Forskrift om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

DatoFOR-2008-04-17-386
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse17.04.2008 med virkning fra og med inntektsåret 2008
Sist endretFOR-2015-12-18-1744 fra inntektsåret 2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-3, LOV-1980-06-13-24-§6-10, LOV-2009-06-19-58-§16-3 FOR-2014-02-14-134
Kunngjort25.04.2008
Rettet01.03.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om opplysninger til ligningsmyndighetene

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 3, § 6-10 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-3 tredje ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 14. februar 2014 nr. 134.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 sep 2013 nr. 1043, 24 april 2015 nr. 408, 18 des 2015 nr. 1744.
Rettelser: 01.03.2010 (hjemmel).

§ 1.Generelt om opplysningsplikten

Offentlige myndigheter og innretninger mv. skal etter bestemmelsene i denne forskrift ukrevet gi opplysninger om erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er opplysningspliktig etter ligningsloven kapittel 5.

Offentlige myndigheter og innretninger mv. som administrerer offentlige registre over formuesobjekter skal ukrevet levere opplysninger fra registeret.

Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om opplysningsplikten, herunder hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. eller formuesobjekter det skal gis opplysninger om.

0Endret ved forskrifter 2 sep 2013 nr. 1043, 24 april 2015 nr. 408 (fom inntektsåret 2015).
§ 2.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger for hver enkelt skattyter for hver type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. som er utbetalt i inntektsåret eller som etter skatteloven skal tidfestes til inntektsåret.

Det skal gis opplysninger for hver person som pr. 1. januar i det året opplysningene gis, er eier av formuesobjekt, eller som var eier av slikt objekt i løpet av foregående år.

0Endret ved forskrift 24 april 2015 nr. 408 (fom inntektsåret 2015).
§ 3.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om:

1.Navn, adresse, fødselsnummer/d-nummer eller organisasjonsnummer og kommunenummer på den som opplysningene gjelder. Der person/organisasjon som opplysningene gjelder er bosatt/lokalisert i utlandet skal adresseinformasjonen inneholde landkode for bostedsland. For personer som ikke har norsk fødselsnummer/d-nummer eller organisasjoner som ikke har norsk organisasjonsnummer skal opplysningene minimum inneholde fødselsdato eller et unikt ID-nummer som kan brukes i utveksling av kontrollopplysninger med utenlandske skattemyndigheter.
2.Navn, adresse og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene.
3.For erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. skal det oppgis
a.hvilken type erstatning, tilskudd, bidrag, trygd, stønad mv. opplysningene gjelder,
b.formålet med utbetalingen som nevnt i bokstav a,
c.beløp som er utbetalt i eller som skal tidfestes til siste inntektsår. Skattedirektoratet kan bestemme at beløp for den enkelte utbetalingsmåned spesifiseres,
d.gjeld ved utgangen av inntektsåret
e.beløp til gode ved utgangen av inntektsåret
f.betalte renter siste år.
4.For opplysninger fra offentlige registre over eiere av formuesobjekter kan Skattedirektoratet fastsette nærmere hvilke opplysninger som skal gis.
0Endret ved forskrifter 24 april 2015 nr. 408 (fom inntektsåret 2015), 18 des 2015 nr. 1744 (fom inntektsåret 2015).
§ 4.Levering av opplysninger

Opplysningene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

Skattedirektoratet kan bestemme at opplysningene skal gis på maskinlesbart medium og i en bestemt form. Skattedirektoratet kan fastsette følgeskriv som skal legges ved oversendelsen.

Opplysningene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter inntektsåret. Opplysninger som spesifiseres for hver utbetalingsmåned, kan leveres fortløpende gjennom inntektsåret.

0Endret ved forskrift 24 april 2015 nr. 408 (fom inntektsåret 2015).
§ 5.Identifikasjon av skattyter og årsoppgave

Den opplysningspliktige kan kreve at skattyter oppgir sitt fødsels- eller organisasjonsnummer. Den opplysningspliktige kan også kreve at skattyter som har utenlandsk identifikasjonsnummer, oppgir dette. Den opplysningspliktige kan registrere slik identifikasjon også på grunnlag av opplysninger fra andre enn skattyter.

Den som har gitt opplysninger etter denne forskriften skal ukrevet sende årsoppgave over rapporterte opplysninger til den skattyteren opplysningene gjelder senest 1. februar i året etter inntektsåret. Flere innrapporteringer av samme type ytelse kan summeres og oppgis samlet. Det skal fremgå av årsoppgaven at opplysninger også er sendt ligningsmyndighetene. Skattedirektoratet kan bestemme at årsoppgaven sendes til skattyter i en bestemt form.

Oppgave som er forhåndsutfylt med opplysninger om den opplysningspliktige og skattyter, kan gjøres tilgjengelig for den opplysningspliktige ved elektronisk kommunikasjon.

0Endret ved forskrift 24 april 2015 nr. 408 (fom inntektsåret 2015).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2008.