annen enn togleder eller togekspeditør kan utføre oppgaver som er tillagt togleder eller togekspeditør. Toglederens eller togekspeditørens ansvar kan ikke overføres til en annen.
4. I forbindelse med trafikkstyringsopplæring kan en person under opplæring til togledertjeneste utføre trafikkstyring under oppsyn av togleder og en person under opplæring til togekspeditørtjeneste kan utføre trafikkstyring under oppsyn av togekspeditør.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).
§ 5-2.Rekvirering av kjøretøy i en nødsituasjon eller ved driftsstans

I tilfeller der infrastrukturforvalter rekvirerer kjøretøy i henhold til fordelingsforskriften § 9-2 annet ledd, skal det jernbaneforetaket som er i en nødsituasjon eller har driftsstans, være ansvarlig for kjøringen av toget i henhold til jernbanelovgivningen, med mindre det er avtalt mellom de berørte jernbaneforetakene at det rekvirerte jernbaneforetaket skal være ansvarlig. Det jernbaneforetaket som har ansvaret for kjøringen av toget, skal ha lisens og sikkerhetssertifikat for vedkommende strekning og type transport. Kjøretøy som rekvireres, skal ha tillatelse til å tas i bruk på vedkommende strekning.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-3.Toglederens adgang til å fravike bestemmelser i forskriften
1. Toglederen kan i enkeltsituasjoner fravike bestemmelser i denne forskriften i den grad det er absolutt nødvendig og det ikke innebærer en økt risiko.
2. Infrastrukturforvalter skal registrere alle tilfeller der slik fravikelse skjer og rapportere disse månedlig til Statens jernbanetilsyn.
§ 5-4.Krav til bestemmelser om trafikkstyring

Infrastrukturforvalter skal fastsette bestemmelser om trafikkstyring, herunder informasjon til jernbaneforetak ved forsinkelser, rapportering av togets posisjon, kommunikasjon mellom togleder og togekspeditør, sending og mottak av togmeldinger, sikring av togvei og hvordan sikre at det ikke kan vises kjørsignal til togspor/blokkstrekning.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Generelle bestemmelser om trafikkstyring

§ 5-5.Togveiens lengde
1. Togveien for et tog er fra et hovedsignal til neste hovedsignal dersom ikke annet signal forkorter togveien.
2. På strekning uten fjernstyring gjelder i tillegg følgende:
a)ved kjøring inn på en betjent stasjon slutter togveien senest ved middel mot nærmeste togspor i stasjonens andre ende og
b)ved kjøring ut fra en betjent stasjon gjelder togveien til innkjørsignal/innkjørhovedsignal på neste betjente stasjon.
3. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre forbi et signal som forkorter togveien ved at:
a)dvergsignalet som begrenser togveien stilles slik at det viser signal 44 «Varsom Kjøring tillatt» eller signal 45 «Kjøring tillatt» eller
b)togekspeditøren gir signal 8A eller 8B «Fortsett innkjøring» på stasjoner uten dvergsignaler.
4. Togekspeditøren kan gi signal 1K, 1L, 1A eller 1B «Stopp» for å stoppe toget på bestemt sted på stasjonen.
0Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 151, 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-6.Klar togvei

Med klar togvei menes at:

a)togveien er fri for kjøretøy eller annen hindring i og ved sporet og at sporveksler i togveien ligger i riktig stilling for toget,
b)sporveksler er sikret på stasjon. Dette kan unnlates i utkjørtogveien for tog som har stoppet på betjent stasjon med enkelt innkjørsignal,
c)kjøretøy på nabospor på en stasjon er satt innenfor middel og er sikret mot å komme i bevegelse og
d)sporveksler ved sidespor og på ubetjente stasjoner er sikret.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-7.Signal for kjøring av tog inn på en stasjon
1. Det skal vises signal for kjøring av tog inn på en stasjon. Før signal vises skal togveien for toget være klar. Signal for kjøring inn på en stasjon vises ved kjørsignal i innkjørhovedsignal, enkelt innkjørsignal eller indre hovedsignal i innkjørtogvei.
2. På stasjoner uten automatisk hastighetsovervåkning skal sporveksler i togveien for tog i motsatt kjøreretning være lagt i stilling til et annet spor enn det som det skal vises innkjørsignal til. Der det er mulig, skal sporvekselen legges i stilling til et spor som er fritt for kjøretøy.
3. Det skal vises signal 20A eller 20B «Stopp» fra innkjørsignalstedet til andre tog enn det som skal kjøre inn på stasjonen.
4. Det kan likevel vises signal for kjøring inn på en stasjon for mer enn ett tog hvis sporanlegget eller et teknisk system sikrer at det ikke kan kjøres fra den ene togveien inn i den andre togveien.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-8.Signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon
1. Det skal vises signal for kjøring av tog videre på en stasjon eller ut fra en stasjon. Før signal vises skal togveien være klar og togrekkefølgen skal være overholdt. Signalet gjelder for togveien.
2. På en fjernstyrt stasjon skal signal for kjøring videre på en stasjon vises ved kjørsignal i indre hovedsignal i utkjørtogvei. Signal for kjøring ut fra en stasjon skal vises ved kjørsignal i utkjørhovedsignal. Disse signalene kan i tillegg repeteres ved togsporsignal og/eller repetersignal.
3. På en betjent stasjon skal togekspeditøren vise signal «Kjøretillatelse» til føreren i tog som har stoppet på stasjonen før kjøring ut fra stasjonen. Før togekspeditøren viser signal «Kjøretillatelse» skal hovedsignal vise kjørsignal. På stasjoner med indre hovedsignal skal togekspeditøren vise signal «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal i utkjørtogvei dersom toget stopper ved dette signalet. Dersom togekspeditør har gitt signal «Kjøretillatelse» ved indre hovedsignal, skal det ikke gis nytt signal «Kjøretillatelse» ved utkjørhovedsignal dersom toget har stoppet foran dette. Har persontog stoppet for av- eller påstigning eller har persontog stoppet ved plattform og dørene har vært frigitt, skal togekspeditøren i tillegg vise signal «Kjøretillatelse» til ombordansvarlig.
4. På en betjent stasjon skal det vises kjørsignal i utkjørhovedsignal og eventuelt i indre hovedsignal for tog som skal passere. På en betjent stasjon med enkelt innkjørsignal skal det vises signal 3A eller 3B «Passér».
§ 5-9.Tillatelse til å kjøre inn på spor der det står kjøretøy

Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til at et tog kan kjøre inn på et spor der det står kjøretøy og ut på en blokkstrekning der det står et tog som skal hentes.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-10.Nødsituasjon

Hvis togleder eller togekspeditør mottar varsel om nødsituasjon, skal det sendes ut nødanrop i togradioen for den aktuelle strekningen. I tillegg skal det vurderes om det er nødvendig å koble ut kontaktledningsanlegget.

III. Tilleggsbestemmelser om trafikkstyring på strekning uten fjernstyring og på grensestasjon

§ 5-11.Sending og mottak av togmeldinger
1. Togekspeditøren skal sende og motta togmeldinger.
2. Det skal fremgå av en togmeldingsbok om en blokkstrekning er frigitt for et tog og i tilfelle hvilket, eller om blokkstrekningen er sperret. Endringer i togmeldingsboken skal være sporbare.
§ 5-12.Utveksling av avgangsmelding og ankomstmelding
1. På betjente stasjoner skal det utveksles togmelding før det enkelte togs avgang (avgangsmelding) og etter det enkelte togs ankomst (ankomstmelding). Togmeldinger skal utveksles mellom de nærmeste betjente stasjonene.
2. Infrastrukturforvalter kan bestemme at en stasjon skal være betjent bare for utveksling av ankomstmelding når:
a)tog har rute umiddelbart foran et annet tog i samme kjøreretning eller
b)ankomstmelding utveksles med en annen stasjon enn det er mottatt avgangsmelding fra.
§ 5-13.Avgangsmelding
1. Togekspeditøren skal sende avgangsmelding til togekspeditøren på neste stasjon som skal besvare avgangsmeldingen.
2. Er det ikke kontroll på at sporveksler ved sidespor eller ubetjente stasjoner er sikret, skal svaret på avgangsmeldingen lyde: «Kontrollen av sporveksler ikke i orden. For øvrig klart for tog .. (nr.) til ... (egen stasjons navn).» Føreren skal gis skriftlig underretning om at det ikke er kontroll på sporveksler (betinget kjøretillatelse).
3. Infrastrukturforvalter skal ha et system som sikrer at togekspeditørene ikke kan sende togmelding eller kan vise kjørsignal for andre tog på strekningen når det er sendt avgangsmelding for et tog som skal kjøre tilbake fra et sted på linjen. Det samme gjelder når et tog har hjelpelokomotiv og hjelpelokomotivet skal kjøre tilbake fra et sted på linjen.
§ 5-14.Ankomstmelding
1. Togekspeditøren skal sende ankomstmelding til togekspeditøren på forrige stasjon når hele toget er kommet inn på stasjonen. Togekspeditøren som mottar ankomstmeldingen, skal bekrefte at meldingen er mottatt.
2. Togekspeditøren skal underrette togekspeditøren på neste stasjon når et tog har kjørt tilbake fra et sted på linjen. Togekspeditøren skal i tillegg sende ankomstmelding til den stasjonen det er sendt avgangsmelding til.
3. Togekspeditøren skal underrette togekspeditøren på neste stasjon når et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen. Når togekspeditøren på neste stasjon har mottatt underretning om at et hjelpelokomotiv er kommet tilbake fra et sted på linjen og toget er kommet inn på den stasjonen det er sendt avgangsmelding til, skal togekspeditøren sende ankomstmelding.
§ 5-15.Sperring og oppheving av sperring ved togmelding
1. Når linjen ikke er klar eller et tog ikke er kommet senest 20 minutter etter at det skulle ha kommet, skal togekspeditøren sperre linjen ved togmelding. Meldingen skal besvares ved at den gjentas.
2. Når linjen er klar eller forsinket tog er kommet, kan togekspeditøren oppheve sperringen ved togmelding.
§ 5-16.Tog som stoppes på betjent stasjon

Når utkjørhovedsignalet ikke kan vise signal 20B «Stopp» eller det ikke er utkjørhovedsignal på stasjonen, skal togekspeditøren vise signal 1A eller 1B «Stopp» når et tog uten fast stopp skal stoppes.

§ 5-17.Togekspeditørens nærvær på plattform eller ved togveien
1. Togekspeditøren skal være til stede på plattformen eller ved togveien ved et togs ankomst og avgang eller passering på stasjon på strekning uten fjernstyring.
2. Togekspeditøren skal være synlig for føreren og skal i mørket vise hvitt lys mot føreren.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-18.Underretning til føreren om at kryssende tog er kommet

Dersom det er vanskelig for fører med sikkerhet å kunne fastslå om kryssende tog er kommet ved at føreren ikke kan se det kryssende toget eller det er flere tog på stasjonen, skal togekspeditøren på kryssingsstasjonen vise signal 9 «Kryssende tog er kommet» til føreren, eller underrette føreren om at det kryssende toget er kommet, før toget kjører fra stasjonen til strekning uten fjernstyring.

§ 5-19.Kryssingsforandring
1. Ved kryssingsforandring skal togleder gi kryssingsordre til togekspeditørene. De togekspeditørene toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til førerne i togene. Føreren i toget som skal holdes tilbake skal motta kryssingsordren senest på den nye kryssingsstasjonen og føreren i det andre toget skal motta kryssingsordren senest på den opprinnelige kryssingsstasjonen.
2. Kryssingsordren gis først til togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen.
3. Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) skal i dag krysse tog ... (nr.) i ... (stasjon). ... (navn) togleder.»
4. Toglederen skal gi kryssingsordren til eventuelle stasjoner mellom den opprinnelige og den nye kryssingsstasjonen. Togekspeditørene bekrefter kryssingsordren mottatt ved å gjenta ordren og oppgi sitt navn.
§ 5-20.Kryssingsordre for tog som skal holdes tilbake
1. Når togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) holdes tilbake her inntil tog ... (nr.) er kommet. ... (navn) togekspeditør.»
2. Dersom føreren i toget som skal holdes tilbake mottar kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen, skal togekspeditøren underrette togekspeditøren på den nye kryssingsstasjonen om at fører har mottatt kryssingsordren.
3. Dersom toget som skal holdes tilbake ikke har fast stopp på denne stasjonen, skal togekspeditøren ikke vise kjørsignal inn på stasjonen før:
a)det andre toget har kommet inn på stasjonen,
b)underretningen er mottatt fra togekspeditøren på en stasjon før om at kryssingsordren er mottatt av føreren i toget som skal holdes tilbake eller
c)føreren i toget som skal holdes tilbake er underrettet om kryssingen over togradio ved innkjørsignalstedet og om at kryssingsordre skal mottas inne på stasjonen.
4. Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning uten fjernstyring til en stasjon på strekning med fjernstyring, anses grensestasjonen som ny kryssingsstasjon.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 5-21.Kryssingsordre på den opprinnelige kryssingsstasjonen
1. Når togekspeditøren på den opprinnelige kryssingsstasjonen mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt ved å gjenta kryssingsordren og oppgi sitt navn.
2. Ved flytting av en kryssing fra en stasjon på strekning med fjernstyring til en stasjon på strekning uten fjernstyring, anses grensestasjonen som opprinnelig kryssingsstasjon.
§ 5-22.Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent

Når den nye kryssingsstasjonen etter ruten er ubetjent, er kryssingsordren i tillegg å anse som en underretning om at stasjonen er betjent for togene som skal krysse. Føreren i det toget som skal holdes tilbake, skal ha mottatt kryssingsordren på en stasjon før den nye kryssingsstasjonen.

