Forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue

DatoFOR-2008-04-30-416
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse30.04.2008
Sist endretFOR-2013-02-05-150
EndrerFOR-2006-03-09-299
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§29, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort06.05.2008   kl. 14.30
Rettet01.08.2008 (paragrafrekkefølgen)
KorttittelForskrift om bluetongue

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 30. april 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 13, § 14, § 15, § 19, § 29 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 3.2 nr. 40 (forordning (EF) nr. 1266/2007, som endret ved forordning (EF) nr. 289/2008, forordning (EF) nr. 384/2008, forordning (EF) nr. 394/2008, forordning (EF) nr. 708/2008, forordning (EF) nr. 1108/2008, forordning (EF) nr. 1304/2008, forordning (EF) nr. 123/2009, forordning (EF) nr. 789/2009, forordning (EF) nr. 1156/2009, forordning (EU) nr. 1142/2010, forordning (EU) nr. 648/2011 og forordning (EU) nr. 456/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 juli 2008 nr. 798, 16 des 2008 nr. 1411, 26 feb 2009 nr. 236, 6 mai 2009 nr. 490, 3 juni 2009 nr. 629, 30 des 2009 nr. 1818, 1 feb 2010 nr. 143, 1 feb 2010 nr. 144, 7 mai 2010 nr. 699, 17 nov 2010 nr. 1476, 25 jan 2011 nr. 90, 19 juli 2011 nr. 785, 8 mars 2012 nr. 208, 5 feb 2013 nr. 150.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1266/2007

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 3.2 nr. 40 (forordning (EF) nr. 1266/2007 som endret ved

forordning (EF) nr. 289/2008

forordning (EF) nr. 384/2008

forordning (EF) nr. 394/2008

forordning (EF) nr. 708/2008

forordning (EF) nr. 1108/2008

forordning (EF) nr. 1304/2008

forordning (EF) nr. 123/2009

forordning (EF) nr. 789/2009

forordning (EF) nr. 1156/2009

forordning (EU) nr. 1142/2010

forordning (EU) nr. 648/2011

forordning (EU) nr. 456/2012)

om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF når det gjelder bekjempelse og overvåking av bluetongue og restriksjoner på forflytning av visse dyrearter som er mottakelige for bluetongue gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 26 feb 2009 nr. 236, 6 mai 2009 nr. 490, 3 juni 2009 nr. 629, 1 feb 2010 nr. 143, 1 feb 2010 nr. 144, 7 mai 2010 nr. 699, 17 nov 2010 nr. 1476, 25 jan 2011 nr. 90, 19 juli 2011 nr. 785, 8 mars 2012 nr. 208, 5 feb 2013 nr. 150.
§ 2.Overgangsbestemmelser

Som unntak fra forordning (EF) nr. 1266/2007 artikkel 8 nr. 1 bokstav a), ved forflytning av dyr som oppfyller unntaket i artikkel 8 nr. 1 og som oppfyller minst ett av kravene i vedlegg III, del A punktene 1 til 4, men som ikke oppfyller betingelsene i punktene 5, 6 og 7 i samme del, gjelder følgende tilleggskrav:

a)De skal være yngre enn 90 dager gamle
b)De skal siden fødselen være holdt i et vektorbeskyttet husrom
c)Testene referert til i forordning (EF) nr. 1266/2007 vedlegg III, del A punktene 1, 3 og 4 skal være gjennomført på prøver uttatt tidligst syv dager før forflytningsdatoen.

Kravene gjelder frem til 30. juni 2012.

0Tilføyd ved forskrift 9 juli 2008 nr. 798, endret ved forskrifter 16 des 2008 nr. 1411, 30 des 2009 nr. 1818, 25 jan 2011 nr. 90, 19 juli 2011 nr. 785.
§ 3.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging, virksomhetskarantene og tvangsmulkt, jf. matloven § 23 til § 26.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2008 nr. 798 (tidligere § 2), 1 feb 2010 nr. 143 (tidligere § 4).
§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2008 nr. 798 (tidligere § 3), 1 feb 2010 nr. 143 (tidligere § 5).
§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2008 nr. 798 (tidligere § 4), 1 feb 2010 nr. 143 (tidligere § 6).
§ 6.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2008 nr. 798 (tidligere § 5), 1 feb 2010 nr. 143 (tidligere § 7).

Forordninger

Forordning (EF) nr. 1266/2007 (norsk versjon)

0Forordningen endret ved forskrifter 26 feb 2009 nr. 236, 3 juni 2009 nr. 629, 1 feb 2010 nr. 143, 7 mai 2010 nr. 699, 17 nov 2010 nr. 1476, 19 juli 2011 nr. 785, 8 mars 2012 nr. 208, 5 feb 2013 nr. 150.
 

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 1266/2007. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 289/2008, forordning (EF) nr. 384/2008, forordning (EF) nr. 394/2008, forordning (EF) nr. 708/2008, forordning (EF) nr. 1108/2008, forordning (EF) nr. 1304/2008, forordning (EF) nr. 123/2009, forordning (EF) nr. 789/2009, forordning (EF) nr. 1156/2009, forordning (EU) nr. 1142/2010, forordning (EU) nr. 648/2011 og forordning (EU) nr. 456/2012. Alle endringer av grunnrettsakten samt de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av grunnrettsakten i samsvar med vedlegg I, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig er innarbeidet nedenfor. 

B Forordning (EF) nr. 1266/2007

M1 Forordning (EF) nr. 289/2008

M2 Forordning (EF) nr. 384/2008

M3 Forordning (EF) nr. 394/2008

M4 Forordning (EF) nr. 708/2008

M5 Forordning (EF) nr. 1108/2008

M6 Forordning (EF) nr. 1304/2008

M7 Forordning (EF) nr. 123/2009

M8 Forordning (EF) nr. 789/2009

M9 Forordning (EF) nr. 1156/2009

M10 Forordning (EU) nr. 1142/2010

M11 Forordning (EU) nr. 648/2011

M12 Forordning (EU) nr. 456/2012.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1266/2007
av 26. oktober 2007
om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 2000/75/EF når det gjelder bekjempelse1 og overvåking av bluetongue og restriksjoner på forflytning av visse dyrearter som er mottakelige for bluetongue

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR2 -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til direktiv 82/894/EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet,3 særlig artikkel 5 nr. 2 annet strekpunkt,

