Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

DatoFOR-2008-06-17-819
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 8
Ikrafttredelse01.08.2008
Sist endretFOR-2016-06-13-639
EndrerFOR-1991-07-04-509, FOR-1995-01-01-99, FOR-1997-02-28-199, FOR-2003-10-14-1239, FOR-1990-02-05-144
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§3, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§26, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort25.07.2008   kl. 12.05
Rettet25.03.2014 (Vedlegg 2)
KorttittelOmsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 17. juni 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 6, § 7, § 12, § 13, § 14, § 15, § 19, § 23 og § 26 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 82/894/EF (som sist endret ved vedtak 2008/650/EF, vedtak 2004/C 319/11, vedtak 298/08/COL, vedtak 302/08/COL og beslutning 2012/737/EU), direktiv 2006/88/EF (som endret ved direktiv 2008/53/EF og direktiv 2012/31/EU), forordning (EU) nr. 346/2010, beslutning 2010/221/EU (som sist endret ved beslutning 2011/825/EU) og forordning (EU) nr. 350/2011).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 juni 2009 nr. 813, 29 mars 2010 nr. 503, 27 sep 2010 nr. 1321, 22 nov 2010 nr. 1467, 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 14 mars 2012 nr. 485, 30 april 2013 nr. 430, 28 mai 2013 nr. 537, 14 jan 2014 nr. 24, 18 mars 2014 nr. 297, 23 juni 2014 nr. 856, 26 nov 2014 nr. 1475, 22 feb 2016 nr. 191, 13 juni 2016 nr. 639.
Rettelser: 15.11.2013 (Vedlegg 1 liste 2 raden Bløtdyr), 25.03.2014 (Vedlegg 2).

Første del. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fremme god helse hos akvatiske dyr.

§ 2.Stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

§ 3.Saklig virkeområde

Forskriften omfatter forebygging, begrensning og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Forskriftens tredje del omfatter ikke lakselus.

Forskriften omfatter dyrehelsemessige vilkår for omsetning, import og transitt av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr.

Forskriften omfatter akvariedyr med unntak av akvariedyr som er oppdrettet i og flyttes mellom ikke-kommersielle akvarier. Kapittel 4, med unntak av § 10, omfatter ikke akvariedyr som omsettes til akvakulturanlegg for akvariedyr der avløpsvannet går via kommunal avløpsbehandling eller anlegget har systemer for tilfredsstillende behandling av avløpsvann jf. forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 6.

Ytterligere krav til omsetning og import, krav til dyrehelsesertifikater ved omsetning i EØS og import fra tredjestater, og liste over vektorarter følger av forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 3, og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 3.

0Endret ved forskrifter 29 mars 2010 nr. 503, 8 sep 2011 nr. 920.
§ 4.Personelt virkeområde

Forskriftens annen del retter seg mot enhver med ansvar for produksjon, drift mv. i et akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr, eller for omsetning, import og transitt av akvatiske dyr og produkter som faller inn under forskriften.

Forskriftens tredje del retter seg mot enhver som planlegger drift eller driver et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, som skal registrere eller søke om godkjenning av etablering, utvidelse eller annen vesentlig endring av akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, unntatt § 27 og kapittel 11, 12 og 13 som retter seg mot enhver.