§ 5-23.Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget
1. Kryssing som ikke er oppført i ruten for toget kan forekomme i følgende tilfeller:
a)ved forandring av kryssing mellom to tog,
b)ved endring i togrekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
c)ved innstilling av tog,
d)ved forsinkelse av tog uten at det foretas forandring av kryssing eller endring i rekkefølgen for tog som kjører i samme retning,
e)ved hjelpelokomotiv som returnerer,
f)når kryssing flyttes fra stasjon på fjernstyrt strekning til en grensestasjon og toget som skal holdes tilbake, skal kjøre til strekning uten fjernstyring eller
g)når toget skal kjøre før rutetid fra utgangsstasjon.
2. Ved kryssing som ikke er oppført i ruten, skal toglederen gi kryssingsordre til togekspeditørene når forskjellen mellom ankomsttid og avgangstid er under en time. Den togekspeditøren toglederen utpeker, skal gi kryssingsordren skriftlig til føreren i det toget som skal holdes tilbake.
3. Kryssingsordren skal ha følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) skal i dag krysse tog ... (nr.) i ... (stasjon). ... (navn) togleder.»
4. Når togekspeditøren på den stasjonen der kryssingen oppstår mottar kryssingsordren, skal togekspeditøren bekrefte at kryssingsordren er mottatt med følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) holdes tilbake her inntil tog ... (nr.) er kommet. ... (navn) togekspeditør.»
5. Dersom føreren mottar kryssingsordren på en stasjon før, skal togekspeditøren underrette togekspeditøren på stasjonen der kryssingen oppstår, om at fører har bekreftet at kryssingsordren er mottatt.
6. Dersom toget som skal holdes tilbake, ikke har fast stopp på den stasjonen kryssingen oppstår, skal det ikke vises kjørsignal inn på stasjonen før:
a)togekspeditøren har mottatt underretningen fra togekspeditøren på en stasjon før om at kryssingsordren er mottatt av føreren eller
b)føreren er underrettet av togekspeditøren om kryssingen over togradio og om at kryssingsordre skal mottas inne på stasjonen.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5-24.Endring av togs rekkefølge ut fra en stasjon
1. Når togleder endrer rekkefølgen for tog, skal toglederen gi forbikjøringsordre til togekspeditørene. De togekspeditørene toglederen utpeker, skal gi forbikjøringsordren skriftlig til førerne.
2. Forbikjøringsordren gis først til togekspeditøren på den stasjonen hvor rekkefølgen endres.
3. Forbikjøringsordren skal ha følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) skal i dag kjøre etter tog(ene) ... (nr.) fra ... (stasjon) til ... (stasjon). .. (navn) togleder.»
4. Togekspeditøren på den stasjonen rekkefølgen endres, bekrefter ordren mottatt med følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) kjører etter tog(ene) ... (nr.) fra ... (stasjon) til ... (stasjon). ... (navn) togekspeditør.»
5. Togekspeditørene på de øvrige stasjoner bekrefter ordren mottatt ved å gjenta ordren og oppgi sitt navn.
6. Dersom føreren mottar forbikjøringsordren på en stasjon før den stasjonen rekkefølgen endres, skal togekspeditøren underrette togekspeditøren på den stasjonen rekkefølgen endres, om at fører har mottatt forbikjøringsordren.
7. Når den stasjonen rekkefølgen endres fra etter ruten er ubetjent, er forbikjøringsordren i tillegg å anse som en underretning om at stasjonen er betjent for togene som skal endre rekkefølge. Førerne i togene skal ha mottatt forbikjøringsordren på en stasjon før.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

IV. Midlertidig endring av driftsform

§ 5-25.Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring til strekning uten fjernstyring
1. Infrastrukturforvalter kan bestemme at driftsformen midlertidig endres fra strekning med fjernstyring til strekning uten fjernstyring.
2. Ved endret driftsform gjelder bestemmelsene for strekning uten fjernstyring, med mindre infrastrukturforvalter bestemmer noe annet.
§ 5-26.Bruk av signaler ved midlertidig endring av driftsform

Ved endring av driftsform der innkjørhovedsignal og/eller utkjørhovedsignal ikke skal benyttes, skal midlertidig innkjørsignal og/eller midlertidig utkjørsignal benyttes.

§ 5-27.Kontroll av strekningen før endringen iverksettes

Toglederen skal kontrollere at strekningen er klar for tog før driftsformen endres.

§ 5-28.Enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning ved endret driftsform
1. Det er kun togleder som kan bestemme at det skal være enkeltsporet drift på dobbeltsporet strekning eller at toget skal kjøre på et annet hovedspor enn det som er bestemt. Togekspeditør og fører skal ha skriftlig eller elektronisk underretning om endringen.
2. Togenes rekkefølge ved enkeltsporet drift fastsettes ved kryssinger.
3. Ved kryssingsforandring eller endring av rekkefølge for tog ved enkeltsporet drift på strekning uten fjernstyring, skal togleder sende kryssingsordre eller forbikjøringsordre.

Kapittel 6. Kjøring av tog

I. Generelt

§ 6-1.Fører av tog

Føreren har ansvaret for at toget kjøres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til ruten for toget, hastighet, signaler og skilt, togets bremseevne m.m. Føreren skal kjøre toget fra forreste førerrom.

§ 6-2.Spesielle bestemmelser om kjøring av tog
1. I forbindelse med føreropplæring kan en person under opplæring kjøre trekkraftkjøretøyet under oppsyn av fører.
2. Ved kjøring av kjøretøy for vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, kjøring av museumstog, prøvekjøring og kjøring i forbindelse med berging, kan en annen enn føreren unntaksvis kjøre trekkraftkjøretøyet fra samme førerrom dersom føreren av toget ikke har kompetanse til å kjøre dette trekkraftkjøretøyet.
3. Ved skyving av tog skal en signalgiver gi nødvendige signaler til føreren.
4. Ved kjøring i forbindelse med berging der ekstra trekkraftkjøretøy kobles foran i toget, kan en annen enn fører unntaksvis kjøre trekkraftkjøretøyet fra forreste førerrom.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012 og 9 des 2012).
§ 6-3.Ombordpersonell i persontog
1. I persontog skal det være en ombordansvarlig i tillegg til føreren. Ombordansvarlig skal ivareta passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning, om bord i toget, ved evakuering m.m. Ombordansvarlig skal i tillegg kontrollere signaler i de tilfeller det er bestemt i forskriften her.
2. Det skal i tillegg til ombordansvarlig være annet ombordpersonell når dette er nødvendig for å ivareta passasjerenes sikkerhet.
3. Det skal være ombordpersonell i alle togsett dersom det ikke er overgangsmulighet mellom togsettene. Der det er overgangsmulighet mellom vognene, kan hver enkelt av ombordpersonellet ikke ha ansvaret for mer enn fem personvogner som er åpne for passasjerer.
§ 6-4.Krav om bestemmelser om kjøring av tog

Jernbaneforetaket skal fastsette bestemmelser om kjøring av tog, herunder bestemmelser om bemanning av persontog, varsling av passasjerer før avgang, kommunikasjon mellom fører og ombordpersonell, adgang til førerrom, bruk og kontroll av bremser m.m. Bestemmelsene om bruk og kontroll av bremser skal sikre at toget kan stanses ved alle adhesjonsforhold.

II. Før kjøring

§ 6-5.Før kjøring av tog
1. Før kjøring av tog fra det stedet der toget er klargjort, skal føreren minst kontrollere at:
a)opplysninger om togets sammensetting foreligger og at bremseprøve er utført,
b)sikkerhetsbremseapparatet er koblet inn og prøvet,
c)utstyr for automatisk hastighetsovervåkning er koblet inn og at korrekte verdier for toglengde, tilsettingstid for bremsene, bremseevne og største hastighet er stilt inn når toget skal kjøre på strekning med automatisk hastighetsovervåkning og
d)togets nummer er registrert i togradiosystemet,
2. Før toget kjører, skal føreren og den ombordansvarlige informere hverandre om forhold av betydning for togframføringen.

III. Under kjøring

§ 6-6.Sikring av tog på stasjon

Føreren skal sikre tog som står på en stasjon, slik at toget ikke kan komme i utilsiktet bevegelse.

§ 6-7.Kjøring inn på en stasjon

Føreren skal ha mottatt signal i henhold til bestemmelsene i § 5-7 før toget kjører inn på en stasjon.

§ 6-8.Kjøring videre på, ut fra eller passering av fjernstyrt eller betjent stasjon
1. Føreren skal ha mottatt signal i henhold til bestemmelsene i § 5-8 før toget kjører videre på, ut fra eller passerer en fjernstyrt eller betjent stasjon.
2. Har persontog stoppet for av- eller påstigning eller har persontog stoppet ved plattform og dørene har vært frigitt, skal det foretas følgende avgangsprosedyre:
a)føreren skal gi signal «Kjøretillatelse mottatt» til ombordansvarlig,
b)ombordansvarlig skal kontrollere signal for kjøring videre på eller ut fra stasjonen i henhold til bestemmelsene i § 5-8,
c)ombordansvarlig skal bekrefte signal «Kjøretillatelse» fra togekspeditør der slikt signal er gitt,
d)ombordansvarlig skal påse at av- og påstigning er avsluttet og eventuelt motta og bekrefte signal «Klart for avgang» fra annet ombordpersonell og
e)ombordansvarlig skal gi signal «Avgang» til føreren.
3. Før toget kjører, skal dører være lukket og fjernstyrte dører som kan sperres, skal være sperret.
§ 6-9.Kjøring ut fra ubetjent stasjon eller holdeplass for persontog
1. Har persontog stoppet på en ubetjent stasjon eller en holdeplass for av- eller påstigning eller dørene har vært frigitt, skal det foretas følgende avgangsprosedyre:
a)føreren skal gi signal «Kjøretillatelse mottatt» til ombordansvarlig,
b)ombordansvarlig skal påse at av- og påstigning er avsluttet og eventuelt motta og bekrefte signal «Klart for avgang» fra annet ombordpersonell og
c)ombordansvarlig skal gi signal «Avgang» til føreren.
2. Før toget kjører, skal dører være lukket og fjernstyrte dører som kan sperres, skal være sperret.
§ 6-10.Nødanrop
1. Hvis det oppstår en nødsituasjon der andre tog må varsles umiddelbart, skal fører sende nødanrop i togradioen.
2. Alle førere som mottar nødanrop i togradio skal straks redusere togets hastighet til sikthastighet.
3. Fører skal motta tillatelse fra togleder før toget kan gjenoppta normal kjørehastighet.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).
§ 6-11.Generelle bestemmelser om hastighet
1. Togets største tillatte hastighet er begrenset av:
a)hastigheten som er fastsatt ved klargjøringen av toget,
b)hastighetssignal og/eller hastigheten som vises i kjøretøyets utstyr for automatisk hastighetsovervåkning,
c)bremseprosenten for toget,
d)spesielle restriksjoner gitt i forskriften her og
e)spesielle restriksjoner gitt av infrastrukturforvalter.
2. Føreren skal likevel sette ned hastigheten når forholdene tilsier det. Det skal særlig tas hensyn til værforhold og sporets tilstand, herunder glatte skinner, sikt til signaler m.m.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 6-12.Spesielle bestemmelser om hastighet
1. Hastighet for tog er begrenset til 40 km/t:
a)ved kjøring gjennom sporveksler i andre togspor enn hovedtogspor, med mindre annet fremgår av hastighetssignaler eller hastigheten som vises i kjøretøyets utrustning for automatisk hastighetsovervåkning,
b)ved kjøring i alle togspor på stasjon med enkelt innkjørsignal når stasjonen er betjent,
c)ved kjøring over sporveksler som er låst eller er bevoktet,
d)ved skyving av kjøretøy i tog og
e)når føreren og vedkommende som betjener toget fra et annet førerrom, ikke kan kommunisere ved bruk av togradio eller annet kommunikasjonssystem.
2. Hastighet for tog er begrenset til 50 km/t mellom signal 65E «Senking av strømavtaker» og signal 65F «Heving av strømavtaker».
3. Hastighet ved kjøring av tog med hjelpelokomotiv er begrenset til:
a)80 km/t når hjelpelokomotivet er koblet til toget og
b)50 km/t når hjelpelokomotivet ikke er koblet til toget.
4. Hastighet for tog er begrenset til 130 km/t på strekning som ikke er utrustet med automatisk hastighetsovervåkning. På strekning hvor automatisk hastighetsovervåkning er satt ut av bruk, er hastigheten begrenset til 80 km/t.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 6-13.Tilkobling av hjelpelokomotiv

Ved kjøring av hjelpelokomotiv, skal hjelpelokomotivet kobles til toget dersom vedkommende banestrekning har fall over 5 %.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6-14.Kontroll av trykkluftbremser under kjøring
1. Føreren skal ved kjøring av tog med trykkluftbremser, kontrollere at trykket i togets hovedledning holdes på 5 bar når bremsene ikke er tilsatt og at hovedluftbeholdertrykk ikke synker under tillatt verdi for kjøretøytypen.
2. Føreren skal prøvebremse toget etter utgangsstasjon eller stasjon hvor det er foretatt endringer i togets sammensetting. Før kjøring utover lengre fall og før kjøring inn i buttspor, skal det foretas ny prøvebremsing for å kontrollere togets bremsekraft.
3. Fører av godstog skal etter utgangsstasjon eller stasjon hvor det er foretatt endringer i togets sammensetting foreta kontroll av togets retardasjon ved hjelp av utstyret for automatisk hastighetsovervåking.
4. Føreren skal minst en gang i timen foreta en prøvebremsing med den automatiske trykkluftbremsen dersom toget bremses med andre bremsesystemer.
5. Føreren skal bremse så ofte som mulig når det er løssnø langs og i sporet for å holde bremsestell og bremseklosser eller skivebremser frie for snø og is. Hastighetsregulering med nettbrems eller motstandsbrems skal ikke foretas med mindre kjøretøy er utstyrt med avisingsbrems.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).

IV. Spesielle bestemmelser for strekning uten fjernstyring

§ 6-15.Plikt til å forvisse seg om at kryssende tog er kommet

Føreren har plikt til å forvisse seg om at kryssende tog er kommet på kryssingsstasjon før toget kjører fra stasjonen. Dersom det er vanskelig for fører med sikkerhet å fastslå om kryssende tog har kommet ved at føreren ikke kan se det kryssende toget eller det er flere tog på stasjonen, skal føreren ikke kjøre videre før føreren har sett signal 9 «Kryssende tog er kommet» eller mottatt underretning fra togekspeditøren om at det kryssende toget er kommet.

§ 6-16.Betinget kjøretillatelse

Når føreren har mottatt betinget kjøretillatelse fra togekspeditøren i henhold til § 5-13 annet ledd, skal føreren kontrollere at sporvekslene på sidespor og ubetjente stasjoner ligger i riktig stilling og om nødvendig stanse foran sporvekslene. Hastigheten over sporvekslene skal ikke overstige 10 km/t.