under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde bluetongue,4 særlig artikkel 6 nr. 1 og 3, artikkel 8 nr. 2 bokstav d), artikkel 8 nr. 3, artikkel 9 nr. 1 bokstav c), artikkel 11 og 12 og artikkel 19 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)I direktiv 2000/75/EF fastsettes det kontrollregler og tiltak for å bekjempe bluetongue i Fellesskapet, herunder opprettelse av risiko- og observasjonssoner og forbud mot at dyr av de mottakelige artene forlater sonene. Kommisjonen kan gjøre vedtak om unntak fra dette forbudet, i samsvar med den fastsatte framgangsmåten i nevnte direktiv.
2)Ved kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og vilkår for forflytninger ut av og gjennom disse sonene,5 avgrenses de geografiske områdene der medlemsstatene skal opprette risiko- og observasjonssoner (restriksjonssoner).
3)Etter fastsettelse av vedtak 2005/393/EF har situasjonen i Fellesskapet endret seg mye når det gjelder bluetongue, og det er gjort nye erfaringer med bekjempelse av sykdommen, særlig i kjølvannet av den senere tids funn av nye serotyper av bluetongue-virus, særlig funnet av serotype 8 i et område i Fellesskapet hvor det tidligere ikke var meldt om utbrudd og som ikke ble ansett for å være truet av bluetongue, samt av serotype 1 av dette viruset.
4)På grunnlag av de erfaringene som er gjort, er det nødvendig å forbedre harmoniseringen på Fellesskapsplan av reglene for bekjempelse og overvåking av bluetongue og restriksjonene for forflytning av mottakelige dyr, unntatt viltlevende dyr, ettersom disse reglene er ytterst viktige for en sikker handel med mottakelige produksjonsdyr som forflyttes innenfor og ut av restriksjonssonene, med henblikk på å opprette en mer bærekraftig strategi for bekjempelse av bluetongue. Av hensyn til harmoniseringen og klarheten, må derfor vedtak 2005/393/EF oppheves og erstattes av denne forordning.
5)Den nye situasjonen når det gjelder bluetongue, har også ført til at Kommisjonen har søkt vitenskapelig rådgivning og bistand fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), som har levert to vitenskapelige rapporter og to vitenskapelige uttalelser om bluetongue i 2007.6
6)I samsvar med direktiv 2000/75/EF skal det ved avgrensing av risiko- og observasjonssoner tas hensyn til geografiske, administrative, økologiske og epizootiologiske faktorer i forbindelse med bluetongue, og til kontrollordningene. For å ta hensyn til disse faktorene, må det fastsettes regler om harmoniserte minstekrav til overvåking av bluetongue i Fellesskapet.
7)Overvåking og utveksling av opplysninger er viktige elementer i en risikobasert metode for å bekjempe bluetongue. For dette formål og som et tillegg til definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2000/75/EF, bør det særlig defineres hva som forstås med et bluetongue-tilfelle, for å sikre enighet om de viktigste parametrene i forbindelse med et utbrudd av bluetongue.
8)Dessuten har begrepet «restriksjonssone» som benyttet i vedtak 2005/393/EF, vist seg å være tilstrekkelig, særlig dersom forekomsten av bluetongue-virus er påvist i det smittede området to påfølgende årstider. Av praktiske årsaker og for at fellesskapslovgivningen skal være tydelig, bør det fastsettes en definisjon på restriksjonssoner som omfatter både risiko- og observasjonssonene som medlemsstatene skal avgrense i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2000/75/EF.
9)Fastsettelsen av et område fritt for bluetongue på bestemte årstider, der overvåkingen ikke kan påvise overføring av bluetongue eller forekomst av mulige vektorer, er et viktig redskap for en bærekraftig håndtering av utbrudd av bluetongue, som gjør det mulig med sikre forflytninger av dyr. For dette formål bør det settes opp harmoniserte kriterier som skal benyttes til å fastsette årstiden som er fri for vektorer.
10)Utbrudd av bluetongue skal meldes i samsvar med artikkel 3 i direktiv 82/894/EØF ved hjelp av den rapporteringsformen og de kodene som er fastsatt i kommisjonsvedtak 2005/176/EF av 1. mars 2005 om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF.7 I lys av den aktuelle epidemiologiske utviklingen av bluetongue, bør anvendelsesområdet for dette kravet om melding midlertidig tilpasses ved at plikten til å melde om primærutbrudd, presiseres.
11)Ifølge uttalelsen fra EFSAs vitenskapspanel for dyrs helse og velferd om kildene til og forekomsten av bluetongue,8 som ble vedtatt 27. april 2007, er det avgjørende at det innføres hensiktsmessige overvåkingsprogrammer som gjør det mulig å påvise forekomst av bluetongue så tidlig som mulig. Disse overvåkingsprogrammene bør omfatte en klinisk, serologisk og entomologisk del, som på en ensartet måte kan benyttes i alle medlemsstatene.
12)Det er behov for en integrert metode på fellesskapsplan for at man skal kunne analysere de epidemiologiske opplysningene som framkommer gjennom programmene for overvåking av bluetongue, herunder fordelingen av bluetongue-infeksjoner og vektorer, både regionalt og globalt.
13)Ved rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader på det veterinære området,9 fastsettes det at Fellesskapet skal bidra økonomisk til å utrydde, bekjempe og overvåke bluetongue.
14)I samsvar med vedtak 90/424/EØF ble det ved kommisjonsvedtak 2007/367/EF av 25. mai 2007 om et finansielt bidrag fra Fellesskapet til Italia for innføring av et system for innsamling og analyse av epidemiologiske opplysninger om bluetongue,10 opprettet et nettbasert system for å samle inn, lagre og analysere overvåkingsdata om bluetongue (heretter kalt BT-Net-system), i Fellesskapet. Det er helt avgjørende at dette systemet utnyttes fullt ut for å fastlegge de mest egnede tiltakene for å bekjempe sykdommen, kontrollere hvor effektive tiltakene er og muliggjøre sikre forflytninger av mottakelige dyrearter. For å sikre en mer effektiv og formålstjenlig utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om de iverksatte programmene for overvåking av bluetongue, bør disse opplysningene utveksles gjennom BT-Net-systemet.
15)Med mindre det er nødvendig å avgrense risiko- og observasjonssonene på fellesskapsplan i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav d) i direktiv 2000/75/EF, bør denne avgrensingen foretas av medlemsstatene. Av hensyn til klarheten bør medlemsstatene likevel straks underrette Kommisjonen om enhver avgrensing av risiko- og observasjonssoner og om alle endringer av disse. Dersom en medlemsstat for eksempel planlegger å la et epidemiologisk relevant geografisk område utgå fra en restriksjonssone, bør den på forhånd forelegge Kommisjonen relevante opplysninger som underbygger at det ikke forekommer bluetongue-virus i det aktuelle området.
16)Unntak fra utførselsforbudet som gjelder forflytning av mottakelige dyr samt deres sæd, egg og embryoer, ut av restriksjonssonen, bør tillates på grunnlag av en risikovurdering som tar hensyn til de opplysningene som er samlet inn gjennom overvåkingsprogrammet for bluetongue, utvekslingene av opplysninger gjennom BT-Net-systemet med øvrige medlemsstater og Kommisjonen, dyrenes bestemmelsessted samt om dyrene oppfyller visse helsekrav som garanterer deres sikkerhet. Forflytning av dyr for umiddelbar slakting bør på visse vilkår også unntas fra utførselsforbudet. Med hensyn til den lave risikoen ved forflytning av dyr for omgående slakting og visse risikoreduserende faktorer, bør det fastsettes særlige vilkår som minsker risikoen for overføring av virus mest mulig ved å kanalisere transporten av dyr fra en driftsenhet i en restriksjonssone, til slakterier som er utpekt på grunnlag av en risikovurdering.
17)Forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone hvor samme serotype eller serotyper av bluetongue-virus forekommer, utgjør ikke en ytterligere risiko for dyrehelsen og bør derfor på visse vilkår tillates av vedkommende myndighet.
18)Ifølge uttalelsen fra EFSAs vitenskapspanel for dyrs helse og velferd om vektorer og vaksiner,11 som ble vedtatt 27. april 2007, kan forflytning av immune dyr etter vaksinering eller naturlig immune dyr, anses å være sikker uansett virusforekomst på opprinnelsesstedet eller vektoraktivitet på bestemmelsesstedet. Det er derfor nødvendig å fastsette vilkårene som immune dyr må oppfylle, før forflytning ut av en restriksjonssone.
19)I henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet,12 rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet,13 rådsdirektiv 92/65/EØF av 13. juli 1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del I til direktiv 90/425/EØF14 og kommisjonsvedtak 93/444/EØF av 2. juli 1993 om nærmere bestemmelser om handel innenfor Fellesskapet med visse levende dyr og varer beregnet på eksport til tredjestater,15 skal helsesertifikater følge dyrene ved forflytning. Når unntak fra utførselsforbudet som gjelder forflytning av mottakelige dyrearter ut av restriksjonssonen, anvendes på dyr beregnet på handel innenfor Fellesskapet eller på eksport til en tredjestat, bør disse sertifikatene inneholde en henvisning til denne forordning.
20)Ifølge EFSAs uttalelse om vektorer og vaksiner, bør det fastsettes vilkår for behandling med godkjente insektmidler på lastestedet av de kjøretøyene som benyttes til transport av mottakelige dyr ut av en restriksjonssone, til eller gjennom områder utenfor en restriksjonssone. Dersom det avsettes en hvileperiode ved en kontrollstasjon under transitten gjennom en restriksjonssone, bør dyrene beskyttes mot angrep fra vektorer. Behandling med godkjente insektmidler av dyr, lokaler og omgivelsene rundt disse på infiserte driftsenheter, bør bare foretas etter en nærmere definert protokoll på grunnlag av positive resultater av en risikovurdering som foretas fra sak til sak, og hvor det tas hensyn til geografiske, epidemiologiske, økologiske, miljømessige og entomologiske opplysninger, samt en nytte- og kostnadsvurdering.
21)Helsesertifikatene som fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF og vedtak 93/444/EØF, for dyr beregnet på handel innenfor Fellesskapet og på eksport til en tredjestat, bør inneholde en henvisning til eventuelle behandlinger med insektmidler som er utført i samsvar med denne forordning.
22)Med hensyn til behovet for å unngå unødvendige forstyrrelser i handelen, er det viktig raskt å opprette en bærekraftig strategi for å bekjempe bluetongue-viruset, som muliggjør en sikker handel med mottakelige dyrearter som forflyttes innenfor eller ut av restriksjonssoner.
23)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1Reglene om bekjempelse i relasjon til bluetongue i denne sammenhengen dekker kun deler av regelverket på området. Bestemmelsene i denne forordningen må ses i sammenheng med forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer og Mattilsynets faglige beredskapsplan for blåtunge.
2Ordlyden i fortalen til de rettsaktene som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset til EØS, jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 1. Fortalen er bare relevant i den grad den kan bidra til en korrekt tolkning av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.
3EFT L 378 av 31.12.1982. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2004/216/EF (EUT L 67 av 5.3.2004, s. 27). Rådsdirektiv 82/894/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 19. mars 1965 nr. 9941, om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven, og forskrift 5. februar 1990 nr. 144 om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer).
4EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 352). Rådsdirektiv 2000/75/EF er tatt inn i Mattilsynets faglige beredskapsplan for blåtunge.
5EUT L 130 av 24.5.2005, s. 22. Vedtaket sist endret ved vedtak 2007/357/EF (EUT L 133 av 25.5.2007, s. 44). Kommisjonsvedtak 2005/393/EF er gjennomført i norsk rett med forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Denne forskriften blir opphevet av ny forskrift om kontroll, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue.
6EFSAs rapport om bluetongue serotype 8 og epidemiologi, publisert 4.04.2007:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/1178620925100/efsa_locale-1178620753812_Bluetongue.htm

