Forskrift om fredning av broer i Statens vegvesens eie

DatoFOR-2008-04-17-364
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2008 hefte 4
Ikrafttredelse17.04.2008
Sist endretFOR-2016-11-16-1336
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§15, LOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort18.04.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om fredning av Statens vegvesens broer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 17. april 2008 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15 og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.
Endringer: Endret ved forskrift 16 nov 2016 nr. 1336.

I. Omfang

Følgende byggverk omfattes av fredningen:

KommuneNr.NavnVegnr.KategoriÅrstallBrunr.Omfang av vernet
REGION NORD
Tromsø8Kalvebakken19 02 PV 98214 1Hvelvbru191119-0002Bruas hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Tromsø9Kalvebakken19 02 PV 98213 1Bjelkebru195819-458Bruas hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Tromsø10KalvebakkenE8Platebærer197519-0892Bruas hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Båtsfjord102Strømmen bruFagverksbru192920-0003Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Tromsø113TromsøbruaRv 862 Hp 01, km 0.6Fritt frambygg196019-0511Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Saltdal118Djevledalsbekken bruRv 77 Hp 2 km 17 17,05Sprengverksbru188718-0003Bevare sprengverkskonstruksjon.
Bindal126Kollstraumen bru og tunnelRv 801 Hp 1 km 0,040 til 0,425Hengverksbru197118-1369Brua og tunnelens utforming, dimensjoner og detaljer bevares.
Bodø128Saltstraumen bru
Rv 17 Hp 51 Km 1,53 - 2,52Fritt frambygg197818-1750Brua bevares med samme dimensjoner, form, overflate og detaljer som i dag.
REGION MIDT
Grong130Leir bruVed Rv 760Buebru190517-0021Bevares med hovedkonstruksjon og detaljer.
Namsos131Namsbrua(GS Rv 17) 13.750Buebru192217-0005Bevares med hovedkonstruksjon og detaljer.
Inderøy134Straumen bruRv 755 hp 1 km 6.500Fagverksbru195817-0436Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Inderøy og Mosvik136SkarnsundbruaRv 755 hp2 km 11.993Skråstagbru199117-1400Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Trondheim141BrattørbruaE6 Hp52 Km0,227Bevegelig bru193916-0172Brukonstruksjon med detaljer bevares.
Trondheim143Elgeseter bruE6 Hp 62 km 2,137Bjelkebru195116-0406Brua med detaljer bevares.
Gjemnes og Tingvoll153Bergsøysundbrua
E39 Hp28 Km4,977Flytebru199215-2221Hovedkonstruksjoner og detaljer bevares. Lettbetongpontoner kan skiftes ut.
REGION VEST
Etne172Trolljuv bruE134Hengebru194212-0943Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
Eigersund176Terland kloppVed Rv 42Hellebru180011-0708Konstruksjon og detaljer bevares.
Karmøy182Strømsund bruRv 47Bevegelig bru197811-1198Hovedkonstruksjon og detaljer bevares.
REGION SØR
Marnardal41Gamle BjellandSprengverkbru186410-0183Konstruksjonsprinsipper og detaljer bevares.
Marnardal42BjellandRv 462Sprengverkbru196110-0397Konstruksjonsprinsipper og detaljer bevares.
Åseral189Østerhus bruBjelkebru195310-0292Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Kristiansand190Kjevik bruRv 41Platebærer195610-0313Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Bygland51StorstraumenHvelvbru191409-2001Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Bygland52StorstraumenBjelkebru192209-2002Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Bygland53StorstraumenRv 9Buebru196309-0493Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Bygland53BStorstraumenRv 9Platebru196309-0496Bruas konstruksjon bevares.
Tvedestrand196Fosstvedt bruBuebru183709-.2000Bruas konstruksjon og detaljer bevares.
Bamble55BrevikRv 354Hengebru196208-0580Konstruksjoner og detaljer bevares.
Porsgrunn og Bamble56GrenlandsbruaE18Skråstagbru199608-1486Konstruksjoner og detaljer bevares.
Tønsberg214Tønsberg kanalbruRv 308Bevegelig bru195707-0148Konstruksjoner og detaljer bevares.
Flå224Gulsvik gamle bruHengebru190606-1579Konstruksjoner og detaljer bevares.
Kongsberg226Løka gamle bruBjelkebru192406-1855Konstruksjoner og detaljer bevares.
Larvik
72Bommestad
E18Fagverksbru195907-0157Konstruksjoner og detaljer bevares.
REGION ØST
Eidskog246Skubbergsenga bruRv 432Fagverksbru199704-1567Konstruksjon og detaljer bevares.
Oslo253Sagkrakken gangbruOver E18Platebru195903-0156Bruas form bevares samt rekkverk og andre detaljer.
Oslo255Fiskevollen gang/sykkelbruOver E18Bjelkebru197203-0273Brua bevares med samme dimensjoner detaljer som i dag. Brua kan forlenges i østenden.
Eidsvoll89MinnesundRv 177Buebru195902-0322Hovedkonstruksjon og materialtype bevares.
Eidsvoll90MinnesundE6Platebærer199302-1327Hovedkonstruksjon og materialtype bevares. Vernet er ikke til hinder for å utvide brua.
Fredrikstad268Fredrikstad bru og rundkjøringRv 106Buebru195701-0202Bevare brua og rundkjøringens utforming med detaljer. Vernet er ikke til hinder for å henge på gang/sykkelbane på brua.
 

Nr. i listen viser til objektnummer i Statens vegvesens landsverneplan - publisert som: Statens vegvesen (2002). «Vegvalg» - Nasjonal verneplan; Veger - Bruer - Vegrelaterte kulturminner. Oslo: Statens vegvesen Vegdirektoratet (ISBN 82-91130-20-5), der byggverkene er nærmere omtalt og identifisert med fotografi og kart. Objekter merket «B» er suppleringer til verneplanen. I tillegg ligger alle relevante opplysninger, fotografier og kartkoordinater i register ved Norsk vegmuseum.

Fredningen omfatter byggverk som eies av staten v/Statens vegvesen.

Forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, fylkeskommunene, kommunene og Statens vegvesen.

0Endret ved forskrift 16 nov 2016 nr. 1336.

II. Formålet med fredningen

Fredningen har som formål å sikre og bevare et utvalg vegrelaterte byggverk og anlegg som er representative for den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 og fram til i dag, knyttet til hele spekteret av Statens vegvesens virksomhet over hele landet.

Fredningen av broene skal sikre deres arkitektur og hovedpreg. Både broanleggets hovedstruktur, organisering og detaljering som tekniske løsninger, materialbruk, overflater og det fysiske preget som viser funksjon, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av installasjoner og utstyr er å bevare objektets tekniske spesifikasjoner. Formålet med fredningen av det enkelte objekt, er nærmere omtalt i verneplanen.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens generelle bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive byggverkene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om byggverkene eller de delene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på byggverkene eller av de deler som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset byggverkenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra forvaltningsmyndigheten.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Statens vegvesen skal utarbeide en forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

VIII. Brudd på bestemmelsene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel, jf. kulturminneloven § 27.