Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser (Generalized System of Preferences for goods imported from developing countries - GSP)

DatoFOR-2008-03-07-228
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 3
Ikrafttredelse07.03.2008
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§8-3, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort11.03.2008   kl. 15.35
Rettet15.09.2009 (hjemmel)
KorttittelForskrift om GSP ved import fra u-land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. mars 2008 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 8-3. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 mars 2008 nr. 1681, 15 jan 2014 nr. 27, 3 sep 2014 nr. 1144.
Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å unngå innenlandske markedsforstyrrelser forårsaket av preferansetollbehandling ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av den norske ordningen for generelle tollpreferanser (GSP-ordningen), samtidig som ordningens målsetting om å legge til rette for økt import fra utviklingslandene, ivaretas.

§ 2.Utløsning av sikkerhetsmekanismen
(1) Hvor importen av en landbruksvare som er gitt GSP-preferansetoll, medfører vesentlig markedsforstyrrelse eller fare for vesentlig markedsforstyrrelse, kan Kongen ved forskrift iverksette de tiltak som er nødvendig for å fjerne denne markedsforstyrrelsen, herunder helt eller delvis oppheve preferansetollbehandlingen for den angjeldende varen med umiddelbar virkning.
(2) Denne paragrafen gjelder landbruksvarer angitt i pkt. 1 under vedlegg 1 til landbruksavtalen i WTO.
(3) Tiltakets varighet skal begrenses til det som er nødvendig for å fjerne markedsforstyrrelsen, dog ikke utover en periode på ett år.
(4) Tiltaket skal anvendes likt overfor alle utviklingsland omfattet av GSP-ordningen. Land som er omfattet av nulltollordningen innenfor GSP-ordningen1 kan unntas fra tiltaket.
(5) En forsendelse, som kan dokumenteres å være underveis i henhold til kontrakt inngått før tiltaket ble kunngjort, skal unntas fra tiltaket.
1Jf. landliste fastsatt av Utenriksdepartementet.
§ 3.GSP-innførselstillatelse for korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen
(1) Tollfritak ved innførsel av korn, mel og kraftfôr fra land omfattet av nulltollordningen innenfor GSP-ordningen1 gis til importør som kan fremlegge gyldig GSP-innførselstillatelse på innførselstidspunktet.
(2) Med korn, mel og kraftfôr forstås de varer som omfattes av vedlegget til denne forskriften. Landbruksdirektoratet gis fullmakt til å oppdatere vedlegget for å oppnå samsvar med tolltariffen.
(3) Med forbehold for § 2 utsteder Landbruksdirektoratet GSP-innførselstillatelse til enhver som sannsynliggjør at de har til hensikt å innføre varer omfattet av denne paragraf. Fra det tidspunkt begrunnet forslag om bruk av sikkerhetsmekanismen er sendt fra Landbruksdirektoratet, kan utstedelsen av GSP-innførselstillatelser likevel utsettes inntil Kongen har tatt stilling til om tiltak for å fjerne markedsforstyrrelsen skal iverksettes.
(4) GSP-innførselstillatelse gis for det kvantum som er angitt i søknaden innenfor følgende gyldighetsperioder:

1. august - 7. november,

8. november - 24. april, eller

25. april - 31. juli.

(5) GSP-innførselstillatelser kan ikke overdras.
