Forskrift om melding om reindrift

DatoFOR-2008-03-28-309
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 3
Ikrafttredelse28.03.2008
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1999-10-07-1119
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§18
Kunngjort01.04.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om melding om reindrift

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. mars 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 892, 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å innhente oversikt over hvem som utøver reindrift og informasjon til å utvikle en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

§ 2.Meldingsplikt

Enhver siidaandel plikter årlig å gi melding innen 10. april om reindriften i siidaandelen.

0Endret ved forskrift 14 juni 2010 nr. 892 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Personer som skal stå på siidaandelens reindriftsmelding

Som medlem på siidaandelens reindriftsmelding skal stå oppført:

a.Leder av siidaandelen,
b.ektefelle som ikke er leder av siidaandel og umyndige barn til leder, uavhengig av om de har eget reinmerke. Myndige barn av ledere uten rein kan også stå på meldingen,
c.personer som har eget reinmerke, og som i samsvar med reindriftsloven § 10 annet ledd er en del av siidaandelen.

I meldingen skal det oppgis navn og fødsels-/personnummer på alle oppførte medlemmer av siidaandelen.

Reineiere skal til enhver tid være registrert med sine rein i en siidaandel. Samme person skal ikke føres opp på mer enn en melding. Det kan gjøres unntak fra dette ved inngåelse av ekteskap i løpet av driftsåret. Slik oppføring skal registreres særskilt av fylkesmannen. Umyndige barn der foreldre lever adskilt og som har rein i siidaandel både hos fars og mors slekt, skal føres opp i begge siidaandelers melding.

Overføring av personer med rein fra en siidaandel til en annen siidaandel skal anmerkes spesielt på begge siidaandelers meldinger. Overføringen skal registreres som antall rein i avgang på den ene enheten og tilsvarende antall rein i tilgang på den andre enheten. Personer og rein kan ikke fjernes fra en siidaandels melding uten at reinen slaktes eller at reinen overføres til en annen siidaandels melding.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Øvrige krav til siidaandelenes reindriftsmelding

Siidaandelenes reindriftsmelding skal føres på særskilt skjema og sendes til fylkesmannen.

Meldingen skal gi oversikt over næringsutøvelsen i driftsåret ved å opplyse om:

a.Siidaandelens reinflokk, fordelt på reinens kjønn og alder (kalv, okserein og simlerein) i vinter-/vårflokken etter slakteuttak, men før kalving,
b.reintallet fordelt på oppførte medlemmer, jf. § 3 første ledd. Reintallet til innehavers ektefelle, som ikke selv er innehaver, og umyndige barn kan føres sammen med reintallet til innehaver,
c.siidaandelens samlede slakteuttak gjennom driftsåret (antall dyr og slaktevekt), fordelt på reinens kjønn og alder,
d.annen tilgang på og avgang av rein i løpet av driftsåret, fordelt på reinens kjønn og alder,
e.resultat fra reintelling med opplysning om hvem som har kontrollert tellingen, tidspunkt og sted for telling.

Øvrige opplysninger som kreves på meldingsskjemaet skal også oppgis, herunder siida- og distriktstilhørighet. Ved felles siidaandel skal begge ektefeller underskrive meldingen.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Behandling av reindriftsmeldinger

Dersom leder av siidaandel gir mangelfull og/eller feilaktig melding om reindrift, kan fylkesmannen anmode at leder innen gitt frist skal rette meldingen.

Fylkesmannen kan nekte å godkjenne meldingen dersom den er mangelfull og/eller feilaktig.

Vedtak om å nekte godkjenning kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

Opplysninger i meldingen, gitt av leder av siidaandel, er undergitt taushetsplikt jf. reindriftsloven § 18 tredje ledd.

0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Unnlatelse av å gi melding og uriktige opplysninger i meldingen

Dersom leder av siidaandel unnlater å gi melding om reindrift, kan fylkesmannen/Reindriftsstyret treffe vedtak om sanksjoner, jf. reindriftslovens kapittel 11.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. oktober 1999 nr. 1119 om melding om reindrift.