Kapittel 7. Uregelmessigheter og feil

I. Generelt

§ 7-1.Førerens og ombordpersonellets plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy
1. Føreren skal varsle toglederen eller togekspeditøren ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastrukturen med mindre annet er bestemt i forskriften her.
2. Føreren og den ombordansvarlige skal varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil eller uregelmessigheter i nærheten av spor og dette kan ha innvirkning på kjøring av tog eller være en fare for sikkerheten med mindre annet er bestemt i forskriften her.
3. Føreren skal varsle toglederen ved feil og uregelmessigheter på kjøretøyene som får betydning for togenes kjøring.
4. Føreren skal varsle toglederen når et tog har stoppet og ikke kommer videre ved egen hjelp. Føreren skal oppgi togets lengde og togets posisjon angitt ved antall kilometer og antall hundre meter i henhold til jernbaneinfrastrukturens skilting.
5. Føreren av persontog som på grunn av feil har stoppet på dobbeltsporet strekning, på stasjon eller der hvor flere hovedspor løper parallelt, skal i tillegg underrette toglederen eller togekspeditøren dersom det er dører i toget som ikke er sperret.
6. Dersom føreren eller ombordpersonellet oppdager feil på et annet kjøretøy som har betydning for sikkerheten, skal toglederen eller togekspeditøren straks varsles om dette.
7. Når bremsene tilsettes på dobbeltsporet strekning, på stasjon eller der hvor flere hovedspor løper parallelt uten at føreren vet årsaken, skal føreren sende nødanrop via togradioen dersom avsporing ikke kan utelukkes.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 7-2.Toglederens plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy
1. Toglederen skal underrette førerne om feil på jernbaneinfrastrukturen og eventuelt om nedsatt hastighet før togene kjører inn på vedkommende stasjon eller blokkstrekning.
2. Når toglederen har mottatt underretning om at et persontog har stoppet utenfor plattform og dørene ikke er sperret, skal toglederen underrette førerne i tog som skal kjøre i nabosporet, om å kjøre med sikthastighet.
3. Når toglederen har mottatt underretning om at linjen eller togspor er ufarbart, skal toglederen sperre berørt blokkstrekning eller togspor.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 7-3.Togekspeditørens plikter ved uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy
1. Togekspeditøren skal underrette førerne om feil på jernbaneinfrastrukturen og eventuelt om nedsatt hastighet før togene kjører inn på vedkommende stasjon eller blokkstrekning.
2. Når togekspeditøren har mottatt underretning om at et persontog har stoppet utenfor plattform og dørene ikke er sperret, skal togekspeditøren underrette førerne i tog som skal kjøre i nabosporet, om å kjøre med sikthastighet.
3. Når togekspeditøren har mottatt underretning om at linjen eller togspor er ufarbart, skal togekspeditøren sperre berørt blokkstrekning eller togspor.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 7-4.Av- og påstigning utenfor plattform der passasjerene må krysse spor
1. Når det på grunn av feil må foretas av- og påstigning utenfor plattform, og passasjerene må krysse spor, skal føreren ha tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren før av- og påstigning kan foretas.
2. Vedkommende spor må være sperret av toglederen eller togekspeditøren samt sikret av føreren før det kan gis tillatelse til av- og påstigning. Føreren kan overlate til ombordansvarlig å sikre sporet.
3. Etter at føreren har forvisset seg om at passasjerene har kommet ut av sporet og føreren etter tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren har fjernet sin sikring, kan toglederen eller togekspeditøren oppheve sperringen av sporet. Føreren kan overlate til ombordansvarlig å fjerne sikringen.
§ 7-5.Arbeid på kjøretøy i sporet

Når arbeid på kjøretøyene utføres i sporet, skal personen som er på stedet sikre sporet og eventuelt nabospor, slik at det ikke kan kjøres tog eller skift på sporene.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Hovedsignal og enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal

§ 7-6.Tillatelse på strekning med fjernstyring
1. Toglederen kan gi føreren tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal på strekning med fjernstyring.
2. Før toglederen gir tillatelsen, skal toglederen kartlegge årsaken til manglende kjørsignal, fastslå togets posisjon og kontrollere at det ikke er noe i togveien som kan hindre togets kjøring. Før tillatelse gis for kjøring ut fra en stasjon, skal togleder i tillegg kontrollere hvor første tog i motsatt kjøreretning og siste tog som kjørte over strekningen, befinner seg.
3. Der det skal foretas avgangsprosedyre i henhold til § 6-8 annet ledd, skal føreren gi underretning til den ombordansvarlige om at det er gitt tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal.
§ 7-7.Tillatelse på grensestasjon
1. På grensestasjon kan toglederen gi føreren tillatelse til å kjøre forbi utkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal mot strekning med fjernstyring. Togekspeditøren kan gi føreren tillatelse til å kjøre forbi innkjørhovedsignal og indre hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, og forbi utkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal mot strekning uten fjernstyring.
2. Før toglederen gir tillatelsen, skal toglederen kartlegge årsaken til manglende kjørsignal, fastslå togets posisjon og kontrollere at det ikke er noe i togveien som kan hindre togets kjøring. I tillegg skal togleder kontrollere hvor første tog i motsatt kjøreretning og siste tog som kjørte over strekningen, befinner seg og konferere med togekspeditøren. Togleder kan overlate til togekspeditøren å formidle tillatelsen skriftlig til føreren.
3. Der det skal foretas avgangsprosedyre i henhold til § 6-8 annet ledd, skal togekspeditøren gi underretning til den ombordansvarlige om at det er gitt tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal.
4. Hvis utkjørhovedsignal på grensestasjon har vært stilt til kjørsignal, men ikke viser kjørsignal når toget kommer til signalet, gis ikke signal «Kjøretillatelse» når togleder gjennom togradio gir føreren tillatelsen. Togleder skal konferere med togekspeditøren før tillatelsen gis.
5. Tillatelse til kjøring forbi innkjørhovedsignal og indre hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal og utkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal mot strekning uten fjernstyring, gis i henhold til bestemmelsene i § 7-8.
§ 7-8.Tillatelse på strekning uten fjernstyring
1. Togekspeditøren kan gi føreren tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, på strekning uten fjernstyring.
2. Før togekspeditøren gir tillatelsen, skal togekspeditøren kartlegge årsaken til manglende kjørsignal, fastslå togets posisjon, kontrollere togmeldingsboken og kontrollere at det ikke er noe i togveien som kan hindre togets kjøring.
3. Der det skal foretas avgangsprosedyre i henhold til § 6-8 annet ledd, skal togekspeditøren underrette den ombordansvarlige om at det er gitt tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal.
4. Der togekspeditøren skal gi signal «Kjøretillatelse», skal signalet gis etter at tillatelsen til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, er gitt.
§ 7-9.Hovedsignal som ikke viser kjørsignal på ubetjent stasjon
1. Kommer tog til ubetjent stasjon der hovedsignal ikke viser kjørsignal, skal fører ringe neste betjente stasjon og motta underretning om hvordan føreren skal forholde seg.
2. Dersom det skal kjøres forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal fører kontrollere den delen av togveien som er inne på stasjonen, når det kjøres videre. Føreren skal stoppe foran sporvekselen hvis den ikke ligger i riktig stilling. Kjørehastigheten skal ikke overskride 10 km/t over sporvekslene.
0Endret ved forskrift 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 7-10.Innhenting av tillatelse
1. Når føreren skal innhente tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke viser kjørsignal, skal føreren presentere seg med funksjon og tognummer som beskrevet i kapittel 2. I tillegg skal føreren oppgi signalets bokstav, nummer og stedskode.
2. Tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan gis over togradio eller skriftlig.
3. Når føreren mottar tillatelse over togradio til å kjøre forbi hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal føreren skrive ned signalets bokstav, nummer og stedskode samt navnet på toglederen eller togekspeditøren.
§ 7-11.Tillatelsens ordlyd og innhold
1. Tillatelsen til å kjøre forbi hovedsignal eller enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal ha følgende ordlyd: «Klart for tog ... (nr.) forbi ... (hva slags hovedsignal, signalets bokstav og/eller nummer) med stedskode ... (bokstavforkortelse). ... (navn) togleder/togekspeditør.»
2. På dobbeltsporet strekning, der det er mulig å kjøre over til det andre hovedsporet, skal det angis hvilket hovedspor tillatelsen gjelder for.
3. Ved kjøring inn på en stasjon, skal det angis hvilket spor tillatelsen gjelder for når det ikke er opplyst i ruten hvilket spor toget skal kjøre eller dersom det foretas sporendring.
§ 7-12.Hvor langt tillatelsen gjelder

Tillatelsen til å kjøre forbi hovedsignal og enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, gjelder for togveiens lengde. Tillatelsen gjelder forbi eventuelle dvergsignaler i togveien.

§ 7-13.Hastighet når hovedsignal og enkelt innkjørsignal ikke kan vise kjørsignal
1. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, skal føreren kjøre med sikthastighet. Føreren skal stoppe foran sporvekselen hvis den ikke ligger i riktig stilling. Hastigheten over sporvekselen skal ikke overstige 10 km/t med mindre vedkommende dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt».
2. Når det på strekning uten fjernstyring er gitt tillatelse til å kjøre forbi utkjørhovedsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan føreren kjøre med togets største tillatte hastighet på linjen.
3. Når det er gitt tillatelse til å kjøre forbi enkelt innkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal, kan føreren kjøre med største hastighet 40 km/t inn på stasjonen.
§ 7-14.Tillatelse forbi indre hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal
1. Dvergsignal som tilhører indre hovedsignal, og viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 «Varsom kjøring tillatt», gir tillatelse til å kjøre forbi vedkommende indre hovedsignal som ikke viser kjørsignal. Føreren skal kjøre med sikthastighet. Kjøretillatelsen gjelder til annet signal som begrenser togveien.
2. Bestemmelsen i første ledd erstatter fremgangsmåten i § 7-10, § 7-11, § 7-12 og § 7- 13.
0Tilføyd ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.

III. Uregelmessigheter og feil på jernbaneinfrastrukturen

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 7-15.Spenningsløs kontaktledning

Dersom kontaktledningen blir spenningløs, skal føreren straks redusere togets hastighet til sikthastighet.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-14).
§ 7-16.Rasvarslingsanlegg
1. Dersom tog kommer til rasvarslingssignal som viser signal rasfare, skal føreren stoppe toget ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe» og varsle toglederen.
2. Har føreren fått tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal og som er i avhengighet til rasvarslingsanlegg, skal føreren stoppe toget ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe».
3. Dersom linjen er klar, kan føreren kjøre toget over rasvarslingsstrekningen med største hastighet 10 km/t.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-15).
§ 7-17.Feil på veisikringsanlegg
1. Ved feil på veisikringsanlegget og planovergangssignalet ikke viser signal 56 «Planovergangen kan passeres» eller forsignalet for planovergangssignal ikke viser signal 58 «Planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres», skal fører senest ved signal 70 «Planovergangsskilt» bremse toget for å kunne stoppe foran planovergangen. Føreren skal gjentatte ganger gi signal 83 «Tog kommer».
2. Ved feil på veisikringsanlegget, skal planovergangen sperres før toget kjører videre. Sperring av planovergangen kan unnlates dersom trafikkforholdene tilsier det, for eksempel ved oversiktlig vei, lite veitrafikk m.m. Togleder gir slik tillatelse til å unnlate sperring basert på opplysninger fra fører om forholdene på stedet. Det skal gis signal 83 «Tog kommer» før toget kjører over planovergangen, og hastigheten skal ikke overstige 10 km/t.
3. Ved feil på veisikringsanlegget på en fjernstyrt stasjon, skal føreren ha tillatelse fra toglederen før veisikringsanlegget betjenes.
4. Ved feil på veisikringsanlegget på en betjent stasjon, skal togekspeditøren sperre planovergangen før toget kjører over.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-16).
§ 7-18.Veisikringsanlegg som settes midlertidig ut av bruk
1. Dersom et veisikringsanlegg settes midlertidig ut av bruk, skal det tilsettes vakthold ved planovergangen. Den som har vakthold ved en planovergang, skal vise signal 4A eller 4B «Klar linje» eller signal 56 «Planovergangen kan passeres» når togene kan kjøre over planovergangen.
2. Vakthold ved planovergangen kan unnlates dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig. I vurderingen skal det blant annet tas hensyn til hvor lenge anlegget skal settes ut av bruk, mengde veitrafikk og type veitrafikk samt siktforholdene ved planovergangen.
3. På planovergang der veisikringsanlegget midlertidig er satt ut av bruk og det ikke er vakthold, skal føreren av toget stoppe foran planovergangen og gi signal 83 «Tog kommer» før toget kan kjøre over med hastighet inntil 10 km/t.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-17).

IV. Uregelmessigheter og feil på det kjøretøyet

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 7-19.Feil på trekkraftkjøretøyet

Dersom trekkraftkjøretøyet på grunn av en feil ikke kan betjenes fra førerrommet foran i toget, kan toget betjenes fra et annet førerrom av en annen enn føreren. Føreren skal formidle signaler og annen nødvendig informasjon til den som betjener toget. Føreren skal kunne tilsette togets bremser og betjene togfløyten.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-18).
§ 7-20.Feil på sikkerhetsbremseapparatet
1. Dersom det oppstår feil på sikkerhetsbremseapparatet etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, kan føreren kjøre toget videre dersom det bemannes med en ekstra person i førerrommet som i en nødsituasjon kan stanse toget og kontakte toglederen.
2. Dersom feilen oppstår mellom to stasjoner og det ikke er mulig å bemanne med en ekstra person i førerrommet, kan føreren kjøre toget fram til nærmeste betjente eller fjernstyrte stasjon. Hastigheten skal da ikke overstige 40 km/t.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-19).
§ 7-21.Feil på togets utstyr for automatisk hastighetsovervåkning
1. Dersom det på strekning med automatisk hastighetsovervåkning oppstår feil på togets utstyr for automatisk hastighetsovervåkning etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, skal føreren koble inn dette på nytt. Fungerer utstyret på toget, kan føreren kjøre toget videre med største hastighet 80 km/t inntil informasjonen i systemet er oppdatert.
2. Dersom utstyret for den automatiske hastighetsovervåkingen ikke fungerer etter at det er forsøkt koblet inn på nytt, kan toget kjøres videre etter vurdering av jernbaneforetaket med største hastighet 80 km/t til vedlikeholdsbasen for reparasjon.
0Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-20), 30 april 2014 nr. 592.
§ 7-22.Feil på togets automatisk virkende brems

Dersom den automatisk virkende brems ikke fungerer etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten, kan toget kjøres håndbremset fram til første fjernstyrte eller betjente stasjon med maksimalt 50 km/t.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-21).
§ 7-23.Frontlys som ikke fungerer

Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om i hvilke tilfeller toget kan kjøre videre og med hvilken hastighet toget kan kjøre, dersom det oppdages at frontlyset ikke fungerer etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-22).
§ 7-24.Feil på togets togradio

Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om i hvilke tilfeller toget kan kjøre videre, dersom det oppstår feil på togets togradio etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-23).
§ 7-25.Feil på togfløyten

Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om hvilken hastighet toget kan kjøre videre med, dersom det oppdages feil på togfløyten etter at toget har kjørt fra første stasjon angitt i ruten.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-24).

V. Andre feil og uregelmessigheter

§ 7-26.Hjelpetog
1. Dersom et tog har stoppet på linjen og det er behov for hjelpetog for å komme videre, skal toglederen sperre strekningen og gi rute for hjelpetoget.
2. Togleder skal underrette føreren om hvor hjelpetoget kommer fra. Føreren eller ombordpersonellet i toget som skal hentes, skal vise signal 1A eller 1B «Stopp» minst 200 meter fra toget i den retningen hvor hjelpetoget kommer fra. Dersom det ikke er ombordpersonell i toget, kan det unnlates å vise signal 1A eller 1B «Stopp».
3. Føreren i toget som skal hentes, skal underrette toglederen hvorvidt det vises signal 1A eller 1B «Stopp» og toglederen skal underrette føreren av hjelpetoget om dette.
4. Føreren av hjelpetoget skal kjøre med sikthastighet fra den stasjonen eller det blokksignalet som er nærmest toget som skal hentes. På strekning uten fjernstyring kan dette være en ubetjent stasjon, sidespor eller holdeplass som er angitt i ruten for hjelpetoget.
5. Føreren i toget som står på linjen, skal ikke flytte toget før hjelpetog er kommet eller tillatelse fra toglederen er innhentet.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-25).
§ 7-27.Brann i tog

Ved brann i toget skal toget stoppes umiddelbart. Dersom toget er inne i en tunnel, skal fører om mulig kjøre toget ut av tunnelen. Føreren av persontog skal om mulig, ikke stoppe toget på steder hvor det er vanskelig å evakuere passasjerene som på broer, skjæringer m.m.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-26).
§ 7-28.Kjøring i stigning og gjennom snøhindring

Føreren kan kjøre toget tilbake en kortere strekning for å komme opp en stigning eller gjennom en snøhindring når føreren vurderer det som forsvarlig. På strekning med fjernstyring skal føreren innhente tillatelse fra toglederen. På strekning uten fjernstyring skal føreren innhente tillatelse fra togekspeditøren på den stasjonen toget sist kjørte fra. I persontog skal en signalgiver gi de nødvendige signaler til føreren.