(6) Landbruksdirektoratet kan fastsette krav til søknader om GSP-innførselstillatelser etter denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
1Jf. landliste fastsatt av Utenriksdepartementet.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 

Liste over korn, mel og kraftfôr

Posisjon/varenummerVareslagProdukt - marked
ex 04.02Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.Råvarer til kraftfôr
.1000- som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder høyst 1,5 vektprosent fett
- som pulver, granulat eller i annen fast form, som inneholder over 1,5 vektprosent fett
.2100- - ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff
.2900- - ellers
04.04Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
04.05Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; meierismøreprodukter.Råvarer til kraftfôr
ex 05.06Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler.Råvarer til kraftfôr
- ellers
.9010- - til dyrefôr
ex 05.11Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.Råvarer til kraftfôr
- andre
- - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3:
- - - til dyrefôr:
.9111- - - - industrifisk
.9112- - - - fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne («cuts»)
.9113- - - - annet fiskeavfall
.9119- - - - ellers
- - ellers:
- - - blodpulver (utjenlig til menneskeføde):
.9911- - - - til dyrefôr
- - - kjøtt og blod:
.9930- - - - til dyrefôr
- - - andre:
.9980- - - - til dyrefôr
ex 07.09Andre grønnsaker, friske eller kjølte.Råvarer til kraftfôr
- andre:
- - sukkermais:
.9930- - - til dyrefôr
ex 07.10Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.Råvarer til kraftfôr
- sukkermais:
.4010- - til dyrefôr
ex 07.11Grønnsaker midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksydgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.Råvarer til kraftfôr
- andre grønnsaker; grønnsaksblandinger:
- - sukkermais:
.9011- - - til dyrefôr
ex 07.12Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.Råvarer til kraftfôr
- andre grønnsaker; grønnsaksblandinger:
- - sukkermais:
.9031- - - til dyrefôr
ex 07.13Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede.Råvarer til kraftfôr
.1001- - til dyrefôr
- bukkerter:
.2010- - til dyrefôr
- bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):
.3100- - bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller Vigna radiata (L.) Wilczek
.3200- - små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)
.3300- - hagebønner (Phaseolus vulgaris)
.3900- - andre
- linser:
.4010- - til dyrefôr
- bønnevikker (Vicia faba var. major) og hestebønner ( Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor):
.5010- - til dyrefôr
.9000- andre
ex 07.14Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg.Råvarer til kraftfôr
- maniokarot (kassava):
.1010- - til dyrefôr
- søtpoteter:
.2010- - til dyrefôr
.3000- jamsrøtter (Dioscorea spp.)
.4000- taroer (Colocasia spp.)
.5000- yautia (Xanthosoma spp.)
.9000- andre
ex 08.05Sitrusfrukter, friske eller tørkede.Råvarer til kraftfôr
- appelsiner:
.1010- - til dyrefôr
- mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter:
.2010- - til dyrefôr
- grapefrukt:
.4010- - til dyrefôr
- sitroner (Citrus limon, Citrus limonum) og limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
.5010- - til dyrefôr
- andre:
.9010- - til dyrefôr
10.01Hvete og blandinger av hvete og rug.Matkorn eller råvarer til kraftfôr
10.02Rug.Matkorn eller råvarer til kraftfôr
10.03Bygg.Matkorn eller råvarer til kraftfôr
10.04Havre.Matkorn eller råvarer til kraftfôr
ex 10.05Mais.Råvarer til kraftfôr
- annen:
.9010- - til dyrefôr
ex 10.06Ris.Råvarer til kraftfôr
- uavskallet ris ( «paddy» eller «rough»):
.1010- - til dyrefôr
- avskallet ( «brown») ris:
.2010- - til dyrefôr
- halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert:
.3020- - til dyrefôr
- bruddris:
.4020- - til dyrefôr
ex 10.07Korn av sorghum.Råvarer til kraftfôr
.9010- til dyrefôr
ex 10.08Bokhvete, hirse, kanarifrø; annet korn.Matkorn eller råvarer til kraftfôr
- bokhvete:
.1010- - til dyrefôr
- hirse:
.2010- - til dyrefôr
- kanarifrø:
.3010- - til dyrefôr
.4000- fonio (Digitaria spp.)
