Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)

DatoFOR-2008-05-30-516
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse30.05.2008, 01.06.2008
Sist endretFOR-2017-05-06-547
EndrerFOR-1997-12-19-1323, FOR-1995-05-04-460, FOR-1996-07-01-715
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-05-21-47-§11, LOV-1971-05-21-47-§11a, LOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1974-06-14-39-§11, LOV-1974-06-14-39-§11a, LOV-1974-06-14-39-§37, LOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§5, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§51, LOV-1981-03-13-6-§78, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-1983-07-08-1245, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-4
Kunngjort30.05.2008   kl. 15.05
Rettet26.01.2016 (nye versjoner av 15 forordninger)
KorttittelREACH-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet), Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) og Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 30. mai 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, § 5 og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 49, § 51 og § 78, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første ledd, § 3-1 tredje ledd, § 4-5 sjette og syvende ledd og § 5-4 tredje og fjerde ledd og lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 tredje ledd, § 27 og § 43 bokstav a og b.
Tilføyd hjemmel: Lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) § 11a og § 37 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (gjelder bare for Svalbard) § 11, § 11a og § 37. Delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 552/2009, forordning (EU) nr. 276/2010, forordning (EU) nr. 453/2010, forordning (EU) nr. 143/2011 med senere korrigering, forordning (EU) nr. 207/2011, forordning (EU) nr. 252/2011, forordning (EU) nr. 253/2011, forordning (EU) nr. 366/2011, forordning (EU) nr. 109/2012, forordning (EU) nr. 125/2012, forordning (EU) nr. 412/2012, forordning (EU) nr. 494/2011 med senere korrigering, forordning (EU) nr. 835/2012, forordning (EU) nr. 836/2012, forordning (EU) nr. 126/2013, forordning (EU) nr. 348/2013, forordning (EU) nr. 847/2012, forordning (EU) nr. 848/2013, forordning (EU) nr. 1272/2013, forordning (EU) nr. 301/2014, forordning (EU) nr. 474/2014, forordning (EU) nr. 895/2014, forordning (EU) 2015/282, forordning (EU) 2015/1494, forordning (EU) 2015/830, forordning (EU) 2016/26, forordning (EU) 2016/217, forordning (EU) 2016/863, forordning (EU) 2016/1005, forordning (EU) 2016/1017, forordning (EU) 2016/1688, forordning (EU) 2016/2235 og forordning (EU) 2017/227), nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007), nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 254/2013 og forordning (EU) 2015/864), nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008 og forordning (EU) 2016/823), nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008, forordning (EF) nr. 761/2009, forordning (EU) nr. 1152/2010, forordning (EU) nr. 640/2012, forordning (EU) nr. 260/2014, forordning (EU) nr. 900/2014, forordning (EU) nr. 317/2014, forordning (EU) 2015/628, forordning (EU) 2015/326 og forordning (EU) 2016/266), nr. 17 (forordning (EU) 2016/9).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 21 juni 2010 nr. 1073, 20 okt 2010 nr. 1359, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549, 15 mars 2013 nr. 284, 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 19 des 2013 nr. 1757, 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 sep 2014 nr. 1150, 4 nov 2014 nr. 1395, 14 jan 2015 nr. 36, 9 feb 2015 nr. 93, 18 mars 2015 nr. 229, 27 mars 2015 nr. 329, 12 juni 2015 nr. 630, 22 juni 2015 nr. 728, 11 juli 2015 nr. 894, 14 sep 2015 nr. 1046, 1 nov 2015 nr. 1292, 2 des 2015 nr. 1378, 15 des 2015 nr. 1603, 2 feb 2016 nr. 93, 26 april 2016 nr. 432, 30 april 2016 nr. 444, 5 juli 2016 nr. 898, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144, 4 okt 2016 nr. 1166, 3 des 2016 nr. 1433, 16 des 2016 nr. 1654, 2 feb 2017 nr. 113, 4 feb 2017 nr. 133, 10 mars 2017 nr. 299, 24 mars 2017 nr. 387, 6 mai 2017 nr. 547.
Rettelser: 01.12.2013 (ny versjon av 32012r0109), 26.01.2016 (nye versjoner av 15 forordninger).