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.
§ 5.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)akvakulturdrift: hold, oppdrett eller dyrking av akvakulturdyr i et akvakulturanlegg eller i et akvakulturområde for bløtdyr ved bruk av teknikker for å øke produksjonen av organismene utover den naturlige kapasiteten til miljøet og hvor organismene eies av en eller flere fysiske eller juridiske personer under oppdretts- eller dyrkingsstadiene frem til og med høsting
b)brakklegging: når akvakulturanlegg (anlegg) som ledd i håndtering av sykdom, tømmes for akvakulturdyr som er mottakelige for den aktuelle sykdom, eller kjent for å kunne overføre smittestoffet, og tømmes for smittebærende vann der hvor det er mulig. Anlegget forblir tomt en viss periode
c)epidemiologisk enhet: gruppe av akvatiske dyr innenfor et bestemt geografisk område som har tilnærmet samme risiko for å bli eksponert for et smittestoff. Risikoen kan skyldes at de deler felles akvatisk miljø eller at driftsrutiner gjør det sannsynlig at smittestoff i en gruppe dyr raskt vil spre seg til en annen gruppe
d)forøket dødelighet: dødelighet som er signifikant høyere enn hva som anses normalt for akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr under rådende forhold. Hva som anses som forøket dødelighet avgjøres i samarbeid mellom oppdretter og Mattilsynet
e)godkjent slakteri eller tilvirkningsanlegg: næringsmiddelvirksomhet som er godkjent i medhold av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse for foredling av akvakulturdyr til mat og i medhold av § 4 i forskrift 30. oktober 2006 nr. 1250 om slakterier og tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr
f)ikke-levedyktige dyr: bløtdyr og krepsdyr som ikke lenger er i stand til å overleve hvis de gjenutsettes i naturlige vannområder, inkludert produkter av slike dyr ment for direkte konsum eller for videre tilvirkning før konsum
g)infeksjon: forekomst av et smittestoff som formerer seg, eller utvikler seg på annen måte, eller er latent i eller på en vert
h)infisert sone eller segment: sone eller segment hvor forekomst av infeksjonen er kjent
i)karantene: å holde en gruppe akvatiske dyr i isolat uten direkte eller indirekte kontakt med andre akvatiske dyr slik at de for et bestemt tidsrom kan gjennomgå observasjon og, hvis relevant, der det kan gjennomføres testing og behandling inkludert hensiktsmessig behandling av avløpsvannet
j)klinisk frisk: ikke viser kliniske tegn på smittsom sykdom
k)mottakelige arter: enhver art hvor infeksjon med et smittestoff er påvist enten ved naturlig tilfelle eller ved smitteforsøk (eksperimentell infeksjon) som etterligner naturlig smittevei
l)ny sykdom: en nylig identifisert alvorlig sykdom som har potensial til å spre seg innen eller mellom populasjoner, for eksempel ved handel med akvatiske dyr og eller produkter fra akvatiske dyr. Årsaken til sykdommen trenger ikke å være avklart. Det menes også en listeført sykdom som er identifisert hos en ny vertsart som ennå ikke er listeført som en mottakelig art
m)omsette: salg, herunder utbud for salg eller enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag, og enhver annen form for flytting av dyr og produkter som går inn under forskriften
n)segment (helsestatussegment): et eller flere akvakulturanlegg under felles biosikkerhetssystem bestående av en populasjon av akvatiske dyr med lik helsestatus med hensyn til spesifikke sykdommer
o)sone: et nærmere definert geografisk område med et homogent hydrologisk system, som omfatter en del av et nedslagsfelt fra vassdragenes kilder til en naturlig eller kunstig hindring som stanser akvatiske dyrs vandring oppover fra de lavereliggende deler av nedslagsfeltet, et helt nedslagsfelt fra vassdragenes kilder til utløp i havet, eller flere nedslagsfelt inkludert deres utløp i havet idet nedslagsfeltene er epidemiologisk forbundet med hverandre via utløpsområdet
p)sykdom: klinisk eller subklinisk infeksjon hos akvatiske dyr med ett eller flere sykdomsforårsakende smittestoff
q)tilvirkning: tilvirkning av akvakulturdyr før konsum ved enhver type tiltak eller teknikk som endrer anatomisk helhet, slik som bløgging, sløying, hodekapping, kutting og filetering som genererer avfall eller bi-produkter og som kan forårsake spredning av sykdom
r)utsett: å sette ut dyr for akvakulturdrift, i installasjon for fritidsfiske eller i akvakulturanlegg for akvariedyr der avløpsvannet ikke går via kommunal avløpsbehandling eller anlegget ikke har systemer for tilfredsstillende behandling av avløpsvann jf. forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 6, og å sette ut akvakulturdyr i frie vannmasser. Å sette ut dyr for akvakulturdrift inkluderer alt utsett av akvakulturdyr fra et akvakulturanlegg til et annet akvakulturanlegg.
s)vedkommende myndighet: den sentrale myndighet i en stat som har myndighet til å organisere offentlig kontroll, eller enhver annen myndighet som denne myndigheten er delegert til
t)vektorart: art som ikke er mottakelig for en sykdom, men som sprer infeksjon ved å overføre smittestoff fra en vert til en annen
u)ville akvatiske dyr: akvatiske dyr som ikke er akvakulturdyr.

I tillegg gjelder definisjoner av akvakulturanlegg, akvakulturdyr, akvakulturområde for bløtdyr, akvatiske dyr, akvariedyr, biosikkerhetssystem, installasjon for fritidsfiske og vassdrag som gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.

Kapittel 2. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet ved forskrift 23 juni 2014 nr. 856.