.5000- quinoa (Chenopodium quinoa)
.6000- rughvete («triticale»)
.9000- annet korn
11.01Finmalt hvetemel og blandingsmel av hvete og rug.Matmel eller råvarer til kraftfôr
ex 11.02Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete og rug.Matmel eller råvarer til kraftfôr
- maismel:
.2010- - til dyrefôr
- rismel:
.3010- - til dyrefôr
- annet:
- - mel av bokhvete:
.9001- - - til dyrefôr
.9009- - ellers
ex 11.03Gryn, grovt mel og pelleter av korn.Matmel eller råvarer til kraftfôr
- gryn og grovt mel:
.1100- - av hvete
- - av mais:
.1310- - - til dyrefôr
- - av annet korn:
- - - av ris:
.1910- - - - til dyrefôr
.1990- - - av annet korn
.2000- pelleter
ex 11.04Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, snittet eller grovknust), unntatt ris som hører under posisjon 10.06; kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte.Matmel eller råvarer til kraftfôr
- korn, valset eller bearbeidd til flak:
.1200- - av havre
.1900- - av annet korn
- annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet eller grovknust):
.2200- - av havre
- - av mais:
.2310- - - til dyrefôr
- - av annet korn:
- - - av bokhvete:
.2901- - - - til dyrefôr
- - - av hirse:
.2903- - - - til dyrefôr
.2909- - - ellers
.3000- kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte
11.05Mel, flak, granuler og pelleter av poteter.Matmel eller råvarer til kraftfôr
ex 11.06Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører inn under posisjon 07.13, av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14 eller av produkter som hører under kapittel 8.Matmel eller råvarer til kraftfôr
- av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13:
.1010- - til dyrefôr
.2000- av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14
- av produkter som hører under kapittel 8:
.3010- - til dyrefôr
ex 11.07Malt, også røstet.Råvarer til kraftfôr
- ikke røstet:
.1010- - til dyrefôr
- røstet:
.2010- - til dyrefôr
ex 11.08Stivelse; inulin.Matmel eller råvarer til kraftfôr
- stivelse:
- - hvetestivelse:
.1110- - - med innhold av potetstivelse
- - - annen:
.1180- - - - til dyrefôr
.1190- - - - ellers
- - maisstivelse:
.1210- - - med innhold av potetstivelse
- - - annen:
.1280- - - - til dyrefôr
.1300- - potetstivelse
- - maniokastivelse (kassavastivelse):
.1410- - - med innhold av potetstivelse
- - - annen:
.1480- - - - til dyrefôr
- - annen stivelse:
.1910- - - strykeristivelse
- - - ellers:
.1920- - - - med innhold av potetstivelse
- - - - annen:
.1980- - - - - til dyrefôr
- inulin:
.2010- - til dyrefôr
ex 11.09Gluten av hvete, også tørket.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 12.01Soyabønner, også knuste.Råvarer til kraftfôr
.9010- til dyrefôr
ex 12.02Jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen måte, også avskallede eller knuste.Råvarer til kraftfôr
- med skall:
.4110- - til dyrefôr
- avskallede, også knuste:
.4210- - til dyrefôr
ex 12.03Kopra.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 12.04Linfrø, også knuste.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 12.05Rapsfrø, også knuste.Oljefrø
- rapsfrø med lavt innhold av erukasyre:
.1010- - til dyrefôr
- andre:
.9010- - til dyrefôr
ex 12.06Solsikkefrø, også knuste.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 12.07Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste.Råvarer til kraftfôr
- palmenøtter og palmekjerner:
.1010- - til dyrefôr
- bomullsfrø:
.2910- - til dyrefôr
- ricinusfrø (kastorbønner):
.3010- - til dyrefôr
- sesamfrø:
.4010- - til dyrefôr
- sennepsfrø:
.5010- - til dyrefôr
- saflorfrø:
.6010- - til dyrefôr
- melonfrø
.7010-- til dyrefôr
- andre:
- - valmuefrø:
.9110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.9910- - - til dyrefôr
ex 12.08Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt sennepsmel.Råvarer til kraftfôr
- av soyabønner:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9010- - til dyrefôr
ex 12.12Johannesbrød, alger (herunder tang og tare), sukkerbeter og sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte; fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter av varieteten Cichorium intybus sativum) av det slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
- johannesbrød, herunder johannesbrødfrø:
-- egnet til menneskeføde
.2110- - - til dyrefôr
-- ellers
.2910--- til dyrefôr
- andre:
- - sukkerbeter:
.9110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.9210- - til dyrefôr
- alger (herunder tang og tare):
.9310- - - sukkerrør til dyrefôr
12.14Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleter.Råvarer til kraftfôr
15.01Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som hører under posisjon 02.09 eller 15.03.Råvarer til kraftfôr
ex 15.02Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører inn under posisjon 15.03.Råvarer til kraftfôr
- talg
.1010-- til dyrefôr
.- ellers
.9010-- til dyrefôr
ex 15.04Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- tran (fiskeleverolje) og dens fraksjoner:
.1011- - til dyrefôr, herunder veterinærtran
- fett og oljer av fisk samt deres fraksjoner, unntatt tran:
.2011- - til dyrefôr
- fett og oljer av sjøpattedyr samt deres fraksjoner:
.3011- - til dyrefôr
ex 15.06Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
.0011- til dyrefôr
ex 15.07Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- rå olje, også avslimet:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9010- - til dyrefôr
ex 15.08Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- rå olje:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9010- - til dyrefôr
ex 15.09Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- jomfruolje:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9010- - til dyrefôr
ex 15.10Andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, herunder blandinger av disse oljer eller fraksjoner med oljer eller fraksjoner som hører under posisjon 15.09.Råvarer til kraftfôr
.1010- til dyrefôr
ex 15.11Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- rå olje:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9011- - til dyrefôr
ex 15.12Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- solsikke og saflorolje samt deres fraksjoner:
- - rå olje:
.1110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.1910- - - til dyrefôr
- bomullsfrøolje og dens fraksjoner:
- - rå olje, også befridd for gossypol:
.2110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.2911- - - til dyrefôr
ex 15.13Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner:
- - rå olje:
.1110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.1911- - - til dyrefôr
- palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner:
- - rå olje:
.2110- - - til dyrefôr
- - andre:
.2911- - - til dyrefôr
ex 15.14Rapsolje, sommerrapsolje og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- rapsolje med lavt innhold av erukasyre:
- - rå olje:
.1110- - - til dyrefôr
- - annen:
.1910- - - til dyrefôr
- annen:
- - rå olje:
.9110- - - til dyrefôr
- - annen:
.9910- - - til dyrefôr
ex 15.15Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.Råvarer til kraftfôr
- linolje og dens fraksjoner:
- - rå olje:
.1110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.1910- - - til dyrefôr
- maisolje og dens fraksjoner:
- - rå olje:
.2110- - - til dyrefôr
- - ellers:
.2910- - - til dyrefôr
- ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner:
.3010- - til dyrefôr
- kinesisk treolje og dens fraksjoner:
.4010- - til dyrefôr
- sesamolje og dens fraksjoner:
.5011- - til dyrefôr
- andre:
.9011- - til dyrefôr
ex 15.16Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.Råvarer til kraftfôr
- animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
- - til dyrefôr
.1012--- i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr
.1019--- ellers
- vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
.2011- - til dyrefôr
ex 15.17Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16.Råvarer til kraftfôr
- margarin, unntatt flytende margarin:
.1010- - til dyrefôr
- ellers:
.9011- - til dyrefôr
ex 15.18Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
.0011- til dyrefôr
ex 15.20Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.Råvarer til kraftfôr
.0010- - til dyrefôr
ex 15.22Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks.Råvarer til kraftfôr
.0011- til dyrefôr
ex 17.01Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form.Råvarer til kraftfôr
- råsukker uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
- - betesukker:
.1210- - - til dyrefôr
- ellers:
- - rørsukker som beskrevet i varenummernote 2 til dette kapittel
.1310- - - til dyrefôr
- - med tilsetning av smaks- eller fargestoffer:
.9110- - - til dyrefôr
- - annet:
.9910- - - til dyrefôr
ex 17.02Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.Råvarer til kraftfôr
- laktose og laktosesirup:
- - som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst 99 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose:
.1110- - - til dyrefôr
- - annen:
.1910- - - til dyrefôr
- lønnesukker og lønnesirup:
.2010- - til dyrefôr
.3000- glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose
.4000- glukose og glukosesirup som i tørr tilstand inneholder minst 20 vektprosent, men mindre enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker
- kjemisk ren fruktose:
.5010- - til dyrefôr
- annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand inneholder mer enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker:
.6010- - til dyrefôr
- ellers, herunder invertsukker og andre sukker- og sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:
- - til dyrefôr:
.9011- - - kunsthonning
- - - annet:
.9022- - - - kjemisk ren maltose
.9029- - - - andre
ex 17.03Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker.Råvarer til kraftfôr
- melasse av rørsukker:
.1010- - til dyrefôr
- annen:
.9010- - til dyrefôr
ex 19.01Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01–04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