§ 1.REACH-forordningen

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 1354/2007, forordning (EF) nr. 987/2008, forordning (EF) nr. 134/2009, forordning (EF) nr. 552/2009, forordning (EU) nr. 276/2010, forordning (EU) nr. 143/2011 med senere korrigering, forordning (EU), nr. 207/2011, forordning (EU) nr. 253/2011, forordning (EU) nr. 453/2010, forordning (EU) nr. 252/2011, forordning (EU) nr. 366/2011, forordning (EU) nr. 109/2012, forordning (EU) nr. 125/2012, forordning (EU) nr. 412/2012, forordning (EU) nr. 494/2011 med senere korrigering, forordning (EU) nr. 835/2012, forordning (EU) nr. 836/2012, forordning (EU) nr. 126/2013, forordning (EU) nr. 348/2013, forordning (EU) nr. 847/2012, forordning (EU) nr. 1272/2013, forordning (EU) nr. 848/2012, forordning (EU) nr. 301/2014, forordning (EU) nr. 474/2014, forordning (EU) nr. 895/2014, forordning (EU) 2015/282, forordning (EU) nr. 317/2014, forordning (EU) 2015/628, forordning (EU) 2015/326, forordning (EU) 2015/1494, forordning (EU) 2015/830, forordning (EU) 2016/26, forordning (EU) 2016/217, forordning (EU) 2016/863, forordning (EU) 2016/1005, forordning (EU) 2016/1017, forordning (EU) 2016/1688, forordning (EU) 2016/2235 og forordning (EU) 2017/227) om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 20 okt 2010 nr. 1359, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 nov 2014 nr. 1395, 9 feb 2015 nr. 93, 12 juni 2015 nr. 630, 11 juli 2015 nr. 894, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 24 sep 2016 nr. 1144, 3 des 2016 nr. 1433, 4 feb 2017 nr. 133, 6 mai 2017 nr. 547.
§ 2.EØS-rettsakter tilknyttet REACH

Forordninger om Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007) om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans og nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008 som endret ved forordning (EU) 2016/823) om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans, gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll I til avtalen og avtalen for øvrig.

Gebyrforordningen til REACH: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008 som endret ved forordning (EU) nr. 254/2013 og forordning (EU) 2015/864) om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift ved de endringer og tillegg som følge av vedlegg II kapittel 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om forsøksmetoder: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 761/2009, forordning (EU) nr. 1152/2010, forordning (EU) nr. 640/2012, forordning (EU) nr. 260/2014, forordning (EU) nr. 900/2014 og forordning (EU) 2016/266) om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Forordning om datadeling: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 17 (forordning (EU) 2016/9) om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

0Tilføyd ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119, endret ved forskrifter 20 okt 2010 nr. 1359, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 19 aug 2014 nr. 1101, 4 nov 2014 nr. 1395, 18 mars 2015 nr. 229, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144.
§ 2a.Vedtak om godkjenning

Når Kommisjonen treffer vedtak om godkjenning etter avdeling VII kapittel 2 i REACH-forordningen, skal Miljødirektoratet innen 30 dager treffe tilsvarende vedtak. De vedtak om godkjenning som Miljødirektoratet har fattet finnes i vedlegget til denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1150.
§ 3.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge og for petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

For Svalbard gjelder forskriften

a)§ 1, jf. REACH-forordningen artikkel 31 og vedlegg II om sikkerhetsdatablad og artikkel 67 og vedlegg XVII om begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter
b)§ 4 til § 9.
0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 2), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter REACH-forordningen og fatter vedtak etter forordningen, herunder godkjenninger i henhold til Kommisjonens vedtak etter avdeling VII kapittel 2 i forordningen.

Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet for REACH-forordningen avdeling IV.

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 3), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 15 des 2015 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Unntak

I særlige tilfeller og forutsatt at det ikke vil stride mot REACH-forordningen eller internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger gjøre unntak fra denne forskriften. Dette gjelder likevel ikke unntak fra REACH-forordningen artikkel 31 nr. 5 og artikkel 67, jf. vedlegg XVII post 59. For disse bestemmelsene kan Arbeidstilsynet eller den Arbeids- og sosialdepartementet bemyndiger gjøre unntak på samme vilkår som nevnt i første punktum.

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 4), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 15 des 2015 nr. 1603 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Tilsyn m.m.