Kapittel 3. Kategorisering av helsestatus for sykdommer på liste 2

§ 8.Kategorier av helsestatus for ulike områder i forhold til sykdommer på liste 2

Et område, herunder EØS-stat, sone eller segment, kan ha en av følgende kategorier helsestatus for ulike sykdommer på liste 2:

a)Kategori I: sykdomsfri, jf. krav i vedlegg 3
b)Kategori II: med godkjent overvåkningsprogram, det vil si at det ikke er kjent at staten, sonen eller segmentet er infisert, det er ikke erklært sykdomsfritt, men det har fått godkjent overvåkningsprogram i samsvar med gjeldende krav
c)Kategori III: uavklart helsestatus, det vil si at det ikke er kjent at staten, sonen eller segmentet er infisert, men det har ikke program for å oppnå sykdomsfri status
d)Kategori IV: kjent infisert, men med godkjent bekjempelsesprogram, det vil si at staten, sonen eller segmentet har fått godkjent bekjempelsesprogram i samsvar med gjeldende krav
e)Kategori V: infisert.

Helsestatus for områder i Norge for sykdommer på liste 2 fremgår av vedlegg 2. Det sentrale Mattilsynet kan endre vedlegg 2.

0Endret ved forskrift 13 juni 2016 nr. 639.
§ 9.Vilkår for å bli erklært sykdomsfri for sykdommer på liste 2

Et akvakulturanlegg, et akvakulturområde for bløtdyr eller en gruppe av akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, kan søke om at området de er etablert i erklæres som sykdomsfritt segment for sykdommer på liste 2. Vilkår for å bli erklært sykdomsfri for en aktuell sykdom er:

a)at ingen arter som er mottakelige for sykdommen finnes i segmentet og eventuelt dets vannkilde, eller
b)det er kjent at smittestoffet ikke kan overleve i segmentet og eventuelt dets vannkilder, eller
c)segmentet tilfredsstiller vilkårene i vedlegg 3.

Søknad om å bli erklært sykdomsfri behandles av Mattilsynet. Sykdomsfri status gis etter at EFTAs overvåkningsorgan ESA har bekreftet tillatelsen.

Akvakulturanlegg som ligger i sykdomsfri sone, segment eller buffersone, kan pålegges å gjennomføre tiltak som sikrer at segmentet eller sonen beholder sin status, samt tiltak som bidrar til at segmentet eller sonen etter eventuell tilbakekalling får fornyet sykdomsfri status.

Annen del. Dyrehelsemessige vilkår for omsetning, import og transitt

Kapittel 4. Omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr innen EØS

§ 10.Omsetning av akvariedyr til anlegg med avløpsbehandling

Akvariedyr som omsettes skal være klinisk friske.

Akvariedyr som omsettes til eller holdes i akvakulturanlegg for akvariedyr, hvor avløpsvannet enten går via kommunalt avløpsnett eller hvor det er systemer for tilfredsstillende behandling av avløpsvann, skal ikke utsettes. Mattilsynet kan tillate slik utsetting under forutsetning av at utsett ikke innebærer fare for spredning av sykdom. Smittereduserende tiltak skal iverksettes der det anses nødvendig.

Kravene i første og annet ledd gjelder både i forhold til listeførte og ikke listeførte sykdommer.

§ 11.Generelle vilkår for omsetning av akvakulturdyr til utsett

Akvakulturdyr som omsettes til utsett skal være klinisk friske. Akvakulturdyrene skal ikke komme fra et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr med uavklart forøket dødelighet.

Etter en konkret vurdering av faren for å spre sykdom kan Mattilsynet tillate omsetning til akvakulturdrift fra et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr med uavklart forøket dødelighet, så framt akvakulturdyrene kommer fra en enhet som smittemessig er atskilt fra enheten der det har vært forøket dødelighet.

Kravene i første og annet ledd gjelder både i forhold til listeførte og ikke listeførte sykdommer.

Akvakulturdyr som skal destrueres eller slaktes i forbindelse med sykdomsbegrensende tiltak, tillates uansett ikke omsatt til utsett.

§ 12.Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter for utsett i områder som er erklært sykdomsfri

Akvakulturdyr av arter mottakelige for sykdommer på liste 1 og 2 som skal innføres til et område som er erklært fri for en aktuell sykdom til utsett, skal komme fra en EØS-stat, sone eller segment erklært fri for den aktuelle sykdommen.

§ 13.Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter for utsett i områder med godkjente nasjonale tiltak

Akvakulturdyr som er mottakelige arter for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreas nekrose (IPN), infeksjon med Gyrodactylus salaris, eller østers herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar), som skal omsettes for utsett i områder med godkjente nasjonale tiltak for disse sykdommene, skal oppfylle kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 8a og 8b.

Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris fremgår av vedlegg 5. Det sentrale Mattilsynet kan endre vedlegg 5.

0Endret ved forskrifter 29 mars 2010 nr. 503, 8 sep 2011 nr. 920, 27 jan 2012 nr. 138, 13 juni 2016 nr. 639.
§ 14.Særskilte vilkår for omsetning av akvakulturdyr av vektorarter for utsett i områder som er erklært sykdomsfri

Akvakulturdyr av vektorarter for listeførte sykdommer og som skal innføres til et område som er erklært fri for en aktuell sykdom til utsett, skal komme fra en EØS-stat, sone eller segment erklært sykdomsfri for den aktuelle sykdommen, eller holdes i karantene i vann fri for det aktuelle smittestoffet tilstrekkelig lenge til å unngå overføring av sykdommen. Karantenetid fastsettes av Mattilsynet.

§ 15.Vilkår for akvakulturdyr og produkter som omsettes for videre tilvirkning før konsum

Akvakulturdyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på liste 2 og produkter av disse som omsettes for videre tilvirkning i et område som er erklært sykdomsfri, skal ikke vise kliniske tegn på sykdom og skal enten:

a)komme fra en EØS-stat, sone eller segment erklært fri for den aktuelle sykdommen eller,
b)tilvirkes i et godkjent slakteri eller tilvirkningsanlegg under forhold som forhindrer sykdomssmitte eller,
c)hva gjelder fisk: være slaktet og sløyd før avsending eller,
d)hva gjelder bløtdyr og krepsdyr: være avsendt som ikke-levedyktige dyr.

Levende akvakulturdyr som nevnt i første ledd kan lagres midlertidig i slakteriet eller tilvirkningsanlegget dersom de kommer fra en EØS-stat, sone eller segment erklært sykdomsfri for den aktuelle sykdommen. Mattilsynet kan tillate midlertidig lagring i virksomheten også for levende akvakulturdyr fra andre områder dersom avløpsvannet fra virksomheten behandles i samsvar med forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.

§ 16.Vilkår for akvakulturdyr og produkter som omsettes direkte til konsum

Vilkårene i § 15 gjelder ikke for akvakulturdyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på liste 1 eller 2 eller produkter av slike akvakulturdyr, dersom de omsettes til konsum uten forutgående videre tilvirkning, er pakket i emballasje for detaljsalg og emballasjen oppfyller kravene i bestemmelsene om emballering og merking i forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Levende bløtdyr og krepsdyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på liste 1 eller 2 tillates kun midlertidig gjenutsatt, eller innført til ekspedisjonssentral, rensesentral eller lignende virksomheter, dersom kravene i § 15 annet ledd er oppfylt.

§ 17.Utsetting av ville akvatiske dyr i områder som er erklært sykdomsfri

Ville akvatiske dyr av arter som er mottakelige for en eller flere av sykdommene på liste 1 eller 2, som er fanget eller høstet i en EØS-stat, sone eller segment som ikke er erklært sykdomsfri, skal, før de settes ut i et anlegg i et område som er erklært sykdomsfri, settes i karantene under overvåkning av Mattilsynet. Karantene skal skje i egnede fasiliteter for en periode som er tilstrekkelig for å redusere risiko for overføring av sykdommen til et akseptabelt nivå.

Mattilsynet kan gi tillatelse til tradisjonell ekstensiv akvakulturdrift i poller og lignende uten at det fremmes krav om karantene, under forutsetning av en forutgående vurdering som tilsier at risikoen ikke er høyere enn om de akvatiske dyrene settes i karantene.

§ 18.Stans i omsetning av akvakulturdyr av mottakelige arter og vektorarter

Dersom det er grunn til å tro at noen av vilkårene for å opprettholde sykdomsfri status er brutt, herunder at det er mistanke om eller påvist sykdom på liste 1 og 2 som Norge, sonen eller segmentet er erklært fri for, kan Mattilsynet beslutte umiddelbar midlertidig stans i omsetning av akvakulturdyr av arter mottakelig for sykdommen og vektorarter for sykdommen til områder som har høyere helsestatus for den aktuelle sykdom.

§ 19.Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder som er underlagt godkjent overvåkningsprogram - kategori II

§ 12, § 14, § 15, § 16 og § 17 gis tilsvarende anvendelse for akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr som omsettes inn til et område som har godkjent overvåkningsprogram for den aktuelle sykdom i samsvar med gjeldende krav.