- ellers:
.9010- - maltekstrakt
ex 19.04Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. «corn flakes»); korn (unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
- ellers:
- - forkokt ris uten tilsetning av andre ingredienser:
.9010- - - til dyrefôr
ex 20.01Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.Råvarer til kraftfôr
- andre:
- - grønnsaker:
- - - sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.9031- - - - til dyrefôr
ex 20.04Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.Råvarer til kraftfôr
- andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger:
- - sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.9011- - - til dyrefôr
ex 20.05Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.Råvarer til kraftfôr
- sukkermais (Zea mays var. saccharata):
.8010- - til dyrefôr
ex 20.08Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
- nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:
- - jordnøtter:
- - - ellers:
.1180- - - - til dyrefôr
.1900- - andre, herunder blandinger
- sitrusfrukter:
.3010- - til dyrefôr
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 20.08.1900:
- - palmehjerter:
.9110- - - til dyrefôr
ex 21.02Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.Råvarer til kraftfôr
- inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:
.2010- - gjær til dyrefôr
.2031- - andre døde, encellede mikroorganismer, til dyrefôr
ex 23.01Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse.Råvarer til kraftfôr
.1000- mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse
- mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann:
.2010- - til dyrefôr
ex 23.02Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter.Råvarer til kraftfôr
- av mais:
.1010- - til dyrefôr
.3000- av hvete
- av annet korn
.4090-- ellers
- av belgfrukter
.5010- - til dyrefôr
ex 23.03Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier, også i form av pelleter.Råvarer til kraftfôr
- reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer:
.1011- - til dyrefôr
.1012--- av mais
.1019--- av poteter
--- annet
- betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling:
.2010- - til dyrefôr
- drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier:
.3010- - til dyrefôr
ex 23.04Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter etter utvinning av soyaolje.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 23.05Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
ex 23.06Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som hører under posisjon 23.04 eller 23.05.Råvarer til kraftfôr
- av bomullsfrø:
.1010- - til dyrefôr
- av linfrø:
.2010- - til dyrefôr
- av solsikkefrø:
.3010- - til dyrefôr
- av rapsfrø:
- - av rapsfrø med lavt innhold av erukasyre:
.4110- - - til dyrefôr
- - annet:
.4910- - - til dyrefôr
- av kokosnøtter eller kopra:
.5010- - til dyrefôr
- av palmenøtter eller palmekjerner:
.6010- - til dyrefôr
- andre:
.9010- - til dyrefôr
ex 23.07Vinberme; rå vinstein.Råvarer til kraftfôr
.0010- til dyrefôr
23.08Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer og biprodukter, også i form av pelleter, av det slag som brukes til dyrefôr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.Råvarer til kraftfôr
ex 23.09Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr.Kraftfôr
- ellers:
- - med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje:
.9020- - - til andre dyr
- - annen:
- - - fiskefôr:
.9040- - - - til annen fisk
- - - fuglemat:
.9060- - - - til andre fugler
- - - ellers:
.9094- - - - som inneholder minst 10 vektprosent, men ikke over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler
.9095- - - - som inneholder over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler
.9096- - - - av vegetabilske fettstoffer eller oljer, industrielle monokarboksylsyrer eller sure oljer fra raffinering, uten innhold av andre stoffer som hører under kapitlene 1 - 23, kapittel 35 eller posisjon 38.23
.9097- - - - som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, på en organisk eller uorganisk bærer
.9099- - - - andre
ex 35.02Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.Råvarer til kraftfôr
- eggalbumin:
- - tørket:
.1101- - - utjenlig til menneskeføde
.1109- - - annet
- - ellers:
.1901- - - utjenlig til menneskeføde
.1909- - - annet
- ellers:
- - andre albuminer:
- - - utjenlig til menneskeføde:
.9011- - - - til dyrefôr
- - - ellers:
.9040- - - - til dyrefôr
- - albuminater og andre albuminderivater:
.9060- - - til dyrefôr
ex 38.23Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer.Råvarer til kraftfôr
- industrielle, monokarboksylfettsyrer, sure oljer fra raffinering:
- - stearinsyre:
.1110- - - til dyrefôr
- - oleinsyre:
.1210- - - til dyrefôr
- - talloljefettsyrer:
.1310- - - til dyrefôr
- - andre:
.1910- - - til dyrefôr
- industrielle fettalkoholer:
.7010- - til dyrefôr
0Vedlegg tilføyd ved forskrift 7 mars 2008 nr. 1681, endret ved forskrift 15 jan 2014 nr. 27.