Forskrift om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring)

DatoFOR-2008-04-25-412
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse25.04.2008
Sist endretFOR-2011-07-05-742
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort06.05.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om gjennomføring TSI-drift mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 25. april 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37k og nr. 37l (vedtak 2006/861/EF og vedtak 2006/920/EF, endret ved vedtak 2009/107/EF og vedtak 2010/640/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 23 mai 2011 nr. 541, 5 juli 2011 nr. 742.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37k (vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring) som endret ved vedtak 2009/107/EF og vedtak 2010/640/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 23 mai 2011 nr. 541, 5 juli 2011 nr. 742.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Vedtak 2006/920/EF

De to filene nedenfor utgjør ikke noen integrert del av forskriften, men er gjengitt av informasjonshensyn. De vil bli erstattet av den endelige norske oversettelsen når den foreligger.

Trykk her for å lese norsk versjon av vedtak 2006/920/EF: pdf.gif

Trykk her for å lese engelsk versjon av vedtak 2006/920/EF: pdf.gif

Vedtak 2009/107/EF

For å lese vedtak 2009/107/EF i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2009/107/EF i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 23 mai 2011 nr. 541.

Vedtak 2010/640/EU 

For å lese vedtak 2010/640/EU i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese vedtak 2010/640/EU i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 5 juli 2011 nr. 742.