0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151 (tidligere § 7-27).

Kapittel 8. Arbeid i spor

I. Generelt

§ 8-1.Tillatelse til arbeid
1. Det skal innhentes tillatelse til arbeid i spor før arbeidet kan starte. Dette omfatter også arbeid i nærheten av spor dersom arbeidet kan medføre at tog eller skift ikke kan kjøre forbi arbeidsstedet uten at det oppstår fare.
2. På strekning med fjernstyring gis tillatelse til arbeid i spor av toglederen. På strekning uten fjernstyring og på grensestasjon gis slik tillatelse av togekspeditøren. På spor som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet, gis tillatelsen av den som driver trafikkstyring på vedkommende spor.
§ 8-2.Arbeid i spor
1. Arbeid i spor kan utføres på følgende måter:
a)ved disponering av strekning for arbeid,
b)ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog og
c)ved å opprette anleggsområde.
2. Ved disponering av strekning for arbeid er det ikke tillatt å bruke annet kjøretøy enn skinne-/veimaskin og traller. Ved disponering av strekning for arbeid skal strekningen mellom to nabostasjoner, sidespor eller spor på stasjon sperres for arbeidet.
3. Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog skal det fremgå av ruten hvor kjøringen starter og slutter, samt hvordan kjøringen skal foregå. Arbeidstoget kan kjøre inn på/ut fra stasjonene i tiden strekningen disponeres. Bestemmelsene for kjøring av tog skal følges.
4. Ved arbeid på anleggsområde kan kjøretøy benyttes. Anleggsområde etableres ved at en strekning mellom to definerte punkter sperres. Disse punktene kan være hovedsignal, stasjonsgrense, dvergsignal eller sporveksel.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 8-3.Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt
1. Ved disponering av strekning for arbeid i spor og ved opprettelse av anleggsområde skal det oppnevnes en hovedsikkerhetsvakt. Hovedsikkerhetsvakten skal ha kontakt med toglederen eller togekspeditøren og eventuelle lokale sikkerhetsvakter.
2. Hovedsikkerhetsvakten skal utveksle informasjon med lederen for elsikkerhet om forhold som vedrører sikkerheten under arbeidet.
3. Når det arbeides flere steder samtidig, skal det i tillegg til hovedsikkerhetsvakt oppnevnes en lokal sikkerhetsvakt for hvert arbeidssted. Hovedsikkerhetsvakt kan i tillegg være lokal sikkerhetsvakt for ett av arbeidsstedene.
§ 8-4.Krav til kommunikasjonssystem

På strekning med fjernstyring skal det brukes togradio ved kommunikasjon mellom toglederen og hovedsikkerhetsvakten. Ved kommunikasjon mellom togekspeditøren og hovedsikkerhetsvakten skal det brukes togradio dersom det ikke kommuniseres direkte.

§ 8-5.Krav om bestemmelser om arbeid i spor

Infrastrukturforvalter skal fastsette bestemmelser om arbeid i spor, herunder bestemmelser om sikring av arbeidssted, kjøring innenfor et anleggsområde, arbeid på flere arbeidssteder, arbeider som forutsetter at man beveger seg til fots, kommunikasjon mellom hovedsikkerhetsvakten og den som kjører og kommunikasjonen mellom hovedsikkerhetsvakten og de lokale sikkerhetsvaktene.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 8-6.Underretning om disponering av strekning for arbeid og anleggsområde
1. Ved disponering av strekning for arbeid og anleggsområde skal infrastrukturforvalter underrette berørte jernbaneforetak. Underretningen skal minst omfatte:
a)når det skal arbeides,
b)hvilken strekning det skal arbeides på,
c)hvilket hovedspor det skal arbeides i når det er flere hovedspor og
d)eventuelle begrensninger i hastigheten til tog i andre spor.
2. Infrastrukturforvalter skal underrette berørte jernbaneforetak om enhver endring.
3. Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalter skal sørge for at eget relevant personell har underretningen og enhver endring til denne.
4. Underretning er likevel ikke nødvendig ved mindre arbeider i spor som ikke vil være til hinder for tog og hvor det ikke benyttes kjøretøy.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 8-7.Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy

Personell som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.

0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).

II. Disponering av strekning for arbeid

§ 8-8.Tillatelse til disponering av strekning for arbeid
1. Hovedsikkerhetsvakten skal innhente tillatelse til disponering av strekning for arbeid fra toglederen eller togekspeditøren.
2. Før toglederen eller togekspeditøren gir tillatelsen, skal toglederen eller togekspeditøren sperre vedkommende spor eller strekning, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre arbeidsstedet.
3. Der hovedsikkerhetsvakten sikrer arbeidsstedet med signal 1A eller 1B «Stopp», kan toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse til arbeid i spor før hovedsikkerhetsvakten har satt opp signal 1A eller 1B «Stopp». Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til annet personell å sette opp signal 1A eller 1B «Stopp».
4. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning tillatelsen er gitt for.
5. Ved visitasjon og kontroll av sporfelt, kan hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet etter at tillatelse til arbeid i spor er gitt. På spor eller strekning der signal 1A eller 1B «Stopp» benyttes, kan hovedsikkerhetsvakten unnlate å sette opp signal 1A eller 1B «Stopp». Toglederen eller togekspeditøren skal underrettes dersom sikringen fjernes eller signaler ikke settes opp.
§ 8-9.Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid
1. Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og underrette toglederen eller togekspeditøren om at sporet er klart for tog.
2. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog og oppheve sperringen.

III. Arbeid innenfor et anleggsområde

§ 8-10.Tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde
1. Hovedsikkerhetsvakten skal innhente tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde fra toglederen eller togekspeditøren.
2. Før toglederen eller togekspeditøren gir tillatelsen, skal toglederen eller togekspeditøren sperre vedkommende spor eller strekning, og anleggsområdet skal sikres slik at kjøretøy ikke utilsiktet kjører ut fra anleggsområdet.
3. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning tillatelsen er gitt for.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 8-11.Kjøring inn på og ut fra anleggsområdet
1. Toglederen eller togekspeditøren kan tillate kjøring inn på et anleggsområde etter at hovedsikkerhetsvakten har gitt tillatelse til dette.
2. Den som kjører trekkraftkjøretøyet skal innhente tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren før det kjøres ut fra anleggsområdet og skal i tillegg underrette hovedsikkerhetsvakten.
3. Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om hvordan tillatelse til kjøring forbi signaler som ikke viser kjørsignal, skal gis i forbindelse med kjøring inn på og ut fra anleggsområde.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 8-12.Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde
1. Etter at arbeidet innenfor et anleggsområde er avsluttet og spor eller strekning er klar for tog, skal hovedsikkerhetsvakten underrette toglederen eller togekspeditøren om at spor eller strekning er klar for tog.
2. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog og kan oppheve sperringen.

Kapittel 9. Signaler

I. Generelle bestemmelser

§ 9-1.Bruk av signaler
1. Ved togframføring og skifting skal det brukes signaler som er fastsatt i forskriften her. Ved skifting, ved klargjøring av tog og på godsterminal kan det i tillegg brukes andre signaler som er fastsatt av infrastrukturforvalter på vedkommende spor. På anleggsområde gjelder de signaler infrastrukturforvalter bestemmer.
2. Dersom det mottas signaler med ulik betydning, skal det mest restriktive signalet følges. Dersom det mottatte signalet er utydelig eller tvetydig, skal tog eller skift stoppe og forholdet undersøkes.
3. Dersom et signal mangler, eller et signal som ikke skal være slukket, er slukket, skal tog eller skift stoppe og forholdet undersøkes.
4. Ved bruk av håndsignaler skal signalgiveren plassere seg slik at den signalet er ment for, kan oppfatte signalet.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-2.Signalfargenes grunnbetydning

Signalfargenes grunnbetydning er følgende:

a)rødt betyr stopp,
b)fiolett betyr at tilhørende planovergangssignal viser stopp foran planovergangen,
c)gult betyr varsom,
d)grønt betyr kjøretillatelse og
e)hvitt betyr klar linje.
§ 9-3.Nødsignal

Enhver bevegelse med signal hurtig fram og tilbake på tvers av sporet er et nødsignal og betyr stopp.

§ 9-4.Plassering av signaler
1. Faste signaler som skal gjelde for en bestemt kjøreretning, skal plasseres til høyre i kjøreretningen eller over sporet.
2. Faste signaler kan likevel plasseres på venstre side i kjøreretningen for toget dersom det ikke kan misforstås hvilket spor signalet gjelder for og dette medfører at signalet blir mer synlig.
3. Signaler som gjelder for kjøring på venstre hovedspor på dobbeltsporet strekning, skal plasseres til venstre i kjøreretningen eller over sporet.
§ 9-5.Signaler som ikke er i bruk
1. Lyssignaler som ikke er i bruk, skal være slukket, tildekket eller vendt bort fra sporet. Dette gjelder likevel ikke ved prøving av signaler.
2. Hovedsignal, forsignal og enkelt innkjørsignal som ikke er i bruk, skal i tillegg merkes med signal 62 «Ugyldighetsskilt». Dette gjelder likevel ikke hovedsignal ved ubetjent stasjon eller ved blokkpost som er tatt ut av bruk.
§ 9-6.Blinkende eller fast lys

I bestemmelsene i dette kapittelet er blinkende og fast lys markert slik:

«Blinkende lys»«Fast lys»
sf-20080229-0240-001-01.gifsf-20080229-0240-002-01.gif
§ 9-7.Hovedsignaler og forsignaler
1. Innkjørhovedsignal, utkjørhovedsignal, indre hovedsignal og blokksignal er hovedsignaler.
2. Innkjørhovedsignal, indre hovedsignal i innkjørtogvei og blokksignal skal ha forsignal. Utkjørhovedsignal og indre hovedsignal i utkjørtogvei kan ha forsignal.
§ 9-8.Lysreflekterende skilt og orienteringsstolper
1. Skilt og orienteringsstolper skal være lysreflekterende. Dette gjelder likevel ikke for signal 64E «Teknisk stolpe».
2. Baksiden av signaler samt master og stolper for signaler som er synlig fra trekkraftkjøretøy, skal være grå. Dette gjelder ikke for orienteringsstolper.
§ 9-9.Omstilling av kjørsignal
1. Når toget passerer et hovedsignal, midlertidig utkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal, skal signalet automatisk omstilles til signal 20A eller 20B «Stopp».
2. På stasjoner med enkelt innkjørsignal skal signalet stilles tilbake til stopp etter at toget har passert signalet.

II. Lyssignaler

§ 9-10.Innkjørhovedsignal
1. Innkjørhovedsignal skal plasseres minst 200 meter utenfor ytterste sentralstilte, motliggende sporveksel på stasjoner med sikringsanlegg.
2. Innkjørhovedsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-003-01.gif
Signal 20A
«Stopp»
Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-004-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-005-01.gif
Signal 22
«Kjør»
Tog kan kjøre inn på stasjonen med største tillatte hastighet.
§ 9-11.Utkjørhovedsignal
1. Utkjørhovedsignal skal plasseres før middel til nærmeste togspor og skal gjelde for ett bestemt togspor på stasjoner med sikringsanlegg. Dette gjelder likevel ikke dersom det på stasjonen er indre hovedsignaler i utkjørtogveien for hvert togspor.
2. For stasjoner som ikke er fjernstyrte, gjelder kravet om utkjørhovedsignal for hvert togspor kun for nye signalanlegg eller ved vesentlig endring av eksisterende signalanlegg.
3. Utkjørhovedsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-006-01.gif
Signal 20B
«Stopp»
Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-007-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-008-01.gif
Signal 22
«Kjør»
Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med største tillatte hastighet.
§ 9-12.Indre hovedsignal
1. Stasjon med sikringsanlegg kan ha indre hovedsignaler. Indre hovedsignaler skal plasseres mellom innkjørhovedsignal og utkjørhovedsignal.
2. Indre hovedsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt». Indre hovedsignal i innkjørtogvei skal merkes med to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlig bare fra forsiden.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-009-01.gif
Signal 20B
«Stopp»
Stopp foran signalet.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-010-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre videre på stasjonen med redusert hastighet over sporvekslene i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-011-01.gif
Signal 22
«Kjør»
Tog kan kjøre videre på stasjonen med største tillatte hastighet.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-13.Blokksignal
1. Blokksignal skal plasseres på en blokkpost på strekning med fjernstyring.
2. Blokksignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.
3. På enkeltsporet strekning skal alle blokksignalene tennes når kjøreretning innstilles. På dobbeltsporet strekning skal blokksignalene tennes i kjøreretningen når kjøreretning innstilles.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-012-01.gif
Signal 20A
«Stopp»
Stopp minst 20 meter foran signalet, eventuelt foran orienteringsstolpen.
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-013-01.gif
Signal 22
«Kjør»
Tog kan kjøre inn på neste blokkstrekning med største tillatte hastighet.
§ 9-14.Forsignal for hovedsignal
1. Forsignal skal plasseres foran hovedsignalet det tilhører og i tilstrekkelig bremseavstand fra hovedsignalet. Dersom forsignal for utkjørhovedsignal er plassert på egen mast, skal forsignalet settes opp innenfor innkjørhovedsignalet. For utkjørhovedsignaler og indre hovedsignaler kan forsignal i særskilte tilfeller unnlates.
2. Plasseres forsignalet på egen mast, skal forsignalet merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og masten skal ha en gul lysreflekterende stripe som er synlig fra begge sider.
3. Forsignal som er plassert under et hovedsignal, skal være slukket når dette hovedsignalet viser signal 20A eller 20B «Stopp». Det samme gjelder når hovedsignalet viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet» og det samtidig vises signal til forkortet togvei eller buttspor.
4. Når forsignal står i avhengighet til veisikringsanlegg eller rasvarslingsanlegg, kan forsignalet vise signal 23 «Forvent stopp» selv om hovedsignalet viser kjørsignal.
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et gult blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-014-01.gif
Signal 23
«Forvent stopp»
Toget skal redusere hastigheten slik at toget kan stoppe foran hovedsignalet. Tilhørende hovedsignal viser signal 20A eller 20B «Stopp».
Et gult og et grønt blinkende lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-015-01.gif
Signal 24
«Forvent kjør med redusert
hastighet»
Toget skal redusere hastigheten. Tilhørende hovedsignal viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet».
Et grønt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-016-01.gif
Signal 25
«Forvent kjør»
Toget kan fortsette med største tillatte hastighet. Tilhørende hovedsignal viser signal 22 «Kjør».
0Endret ved forskrift 30 april 2014 nr. 592.
§ 9-15.Repetersignal
1. På fjernstyrte stasjoner skal repetersignal plasseres foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for. Dette gjelder likevel ikke når det er satt opp togsporsignaler.
2. På stasjoner som ikke er fjernstyrte, kan repetersignal plasseres foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for.
3. Repetersignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
4. Repetersignal skal vise samme signal som hovedsignalet, signal 21 «Kjør med redusert hastighet» eller signal 22 «Kjør». Dette gjelder likevel ikke dersom hovedsignalet viser signal 22 «Kjør» og det i togveien mellom repetersignalet og hovedsignalet ikke kan kjøres med største tillatte hastighet. I dette tilfellet skal repetersignalet vise signal 21 «Kjør med redusert hastighet». Viser hovedsignalet signal 20B «Stopp» er repetersignalet slukket.
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-017-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre videre, ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.