EFSAs rapport om bluetongue og vaksinasjon, av 27.04.2007:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620770577.htm

7EUT L 59 av 5.3.2005, s. 40. Vedtaket endret ved vedtak 2006/924/EF (EUT L 354 av 14.12.2006, s. 48). Kommisjonsvedtak 2005/176/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 2005. Rettsakten krevde ikke endring i norsk regelverk. Vedleggene i rettsakten, hvor kodene er angitt, er ikke offentliggjort i EU. Rapportering skjer via ADNS-systemet (Animal Disease Notification System).
8EFSA Journal (2007) 480, s. 1-20.
9EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19. Vedtaket sist endret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1). Rådsvedtak 90/424/EØF, om visse kostnader på veterinærområdet, er ikke inntatt i EØS-avtalen (gjelder bestemmelser i EU vedrørende dekning av utgifter til bekjempelse).
10EUT L 139 av 31.5.2007, s. 30. Kommisjonsvedtak 2007/367/EF er rettet mot Italia om opprettelse av et BT-Net-system, og inneholder bla bestemmelser om finansiering. Vedtaket er ikke inntatt i EØS-avtalen.
11EFSA Journal (2007) 479, s. 1-29.
12EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/1964. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF. Rådsdirektiv 64/432/EØF (handelsdirektivet for storfe og svin) er gjennomført i norsk rett ved:
a)forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene (jf. fotnote 1 side 2),
b)forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe,
c)forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin,
d)forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfe,
e)forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler,
f)forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd,
g)forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe,
h)forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr, og
i)forskrift 28. mars 2001 nr. 315 om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøtt mv.
13EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF. Rådsdirektiv 91/68/EØF (handelsdirektivet for småfe) er gjennomført i norsk rett ved:
a)forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene (jf. fotnote 1 side 2),
b)forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe,
c)forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler, og
d)forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.
14EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2007/265/EF (EUT L 114 av 1.5.2007, s. 17). Rådsdirektiv 92/65/EØF (Balaidyr-handelsdirektivet) er gjennomført i norsk rett ved:
a)forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene (jf. fotnote 1 side 2),
b)forskrift 21. november 2005 nr. 1297 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler holdt i fangenskap fra visse tredjeland,
c)forskrift 14. juli 2004 nr. 1123 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge,
d)forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr,
e)forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Direktiv 90/425/EØF, gjeldende veterinær og zooteknisk kontroll ved handel innenfor Fellesskapet med visse dyrearter og produkter, er gjennomført i norsk rett ved:

a)forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater,
b)instruks 1. februar 2001 nr. 1702 til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall og produkter av animalsk opprinnelse innen,
c)forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe,
d)forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd og,
e)forskrift 28. mars 2001 nr. 315 om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøtt mv.
15EFT L 208 av 19.8.1993, s. 34. Kommisjonsvedtak 93/444/EØF (vedtak for handel innen Fellesskapet med dyr, som senere skal eksporteres til tredjeland) er gjennomført i norsk rett ved forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene (jf. fotnote 1 side 2).
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel 1
Formål og definisjoner
Artikkel 1 Formål

Ved denne forordning fastsettes det regler for bekjempelse og overvåking av bluetongue og restriksjoner på forflytninger av dyr som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2000/75/EF, innenfor og ut av restriksjonssonene.

Artikkel 2 Definisjoner

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2000/75/EF anvendelse.

I tillegg får følgende definisjoner anvendelse:

a)« bluetongue-tilfelle»: et dyr som oppfyller ett av følgende vilkår:
i)Det viser kliniske tegn på forekomst av bluetongue.
ii)Det er et kontrolldyr som har vist negative serologiske resultater i en tidligere prøve, og som etter denne prøven har serokonvertert fra negativ til positiv for antistoffer for minst én serotype av bluetongue.
iii)Det er isolert og identifisert bluetongue-virus fra dyret.
iv)Det er et dyr som har avgitt positive serologiske prøver for bluetongue, eller det fra dyret er identifisert viralt antigen eller viral ribonukleinsyre (RNA), som er spesifikt/spesifikk for én eller flere serotyper av bluetongue.