§ 20.Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder med uavklart helsestatus - kategori III

Akvakulturdyr av arter som er mottakelige for og vektorarter for sykdommer på liste 2 som omsettes inn til et område med uavklart helsestatus for den aktuelle sykdom for utsett, skal komme fra en EØS-stat, sone eller segment som for den aktuelle sykdommen

a)er erklært fri jf. kategori I,
b)har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II, eller
c)har uavklart helsestatus jf. kategori III.

Unntaket for akvakulturdyr som holdes i karantene som anvist i § 14 gjelder tilsvarende.

Akvakulturdyr eller produkter av disse som innføres til et område med uavklart helsestatus for den aktuelle sykdom for konsum skal være klinisk friske og komme fra områder som nevnt i første ledd eller tilfredsstille kravene i § 15 første ledd b), c), d) eller § 16 første ledd. For levende akvakulturdyr som innføres for konsum fra områder med lavere helsestatus enn nevnt i første ledd gjelder § 15 andre ledd og § 16 andre ledd tilsvarende.

§ 21.Omsetning av akvakulturdyr og produkter til områder med bekjempelsesprogram - kategori IV

§ 12, § 14, § 15, § 16 og § 17 gis tilsvarende anvendelse for akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr som omsettes inn til et område som har godkjent bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdom i samsvar med gjeldende krav.

§ 22.Krav om dyrehelsesertifikat

Akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr skal følges av dyrehelsesertifikat dersom de innføres til et område som

a)er erklært sykdomsfri jf. kategori I, eller
b)har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II, eller
c)har godkjent bekjempelsesprogram jf. kategori IV.

Dette gjelder når formålet med omsetningen er utsett eller videre tilvirkning før konsum, med unntak av fisk som er slaktet og sløyd før avsending og bløtdyr og krepsdyr som avsendes som ikke-levedyktige dyr.

Krav om dyrehelsesertifikat gjelder også for akvakulturdyr som tillates å forlate et område der det er iverksatt offentlige tiltak i forbindelse med listeførte sykdommer.

§ 23.Krav om melding av forsendelsen i TRACES

Det skal gis melding til Mattilsynet ved omsetning av akvakulturdyr for utsett til en annen EØS-stat. Melding skal også gis i de tilfeller akvakulturdyr omsettes for andre formål til annen EØS-stat som er erklært sykdomsfri jf. kategori I eller som har godkjent overvåkningsprogram jf. kategori II eller har iverksatt bekjempelsesplan jf. kategori IV.

Meldingen skal inneholde opplysninger som kreves for å fylle ut avsenders del av notifisering via det elektroniske systemet TRACES.

Kapittel 5. Import og transitt av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr fra land utenfor EØS (tredjestater)

§ 24.Generelle vilkår ved import og transitt av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr

Akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr skal kun innføres fra godkjente tredjestater eller godkjente områder i tredjestater i henhold til den til enhver tid gjeldende liste over tredjestater og områder i tredjestater knyttet til de aktuelle akvakulturdyrene eller produkter og deres anvendelsesområde.

§ 25.Helsesertifikat

Alle forsendelser med akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr fra tredjestater skal følges av et sertifikat som er utstedt og attestert av vedkommende myndighet i avsenderlandet. Helsesertifikatet skal bekrefte at forsendelsen tilfredsstiller krav fastsatt i denne forskrift og eventuelle særskilte forskrifter om import og transitt fra tredjestater.

Akvakulturdyr som importeres fra tredjestat for utsett skal oppfylle kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 10.

Akvariedyr som importeres fra tredjestat til akvakulturanlegg for akvariedyr der avløpsvannet går via kommunal avløpsbehandling, eller anlegget har systemer for tilfredsstillende behandling av avløpsvann, skal oppfylle kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 11.

Akvakulturdyr og usløyd fisk som skal i transitt og midlertidig lagring skal oppfylle kravene som er fastsatt i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse § 2 første og annet ledd, jf. forordning (EF) nr. 1251/2008 artikkel 16.

0Endret ved forskrift 8 sep 2011 nr. 920.

Kapittel 6. Omsetning og import av levende akvatiske dyr til forskningsformål

§ 26.Særskilte vilkår ved omsetning og import av levende akvatiske dyr til forskningsformål

Levende akvatiske dyr fra vitenskapelige institusjoner, som ikke tilfredsstiller kravene i kapittel 4 og 5, kan etter tillatelse fra Mattilsynet omsettes og importeres til vitenskapelige institusjoner i Norge til forskningsformål. Det forutsettes at forsendelsen ikke medfører spredning av sykdom på liste 1, 2 eller 3. Mattilsynet kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

Før omsetning fra EØS-land skal vedkommende myndighet på avsenderstedet være varslet.