Tilhørende hovedsignal viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet» eller signal 22 «Kjør».
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-018-01.gif
Signal 22
«Kjør»
Tog kan kjøre videre, ut fra eller passere stasjonen med største tillatte hastighet.

Tilhørende hovedsignal viser signal 22 «Kjør».
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-16.Enkelt innkjørsignal
1. Enkelt innkjørsignal skal plasseres minst 200 meter utenfor ytterste sporveksel på stasjoner med forenklet sikringsanlegg.
2. Enkelt innkjørsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.
3. Enkelt innkjørsignal skal være slukket på ubetjent stasjon.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-019-01.gif
Signal 20B
«Stopp»
Stopp minst 20 meter foran signalet eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-020-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
§ 9-17.Midlertidig innkjørsignal
1. Midlertidig innkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.
2. Midlertidig innkjørsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» og to gule vannrette lysreflekterende striper som er synlige fra begge sider.
3. Midlertidig innkjørsignal skal være slukket på ubetjent stasjon.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-021-01.gif
Signal 20B
«Stopp»
Stopp minst 20 meter foran signalet eventuelt foran orienteringsstolpen.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-022-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre inn på stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-18.Midlertidig utkjørsignal
1. Midlertidig utkjørsignal kan settes opp i forbindelse med ombyggingsarbeid m.m.
2. Midlertidig utkjørsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
3. Midlertidig utkjørsignal skal være slukket på ubetjent stasjon.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et rødt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-023-01.gif
Signal 20B
«Stopp»
Stopp senest ved innkjørtogveiens slutt.
Et grønt fast lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-024-01.gif
Signal 21
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-19.Forsiktig kjøring
1. Signal 32 «Forsiktig kjøring» kan plasseres ved innkjørhovedsignal eller indre hovedsignal der togveien er forkortet, der toget kjører inn i buttspor eller der det er andre særlige forhold.
2. Signal 32 «Forsiktig kjøring» vises samtidig med signal 21 «Kjør med redusert hastighet» i hovedsignalet.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Lysende hvitt kors på mørk bunn.
Eksempel:
sf-20080229-0240-025-01.gif
Signal 32
«Forsiktig kjøring»
Toget skal kjøre forsiktig inn i et togspor.
0Endret ved forskrift 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013).
§ 9-20.Linjesignal
1. Linjesignal skal plasseres der det er behov for å angi hvilket sporområde eller strekning det vises signal for.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Lysende hvit bokstav på mørk bunn.
Eksempel:
sf-20080229-0240-026-01.gif
Signal 35B
«Til angitt linje eller sporområde»
Signalet viser hvilket sporområde eller strekning hovedsignalet viser kjørsignal til.
§ 9-21.Togsporsignal
1. På fjernstyrte stasjoner skal togsporsignal plasseres foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for. Dette gjelder likevel ikke når det er satt opp repetersignaler.
2. På stasjoner som ikke er fjernstyrte, kan togsporsignal plasseres foran indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal når hovedsignalet ikke kan ses fra tog som har stoppet ved plattform, eller det kan være tvil om hvilket spor hovedsignalet gjelder for.
3. Togsporsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» som viser hvilket togspor og hvilket hovedsignal det tilhører.
4. Viser hovedsignalet signal 20B «Stopp», er togsporsignalet slukket.
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To hvite faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-027-01.gif
Signal 36A
«Kjør med redusert hastighet»
Tog kan kjøre videre, ut fra eller passere stasjonen med redusert hastighet i henhold til bestemmelsene i kapittel 6.

Tilhørende hovedsignal viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet».
To grønne faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-028-01.gif
Signal 36B
«Kjør»
Tog kan kjøre videre, ut fra eller passere stasjonen med største tillatte hastighet.

Tilhørende hovedsignal viser signal 22 «Kjør».
§ 9-22.Høyt skiftesignal
1. Høyt skiftesignal skal plasseres ved det indre hovedsignalet eller det utkjørhovedsignalet det tilhører. Signalene kan i tillegg plasseres på skifteområder. Når et høyt skiftesignal er plassert ved hovedsignal på en fjernstyrt stasjon, kan signalbildet «Skifting forbudt» unnlates.
2. Høyt skiftesignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt» for å vise hvilket hovedsignal det tilhører eller hvilket område det gjelder for.
3. Signalet kan vises i begge retninger.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
En rekke hvite faste lyst på vannrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-029-01.gif
Signal 41
«Skifting forbudt»
Skifting kan ikke foretas i det området signalet gjelder for.
En rekke hvite faste lys på skrå oppover til høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-030-01.gif
Signal 42
«Skifting tillatt»
Skifting kan foretas i det området signalet gjelder for.

Skift kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i vedkommende indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal.

Dersom sentralstilte sporveksler og eventuelt sporsperrer betjenes fra stillerapparatet, er sporveksler/sporsperrer lagt riktig for skiftet.

Dersom sentralstilte sporveksler/sporsperrer er frigitt for lokal omlegging, må disse betjenes.
§ 9-23.Dvergsignaler
1. Dvergsignal skal ved behov plasseres under et hovedsignal eller ved skillet mellom to sporavsnitt.
2. Dvergsignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
3. Dvergsignal skal være i avhengighet til sentralstilte sporveksler og sporsperrer.
4. Dvergsignal som er plassert under et hovedsignal, skal omstilles til signal 43 «Kjøring forbudt» når hovedsignal endres til signal 20A eller 20B «Stopp».
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To hvite faste lys på vannrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-031-01.gif
Signal 43
«Kjøring forbudt»
Tog og skift skal stoppe foran signalet.
To hvite faste lys på skrå opp til høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-032-01.gif
Signal 44
«Varsom kjøring tillatt»
Tog og skift kan kjøre forsiktig videre forbi signalet. Det kan være hindringer i sporet.

Skift kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i tilhørende indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal.

Tog kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i tilhørende indre hovedsignal.
To hvite faste lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-033-01.gif
Signal 45
«Kjøring tillatt»
Tog og skift kan kjøre forbi signalet.

Skift kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i tilhørende indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal.

Tog kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i tilhørende indre hovedsignal.
Et hvitt fast lys oppe til høyre eller to hvite faste lys på skrå opp til venstre.
Eksempler:
sf-20080229-0240-034-01.gif
Signal 46A
sf-20080229-0240-035-01.gif
Signal 46B
Signal 46
«Frigitt for lokal skifting»
Skift kan kjøre forbi signalet.

Skift kan kjøre forbi signal 20B «Stopp» i tilhørende indre hovedsignal eller utkjørhovedsignal.

Sentralstilte sporveksler/sporsperrer kan være frigitt for lokal omlegging.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-24.Avvikende hastighet
1. Signal 68E «Avvikende hastighet» skal plasseres der hastigheten over avvikende sporveksler er en annen enn 40 km//t. Dette gjelder likevel ikke der det er satt opp signal 68C «Avvikende hastighet», eller hastigheten vises i kjøretøyets utrustning for automatisk hastighetsovervåkning.
2. Ved hastighetsnedsettelse skal signalet plasseres slik at hastighetsnedsettelsen kan gjennomføres der den gjelder fra.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Lysende hvitt tall på mørk bunn.
Eksempel:
sf-20080229-0240-036-01.gif
Signal 68E
«Avvikende hastighet»
Hastigheten over første avvikende sporveksel eller sporvekselgruppe kan økes eller må reduseres til det som er angitt på signalet.
Stort 5-tall betyr 50 km/t, stort 6-tall 60 km/t osv.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-25.Sporvekselsignal for enkel sporveksel
1. Sporvekselsignal for enkel sporveksel kan plasseres ved enkel sporveksel for å angi sporvekselens stilling.
2. Sporvekselsignalet skal enten ha lys eller ha reflekterende hvite felter.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvit rektangulær firkant med den lengste siden loddrett.
Eksempel:
sf-20080229-0240-037-01.gif
Signal 51A
«Rett fram»
Sporvekselen ligger for kjøring rett fram.
Hvit sirkelflate.
Eksempel:
sf-20080229-0240-038-01.gif
Signal 51B
«Fra avvikespor»
Sporvekselen ligger for kjøring fra avvikespor.
Hvit pil som peker opp til venstre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-039-01.gif
Signal 51C
«Til venstre»
Sporvekselen ligger for kjøring til venstre.
Hvit pil som peker opp til høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-040-01.gif
Signal 51D
«Til høyre»
Sporvekselen ligger for kjøring til høyre.
§ 9-26.Sporvekselsignal for kryssporveksel
1. Sporvekselsignal for kryssporveksel kan plasseres ved kryssporveksel for å angi sporvekslenes stilling.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvite faste lys på skrå opp til høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-041-01.gif
Signal 52A
«Fra venstre til høyre»
Sporvekselen ligger for kjøring fra venstre til høyre.
Hvite faste lys på skrå opp til venstre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-042-01.gif
Signal 52B
«Fra høyre til venstre»
Sporvekselen ligger for kjøring fra høyre til venstre.
Hvite faste lys i vinkel med vinkelåpningen til venstre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-043-01.gif
Signal 52C
«Fra venstre til venstre»
Sporvekselen ligger for kjøring fra venstre til venstre.
Hvite faste lys i vinkel med vinkelåpningen til høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-044-01.gif
Signal 52D
«Fra høyre til høyre»
Sporvekselen ligger for kjøring fra høyre til høyre.
§ 9-27.Sporsperresignal
1. Sporsperresignal skal plasseres ved sporsperren. Sporsperresignalet kan i tillegg plasseres andre steder dersom det er nødvendig å vise om sporet er sperret eller fritt. Der det er satt opp dvergsignal for vedkommende sporsperre, kan sporsperresignalet unnlates.
2. Sporsperresignalet skal enten ha lys eller ha reflekterende hvite felter.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To hvite sirkelsegmenter atskilt ved en sort sperrebom.
Eksempel:
sf-20080229-0240-045-01.gif
Signal 53
«Sporet sperret»
Sporet er sperret for kjøretøy.
Hvit rektangulær firkant med den lengste siden loddrett.
Eksempel:
sf-20080229-0240-046-01.gif
Signal 54
«Sporet fritt»
Sporet er ikke sperret for kjøretøy.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-28.Planovergangssignal
1. Planovergangssignal skal plasseres rett foran planoverganger som har veisikringsanlegg.
2. Planovergangssignalet skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Rødt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-047-01.gif
Signal 55
«Stopp foran plan-
overgangen»
Tog og skift skal stoppe foran planovergangen.
Hvitt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-048-01.gif
Signal 56A
«Planovergangen kan passeres»
Tog og skift kan passere planovergangen.
0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-29.Forsignal for planovergangssignal
1. Forsignal skal plasseres foran planovergangssignalet det tilhører. Forsignalet skal være synlig i tilstrekkelig tid før signal 70 «Planovergangsskilt». For planoverganger der planovergangssignalet kan oppfattes i tilstrekkelig tid før signal 70 «Planovergangsskilt», kan forsignal unnlates.
2. Forsignal for planovergangssignal skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Fiolett blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-049-01.gif
Signal 57
«Planovergangssignalet viser stopp foran planovergangen»
Toget skal redusere hastigheten slik at toget kan stoppe foran planovergangssignalet. Tilhørende planovergangssignal viser signal 55 «Stopp foran planovergangen».
Hvitt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-050-01.gif
Signal 56B «Planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres»Toget kan fortsette med største tillatte hastighet. Tilhørende planovergangssignal viser signal 56 «Planovergangen kan passeres».
0Endret ved forskrifter 9 feb 2009 nr. 151, 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-30.Rasvarslingssignal
1. Rasvarslingssignal skal plasseres i tilstrekkelig bremseavstand foran signal 64C «Rasvarslingsstolpe». Dette gjelder likevel ikke dersom et hovedsignal er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegget.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To gule blinkende lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-051-01.gif
Signal 59
«Rasfare»
Toget skal stoppe ved signal 64C «Rasvarslingsstolpe».
Et hvitt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-052-01.gif
Signal 56C «Tog kan passere rasfarestrekningen»Tog kan passere rasfarestrekningen.
0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-30a.Bru- og frostportsignal
1. Signalet kan plasseres foran bevegelige bruer og frostporter.
2. Bru- og frostportsignaler skal merkes med signal 101 «Identifikasjonsskilt».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To røde blinkende lys på loddrett linje.
Eksempel:
sf-20080229-0240-053-02.gif
Signal 20C «Stopp»
Tog og skift skal stoppe foran signalet.
Et hvitt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-054-02.gif
Signal 56D «Klar linje»Tog og skift kan passere signalet og kjøre over bevegelig bru eller forbi åpen frostport.
0Tilføyd ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), endret ved forskrifter 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013), 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-31.Middelkontrollampe
1. Middelkontrollampe skal plasseres ved utkjørhovedsignal eller ved indre hovedsignal på stasjoner når det er nødvendig å angi at toget er kommet innenfor middel.
2. Signalet vises kun når toget kjører inn i togsporet og togveien er sikret.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-055-02.gif
Signal 4C
«Middelkontrollampe»
Siste vogn i toget er ikke kommet innenfor middel i togsporet.
§ 9-32.Fast lyssignalanlegg for skifting
1. Signal fra fast lyssignalanlegg gis av personell som deltar i skiftingen.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Tre korte lysblink.
Eksempel:
sf-20080229-0240-056-02.gif
Signal 48A
«Stopp»
Skift skal stoppe.
Et langt lysblink.
Eksempel:
sf-20080229-0240-057-02.gif
Signal 49A
«Kjør fram»
Trekkraftkjøretøy skal trekke skiftet.
To korte lysblink.
Eksempel:
sf-20080229-0240-058-02.gif
Signal 50A
«Bakk»
Trekkraftkjøretøy skal skyve skiftet.

III. Signalskilt m.m.

§ 9-33.Jordet seksjon
1. Signal 65A «Jordet seksjon» skal plasseres foran seksjon av kontaktledningen som er spenningsløs og jordet.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Sort kvadratisk skilt med hvitt vannrett felt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-059-02.gif
Signal 65A
«Jordet seksjon»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker kan kun kjøre forbi signalet dersom jordingsbryteren for vedkommende spor er koblet inn.
§ 9-34.Varselsignal for kontaktledningssignal
1. Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningssignal» skal plasseres ca. 500 meter foran signal 65C «Utkobling foran død seksjon» eller signal 65E «Senking av strømavtaker». Dette gjelder likevel ikke foran signal 65E «Senking av strømavtaker» der det er tilstrekkelig avstand fra stedet signalet er synlig for toget til stedet der toget skal senke strømavtakeren.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med to sorte loddrette streker og sort kant. Skiltet kan ha en lampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-060-02.gif
Signal 65B
«Varselsignal for kontaktledningssignal»
Signalet varsler om utkobling foran død seksjon eller senking av strømavtaker.

Når det lyser en lampe (hvitt fast lys) mellom de to loddrette strekene er seksjonen spenningsførende.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-35.Utkobling foran død seksjon
1. Signal 65C «Utkobling foran død seksjon» skal plasseres i tilstrekkelig avstand foran spenningsløs seksjon som ikke er jordet.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med to sorte loddrette streker med en sort vannrett strek under og sort kant. Skiltet kan ha en lampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-061-02.gif
Signal 65C
«Utkobling foran død seksjon»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker skal være utkoblet før signalet passeres.