Dessuten skal et sett med epidemiologiske data vise at kliniske tegn eller resultater fra laboratorieprøver som tyder på smitte med bluetongue, skyldes forekomst av virus på den driftsenheten dyret holdes på, og ikke en følge av at vaksinerte eller seropositive dyr er blitt innført fra restriksjonssoner.

b)«utbrudd av bluetongue»: et utbrudd av denne sykdommen som definert i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 82/894/EØF,1
c)«primærutbrudd av bluetongue»: et utbrudd som definert i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 82/894/EØF,2 idet det tas hensyn til at et bluetongue-tilfelle ved anvendelse av artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv, er et primærutbrudd i følgende tilfeller:
i)det er ikke epidemiologisk knyttet til et tidligere utbrudd, eller
ii)det innebærer en avgrensing av en restriksjonssone eller en endring av en eksisterende restriksjonssone som angitt i artikkel 6,
d)«restriksjonssone»: en sone som består av både risiko- og observasjonssoner opprettet i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i direktiv 2000/75/EF,3
e)«område fritt for bluetongue på bestemte årstider»: et epidemiologisk relevant geografisk område i en EØS-stat hvor overvåkingen i en periode av året ikke påviser overføring av bluetongue-virus eller forekomst av voksne insekter av slekten Culicoides, som kan være mulige vektorer,
f)«transitt»: forflytning av dyr,
i)ut av eller gjennom en restriksjonssone,
ii)ut av en restriksjonssone gjennom en sone som ikke er en restriksjonssone, og tilbake til den samme restriksjonssonen, eller
iii)ut av en restriksjonssone gjennom en sone som ikke er en restriksjonssone, til en annen restriksjonssone.
1Direktiv 82/894/EØF, art. 2, bokstav c: «utbrudd» et dyrehold eller sted i EØS-området, hvor dyr er samlet og hvor et eller flere tilfeller har blitt offisielt bekreftet.
2Direktiv 82/894/EØF, art. 2, bokstav d: «primærutbrudd av bluetongue» et utbrudd som ikke er epidemiologisk forbundet med et tidligere utbrudd i samme region i et medlemsland, som definert i art. 2 i Direktiv 64/432/EØF, eller med det første utbruddet i en annen region i samme medlemsland.

Direktiv 82/894/EØF, art. 3, nr. 1: hvert medlemsland skal rapportere direkte til både Kommisjonen og de andre medlemslandene innen 24 timer om bekreftede primærutbrudd innenfor medlemslandets område av de sjukdommer som står listet opp i vedlegg I. Norge skal rapportere til ESA.

3Jf. Mattilsynets faglige beredskapsplan for blåtunge, pkt. 7.3.
Kapittel 2
Overvåking og utveksling av opplysninger
Artikkel 3 Melding om bluetongue

EØS-statene skal melde om primærutbrudd og utbrudd av bluetongue gjennom systemet for melding av dyresykdommer og benytte kodeformen og kodene som er fastsatt i vedtak 2005/176/EF.1

1Jf. Mattilsynets faglige beredskapsplan for blåtunge, vedrørende internasjonal rapportering, pkt. 4.2.

M12

Artikkel 4 Programmer for overvåking av bluetongue

EØS-statene skal gjennomføre følgende programmer i samsvar med minstekravene i vedlegg I.

M12

Artikkel 5

M12

M12

Kapittel 3
Restriksjoner på forflytninger av dyr og deres sæd, egg og embryoer
Artikkel 6 Restriksjonssoner
1. EFTA-statene skal underrette ESA (EFTA Surveillance Authority) om deres restriksjonssoner og om enhver endring i situasjonen for disse sonene innen 24 timer.1

M12

2. Før EFTA-statene fatter en beslutning om å fjerne et epidemiologisk relevant geografisk område fra en restriksjonssone, skal de forelegge ESA opplysninger som underbygger at det ikke har forekommet bluetongue-virus i dette området i en periode på to år, herunder i to hele vektoraktivitetsperioder etter at programmet for overvåking er gjennomført i henhold til punkt 3 i vedlegg I.

M12

3. Kommisjonen skal gjennom Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse underrette EØS-statene om listen over restriksjonssonene.
4. EØS-statene skal opprette og ajourføre en liste over restriksjonssonene på deres territorium og gjøre den tilgjengelig for de øvrige EØS-statene og for offentligheten.
5. Kommisjonen skal bare til orientering offentliggjøre den ajourførte listen over restriksjonssoner på sitt nettsted.

Listen skal inneholde opplysninger om de serotyper av bluetongue-virus som forekommer i hver restriksjonssone, som ved anvendelse av artikkel 7 og 8 skal gjøre det mulig å identifisere de avgrensede restriksjonssonene i de forskjellige medlemsstatene hvor de samme serotyper av bluetongue-virus forekommer.

1Jf. Mattilsynets faglige beredskapsplan for blåtunge, vedrørende internasjonal rapportering, pkt. 4.2.
Artikkel 7 Vilkår for forflytning innenfor samme restriksjonssone
1. Forflytning av dyr innen samme restriksjonssone der samme serotype eller serotyper av bluetongue-virus forekommer, skal tillates av vedkommende myndighet under forutsetning av at de dyrene som skal forflyttes, ikke viser kliniske tegn på bluetongue den dagen de transporteres.
2. Forflytning av dyr fra en risikosone til en observasjonssone, kan imidlertid bare tillates dersom:
a)dyrene oppfyller vilkårene i vedlegg III, eller
b)dyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot spredning av bluetongue-virus og beskyttelse mot angrep fra vektorer, som kreves av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, innen dyrene forflyttes, eller
c)dyrene er beregnet på umiddelbar slakting.

M7

M8

M12

2a. EØS-statene kan avgrense et epidemiologisk relevant geografisk område i en restriksjonssone som et «foreløpig sykdomsfritt område», forutsatt at det ved overvåking i samsvar med vedlegg I nr. 3 er påvist at denne delen av restriksjonssonen har vært fritt for den bestemte serotypen eller kombinasjonen av serotyper av bluetongue-viruset i ett år, herunder en hel sesong med smittebæreraktivitet.

En EFTA-stat som har til hensikt å avgrense en restriksjonssone eller en del av en restriksjonssone som et «foreløpig sykdomsfritt område», skal underrette ESA om dette. Meldingen skal følges av opplysningene nevnt i vedlegg I nr. 3.

Kommisjonen skal gjennom Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen underrette EØS-statene om listen over «foreløpig sykdomsfrie områder».

Forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone, fra et område der samme serotype eller serotyper av bluetongue-viruset forekommer, til en del av den samme restriksjonssonen som er avgrenset som et «foreløpig sykdomsfritt område», kan bare tillates dersom:

a)dyrene oppfyller vilkårene i vedlegg III, eller
b)dyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot spredning av bluetongue-viruset og beskyttelse mot angrep fra smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, før dyrene forflyttes, eller
c)dyrene er beregnet på umiddelbar slakting.