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Klima- og miljødepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller Justis- og politidepartementet bemyndiger, fører tilsyn med at denne forskriften overholdes innenfor sine respektive myndighetsområder.

Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som hjemmelslovene gir adgang til.

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 5), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Klage

Vedtak truffet av Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger, kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vedtak truffet av Arbeidstilsynets regioner kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Vedtak truffet av Petroleumstilsynet eller den Arbeids- og inkluderingsdepartementet bemyndiger, kan påklages til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Justis- og politidepartementet bemyndiger, kan påklages til Justis- og politidepartementet.

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 6), 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Straff

Ved overtredelse av denne forskrift eller vedtak fattet i medhold av den, kommer bestemmelsene om straff i hjemmelslovene til anvendelse, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

0Endret ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 7).
§ 9.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrifter

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 19. desember 1997 nr. 1323 om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier.

Fra 1. juni 2008 oppheves følgende forskrifter:

Forskrift 4. mai 1995 nr. 460 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer.

Forskrift 1. juli 1996 nr. 715 om forhåndsmelding av nye kjemiske stoffer.

0Endret ved forskrift 4 feb 2009 nr. 119 (tidligere § 8).

Vedlegg. Miljødirektoratets vedtak om godkjenning 

1.Tildeling av en godkjenning for bruk av di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)

Miljødirektoratet tildeler Rolls-Royce plc en godkjenning for bruk av di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), CAS-nr. 117-81-7. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 7. august 2014 om tildeling av en godkjenning for en bruk av di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i henhold til REACH-forordningen og er betinget av at vilkårene i denne artikkelen overholdes.

2.Tildeling av en godkjenning for bruk av dibutyl ftalat (DBP)

Miljødirektoratet tildeler Sasol-Huntsman GmbH & Co. KG en godkjenning for bruk av dibutyl ftalat (DBP), CAS-nr. 84-74-2. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 18. desember 2014 om tildeling av en godkjenning for en bruk av dibutyl ftalat (DBP), i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

3.Tildeling av en godkjenning for bruker av DEHP og DBP

Miljødirektoratet tildeler Roxel (UK Rocket Motors) Ltd en godkjenning for bruk av di(2-etylheksyl) ftalat (DEHP), CAS-nr. 117-81-7 og dibutyl ftalat (DBP), CAS- nr. 84-74-2. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 17. mars 2015 om tildeling av en godkjenning for bruk av DEHP og DBP i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

4.Tildeling av en godkjenning for bruk av diarsen trioksid:

Miljødirektoratet tildeler Yara France en godkjenning for bruk av diarsen trioksid, CAS-nr. 1327-53-3. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 29. mai 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

5.Tildeling av en godkjenning for bruk av diarsen trioksid

Miljødirektoratet tildeler Boliden Kokkola Oy en godkjenning for bruk av diarsen trioksid, CAS nr. 1327-53-3. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 1. september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

6.Tildeling av en godkjenning for bruk av diarsentrioksid

Miljødirektoratet tildeler Linxens France en godkjenning for bruk av diarsen trioksid, CAS nr. 1327-53-3. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 1. september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

7.Tildeling av en godkjenning for bruk av diarsen trioksid

Miljødirektoratet tildeler Nordenhamer Zinkhütte GmbH en godkjenning for bruk av diarsen trioksid, CAS nr. 1327-53-3. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 4 september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

8.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Vlisco Netherlands BV en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 2. desember 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

9.Tildeling av en godkjenning for bruk av hexabromocyclododecane (HBCDD)

Miljødirektoratet tildeler virksomhetene INEOS Styrenics Netherlands BV, INEOS Styrenics Ribecourt SAS, INEOS Styrenics Wingles SAS, Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Synthos Kralupy a.s., Bewi StyroChem Oy, Monotez SA, RP Compounds GmbH, Synbra Technology BV, Sunpor Kunststoff GmbH, Dunastyr Polystyrene Manufacturing C. Co Ltd, Versalis SpA og Unipol Holland BV en godkjenning for bruk av hexabromocyclododecane (HBCDD), CAS nr. 3194-55-6; 25637-99-4; 134237-50-6; 134237-51-7; 134237-52-8. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. januar 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av hexabromocyclododecane (HBCDD) i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