Dette gjelder likevel ikke når en lampe mellom de to sorte loddrette strekene lyser (hvitt fast lys). Når lampen lyser er seksjonen spenningsførende.
§ 9-36.Innkobling etter død seksjon
1. Signal 65D «Innkobling etter død seksjon» skal plasseres i tilstrekkelig avstand etter spenningsløs seksjon som ikke er jordet.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med
sort kantet U og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-062-02.gif
Signal 65D
«Innkobling etter død seksjon»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker kan kobles inn når signalet er passert.
§ 9-37.Senking av strømavtaker
1. Signal 65E «Senking av strømavtaker» skal plasseres i tilstrekkelig avstand foran sted der trekkraftkjøretøy må senke strømavtakeren.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med sort vannrett strek og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-063-02.gif
Signal 65E
«Senking av strømavtaker»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker skal senke denne før signalet.
§ 9-38.Heving av strømavtaker
1. Signal 65F «Heving av strømavtaker» skal plasseres i tilstrekkelig avstand etter der strømavtaker kan heves.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med sort loddrett strek og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-064-02.gif
Signal 65F «Heving av strømavtaker»Trekkraftkjøretøy med senket strømavtaker kan heve denne.
§ 9-39.Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy
1. Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» skal plasseres ved grensen mellom spor med kontaktledning og spor uten kontaktledning eller spor som ikke har kjørbar kontaktledning.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med sort ring og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-065-02.gif
Signal 65G
«Stopp for elektrisk
trekkraftkjøretøy»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker skal stoppe foran signalet.
§ 9-40.Togvei slutt
1. Signal 66 «Togvei slutt» kan plasseres ved togspor for å markere hvor tog som har stopp på stasjonen skal stoppe.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med
sort S.
Eksempel:
sf-20080229-0240-066-02.gif
Signal 66
«Togvei slutt»
Tog som skal stoppe på stasjonen, skal stoppe foran signalet.
§ 9-41.Orienteringssignaler
1. Signal 67A «Orienteringssignal», 67B «Orienteringssignal for planovergang», 67C «Orienteringssignal for holdeplass» og 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass», skal plasseres i tilstrekkelig avstand foran planovergang, holdeplass m.m. der infrastrukturforvalter bestemmer.
2. Signal 67E «Orienteringssignal dagtid» kan plasseres under signal 67A «Orienteringssignal», 67B «Orienteringssignal for planovergang», 67C «Orienteringssignal for holdeplass» og 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult kvadratisk skilt med bred sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-067-02.gif
Signal 67A
«Orienteringssignal»
Fører skal gi signal 83 «Tog kommer».
Gult kvadratisk skilt med bred sort kant og sort vannrett strek
Eksempel:
sf-20080229-0240-068-02.gif
Signal 67B
«Orienteringssignal for planovergang »
Fører skal gi signal 83 «Tog kommer».
Gult kvadratisk skilt med bred sort kant og sort loddrett strek
Eksempel:
sf-20080229-0240-069-02.gif
Signal 67C
«Orienteringssignal for holdeplass »
Fører skal gi signal 83 «Tog kommer».
Gult kvadratisk skilt med bred sort kant, sort vannrett og sort loddrett strek
Eksempel:
sf-20080229-0240-070-02.gif
Signal 67D
«Orienteringssignal for planovergang og holdeplass»
Fører skal gi signal 83 «Tog kommer».
Rektangulært skilt som er diagonalt delt i et gult felt og et sort felt
Eksempel
sf-20080229-0240-071-02.gif
Signal 67E
«Orienteringssignal dagtid»
Fører skal unnlate å gi signal 83«Tog kommer» mellom kl. 22.00 og 06.00.
§ 9-42.Hastighetssignaler
1. Største hastighet på linjen og i hovedtogspor skal angis med hastighetssignaler. I andre spor kan hastighet angis med hastighetssignaler. På strekning med fullstendig hastighetsovervåking kan hastighetssignaler unnlates.
2. Signal 68C «Avvikende hastighet» skal plasseres der hastigheten over avvikende sporveksler er en annen enn 40 km/t. Signal 68C «Avvikende hastighet» kan unnlates dersom det i stedet vises signal 68E «Avvikende hastighet» eller hastigheten vises i kjøretøyets utrustning for automatisk hastighetsovervåkning.
3. Signal 68A «Nedsatt hastighet» og signal 68C «Avvikende hastighet» skal plasseres slik at hastighetsnedsettelsen kan gjennomføres der den gjelder fra.
4. Hastigheten for kjøring ut fra en stasjon skal angis med hastighetssignal i utkjørtogveien.
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult trekantet skilt med sorte tall og sort kant med spissen ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-072-02.gif
Signal 68A
«Nedsatt hastighet»
Hastigheten skal settes ned ved signal 68D «Markeringsmerke» til det som er angitt på signalet.

Stort 7-tall betyr 70 km/t, stort 8-tall 80 km/t osv. Et lite 5-tall i tillegg til det store tallet, betyr 5 km/t høyere hastighet, for eksempel 75 km/t.
Gult trekantet skilt med sorte tall og sort kant med spissen > opp.
Eksempel:
sf-20080229-0240-073-02.gif
Signal 68B
«Økt Hastighet»
Hastigheten kan økes når hele toget har kjørt forbi skiltet.

Stort 9-tall betyr 90 km/t, stort 10-tall 100 km/t osv. Et lite 5-tall i tillegg til det store tallet, betyr 5 km/t høyere hastighet, for eksempel 95 km/t.
Gult sirkelformet skilt
med sorte tall og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-074-02.gif
Signal 68C
«Avvikende hastighet»
Hastigheten over første avvikende sporveksel eller sporvekselgruppe kan økes eller må reduseres til det som er angitt på signalet.

Stort 6-tall betyr 60 km/t, stort 7-tall 70 km/t osv.
Gult trekantet skilt med spissen ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-075-02.gif
Signal 68D
«Markeringsmerke»
Nedsatt hastighet i tilknytning til signal 68A, 68G og 69A gjelder fra dette skiltet.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012 og 9 des 2012).
§ 9-43.Tilleggshastighet
1. Signal 68F «Tilleggshastighet» skal plasseres på strekning der enkelte tog kan kjøre med høyere hastighet enn andre tog. Signalet plasseres under signal 68A «Nedsatt hastighet» eller signal 68B «Økt hastighet». På strekning med fullstendig hastighetsovervåkning kan signal 68F «Tilleggshastighet» unnlates.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med sorte tall.
Eksempel:
sf-20080229-0240-076-02.gif
Signal 68F
«Tilleggshastighet»
Enkelte tog kan øke hastigheten med det som er angitt på signalet.

Signalet angir tilleggshastighet i km/t.
§ 9-44.Hastighet for krengetog
1. Signal 68G «Hastighet for krengetog» skal plasseres på strekning der krengetog kan kjøres med økt hastighet. Signalet plasseres under signal 68A «Nedsatt hastighet» eller signal 68B «Økt hastighet».
2. Signal 68G «Hastighet for krengetog» skal alltid benyttes sammen med signal 68A «Nedsatt hastighet» når hastigheten for krengetog settes ned selv om hastigheten for andre tog ikke settes ned.
3. Når hastigheten for krengetog er satt ned, angis det punktet hastigheten gjelder fra med signal 68D «Markeringsmerke».
4. På strekning med fullstendig hastighetsovervåkning kan signal 68G «Hastighet for krengetog» unnlates.
5.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Blått rektangulært skilt med hvite tall.
Eksempel:
sf-20080229-0240-077-02.gif
Signal 68G
«Hastighet for krengetog»
Hastighet for krengetog. Er skiltet plassert under signal 68A «Nedsatt hastighet» skal hastigheten være nedsatt ved signal 68D «Markeringsmerke».

Signalet angir hastigheten i km/t.
§ 9-45.Midlertidig hastighetssignal
1. Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet» skal plasseres så langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra, at den kan gjennomføres. På strekning med automatisk hastighetsovervåkning skal det i tillegg plasseres ut baliser.
2. Ved midlertidig nedsettelse av hastigheten, angis det punkt hastigheten gjelder fra med signal 68D «Markeringsmerke».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult femkantet skilt med spissen ned, sorte tall og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-078-02.gif
Signal 69A
«Midlertidig nedsatt hastighet»
Hastigheten skal settes ned ved signal 68D «Markeringsmerke».

Stort 4-tall betyr 40 km/t, stort 5-tall 50 km/t osv.
Gult femkantet skilt med spissen opp, sorte tall og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-079-02.gif
Signal 69B
«Midlertidig hastighet opphører»
Hastigheten kan økes når hele toget har kjørt forbi skiltet.

Stort 9-tall betyr 90 km/t, stort 10-tall 100 km/t osv.

IV. Opplysningsskilt

§ 9-46.Identifikasjonsskilt
1. Innkjørhovedsignal, enkelt innkjørsignal og midlertidig innkjørsignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt. Identifikasjonsskiltet skal ha en av bokstavene «A» til og med «K», stedskode for stasjonens navn og signalets nummer der det er tildelt. Innkjørhovedsignal som gjelder for venstre spor, skal i tillegg ha bokstaven «U» foran signalets bokstav.
2. Blokksignal skal merkes med rundt identifikasjonsskilt. Identifikasjonsskiltet skal ha en av bokstavene «A» til og med «K», signalets nummer og stedskode for blokkpostens navn. Blokksignal som gjelder for venstre spor, skal i tillegg ha bokstaven «U» foran signalets bokstav.
3. Utkjørhovedsignal og midlertidig utkjørsignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med en av bokstavene «L» til og med «Z» unntatt «Q», «R», «V», «W» og «Z», signalets nummer og stedskode for stasjonens navn der dette er tildelt. Utkjørhovedsignal som kun gjelder for venstre hovedspor, skal i tillegg ha bokstaven «U» foran signalets bokstav.
4. Indre hovedsignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med nummer og stedskode for stasjonenes navn. Identifikasjonsskilt på indre hovedsignaler i utkjørtogvei som bare kan vise kjørsignal når tilhørende utkjørhovedsignal viser kjørsignal , kan merkes med bokstav i tillegg til nummer.
5. Forsignal som står alene, skal merkes med tilsvarende identifikasjonsskilt som hovedsignalet det tilhører.
6. Dvergsignal som står alene, skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med bokstaven «R» og/eller tall.
7. Høyt skiftesignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med bokstaven «Z» og med bokstav eller tall til det hovedsignalet eller det området det gjelder for.
8. Planovergangssignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med bokstaven «W» og med tall. Forsignal for planovergangssignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med bokstaven «W» og med tilleggsbokstav.
9. Repetersignal skal merkes med tilsvarende identifikasjonsskilt som hovedsignalet det tilhører og skal i tillegg merkes med «Rep».
10. Togsporsignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt. Identifikasjonsskiltet skal vise tall for hvilket togspor signalet gjelder for og vise bokstaven eller tallet for tilhørende hovedsignal.
11. Bru- og frostportsignal skal merkes med rektangulært identifikasjonsskilt med bokstavene «BRU» eller «PORT» og med tall.
12.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt rektangulært skilt med sort skrift. Utforming og størrelse på skiltene kan variere.
Eksempel:
sf-20080229-0240-080-02.gif
Signal 101
«Identifikasjonsskilt»
I dette eksemplet angir bokstaven M at signalet er et utkjørhovedsignal. Tallene angir signalets nummer. Bokstavene MAG angir stedskode for Magnor.
0Endret ved forskrifter 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012), 3 sep 2013 nr. 1048 (i kraft 15 des 2013), 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9-47.Sidesporskilt

På sidespor skal det plasseres langsgående skilt med angivelse av sidesporets navn, kilometerangivelse og mellom hvilke stasjoner sidesporet ligger.

§ 9-48.Pilskilt
1. For å tydeliggjøre hvilket spor signalet gjelder for, kan det plasseres et skilt over eller under signalet med pil mot det sporet signalet gjelder for.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med sort pil.
Eksempel:
sf-20080229-0240-081-02.gif
Signal 102
«Pilskilt»
Viser hvilket spor signalet gjelder for.
§ 9-49.Skilt for automatisk hastighetsovervåkning
1. Skiltene 60A «ATC forsignal», 60B «ATC repeter målpunkt», 60C «ATC nødbrems» og 60D «ATC repeter hastighet» skal plasseres ved baliser som ikke er plassert ved hovedsignal eller forsignal. Skilt 60E «ATC varsel» kan plasseres der baliser gir annen informasjon enn det som gis i vedkommende hovedsignal eller forsignal.
2. For å markere balisene kan skilt for automatisk hastighetsovervåkning ha blå og hvite trekanter på baksiden eller det kan settes opp signal 64E «Teknisk stolpe».
3. Skilt 60F «F-ATC» skal plasseres der det kjøres inn på strekning med fullstendig automatisk hastighetsovervåkning.
4. Skilt 60G «D-ATC» skal plasseres der det kjøres inn på strekning med delvis automatisk hastighetsovervåkning.
5. Skilt 60H «ATC slutter» skal plasseres der det kjøres inn på strekning uten automatisk hastighetsovervåkning og ved kjøring inn på strekning der automatisk hastighetsovervåkning midlertidig er utkoblet.
6.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult kvadratisk skilt med sort sirkelformet felt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-082-02.gif
Signal 60A
«ATC forsignal»
Informasjon om venthastighet kan gis i panelet for automatisk hastighetsovervåkning.
Gult kvadratisk skilt med sort trekant med spissen ned i en sort sirkel.
Eksempel:
sf-20080229-0240-083-02.gif
Signal 60B
«ATC repeter målpunkt»
Repeterbalise som er målpunkt for den venthastigheten som er gitt ved innkjørhovedsignal/indre hovedsignal.
Gult kvadratisk skilt med sort vannrett strek i en sort sirkel.
Eksempel:
sf-20080229-0240-084-02.gif
Signal 60C
«ATC nødbrems»
Repeterbalise der den automatiske hastighetsovervåkningen kan foreta nødbrems ved igangsetting mot hovedsignal som viser signal 20A eller 20B «Stopp».
Gult kvadratisk skilt med sort sirkel.
Eksempel:
sf-20080229-0240-085-02.gif
Signal 60D
«ATC repeter hastighet»
Repeterbalise for hovedsignal der toget overvåkes videre med hastighet 40 km/t hvis hovedsignalet viser signal 20A eller 20B «Stopp».