M12

3. Opprinnelses-EFTA-staten skal umiddelbart underrette ESA og de øvrige EØS-statene om dyrehelsegarantiene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller nr. 2a bokstav b).
4. For dyr som er nevnt i nr. 1, 2 og 2a i denne artikkel, skal det innsettes følgende utfyllende tekst i tilsvarende helsesertifikater som fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«Dyr som oppfyller kravene i ... (artikkel 7 nr. 1, artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr. 2 bokstav b), artikkel 7 nr. 2 bokstav c), artikkel 7 nr. 2a bokstav a), artikkel 7 nr. 2a bokstav b) eller artikkel 7 nr. 2a bokstav c), angi det som passer) i forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M7

Artikkel 8 Vilkår for unntak fra utførselsforbudet fastsatt i direktiv 2000/75/EF
1. Forflytning av dyr, deres sæd, egg og embryoer, fra en driftsenhet,1 en sædstasjon eller et sædlager i en restriksjonssone, til en annen driftsenhet, sædstasjon eller et annet sædlager, er unntatt fra utførselsforbudet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2000/75/EF, forutsatt at dyrene, deres sæd, egg og embryoer oppfyller:
a)vilkårene i vedlegg III til denne forordning, eller
b)oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot spredning av bluetongue-virus og beskyttelse mot angrep fra vektorer, som kreves av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, før dyrene forflyttes.
2. Opprinnelsesstaten i EFTA skal umiddelbart underrette ESA og de øvrige EØS-statene om dyrehelsegarantiene nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Det skal innføres en overvåkingsordning som skal forvaltes av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, for å hindre at dyr, deres sæd, egg og embryoer som er forflyttet i henhold til vilkårene i nr. 1 bokstav b), forflyttes videre til en annen EØS-stat, med mindre dyrene oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav a).
4. Forflytning av dyr fra en driftsenhet i en restriksjonssone med henblikk på umiddelbar slakting, er unntatt fra utførselsforbudet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2000/75/EF, forutsatt at:
a)det ikke er registrert noe bluetongue-tilfelle på opprinnelsesenheten i en periode på minst 30 dager før avsendelsesdatoen,

M4

b)dyrene fraktes
-under veterinærkontroll til bestemmelsesslakteriet der de skal slaktes innen 24 timer etter ankomsten, og
-direkte, med mindre det gjennomføres en hviletid i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005* , 2 på en kontrollstasjon i samme restriksjonssone.

M4

c)vedkommende myndighet på avsenderstedet underretter vedkommende myndighet på mottakerstedet om den planlagte forflytningen av dyr, minst 48 timer før lasting av dyrene.

M12

5. Opplysninger om de utpekte slakteriene skal gjøres tilgjengelige for de øvrige EØS-statene og for offentligheten.

M12

M4

5a. Forflytning av dyr som ikke er sertifisert i samsvar med nr. 1, fra en driftsenhet i en restriksjonssone, direkte til uttaksstedet i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i vedtak 93/444/EØF, for eksport til en tredjestat, er unntatt fra utførselsforbudet fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) og nr. 1 i artikkel 10 i direktiv 2000/75/EF, forutsatt at:
a)det ikke er registrert noe tilfelle av bluetongue på opprinnelsesenheten i et tidsrom på minst 30 dager før avsendelsesdatoen,
b)dyrene transporteres til uttaksstedet
-under offentlig tilsyn, og
-direkte, med mindre det gjennomføres en hviletid i henhold til forordning (EF) nr. 1/2005 på en kontrollstasjon i samme restriksjonssone.»
6. For de dyrene, deres sæd, egg og embryoer som er nevnt i nr. 1, 4 og 5a i denne artikkel, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«.. (dyr, sæd, egg og embryoer, angi det som passer) som oppfyller kravene i .. (artikkel 8 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 5a, angi det som passer) i forordning (EF) nr. 1266/2007».»

*EUT L 283 av 27.10.2007, s. 37.»
1Driftsenhet er definert i direktiv 82/894/EØF som en landbruksbedrift eller annen bedrift som ligger på en medlemsstats territorium, der det holdes eller oppdrettes dyr.
2Forordning (EF) nr. 1/2005 er gjennomført i forskrift 5. januar 2007 nr. 11 om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter (forordning (EF) nr. 1/2005).

M4

M12

Artikkel 9 Ytterligere vilkår for transitt av dyr
1. Vedkommende myndighet skal tillate transitt av dyr forutsatt at:
a)de benyttede transportmidlene behandles med godkjente insektmidler og/eller repellenter etter grundig rengjøring og desinfisering på lastestedet. Denne behandlingen skal i alle tilfeller foretas før dyrene forlater eller kommer inn i restriksjonssonen,
b)dyrene er beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II, når det er avsatt en hviletid på mer enn en dag ved en kontrollstasjon under forflytningen gjennom en restriksjonssone.
2. Nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse dersom transitten foregår:
a)utelukkende fra eller gjennom epidemiologisk relevante geografiske områder i restriksjonssonen i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller
b)fra eller gjennom deler av restriksjonssonen som er avgrenset som et «foreløpig sykdomsfritt område» i samsvar med artikkel 7 nr. 2a.
3. For de dyrene som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF, eller som er nevnt i vedtak 93/444/EØF: «Behandlet med insektmiddel/repellent ... (navn på produkt) ... (dato) i samsvar med artikkel 9 i forordning (EF) nr. 1266/2007».

M12

Artikkel 9a Overgangsbestemmelser

M12

M12

Kapittel 4
Sluttbestemmelser
Artikkel 10 Oppheving

Vedtak 2005/393/EF oppheves.

Artikkel 11 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den femte dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 26. oktober 2007.1 

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen
1Ikrafttredelse i EØS følger av EØS-komiteens beslutning nr. 41/2008 og er 26. april 2008.

M5M12

Vedlegg I
Minstekrav til programmer for overvåking av bluetongue (som nevnt i artikkel 4)
1. Alminnelige krav

Programmer for overvåking av bluetongue skal ha som mål:

a)å påvise eventuelle forekomster av bluetongue-viruset og
b)eventuelt å påvise at visse serotyper av dette viruset ikke forekommer i en medlemsstat eller et epidemiologisk relevant geografisk område, eller
c)å fastsette den smittebærerfrie sesongen (entomologisk overvåking).

Den geografiske referanseenheten for overvåking av bluetongue skal avgrenses med et rutenett på ca. 45 × 45 km (omkring 2 000 km² ) med mindre særlige miljøforhold berettiger en annen størrelse.

Dersom det er relevant, kan EØS-statene også bruke «region» som definert i artikkel 2 nr. 2 bokstav p) i direktiv 64/432/EØF, eller regionene definert i vedlegg X til kommisjonsvedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF, som geografisk referanseenhet i forbindelse med overvåkingen.

2. Programmer for overvåking av bluetongue med sikte på å påvise eventuelle forekomster av bluetongue-viruset

Programmer for overvåking av bluetongue med sikte på å påvise eventuelle forekomster av bluetongue-viruset skal minst omfatte passiv klinisk overvåking og aktiv laboratoriebasert overvåking.

2.1. Passiv klinisk overvåking skal bestå av et formelt og korrekt dokumentert løpende system som har som mål å påvise og undersøke mistanker om bluetongue, herunder et system for tidlig varsling for å rapportere om mistenkelige tilfeller. Eiere eller røktere og veterinærer skal omgående rapportere enhver mistanke til vedkommende myndighet.
2.2. Aktiv laboratoriebasert overvåking skal bestå av et årlig program som minst omfatter enten serologisk/virologisk overvåking med kontrolldyr, serologiske/virologiske undersøkelser eller målrettet risikobasert overvåking, eller som omfatter en kombinasjon av flere av disse.
-Prøvetaking kan gjennomføres med forhåndsfastsatte mellomrom gjennom hele året, men skal gjennomføres minst én gang i året, i den perioden som det er størst mulighet for å påvise infeksjon eller serokonvertering.
-Programmene for overvåking av bluetongue skal utformes slik at det tas prøver fra mottakelige dyr (dvs. ikke-vaksinerte dyr som har vært utsatt for den mulige smittebæreren) som er representative for sammensetningen av populasjonen av mottakelige arter i det epidemiologisk relevante geografiske området.
-Prøveantallet skal beregnes for å påvise en egnet antatt prevalens (på grunnlag av den kjente risikoen for målpopulasjonen) med et konfidensintervall på 95 % i populasjonen av mottakelige arter i det aktuelle epidemiologisk relevante geografiske området. Dersom det ikke foreligger vitenskapelige opplysninger om forventet prevalens hos målpopulasjonen, skal prøveantallet beregnes for å påvise en prevalens på 20 %.
-Dersom prøvene ikke kommer fra enkeltdyr, skal prøveantallet tilpasses følsomheten ved de diagnostiske metodene som anvendes.
-Laboratoriebasert overvåking skal utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av spesifikke serologiske/virologiske prøver rettet mot serotypen eller -typene av bluetongue som forventes å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske området, som er nødvendige for å fastslå hvilken spesifikk serotype som forekommer.
3. Programmer for overvåking av bluetongue med sikte på å påvise fravær av visse serotyper av bluetongue-viruset i en medlemsstat eller et epidemiologisk relevant geografisk område

