Forskrift om bemanningsforetak

DatoFOR-2008-06-04-541
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2009, 01.03.2009
Sist endretFOR-2008-12-19-1475 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§27, LOV-2005-06-17-62-§18-3
Kunngjort06.06.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om bemanningsforetak

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 27 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 18-3.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge. Med bemanningsforetak forstås i denne forskrift virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

Forskriften gjelder ikke ved utleie av sjøfolk.

§ 2.Krav til bemanningsforetak

Bemanningsforetak som nevnt i § 1 skal enten være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i Norge, eller stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap for egenkapital tilsvarende minstekrav til aksjekapital for aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i lov 13. juni 1997 nr. 44 og lov 13. juni 1997 nr. 45.

§ 3.Bemanningsforetak fra et annet EØS-land

Foretak som er registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, anses for å oppfylle kravet i § 2. Garanti stilt av bank eller forsikringsselskap i et annet EØS-land likestilles med garanti stilt av norsk bank eller forsikringsselskap.

§ 4.Krav om fast representant

Utenlandsk bemanningsforetak som nevnt i § 1 som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha eller oppnevne en representant her i landet som har fullmakt til å motta krav og foreta rettslige handlinger på vegne av foretaket. Representanten må ha hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge.

§ 5.Meldeplikt til Arbeidstilsynet

Bemanningsforetak som skal drive virksomhet i Norge skal sende melding til Arbeidstilsynet. Meldingen skal opplyse om foretakets navn og forretningsadresse, organisasjonsnummer samt navn og adresse i Norge på fast representant for utenlandsk virksomhet, jf. § 4.

Meldingen skal i tillegg inneholde dokumentasjon som viser at foretaket:

a)oppfyller vilkårene for registrering og garanti etter § 2 eller § 3,
b)er registrert i Enhetsregisteret og
c)er registrert hos norske skattemyndigheter.

Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om meldeplikten.

§ 6.Register over bemanningsforetak

Arbeidstilsynet skal opprette og føre et register over bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten etter § 5.

Opplysningene som er innført i registeret skal være offentlig tilgjengelige.

Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.

§ 7.Årlig melding

Registrerte bemanningsforetak skal innen 31. januar hvert år sende en melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at foretaket fortsatt fyller kravene til meldeplikt etter § 5.

Foretak som unnlater å oppfylle kravet i første ledd kan bli slettet fra registeret over bemanningsforetak. Før sletting foretas, skal foretaket varsles om at det vil bli slettet fra registeret, dersom det ikke innen en frist som er gitt i varslet oppfyller kravet om melding etter første ledd.

§ 8.Opplysningsplikt

Bemanningsforetak plikter å gi opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for myndighetens kontroll med at foretaket drives i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9.Gebyr

Arbeidstilsynet kan fastsette et gebyr til dekning av utgifter knyttet til registrering av bemanningsforetak.

§ 10.Innleie fra bemanningsforetak

Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i henhold til § 6.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak skjer i overensstemmelse med første ledd.

Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de vedtak ellers som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelsen. Arbeidsmiljøloven § 18-6 (1), (2), (6), (7) og (8) samt § 18-7 og § 18-8 får tilsvarende anvendelse ved tilsyn med bestemmelsen. Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende tilsynsansvar og myndighet.

0Tilføyd ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475 (i kraft 1 mars 2009).
§ 11.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmarkedsloven § 30.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 10).
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2009. Bestemmelsen i § 10 gjelder fra 1. mars 2009.

0Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 11).