Forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer

DatoFOR-2008-05-14-460
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse14.05.2008
Sist endret
EndrerFOR-1997-04-15-315
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§2-16
Kunngjort16.05.2008   kl. 12.50
KorttittelForskrift om trygdedekning for asylsøker m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 14. mai 2008 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 2-16.

§ 1.Definisjoner

Med asylsøker menes person som oppholder seg i Norge og som søker om asyl her.

Med familiemedlem menes ektefelle eller barn under 18 år som oppholder seg i Norge sammen med person som nevnt i første ledd.

§ 2.Trygdedekningen

Asylsøkere og deres familiemedlemmer skal være medlemmer i trygden med rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4 og 5 med unntak av ytelser etter § 5-13, kapitlene 7, 8, 9, 10, 11 og 13, herunder ytelser etter de bestemmelser som er nevnt i § 13-2 andre ledd, og kapittel 14 med unntak av engangsstønad ved fødsel og adopsjon.

Trygdedekningen etter første ledd gjelder fra det tidspunkt det er søkt om asyl og fram til asyl eller oppholdstillatelse i Norge blir gitt eller fram til datoen for beslutning om å nekte oppsettende virkning på klage over avslag eller, dersom det er gitt oppsettende virkning, datoen for endelig avslag på klagen. Refusjonskrav for helsetjenester etter folketrygdlovens kapittel 5 dekkes imidlertid også for perioden fram til vedkommende faktisk forlater landet, forutsatt at det dreier seg om behandling som er akutt betinget.

§ 3.Forholdet til pensjonskapitlene

For en person som får asyl eller oppholdstillatelse i Norge, og som blir medlem med rett til ytelser etter pensjonskapitlene, skal tidsrom som medlem etter § 2 medregnes ved vurderingen av om det foreligger rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 12, 15, 16, 17, 18 og 19 og ved beregningen av ytelser etter kapitlene 12, 16, 17, 18 og 19.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. april 1997 nr. 315 om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19.