Programmer for overvåking av bluetongue med sikte på å påvise at bluetongue-viruset ikke forekommer skal oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2.1 og 2.2. Prøveantallet som brukes i den aktive laboratoriebaserte overvåkingen, skal beregnes for å påvise en prevalens på 5 % med et konfidensintervall på 95 %. Dessuten gjelder følgende:

a)EØS-stater som har til hensikt å fjerne et epidemiologisk relevant geografisk område fra en restriksjonssone som nevnt i artikkel 6 nr. 2, må påvise at området har vært fritt for bluetongue-viruset i minst to år, herunder to sesonger med smittebæreraktivitet.

EFTA-statene skal framlegge for ESA relevante historiske epidemiologiske opplysninger om det overvåkingsprogrammet som er iverksatt, og de årlige resultatene av programmet i de siste tre årene, herunder minst:

i)en beskrivelse av de undersøkelsene som pågår, og av typen diagnoseprøver som utføres (ELISA, serumnøytralisasjon, PCR, virusisolasjon),
ii)hvilke arter det er tatt prøver av, og antall prøver som er tatt per mottakelig dyreart. Dersom det er brukt serumblandinger, skal det opplyses om anslått antall dyr som svarer til de undersøkte blandingene,
iii)prøvenes geografiske fordeling,
iv)hyppigheten av og tidspunktene for prøvetakingen,
v)antall positive resultater etter dyreart og geografisk plassering.
b)EØS-stater som har til hensikt å avgrense et «foreløpig sykdomsfritt område» som nevnt i artikkel 7 nr. 2a, skal påvise at området har vært fritt for bluetongue-viruset i minst ett år, herunder en sesong med smittebæreraktivitet.

EFTA-statene skal framlegge for ESA relevante historiske epidemiologiske opplysninger om det overvåkingsprogrammet som er iverksatt, og de årlige resultatene av programmet i de siste to årene, herunder minst opplysningene fastsatt i bokstav a) punkt i)–v).

4. Programmer for overvåking av bluetongue med sikte på å fastsette den smittebærerfrie sesongen (entomologisk overvåking)

Entomologisk overvåking for å fastsette den smittebærerfrie sesongen, som nevnt i vedlegg V, skal oppfylle følgende krav:

a)Den skal minst bestå av et aktivt årlig program for å fange smittebærere ved hjelp av fast oppsatte sugefeller, slik at bestandsdynamikken for smittebæreren kan kartlegges.
b)Det skal brukes sugefeller med ultrafiolett lys i samsvar med forhåndsfastsatte protokoller. Fellene skal være i funksjon hele natten med en hyppighet på minst:
-én natt per uke i måneden før den forventede begynnelsen og i måneden før den forventede slutten av den smittebærerfrie sesongen,
-én natt per måned i den smittebærerfrie sesongen.

Brukshyppigheten for sugefellene kan endres på grunnlag av de opplysningene som framkommer i løpet av de tre første årene fellene er i bruk,

c)Minst én sugefelle skal plasseres i hvert epidemiologisk relevant område i hele det området som er fritt for bluetongue i bestemte sesonger. En andel av knotten som samles inn i sugefellene, skal sendes til et spesialisert laboratorium som kan telle og identifisere de mistenkte artene av smittebærere.

M5

M12 

M12

Vedlegg II
Kriterier for «virksomheter beskyttet mot smittebærere» (som nevnt i avsnitt A nr. 2–4, avsnitt B bokstav b) og avsnitt C nr. 2 bokstav b) i vedlegg III)
1.En virksomhet beskyttet mot smittebærere skal minst oppfylle følgende krav:
a)Den skal ha egnede fysiske hindre ved innganger og utganger.
b)For å holde smittebærere ute skal alle åpninger til virksomheten være utstyrt med netting med passende maskestørrelse, som regelmessig skal impregneres med et godkjent insektmiddel i samsvar med produsentens anvisninger.
c)Smittebærere skal overvåkes inne på og omkring virksomheten.
d)Det skal treffes tiltak for å begrense eller fjerne yngleplasser for smittebærere i nærheten av virksomheten.
e)Det skal foreligge standardiserte framgangsmåter for drift av virksomheten og transport av dyr til lastestedet, herunder beskrivelser av reserve- og alarmsystemer.
2.Vedkommende myndighet skal godkjenne en virksomhet som beskyttet mot smittebærere dersom kriteriene i nr. 1 er oppfylt. Den skal med passende hyppighet, men minst tre ganger i den påkrevde beskyttelsesperioden (ved begynnelsen, i løpet av og ved slutten av perioden), kontrollere virkningen av tiltakene som er truffet, ved hjelp av en smittebærerfelle plassert inne på virksomheten.

M12

Vedlegg III
Vilkår for unntak fra utførselsforbudet (nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og artikkel 8 nr. 1 bokstav a))

M4

A «A. Dyr

Dyrene skal ha vært beskyttet mot angrep fra smittebæreren Culicoides under transporten til bestemmelsesstedet.

I tillegg skal minst ett av vilkårene i nr. 1-7 være oppfylt.

1)Dyrene er inntil avsendelsen i årstiden som er fri for vektorer, som fastsatt i samsvar med vedlegg V, blitt holdt i et område fritt for bluetongue til bestemte årstider, i minst 60 dager før datoen for forflytningen, og har høyst sju dager før datoen for forflytningen gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering av agens i samsvar med Verdens dyrehelseorganisasjons håndbok for landdyr (OIE), (heretter kalt OIEs håndbok for landdyr).

En prøve for identifisering av agens er likevel ikke nødvendig for EØS-stater eller regioner i en EØS-stat, der tilstrekkelige epidemiologiske data som er innsamlet på grunnlag av et kontrollprogram som er gjennomført i et tidsrom på minst tre år, godtgjør fastsettelsen av den årstiden som er fri for smittebærere, og som er definert i samsvar med vedlegg V.

EFTA-stater som benytter seg av denne muligheten, skal underrette ESA og de øvrige EØS-statene gjennom Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor Fellesskapet, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene er inntil avsendelsen blitt holdt i et område fritt for bluetongue til bestemte årstider i årstiden som er fri for smittebærere fra ... (sett inn dato) siden fødselen eller i minst 60 dager, og har eventuelt (oppgis eventuelt) deretter med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs håndbok for landdyr, utført på prøver tatt høyst sju dager før avsendelsen i samsvar med avsnitt A nr. 1 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M8

M12

2.Dyrene har inntil avsendelsen vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg III, i minst 60 dager før avsendelsesdatoen.

M8

M12

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor EØS, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene i samsvar med avsnitt A nr. 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M8

M12

3)Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for bluetongue i bestemte sesonger, i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 28 dager vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II, og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en serologisk undersøkelse for påvisning av antistoffer mot bluetongue-virusgruppen i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, som er utført på prøver som er tatt fra disse dyrene minst 28 dager etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.