Ett 1-tall inne i sirkelen viser at toget overvåkes videre med hastighet 10 km/t.
Gult kvadratisk skilt med sort trekant med spissen ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-086-02.gif
Signal 60E
«ATC varsel»
Restriktiv hastighet kan gis i panelet for automatisk hastighetsovervåkning.
Gult rektangulært skilt med sort tekst og sort kant. Skiltet kan ha tilleggstekst «begynner» eller «innkoblet».
Eksempel:
sf-20080229-0240-087-02.gif
Signal 60F
«F-ATC»
Toget kjører inn på strekning med fullstendig automatisk hastighetsovervåkning.
Gult rektangulært skilt med sort tekst og sort kant. Skiltet kan ha tilleggstekst «begynner» eller «innkoblet».
Eksempel:
sf-20080229-0240-088-02.gif
Signal 60G
«D-ATC»
Toget kjører inn på strekning med delvis automatisk hastighetsovervåkning.
Grått rektangulært skilt med sort tekst, gul kant og tre sorte streker på skrå.
Eksempel:
sf-20080229-0240-089-02.gif
Signal 60H
«ATC slutter»
Toget kjører inn på strekning uten automatisk hastighetsovervåkning.
§ 9-50.Avstandsskilt
1. Signal 61A «Avstandsskilt 1» skal plasseres 1 000 meter foran innkjørhovedsignal, blokksignal og enkelt innkjørsignal på strekning med hastighet inntil 130 km/t. Dette gjelder likevel ikke for innkjørhovedsignal og blokksignal dersom forsignalet er plassert mer enn 1 000 meter foran hovedsignal og blokksignal. Signal 61B «Avstandsskilt 2» skal plasseres 800 meter foran enkelt innkjørsignal. Signal 61A «Avstandsskilt 1» og signal 61B «Avstandsskilt 2» plasseres foran midlertidig innkjørsignal når infrastrukturforvalter bestemmer det.
2. Signal 61C «Avstandsskilt 3» skal plasseres 250 meter foran hovedsignal der sikten til hovedsignalet er mindre enn 250 meter.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Sort rektangulært skilt med gul skråstripe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-090-02.gif
Signal 61A
«Avstandsskilt 1»
Det er 1 000 meter til innkjørhovedsignal, blokksignal eller enkelt innkjørsignal, eventuelt midlertidig innkjørsignal.
Sort rektangulært skilt med to gule skråstriper.
Eksempel:
sf-20080229-0240-091-02.gif
Signal 61B
«Avstandsskilt 2»
Det er 800 meter til enkelt innkjørsignal, eventuelt midlertidig innkjørsignal.
Sort rektangulært skilt med tre gule skråstriper.
Eksempel:
sf-20080229-0240-092-02.gif
Signal 61C
«Avstandsskilt 3»
Det er 250 meter til hovedsignal.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-51.Ugyldighetsskilt
1. Signal 62 «Ugyldighetsskilt» skal plasseres på hovedsignal, forsignal for hovedsignal og enkelt innkjørsignal som ikke er i bruk.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Sort og hvitt kryss.
Eksempel:
sf-20080229-0240-093-02.gif
Signal 62
«Ugyldighetsskilt»
Vedkommende signal er ikke i bruk.
§ 9-52.Fallviser og stigningsviser
1. Signal 63A «Fallviser» og signal 63B «Stigningsviser» skal plasseres der vedkommende fall eller stigning på strekningen begynner. Dette gjelder likevel ikke der stigning/fall er mindre enn 5 .
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult trapesformet skilt med sorte tall i skråstilling ned mot høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-094-02.gif
Signal 63A
«Fallviser»
Tallet angir bestemmende fall i ‰ på strekningen.
Gult trapesformet skilt med sorte tall i skråstilling opp mot høyre.
Eksempel:
sf-20080229-0240-095-02.gif
Signal 63B
«Stigningsviser»
Tallet angir bestemmende stigning i ‰ på strekningen.
§ 9-53.Orienteringsstolper
1. Orienteringsstolper skal plasseres på det stedet stolpen markerer.
2. Signal 64B «Seksjoneringsstolpe» skal ved seksjonering av kontaktledningen plasseres foran hovedsignal eller enkelt innkjørsignal.
3. Signal 64F «Dvergsignalstolpe» tillates ikke brukt på nye anlegg.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
2 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,2 meters lengde og med sort toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-096-02.gif
Signal 64A
«Grense-/innkoblingsstolpe».
Grense for skiftelengde utenfor ytterste sporveksel eller grense for lokomotivstall- og verkstedområder, eller middel mellom spor. Markerer også innkoblingsfelt for planovergangssignal.
2 meter høy stolpe med røde og reflekterende hvite felter av 0,5 meters lengde og med rødt toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-097-02.gif
Signal 64B
«Seksjoneringsstolpe»
Trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker som skal stoppe, skal stoppe foran stolpen.
2 meter høy stolpe med gule og hvite felter av 0,2 meters lengde og med gult toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-098-02.gif
Signal 64C
«Rasvarslingsstolpe»
Markerer begynnelse eller slutt for rasvarslingsanlegg.
2 meter høy stolpe med gule og sorte felter av 0,5 meters lengde og med gult toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-099-02.gif
Signal 64D
«Bremsestolpe»
Markerer begynnelsen på bremseveien for tog som skal stoppe og som kjører med automatisk hastighetsregulering.
2 meter høy stolpe med blå og hvite felter av 0,2 meters lengde og med blått toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-100-02.gif
Signal 64E
«Teknisk stolpe»
Markerer teknisk innretning i eller ved sporet, samt seksjoneringsdele som ikke er plassert ved hovedsignaler for infrastrukturforvalters personell.
½ meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,1 meters lengde og med sort toppfelt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-101-02.gif
Signal 64F
«Dvergsignalstolpe»
Markerer sted der dvergsignal skulle vært plassert. Dvergsignalet gjelder fra stolpen.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 1 jan 2012).
§ 9-54.Planovergangsskilt
1. Signal 70 «Planovergangsskilt» skal plasseres i tilstrekkelig avstand foran planoverganger med veisikringsanlegg som ikke er i avhengighet til hovedsignal.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med sort V.
Eksempel:
sf-20080229-0240-102-02.gif
Signal 70
«Planovergangsskilt»
Signalet varsler om planovergang med veisikringsanlegg og markerer det sted fører senest må bremse dersom planovergangssignalet ikke viser signal 56 «Planovergangen kan passeres», eventuelt at forsignalet for planovergangssignal ikke viser signal 58 «Planovergangssignalet viser at planovergangen kan passeres».
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-55.Strekning med fjernstyring (FJS) begynner/slutter
1. Signal 72A «FJS begynner» skal plasseres ved utkjørtogveien der strekning med fjernstyring begynner. Signal 72B «FJS slutter» skal plasseres under innkjørhovedsignalet der strekning med fjernstyring slutter og i utkjørtogveien der strekning uten fjernstyring begynner.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Blått rektangulært skilt med gul tekst og kant. Skiltet kan ha tilleggstekst «begynner».
Eksempel:
sf-20080229-0240-103-02.gif
Signal 72A
«FJS begynner»
Strekning med fjernstyring begynner.

Grått rektangulært skilt med gul tekst og kant og tre sorte streker på skrå.
Eksempel:
sf-20080229-0240-104-02.gif
Signal 72B
«FJS slutter»
Strekning med fjernstyring slutter eller strekning uten fjernstyring begynner.
§ 9-56.Rasvarslingsskilt
1. Signal 73 «Rasvarslingsskilt» skal plasseres under rasvarslingssignal, og under hovedsignal eller forsignal som er satt i avhengighet til et rasvarslingsanlegg.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt kvadratisk skilt med sort ring med bokstaven R og sort kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-105-02.gif
Signal 73
«Rasvarslingsskilt»
Signalet står i avhengighet til rasvarslingsanlegg.
§ 9-57.Toglengdeskilt
1. Signal 74 «Toglengdeskilt» kan plasseres ved plattform for å angi hvor persontog skal stoppe for av- og påstigning.
2.
SignalSignalnummer og signalnavn Signalbetydning
Gult rektangulært skilt med sorte tall. Utforming og størrelse på skiltene kan variere.
Eksempel:
sf-20080229-0240-106-02.gif
Signal 74
«Toglengdeskilt»
Tog med lengde som angitt på signalet som stopper for av- og påstigning, skal stoppe ved signalet.
0Endret ved forskrift 30 april 2014 nr. 592.
§ 9-58.Kilometerskilt
1. Banestrekningen skal merkes med signal 75A «Kilometerskilt» for minst hver 500 meter.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med sorte tall. Utforming og størrelse på skiltet kan variere.
Eksempel:
sf-20080229-0240-107-02.gif
Signal 75A
«Kilometerskilt»
Angir punkter langs banen i kilometer og antall hundre meter i henhold til infrastrukturforvalters inndeling av banestrekningen.

I eksempelet angir tallet 17 antall kilometer og tallet 5 antall hundre meter.

Ved brudd i kilometermerking (kjedebrudd) er det to kilometerangivelser på skiltet.
§ 9-59.Signal for heving og senking av sporrenser
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Gult rektangulært skilt med spiss opp.
Eksempel:
sf-20080229-0240-108-02.gif
Signal 75C
«Hev»
Hev sporrenser.
Gult rektangulært skilt med spiss ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-109-02.gif
Signal 75D
«Senk»
Sporrenser kan senkes.

V. Håndsignaler og bruk av radiokommunikasjon

§ 9-60.Bruk av dagsignaler og nattsignaler

Nattsignal skal brukes når dagsignal ikke kan ses tydelig.

§ 9-61.Signal «Stopp» på stasjon
1. Signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises fra plattform eller fra et annet fast sted på stasjon med enkelt innkjørsignal. Signalet vises ikke til tog som har fast stopp på stasjonen.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Rødt signalflagg vist på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-110-02.gif
Signal 1A
«Stopp»
Toget skal stoppe på stasjonen og senest ved togveiens slutt.
Nattsignal:
Rødt lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-111-02.gif
Signal 1B
«Stopp»
Toget skal stoppe på stasjonen og senest ved togveiens slutt.
§ 9-62.Signal «Stopp» på linjen
1. Signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises minst 800 meter til begge sider for farepunktet dersom annet ikke er bestemt i forskriften her. Avstanden skal økes når det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig bremseavstand, herunder i fall, ved dårlige adhesjonsforhold, eller når signalet ikke er synlig på 150 meter.
2. Dersom stedet signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises er inne på en fjernstyrt stasjon, skal signalet plasseres ved ytterste sporveksel i utkjørtogveien. Dersom stedet signal 1A eller 1B «Stopp» skal vises er inne på en betjent stasjon, skal signalet plasseres ved ytterste sporveksel eller ved plattform. Togleder eller togekspeditør skal underrettes før signalet settes opp.
3. Der det foregår arbeider i sporet som innebærer en økt risiko for avsporing, kan signal som viser signal 1C «Avsporingssignal» ved avsporing, plasseres minst 800 meter til hver side for arbeidsstedet.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Rødt signalflagg vist på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-112-02.gif
Signal 1A
«Stopp»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Nattsignal:
Rødt lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-113-02.gif
Signal 1B
«Stopp»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Rødt blinkende lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-114-02.gif
Signal 1C
«Avsporingssignal»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-63.Signal «Passér»
1. Signal 3A eller 3B «Passér» vises av togekspeditøren på plattform eller annet fast sted på stasjoner med enkelt innkjørsignal.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Grønt signalflagg vist på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-115-02.gif
Signal 3A
«Passér»
Toget kan passere stasjonen.
Nattsignal:
Grønt lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-116-02.gif
Signal 3B
«Passér»
Toget kan passere stasjonen.
§ 9-64.Signal «Klar linje»
1. Signal 4A eller 4B «Klar linje» skal vises ved planovergang der det er vakthold og der det ikke vises signal 56 «Planovergangen kan passeres».
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Hvitt signalflagg vist på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-117-02.gif
Signal 4A
«Klar linje»
Toget kan passere planovergangen.
Nattsignal:
Hvitt lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-118-02.gif
Signal 4B
«Klar linje»
Toget kan passere planovergangen.
§ 9-65.Signal «Kjøretillatelse»
1. Signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» gis av togekspeditøren.
2. I stedet for å vise signal 12A eller 12B «Kjøretillatelse» kan kjøretillatelsen gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Tog ... (nr.), kjøretillatelse.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Hvitt sirkelformet skilt med grønn kant.
Eksempel:
sf-20080229-0240-119-02.gif
Signal 12A
«Kjøretillatelse»
Tog kan kjøre videre på eller ut fra stasjonen.
Nattsignal:
Grønt blinkende lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-120-02.gif
Signal 12B
«Kjøretillatelse»
Tog kan kjøre videre på eller ut fra stasjonen.
§ 9-66.Signal «Kjøretillatelse mottatt»
1. Signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt» kan gis av fører i stedet for signal 96 «Kjøretillatelse mottatt».
2. I stedet for å vise signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt» kan tillatelsen gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes «Tog ... (nr.), kjøretillatelse mottatt.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Førerens arm som beveges opp og ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-121-02.gif
Signal 13A
«Kjøretillatelse mottatt»
Signal «Kjøretillatelse» eller kjørsignal er mottatt og fører er klar til å kjøre.
Nattsignal:
Grønt lys fra signallampe som beveges opp og ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-122-02.gif
Signal 13B
«Kjøretillatelse mottatt»
Signal «Kjøretillatelse» eller kjørsignal er mottatt og fører er klar til å kjøre.
§ 9-67.Signal «Avgang»
1. Signal 5A eller 5B «Avgang» gis av ombordansvarlig.
2. I stedet for å vise signal 5A eller 5B «Avgang» kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes «Tog ... (nr.), avgang.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Grønt signalflagg som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra toget.
Eksempel:
sf-20080229-0240-123-02.gif
Signal 5A
«Avgang»
Toget kan sette i gang.
Nattsignal: Grønt fast lys som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra toget.
Eksempel:
sf-20080229-0240-124-02.gif
Signal 5B
«Avgang»
Toget kan sette i gang.
§ 9-68.Signal «Oppfattet»
1. Signal 15C eller 15D «Oppfattet» gis av ombordansvarlig.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som holdes oppstrakt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-125-02.gif
Signal 15C
«Oppfattet»
Ombordansvarlig har oppfattet signal «Kjøretillatelse».
Nattsignal:
Hvitt lys fra signallampe som holdes stille.
Eksempel:
sf-20080229-0240-126-02.gif
Signal 15D
«Oppfattet»
Ombordansvarlig har oppfattet signal «Kjøretillatelse».
§ 9-69.Signal «Klart for avgang»
1. Signal 15A eller 15B «Klart for avgang» gis av øvrig ombordpersonell.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som holdes oppstrakt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-127-02.gif
Signal 15A
«Klart for avgang»
Øvrig ombordpersonell signalerer at alt er i orden for avgang.
Nattsignal:
Hvitt lys fra signallampe som holdes stille.
Eksempel:
sf-20080229-0240-128-02.gif
Signal 15B
«Klart for avgang»
Øvrig ombordpersonell signalerer at alt er i orden for avgang.
§ 9-70.Signal «Fortsett innkjøring»
1. Signal 8A eller 8B «Fortsett innkjøring» gis av togekspeditøren.
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
En arm som føres gjentatte ganger opp og ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-129-02.gif
Signal 8A
«Fortsett innkjøring»
Toget skal fortsette innkjøringen på stasjonen.
Nattsignal:
Hvitt lys fra signallampe som føres gjentatte ganger opp og ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-130-02.gif
Signal 8B
«Fortsett innkjøring»
Toget skal fortsette innkjøringen på stasjonen.
§ 9-71.Signal «Kryssende tog er kommet»
1. Signal 9 «Kryssende tog er kommet» gis av togekspeditøren.
2. I stedet for å vise signal 9 «Kryssende tog er kommet» kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Kryssende tog ... (nr.) er kommet.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Hvitt sirkelformet skilt med grønt kors.
Eksempel:
sf-20080229-0240-131-02.gif
Signal 9
«Kryssende tog er kommet»
Kryssende tog er kommet.
§ 9-72.Signal «Stopp» for skift
1. Signal 1K, 1L, 1A eller 1B «Stopp» gis av personell som deltar i skiftingen.
2. I stedet for å vise signalet kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Stopp.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers armer som holdes vannrett på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-132-02.gif
Signal 1K
«Stopp»
Skift skal stoppe.