10.Tildeling av en godkjenning for bruk av dibutyl phthalate

Miljødirektoratet tildeler Deza a.s., Masarykova 753, 75728 Valašské Meziříčí, Czech Republic en godkjenning for bruk av dibutyl phthalate, CAS nr. 84-74-2. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. april 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av dibutyl phthalate i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

11.Tildeling av en godkjenning for bruk av bis(2-ethylhexhyl)ftalat (DEHP)

Miljødirektoratet tildeler Vinyloop Ferrara S.p.A, Stena Recycling AB og Plastic Planet srl godkjenning for bruk av bis(2-ethylhexhyl)ftalat (DEHP), CAS nr. 117-81-7. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 22. juni 2016 om tildeling av en godkjenning for bruk av DEHP i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

12.Tildeling av en godkjenning for bruk av blysulfokromatgul og blykromatmolybdatsulfatrød

Miljødirektoratet tildeler DCC Maastricht BV OR en godkjenning for bruk av blysulfokromatgul, CAS-nr. 1344-37-2 og blykromatmolybdatsulfatrød, CAS nr. 12656-85-8. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 7. september 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av blysulfokromatgul og blykromatmolybdatsulfatrød i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

13.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Roquette Frères en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

14.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler RAG Aktiengesellschaft og RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

15.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler A.L.P.A. – Azienda Lavorazione Prodotti Ausiliari S.p.a. og Caffaro Industrie S.p.a. en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

16.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 3. januar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

17.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler DOMO Caproleuna GmbH en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 17. januar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

18.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Grupa Azoty S.A. en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

19.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Chimcomplex S.A. Borzesti en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

20.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Richard Geiss GmbH en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

21.Tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen

Miljødirektoratet tildeler Spolana a.s. en godkjenning for bruk av trikloretylen, CAS nr. 79-01-6. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

22.Tildeling av en godkjenning for bruk av natriumdikromat

Miljødirektoratet tildeler Boliden Mineral AB en godkjenning for bruk av natriumdikromat, CAS nr. 7789-12-0 og 10588-01-9. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av natriumdikromat i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

23.Tildeling av en godkjenning for bruk av kromtrioksid

Miljødirektoratet tildeler Grohe AG en godkjenning for bruk av kromtrioksid, CAS nr. 1333-82-0. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av kromtrioksid i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1 og 3 i Kommisjonens vedtak.

24.Tildeling av en godkjenning for bruk av natriumkromat

Miljødirektoratet tildeler Dometic GmbH og Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. en godkjenning for bruk av natriukromat CAS nr. 7775-11-3. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av natriumkromat i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

25.Tildeling av en godkjenning for bruk av 1,2-dikloretan

Miljødirektoratet tildeler Laboratoires Expanscience en godkjenning for bruk av 1,2-dikloretan CAS-nr. 107-06-2. Godkjenningen gjelder bare bruk som nevnt i artikkel 1 i Kommisjonens vedtak 1. mars 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av 1,2-dikloretan i henhold til REACH-forordningen. Godkjenningen tildeles på de vilkår som fremgår av artikkel 1, 2 og 4 i Kommisjonens vedtak.

0Tilføyd ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1150, endret ved forskrifter 14 jan 2015 nr. 36, 27 mars 2015 nr. 329, 22 juni 2015 nr. 728, 14 sep 2015 nr. 1046, 2 des 2015 nr. 1378, 2 feb 2016 nr. 93, 26 april 2016 nr. 432, 5 juli 2016 nr. 898, 4 okt 2016 nr. 1166, 16 des 2016 nr. 1654, 2 feb 2017 nr. 113, 10 mars 2017 nr. 299, 24 mars 2017 nr. 387.

Forordninger

0Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 sep 2014 nr. 1150, 4 nov 2014 nr. 1395, 9 feb 2015 nr. 93, 18 mars 2015 nr. 229, 12 juni 2015 nr. 630, 11 juli 2015 nr. 894, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144, 3 des 2016 nr. 1433, 4 feb 2017 nr. 133, 6 mai 2017 nr. 547.