M8

M12

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor EØS, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene i samsvar med avsnitt A nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M8

M12

4)Dyrene har inntil avsendelsen vært holdt i et område som er fritt for bluetongue i bestemte sesonger, i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V, eller har i minst 14 dager vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II, og har i dette tidsrommet med negativt resultat gjennomgått en undersøkelse for påvisning av det sykdomsframkallende stoffet i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, som er utført på prøver som er tatt fra disse dyrene minst 14 dager etter startdatoen for tidsrommet med beskyttelse mot angrep fra smittebærere eller for den smittebærerfrie sesongen.

M8

M12

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor EØS, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene i samsvar med avsnitt A nr. 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M12

5)Dyrene er vaksinert mot den eller de serotypene som forekommer eller kan antas å forekomme i et epidemiologisk relevant geografisk opprinnelsesområde, dyrene er fortsatt omfattet av den immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for vaksinen, og dyrene oppfyller minst ett av følgende vilkår:
a)De er blitt vaksinert over 60 dager før datoen for forflytningen.
b)De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som kreves for at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for vaksinen, og har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av det sykdomsframkallende stoffet i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, utført minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for vaksinen.
c)De er blitt vaksinert tidligere og er blitt revaksinert med en inaktivert vaksine innenfor den immunitetsperioden som garanteres i spesifikasjonene for vaksinen.
d)De er i den smittebærerfrie sesongen fastsatt i samsvar med vedlegg V blitt holdt i et område som er fritt for bluetongue i bestemte sesonger, siden fødselen eller i minst 60 dager før vaksinasjonsdatoen, og de er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som i henhold til spesifikasjonene for vaksinen kreves for at immunbeskyttelsen skal begynne å virke.

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor Unionen, skal følgende ordlyd tilføyes i de relevante helsesertifikatene fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyr vaksinert mot bluetongue, serotype(r) ... (angi serotype(r)) med ... (vaksinens navn) med en inaktivert/modifisert levende vaksine (angi det som passer) i samsvar med avsnitt A nr. 5 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007».

M12

M12

6)Dyrene er alltid blitt holdt i et epidemiologisk relevant geografisk opprinnelsesområde der høyst én serotype har forekommet, forekommer eller kan antas å forekomme, og:

M12

a)de har gjennomgått med positivt resultat to serologiske prøver i samsvar med OIEs håndbok for landdyr for å påvise antistoffer mot serotype av bluetonguevirus, der første prøving skal utføres på prøver som er tatt 60-360 dager før datoen for forflytningen, og der annen prøving er utført på prøver som er tatt høyst sju dager før datoen for forflytningen, eller
b)de har gjennomgått med positivt resultat en serologisk prøve i samsvar med OIEs håndbok for landdyr for å påvise antistoffer mot serotype av bluetonguevirus, som er utført minst 30 dager før datoen for forflytningen, og dyrene har gjennomgått med negativt resultat en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, høyst sju dager før datoen for forflytningen.

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor EØS, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene som har gjennomgått en serologisk prøve i henhold til OIEs håndbok for landdyr som kan påvise antistoffer mot serotypen ... (angi serotype) av bluetonguevirus i samsvar med avsnitt A nr. 6 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M12

7)Dyrene har med positivt resultat gjennomgått to egnede serologiske prøver i samsvar med OIEs håndbok for landdyr som kan påvise spesifikke antistoffer mot alle serotyper av bluetongue-viruset som forekommer eller kan antas å forekomme i det epidemiologisk relevante geografiske opprinnelsesområdet, og:

M12

a)den første prøvingen skal utføres på prøver som ble tatt 60-360 dager før datoen for forflytningen, og den annen prøving skal ha vært utført på prøver som er tatt høyst sju dager før datoen for forflytningen, eller
b)den spesifikke serologiske prøven skal være utført minst 30 dager før datoen for forflytningen og dyrene har med negativt resultat gjennomført en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs håndbok for landdyr, som ble utført tidligst sju dager før datoen for forflytningen.

For dyr omhandlet i dette nummer som er beregnet på handel innenfor EØS, skal følgende ordlyd tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene som har gjennomgått en spesifikk serologisk prøve i henhold til OIEs håndbok for landdyr, som kan påvise antistoffer mot bluetonguevirus av alle serotyper ... (angi serotype) som forekommer eller kan forekomme i samsvar med avsnitt A nr. 7 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

M7

M12

For drektige dyr som forflyttes fra en restriksjonssone for serotype 8 av bluetongue-viruset, skal minst ett av vilkårene fastsatt i nr. 5, 6 og 7 være oppfylt før sædoverføring eller paring, eller vilkåret fastsatt i nr. 3 skal være oppfylt. Dersom det foretas en serologisk prøve som fastsatt i nr. 3, skal prøven foretas tidligst sju dager før datoen for forflytning.

M7

M12

For dyr som er beregnet på handel innenfor EØS, skal én av følgende ordlyder om nødvendig tilføyes i tilsvarende helsesertifikater som er fastsatt i direktiv 64/432/EØF, direktiv 91/68/EØF og direktiv 92/65/EØF:

«Dyret eller dyrene er ikke drektig(e)» eller

«Dyret eller dyrene kan være drektig(e) og oppfyller vilkåret/vilkårene ... (fastsatt i nr. 5, 6 og 7 før sædoverføring eller paring eller i nr. 3; angi det som passer)».»

M4 

M1

B Sæd fra dyr

Sæd skal komme fra donordyr som oppfyller minst ett av følgende vilkår:

a)Dyrene har vært holdt utenfor en restriksjonssone i minst 60 dager før oppsamlingen av sæd begynner og mens den pågår.

M8

M12

b)De har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II, i minst 60 dager før oppsamlingen av sæd begynte, og under innsamlingen.

M8

M12

c)Dyrene har i minst 60 dager før oppsamlingen av sæd begynner eller mens den pågår vært holdt i et område fritt for bluetongue til bestemte årstider, i årstiden som er fri for vektorer, som fastsatt i samsvar med vedlegg V, og har tidligst sju dager før oppsamlingen av sæd begynner, med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i samsvar med OIEs håndbok for landdyr.

En prøve for identifisering av agens er imidlertid ikke nødvendig i EØS-stater eller regioner i en EØS-stat, der tilstrekkelige epidemiologiske data som er innsamlet på grunnlag av et overvåkingsprogram som er gjennomført i en periode på minst tre år, underbygger fastsettelsen av årstiden som er fri for vektorer, som fastsatt i vedlegg V.

EFTA-stater som benytter seg av denne muligheten, skal underrette ESA og EØS-statene gjennom Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

M1

M5

d)Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve i henhold til OIEs håndbok om landdyr for påvisning av antistoffer mot bluetonguevirusgruppen, som er utført minst hver 60. dag i oppsamlingsperioden og mellom 21 og 60 dager etter den siste oppsamlingen av sæd som skal sendes ut.
e)Dyrene har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs håndbok om landdyr, som er utført på blodprøver som er tatt
i)ved den første og den siste oppsamlingen av sæd som skal sendes ut, og
ii)i sædoppsamlingsperioden:
-minst hver sjuende dag dersom det er snakk om en virusisolasjonsprøve, eller
-minst hver 28. dag dersom det er snakk om en polymerasekjedereaksjonsprøve.»

M5

M1

Dersom sæden omhandlet i dette avsnitt er beregnet på handel innenfor EØS eller eksport til en tredjestat, skal følgende utfyllende tekst innsettes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 88/407/EØF,* og kommisjonsvedtak 95/388/EF** eller nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«Sæd som kommer fra donordyr som oppfyller ... (angi bokstav a), b), c), d) eller e)) i avsnitt B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

*EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.
**EUT L 234 av 3.10.1995, s. 30.

