Forskrift om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium ved elektronisk identifikasjon av småfe

DatoFOR-2008-04-23-395
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5 (Vedlegg)
Ikrafttredelse23.04.2008
Sist endretFOR-2011-07-05-737
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort29.04.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om elektronisk småfe-identifikasjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 23. april 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 11 og § 33, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.2 nr. 132 (vedtak 2006/968/EF som endret ved vedtak 2008/337/EF og vedtak 2010/280/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 12 mars 2010 nr. 387, 5 juli 2011 nr. 737.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at identifikator som brukes til elektronisk identifikasjon av småfe kan avleses i alle EØS-stater.

§ 2.Virkeområde

Forskriften retter seg mot produsent, importør og bruker av identifikator og avleser som er beregnet til elektronisk identifikasjon av småfe og gjelder krav til identifikatoren og avleseren.

Forskriften retter seg også mot prøvingslaboratorium som utfører testing av identifikator som nevnt i første ledd og gjelder krav om akkreditering av laboratoriet.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737.
§ 3.Definisjoner
1.Landkode: en tresifret numerisk kode som angir navnet på et land i overensstemmelse med ISO-standard 3166.
2.Nasjonal identifikasjonskode: en tolvsifret numerisk kode for identifikasjon av det enkelte dyr på nasjonalt plan.
3.Transponderkode: en elektronisk kode på 64 bit, som er programmert i transponderen og bl.a. inneholder landkoden og den nasjonale identifikasjonskoden. Brukes til elektronisk identifikasjon av dyr.
4.Identifikator: passiv transponder, som kun kan avleses med HDX- eller FDX-B-teknologi som definert i ISO-standard 11784 og 11785. Er inkorporert i forskjellige identifikasjonsmidler, jf. vedlegg A til forordning (EF) nr. 21/2004 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe.
5.Avleser: synkroniserende eller ikke-synkroniserende transceiver, som minst skal være i stand til å:
a)lese identifikatorene, og
b)vise landkoden og den nasjonale identifikasjonskoden.
0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737.
§ 4.Krav til identifikator

Identifikator som brukes til elektronisk identifikasjon av småfe i henhold til forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe, skal være godkjent av Mattilsynet.

Søknad om godkjenning skal fremmes av produsent eller importør av identifikatoren.

For å kunne godkjennes, må identifikatoren minimum være testet med tilfredsstillende resultat med henblikk på:

a)overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785, etter de testmetoder som er spesifisert i nr. 7 i ISO-standard 24631-1, og
b)ytelse i forhold til de kriterier vedrørende minimumsleseavstander som er nevnt i fjerde ledd etter de metoder som er spesifisert i nr. 7 i ISO-standard 24631-3.

For å kunne anses som effektiv ved de leseavstander som er fastsatt i forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe § 1, jf. del A nr. 6 bokstav c i vedlegget til forordning (EF) nr. 21/2004, må transponderen oppfylle følgende parametre:

a)transpondere med HDX-teknologi skal kunne aktiveres av en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m, målt etter ISO-standard 24631-3 punkt 7.6.5 «Minimal activating magnetic field strenght in HDX-mode», og skal utvikle en modulasjonsamplitude tilsvarende 10 mV, målt etter ISO-standard 24631-3 punkt 7.6.7 «Modulation amplitude in HDX mode», ved en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m.
b)transpondere med FDX-B-teknologi skal kunne aktiveres av en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m, målt etter ISO-standard 24631-3 punkt 7.6.4 «Minimum activating magnetic field strength in FDX-B mode», og skal utvikle en modulasjonsamplitude tilsvarende 10 mV, målt etter ISO-standard 24631-3 punkt 7.6.6 «Modulation amplitude in FDX-B mode», ved en magnetisk feltstyrke på høyst 1,2 A/m.

Transponderkodens struktur skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og beskrivelsen i vedlegget til denne forskriften.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737.
§ 5.Tilleggskrav til identifikator

For godkjenning av identifikator kan Mattilsynet i tillegg kreve:

1.at det skal være gjennomført test av identifikatorens robusthet og holdbarhet som beskrevet i del 2 i Kommisjonens Felles Forskningssenters (FFC) tekniske retningslinjer, og
2.at identifikatoren skal være vurdert ut fra andre prestasjonskriterier for å sikre at den vil fungere under de særlige geografiske, klimatiske og administrative forhold som gjør seg gjeldende i Norge.
§ 6.Krav til avleser

Mattilsynet kan om nødvendig, for å sikre korrekt identifikatoravlesning under de geografiske, klimatiske eller administrative forhold som gjør seg gjeldene lokalt, fastsette at avleser som brukes på en bestemt driftsenhet eller en bestemt type driftsenhet skal oppfylle spesifikke krav til ytelse. Administrative forhold som kan berettige slike krav vil særlig kunne gjøre seg gjeldende på driftsenhet som håndterer mange dyr merket med identifikatorer med HDX og FDX-B teknologi og driftsenhet hvor synkronisering av avlesere er nødvendig, jf. punkt 7.7.3 i ISO-standard 24631-2.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737.
§ 7.Krav til prøvingslaboratorium

Testene som kreves i § 4 og § 5 skal utføres ved prøvingslaboratorium som drives og er vurdert og akkreditert til å utføre testene i overensstemmelse med standard EN ISO/IEC 17025 om «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories». Produsent av identifikator kan fritt velge mellom akkrediterte prøvingslaboratorier.

0Endret ved forskrifter 12 mars 2010 nr. 387, 5 juli 2011 nr. 737 (tidligere § 8).
§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23 om tilsyn og vedtak.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737 (tidligere § 9).
§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispenserer fra bestemmelsene i denne forskrift forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737 (tidligere § 10).
§ 10.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den er straffbar i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737 (tidligere § 11).
§ 11.Overgangsbestemmelser

Identifikator som er godkjent av Mattilsynet fram til 5. juli 2011 på grunnlag av at den er testet i overensstemmelse med de metoder som gjaldt fram til denne datoen, er fortsatt godkjent.

0Tilføyd ved forskrift 5 juli 2011 nr. 737.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: Beskrivelse av transponderkodens struktur

Bit nr.Antall sifreAntall kombinasjonerBeskrivelse
112Denne bit angir hvorvidt identifikatoren brukes til identifikasjon av dyr eller ikke. For all bruk til dyr skal denne bit være «1».
2-418Teller for tildeling av erstatningsmerker (0-7).
5-9232Brukerinformasjonsfelt. Denne bit skal inneholde «04» som svarer til KN-koden for sauer og geiter i II. del, avsnitt 1, i vedlegget til forordning (EF) nr. 2658/87.
10-15264Tom - alle nuller (område forbeholdt framtidig bruk).
1612Denne bit angir hvorvidt det finnes en datablokk eller ikke (til bruk for dyr skal denne bit være «0» = ingen datablokk).
17-2641024Landkode som angitt i § 3 nr. 1.
27-6412274 877 906 944Nasjonal identifikasjonskode som angitt i § 3 nr. 2. Dersom den nasjonale identifikasjonskoden består av færre enn 12 sifre, skal mellomrommet mellom den nasjonale identifikasjonskoden og landkoden fylles ut med nuller.