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV
nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier,
forordning (EF) nr. 1354/2007 om tilpasning av forordning (EF) nr. 1907/2006 som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse,
forordning (EF) nr. 987/2008 om endring av vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 134/2009 om endring av vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 552/2009 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 276/2010 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 143/2011 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 207/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 253/2011 om endring av vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 453/2010 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 252/2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 366/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 109/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 125/2012 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) nr. 412/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 494/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 835/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 836/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 126/2013 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 348/2013 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 847/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 1272/2013 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 848/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 301/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 474/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 895/2014 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/282 om endring av vedleggene VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) nr. 317/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/628 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/326 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/1494 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/830 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/26 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/217 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/863 om endring av vedlegg VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/1005 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/1017 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/1688 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/2235 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/227 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007) om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans,
nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008) om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans,
forordning (EU) 2016/823 om endring av fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans
nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008) om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 254/2013 om endring i forordning om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået (340/2008) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/864 om endring av forordning (EU) nr. 340/2008,
nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008) om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 761/2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 1152/2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 640/2012 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 260/2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 900/2014 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) 2016/266 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/9 om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006
slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

For å lese forordning (EF) nr. 1907/2006 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1354/2007 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 987/2008 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 134/2009 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 552/2009 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 276/2010 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 143/2011 se her: pdf.gif  

For å lese korrigendum til forordning (EU) nr. 143/2011 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 207/2011 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 253/2011 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 453/2010 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 252/2011 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 366/2011 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 109/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 125/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 412/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 494/2011 se her: pdf.gif  

For å lese korrigendum til forordning (EU) nr. 494/2011 se her: pdf.gif

Dansk versjon. 

For å lese forordning (EU) nr. 835/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 836/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 126/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 348/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 847/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1272/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 848/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 301/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 474/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 895/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/282 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 317/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/628 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/326 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/1494 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/830 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/26 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/217 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/863 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/1005 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/1017 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/1688 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/2235 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2017/227 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 1238/2007 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 340/2008 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 254/2013 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/864 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 771/2008 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/823 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 440/2008 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EF) nr. 761/2009 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1152/2010 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 640/2012 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 260/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 900/2014 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/266 se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/9 se her: pdf.gif

EU-kommisjonens vedtak etter REACH-forordningen avdeling VII kapittel 2

Nedenfor gjengis til informasjon følgende vedtak: 

Vedtak 7. august 2014 om tildeling av en godkjenning for en bruk av di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 18. desember 2014 om tildeling av en godkjenning for en bruk av dibutyl ftalat (DBP) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 17. mars 2015 om tildeling av en godkjenning for bruker av di(2-etylheksyl) ftalat (DEHP) og dibutyl ftalat (DBP) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 29. mai 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 1. september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 1. september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 4. september 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av diarsen trioksid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 2. desember 2015 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 2. februar 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av hexabromocyclododecane (HBCDD) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. april 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av dibutyl phthalate (DBP) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 22. juni 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av bis(2-etylhexhyl)ftalat (DEHP) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 7. september 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av blysulfokromatgul og blykromatmolybdatsulfatrød i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Roquette Frères)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (RAG Aktiengesellschaft)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 29. november 2016 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (A.L.P.A.)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 3. januar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV).

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 17. januar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (DOMO Caproleuna GmbH).

For å lese vedtaket se her: pdf.gif

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Grupa Azoty S.A.)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Chimcomplex S.A. Borzesti)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Richard Geiss GmbH)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av trikloretylen i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Spolana a.s.)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av natriumdikromat i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Boliden Mineral AB)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av kromtrioksid i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Grohe AG)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 8. februar 2017 om tildeling av en godkjenning for bruk av natriukromat i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Dometic GmbH og Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt.)

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

Vedtak 1. mars 2017 om tildeling av en godkjenning for en bruk av 1,2-dikloretan i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.

For å lese vedtaket se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 4 sep 2014 nr. 1150, endret ved forskrifter 14 jan 2015 nr. 36, 27 mars 2015 nr. 329, 22 juni 2015 nr. 728, 14 sep 2015 nr. 1046, 1 nov 2015 nr. 1292, 2 des 2015 nr. 1378. Endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 26 jan 2016, endret ved forskrifter 2 feb 2016 nr. 93, 26 april 2016 nr. 432, 30 april 2016 nr. 444, 5 juli 2016 nr. 898, 4 okt 2016 nr. 1166, 16 des 2016 nr. 1654, 2 feb 2017 nr. 113, 10 mars 2017 nr. 299, 24 mars 2017 nr. 387.