C Egg og embryoer fra dyr

1.Embryoer og egg fra storfe som har framkommet ved befruktning in vivo, skal komme fra donordyr som ikke viser kliniske tegn på bluetongue på oppsamlingsdagen.
2.Embryoer og egg fra andre dyr enn storfe samt storfeembryoer som har framkommet ved befruktning in vitro, skal komme fra donordyr som oppfyller minst ett av følgende vilkår:
a)De har vært holdt utenfor en restriksjonssone i minst 60 dager før oppsamlingen av embryoer/egg begynner og mens den pågår.

M8

M12

b)De har vært beskyttet mot angrep fra smittebærere på en virksomhet beskyttet mot smittebærere i samsvar med kriteriene fastsatt i vedlegg II, i minst 60 dager før oppsamlingen av embryoer/egg begynte, og under innsamlingen.

M8

M12

c)De har med negativt resultat gjennomgått en serologisk prøve i henhold til OIEs håndbok om landdyr for påvisning av antistoffer mot bluetongue-virusgruppen, mellom 21 og 60 dager etter oppsamlingen av embryoer/egg.
d)De har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs håndbok om landdyr, som er utført på en blodprøve som er tatt på dagen for oppsamling av embryoer/egg.
3.Dersom eggene og embryoene omhandlet i nr. 1 og 2 er beregnet på handel innenfor EØS eller eksport til en tredjestat, skal følgende utfyllende tekst innsettes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i rådsdirektiv 89/556/EØF1 og vedtak 95/388/EF eller nevnt i vedtak 93/444/EØF:

«Embryoer/egg som kommer fra donordyr som oppfyller ... (angi nr. 1, nr. 2 bokstav a), nr. 2 bokstav b), nr. 2 bokstav c) eller nr. 2 bokstav d)) i avsnitt C i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007.»

Nr. 2 bokstav a) i vedlegg B til direktiv 89/556/EØF får ikke anvendelse på egg og embryoer oppsamlet fra donordyr som holdes i driftsenheter som er underlagt veterinære forbud og karantenetiltak som følge av bluetongue.

1Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 2006/60/EF (EUT L 31 av 3.2.2006, s. 24). Direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av embryo av storfe.

M1

Vedlegg IV
Kriterier for utpeking av slakterier i forbindelse med utførselsforbudet (som nevnt i artikkel 8 nr. 5 annet ledd)

Med henblikk på risikovurderingen som skal legges til grunn for utpeking av slakterier i forbindelse med den kanaliserte forflytningen av dyr fra en driftsenhet i en restriksjonssone til umiddelbar slakting, skal vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet som et minimum benytte følgende kriterier:

1.De tilgjengelige opplysningene gjennom overvåkingsprogrammet, særlig om vektorenes aktivitet.
2.Avstanden mellom slakteriet og stedet der dyrene tas inn i den restriksjonsfrie sonen.
3.De entomologiske opplysningene på ruten.
4.Tidsrommet i løpet av dagen da transporten finner sted, i forhold til tidsrommet når vektorene er aktive.
5.Den mulige bruken av insektmidler og repellenter i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF.1
6.Slakteriets beliggenhet i forhold til driftsenhet.
7.Biosikkerhetstiltakene på slakteriet.
2EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. Rådsdirektiv 96/23/EF om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og animalske produkter, og om oppheving av direktiv 85/358/EØF og direktiv 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF og 91/664/EØF. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/104/EF. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler og ved Lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og dyrehelsepersonell.

M12

Vedlegg V
Kriterier for fastsettelse av den smittebærerfrie sesongen (nevnt i artikkel 9 nr. 2)

M12

Med henblikk på å fastsette et område som er fritt for bluetongue på bestemte årstider, skal årstiden som er fri for vektorer i et bestemt epidemiologisk relevant geografisk område i en EØS-stat epidemiologisk relevant geografisk område) defineres av vedkommende myndighet som minst skal benytte følgende kriterier: 

1. Allmenne kriterier

a)Et program for overvåking av bluetongue skal være iverksatt.
b)De særskilte kriteriene og terskelverdiene som benyttes for å definere årstiden som er fri for vektorer, skal defineres idet det tas hensyn til hvilke arter av Culicoides som er eller antas å være hovedvektorer i det epidemiologisk relevante geografiske området.
c)Kriteriene som legges til grunn for å fastsette årstiden som er fri for vektorer, skal anvendes idet det tas hensyn til relevante data fra inneværende eller foregående år (historiske data). Aspektene ved standardisering av overvåkingsdata skal også tas i betraktning. 

2. Særskilte kriterier

a)Ingen forekomst av bluetongue-virus i det epidemiologisk relevante geografiske område, som skal være godtgjort med programmer for overvåking av bluetongue, eller annen dokumentasjon som tyder på at bluetongue-virus ikke midlertidig forekommer.
b)Vektorer og mulige vektorer er ikke lenger aktive, hvilket skal være godtgjort ved entomologisk overvåking som en del av programmene for overvåking av bluetongue.
c)Antallet innfangede arter av Culicoides som er påvist eller antas å være vektorer av den serotypen som forekommer i det epidemiologisk relevante geografiske området, ligger under en terskelverdi for innfangede vektorer som skal defineres for det epidemiologisk relevante geografiske området. Dersom det mangler pålitelig dokumentasjon som underbygger den fastsatte terskelverdien, skal det benyttes fullstendig fravær av eksemplarer av Culicoides imicola og mindre enn fem tomme eksemplarer av Culicoides per felle. 

3. Ytterligere kriterier

a)Temperaturforhold som har innflytelse på smittebærernes aktivitet i det epidemiologisk relevante geografiske området. Temperaturgrensene skal fastsettes idet det tas hensyn til den økologiske atferden hos de artene av Culicoides som er eller antas å være vektorer av serotypen som forekommer i det epidemiologisk relevante geografiske området.

Forordning (EF) nr. 1266/2007 (dansk og engelsk versjon)

Nedenfor gjengis også til informasjon endringer av forordning (EF) nr. 1266/2007 som er tatt inn på nasjonalt grunnlag. Forordning (EF) nr. 1266/2007 er konsolidert til og med endringer gjennomført ved forordning (EF) nr. 789/2009 og legges ved på dansk og engelsk. 

Se her for å lese konsolidert forordning (EF) nr. 1266/2007 på dansk: pdf.gif  

Se her for å lese konsolidert forordning (EF) nr. 1266/2007 på engelsk: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 26 feb 2009 nr. 236, 6 mai 2009 nr. 490, 3 juni 2009 nr. 629, 1 feb 2010 nr. 144.

Forordning (EF) nr. 789/2009 

For å lese forordning (EF) nr. 789/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon.

0Tilføyd ved forskrift 17 nov 2010 nr. 1476.

Forordning (EF) nr. 1156/2009 

For å lese forordning (EF) nr. 1156/2009 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon.

0Tilføyd ved forskrift 17 nov 2010 nr. 1476.

Forordning (EU) nr. 1142/2010 

For å lese forordning (EU) nr. 1142/2010 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon.

0Tilføyd ved forskrift 19 juli 2011 nr. 785.

Forordning (EU) nr. 648/2011 

For å lese forordning (EU) nr. 648/2011 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon.

0Tilføyd ved forskrift 8 mars 2012 nr. 208.

Forordning (EU) nr. 456/2012 

For å lese forordning (EU) nr. 456/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell versjon.

0Tilføyd ved forskrift 5 feb 2013 nr. 150.