Fra kjøretøy som er i bevegelse, kan signalet gis med en arm.
Nattsignal:
Hvitt lys som beveges fram og tilbake på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-133-02.gif
Signal 1L
«Stopp»
Skift skal stoppe.
Dagsignal:
Rødt signalflagg som holdes stille.
Eksempel:
sf-20080229-0240-134-02.gif
Signal 1A
«Stopp»
Skift skal stoppe.
Nattsignal:
Rødt lys fra signallampe som holdes stille.
Eksempel:
sf-20080229-0240-135-02.gif
Signal 1B
«Stopp»
Skift skal stoppe.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-73.Signal «Sakte» for skift
1. Signal 2C eller 2D «Sakte» gis av personell som deltar i skiftingen.
2. I stedet for å vise signal 2C eller 2D «Sakte», kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Sakte.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som beveges gjentatte ganger opp og ned.
Eksempel:
sf-20080229-0240-136-02.gif
Signal 2C
«Sakte»
Skiftets hastighet skal reduseres så lenge signalet gis. Når signaleringen opphører, skal hastigheten være uendret til neste signal gis.
Nattsignal:
Hvitt blinkende lys fra signallampe.
Eksempel:
sf-20080229-0240-137-02.gif
Signal 2D
«Sakte»
Skiftets hastighet skal reduseres så lenge signalet gis. Når signaleringen opphører, skal hastigheten være uendret til neste signal gis.
§ 9-74.Signal «Kjør fram» for skift
1. Signal 10A eller 10B «Kjør fram» gis av personell som deltar i skiftingen.
2. I stedet for å vise signal 10A eller 10B «Kjør fram», kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjons brukes følgende ordlyd: «Kjør fram», som betyr at trekkraftkjøretøyet skal trekke skiftet. Det kan i tillegg angis omtrentlig lengde i meter eller vognlengder for skiftebevegelsen og kjøreretningen.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra skiftet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-138-02.gif
Signal 10A
«Kjør fram»
Skift skal kjøre fra signalgiver.
Nattsignal:
Hvitt fast lys som føres i sirkel på tvers av linjen, med sirkelens øvre del ut fra skiftet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-139-02.gif
Signal 10B
«Kjør fram»
Skift skal kjøre fra signalgiver.
§ 9-75.Signal «Bakk» for skift
1. Signal 11A eller 11B «Bakk» gis av personell som deltar i skiftingen.
2. I stedet for å vise signal 11A eller 11B «Bakk», kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Kom bak», som betyr at trekkraftkjøretøyet skal skyve skiftet. Det kan i tillegg angis omtrentlig lengde i meter eller vognlengder for skiftebevegelsen og kjøreretningen. Skal vognene rennes, brukes følgende ordlyd: «Renn».
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalgivers arm som beveges i sirkel på tvers av linjen med sirkelens øvre del inn mot skiftet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-140-02.gif
Signal 11A
«Bakk»
Skift skal kjøre mot signalgiver.

Gis signalet med hurtig bevegelse, betyr signalet «Renn».
Nattsignal:
Hvitt lys fra som beveges i sirkel på tvers av linjen med sirkelens øvre del inn mot skiftet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-141-02.gif
Signal 11B
«Bakk»
Skift skal kjøre mot signalgiver.

Gis signalet med hurtig bevegelse, betyr signalet «Renn».

VI. Togsignaler

§ 9-76.Signal «Stopp»
1. Signal 76A, 76B og 76C «Stopp» gis av ombordpersonell til fører.
2. I stedet for å vise signalet, kan signalet gis muntlig. Ved muntlig kommunikasjon brukes følgende ordlyd: «Tog ... (nr.) Stopp.»
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Dagsignal:
Signalflagg som holdes stille rett ut fra togsiden.
Eksempel:
sf-20080229-0240-142-02.gif
Signal 76A
«Stopp»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Nattsignal:
Rødt lys fra signallampe som holdes stille rett ut fra togsiden.
Eksempel:
sf-20080229-0240-143-02.gif
Signal 76B
«Stopp»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.
Dagsignal:
Signalgiverens armer som holdes vannrett på tvers av sporet.
Eksempel:
sf-20080229-0240-144-02.gif
Signal 76C
«Stopp»
Toget skal stoppe hurtigst mulig.

Fra kjøretøy som er i bevegelse, kan signalet gis med en arm.
0Endret ved forskrift 5 des 2011 nr. 1186 (i kraft 9 des 2012).
§ 9-77.Frontlys
1. Signal 90 «Frontlys» skal vises fra trekkraftkjøretøy forrest i tog. Trekkraftkjøretøy kan under skifting på stasjon bruke bare to nedre lamper med hvitt lys, både foran og bak.
2. For tog som ikke kan dempe frontlyset, kan de øvre eller nedre lamper slukkes ved behov for demping av frontlyset.
3. Ved skyving av vogner, skal signal 90 «Frontlys», signal 91 «Baklys», signal 95A «Sluttsignal» eller signal 95B «Sluttsignalskilt» vises.
4.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Ett eller flere øvre hvite lys og to nedre hvite lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-145-02.gif
Signal 90
«Frontlys»
Signalet angir togets front.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-78.Baklys og sluttsignal
1. Toget skal vise signal 91 «Baklys», signal 95A «Sluttsignal» eller signal 95B «Sluttsignalskilt» bakerst.
2. Har toget hjelpelokomotiv, skal signal 95A «Sluttsignal» eller signal 95B «Sluttsignalskilt» i tillegg vises på siste vogn.
3.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
To røde eller ett rødt lys.
Eksempel:
sf-20080229-0240-146-02.gif
Signal 91
«Baklys»
Signalet angir togets ende.
Et rødt lys bakover.
Eksempel sett bakfra:
sf-20080229-0240-147-02.gif
Signal 95A
«Sluttsignal»
Signalet angir togets ende.
Et hvitt lys forover.
Eksempel sett forfra:
sf-20080229-0240-148-03.gif
Signal 95A
«Sluttsignal»
Signalet angir togets ende.
Rektangulært lysreflekterende skilt med gult og rødt felt.
Eksempel:
sf-20080229-0240-149-02.gif
Signal 95B
«Sluttsignalskilt»
Signalet angir togets ende.
Rektangulært lysreflekterende skilt med hvite og røde felter.
Eksempel:
sf-20080229-0240-150-01.gif
Signal 95C
«Sluttsignalskilt»
Signalet angir togets ende.
0Endret ved forskrift 9 feb 2009 nr. 151.
§ 9-79.Signal «Kjøretillatelse mottatt»
1. Signal 96 «Kjøretillatelse mottatt» kan gis av fører i stedet for signal 13A eller 13B «Kjøretillatelse mottatt».
2.
SignalSignalnummer og signalnavnSignalbetydning
Et gult blinkende lys på siden av toget.
Eksempel:
sf-20080229-0240-151-01.gif
Signal 96
«Kjøretillatelse mottatt»
Signal «Kjøretillatelse» eller kjørsignal er mottatt og fører er klar til å kjøre.

VII. Signaler med togfløyte

§ 9-80.Kort og langt støt i togfløyten

Kort støt i togfløyten skal ha 1-1 1/2 sekunds varighet.

Langt støt i togfløyten skal ha 2-3 sekunders varighet.

§ 9-81.Signal 80 «Gi akt» og «Oppfattet»
1. Signal 80 «Gi akt» og «Oppfattet» gis med et kort støt i togfløyten.
2. Signalet gis:
a)for å vekke oppmerksomheten til signalgiver eller vaktmannskap,
b)ved igangsetting etter tilfeldig stopp,
c)som svar på signal 1A og 1B «Stopp»,
d)som svar på signal 3A og 3B «Passér»,
e)som svar på signal 8A og 8B «Fortsett innkjøring» og signal 9 «Kryssende tog er kommet»,
f)som svar på signal 1K og 1L «Stopp» gitt av togekspeditør,
g)som svar på signal 76A, 76B og 76C «Stopp» og
h)som svar på signal som ikke straks kan følges.
§ 9-82.Signal 83 «Tog kommer»
1. Signal 83 «Tog kommer» gis med ett langt støt i togfløyten.
2. Signalet skal gis ved orienteringssignaler, når føreren finner det nødvendig og når det forøvrig er bestemt i forskriften her.
§ 9-83.Signal 86 «Alarm, faresignal»
1. Signal 86 «Alarm, faresignal» gis med en rekke korte støt.
2. Signalet kan gis når tog skal stoppes hurtigst mulig, det er nødvendig å tilkalle hjelp eller for å gjøre oppmerksom på fare.

Kapittel 10. Krav til helse

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-1.Arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten
1. Bestemmelsene i dette kapitlet omfatter operativt personell som utfører arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten jf. § 1-1 nr. 5. Slikt personell må ha gjennomført helseundersøkelse og oppfylle kravene til helse i dette kapitlet.
2. Personell som nevnt i første ledd skal informere jernbanevirksomheten om sin egen helsetilstand dersom vedkommende er kjent med eller mistenker at helsetilstanden er endret slik at kravene ikke lenger er oppfylt.
3. Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til § 10-6.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-2.Helseundersøkelse

Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1-1 nr. 5 skal gjennomgå en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal utføres av en lege.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-3.Første gangs helseundersøkelse
1. Den som skal utføre eller opplæres til å utføre arbeidsoppgaver som nevnt i § 1-1 nr. 5 skal gjennomgå en helseundersøkelse som minst skal omfatte:
a)en generell undersøkelse,
b)undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesans),
c)en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
2. Det skal også gjennomføres en psykologisk undersøkelse som skal omfatte:
a)kognitive egenskaper,
b)psykomotoriske egenskaper,
c)atferdsmessige og personlige egenskaper.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-4.Periodiske undersøkelser
1. Det skal gjennomføres minst en helseundersøkelse:
a)hvert femte år for personale opp til 40 år,
b)hvert tredje år for personale mellom 41 og 62 år,
c)hvert år for personale over 62 år.
2. Legen skal gjennomføre hyppigere helseundersøkelser dersom helsetilstanden til den ansatte krever det.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-5.Minstekrav til den periodiske helseundersøkelsen

Periodisk helseundersøkelse skal minst inneholde:

a)en generell undersøkelse,
b)undersøkelser av sansefunksjoner (syn, hørsel og fargesans),
c)en analyse av urin- eller blodprøve for eventuelt å avdekke diabetes og eventuelle andre forhold som måtte følge av den kliniske undersøkelsen, herunder bruk av narkotiske stoffer.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-6.Supplerende helseundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger
1. I tillegg til den regelmessige helseundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende helseundersøkelse og/eller psykologisk vurdering dersom det foreligger grunn til å tvile på den ansattes fysiske eller psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger rimelig grunn til å mistenke misbruk av legemidler, bruk av narkotiske stoffer eller alkohol over de tillatte grensene. Det vil særlig være tilfelle etter en hendelse eller en ulykke.
2. Jernbanevirksomheten skal ha systemer for å sikre at slike supplerende undersøkelser og vurderinger blir gjennomført.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-7.Allmenne krav
1. Det skal foreligge fysisk og psykisk skikkethet til å utføre arbeidsoppgavene på en slik måte at det ikke innebærer en fare for trafikksikkerheten.
2. Det skal ikke foreligge sykdom, helseplager eller andre forhold som kan føre til:
a)plutselig bevisstløshet,
b)nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon,
c)plutselig arbeidsudyktighet,
d)nedsatt balanse- eller koordineringsevne,
e)betydelig begrenset bevegelsesevne.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-8.Synskrav
1. Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
2. Følgende krav gjelder:
a)synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye - målt hver for seg), minst 0,3 for det svakeste øyet,
b)største tillatte korreksjon: langsynthet +5/nærsynthet -8,
c)syn på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon,
d)kontaktlinser er tillatt,
e)normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig,
f)synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres),
g)syn på begge øyne: effektivt,
h)binokulært syn: effektivt,
i)kontrastfølsomhet: god,
j)ingen progressiv øyensykdom,
k)øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet som legen fastsetter.
3. Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som ligger utenfor ovennevnte krav etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-9.Hørselskrav
1. Hørselsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
2. Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, det vil si tilstrekkelig god hørsel til å kunne føre en telefonsamtale og høre varsellyder og radiomeldinger.
3. Bruk av høreapparat er tillatt.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-10.Rusmidler mv.
1. Det skal ikke foreligge misbruk av legemidler, bruk av narkotika eller avhengighet av eller misbruk av alkohol.
2. Legemidler som kan påvirke reaksjonsevne, konsentrasjonsevne eller vurderingsevne kan bare benyttes etter særskilt vurdering og anvisning av lege.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).
§ 10-11.Overgangsordninger
1. For personell som omfattes av dette kapitlet og som ved ikrafttredelse oppfyller krav til helse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften), gjelder denne forskriftens krav fra og med neste periodiske helseundersøkelse, men senest fra 1. januar 2022.
2. Unntak fra krav til helse gitt i medhold av forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften) før ikrafttredelse av denne forskriften, gjelder til de utløper, men ikke utover 1. januar 2022.
3. Jernbanevirksomhetene skal innen 1. april 2017 ha innarbeidet endringene som følge av dette kapittelet i sine sikkerhetsstyringssystemer.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel 11. Avsluttende bestemmelser

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere kapittel 11).
§ 11-1.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige forhold tilsier det.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 10-1).
§ 11-2.Tillatelse til bruk av signaler for framføring av tog

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gi infrastrukturforvalter tillatelse til å ta i bruk signaler for togframføring som ikke er regulert i forskriften her, dersom særlige forhold tilsier det.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 10-2).
§ 11-3.Overgangsbestemmelser
1. Unntak fra forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften) og forskrift 4. desember 2001 nr. 1336 om signaler og skilt på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften) som er gitt av Statens jernbanetilsyn, gjelder ikke etter denne forskriftens ikrafttredelse. Unntak som er tidsbegrenset, gjelder til tidsbegrensningen utløper.
2. For Nordlandsbanen gjelder følgende bestemmelser i stedet for § 6-12 første ledd bokstav b fram til 1. januar 2011: 

Hvis kryssing eller forbikjøring finner sted på stasjon med enkelt innkjørsignal, er største tillatte kjørehastighet 40 km/t gjennom sporvekslene i alle togspor.

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 10-3).
§ 11-4.Ikrafttredelse
1. Forskriften trer i kraft 13. desember 2009.
2. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften) og forskrift 4. desember 2001 nr. 1336 om signaler og skilt på statens jernbanenett og tilknyttede private spor (signalforskriften).
0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 10-4).
§ 11-5.Endringer i andre forskrifter

I forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) gjøres følgende endringer: ---

0Endret ved forskrift 19 des 2016 nr. 1734 (i kraft 1 jan 2017, tidligere § 10-5).