Tredje del. Regler om kontroll av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

Kapittel 7. Akvakulturdyr - tiltak ved mistanke om listeført sykdom

§ 27.Varsling

Ved forøket dødelighet, unntatt når dødeligheten åpenbart ikke er forårsaket av sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal gjennomføres av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved uavklart forøket dødelighet i akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, eller ved annen grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 hos akvakulturdyr.

§ 28.Restriksjoner på å ta akvatiske dyr ut eller inn

Dersom det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, eller sykdom på liste 2 i et område som er erklært fritt eller med uavklart status, skal akvatiske dyr ikke tas ut av eller inn i akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr hvor mistanken oppstod. Mattilsynet kan gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut fra eller inn til området.

Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om sykdom på liste 2 i et område som er omfattet av et godkjent overvåknings- eller bekjempelsesprogram for den aktuelle sykdommen.

Kravet i første ledd gjelder tilsvarende ved grunn til mistanke om en sykdom på liste 3.

Kravet gjelder inntil Mattilsynet har fått analysert prøver tatt i akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr, og resultatene av analysene viser at sykdommen ikke er påvist. Med mindre Mattilsynet vedtar noe annet, gjelder kravene i første, andre og tredje ledd også når sykdom blir påvist.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 29.Restriksjoner på avl og reproduksjon

Akvakulturdyr i eller fra akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der det er grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3, skal ikke brukes til avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til avl og reproduksjon dersom smitte ikke kan overføres vertikalt og dersom virksomheten har smittemessige rutiner som sikrer mot krysskontaminering. Forbudet gjelder til det er avgjort at sykdom på liste 1, 2 eller 3 ikke er påvist.

Akvakulturdyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal ikke brukes til avl og reproduksjon.

Kapittel 8. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdom på liste 1

§ 30.Kontrollområde

Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, kan Mattilsynet for å forhindre spredning av sykdommen fastsette forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone.

Forskriften skal minst inneholde forbud mot å flytte levende akvatiske dyr inn i, rundt inne i eller ut av kontrollområdet, og forbud mot utsetting av akvatiske dyr i kontrollområdet, uten etter tillatelse fra Mattilsynet. I tillegg kan forskriften inneholde andre påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder:

a)forbud mot å føre andre akvatiske organismer, herunder smittebærende arter, inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)forbud mot utsetting av andre akvatiske organismer,
c)forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
d)særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av lokaliteter, og
g)adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.

Forskrifter fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder for at Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe på tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 31.Slakting

Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, kan akvakulturdyr som har nådd full slaktestørrelse, og som ikke viser kliniske tegn til sykdom, slaktes for konsum eller videre tilvirkning.

Høsting, introdusering på ekspedisjonssentraler eller rensesentraler, videre tilvirking og en hvilken som helst annen aktivitet som er nødvendig for å forberede at akvakulturdyrene skal inn i matkjeden, skal skje under forhold og på en måte som hindrer spredning av det smittestoffet som forårsaker sykdommen.

Ekspedisjonssentraler, rensesentraler eller liknende virksomheter skal være utstyrt med renseanlegg for avløpsvann som inaktiverer det aktuelle smittestoffet, eller renseanlegg for avløpsvann som på annen måte reduserer risikoen for smitte. Videre tilvirking skal skje i godkjente slakterier eller tilvirkingsanlegg.

§ 32.Fjerning og destruksjon

Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg, skal døde fisk og krepsdyr, samt levende fisk og krepsdyr som viser kliniske tegn til sykdom, så snart som mulig fjernes fra akvakulturanlegget og destrueres.

Når det er påvist sykdom på liste 1 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal akvakulturdyr innen en passende tidsramme fjernes fra akvakulturanlegget eller akvakulturområdet, og destrueres.

Akvakulturdyr som har nådd full slaktestørrelse, og som ikke viser kliniske tegn til sykdom, kan likevel slaktes for konsum eller videre tilvirkning i samsvar med § 31.

§ 33.Tillatelse fra Mattilsynet

Tiltakene i § 31 og § 32 skal ikke settes i verk før Mattilsynet har gitt tillatelse. I tillatelsen kan det stilles krav til valg av transportrute, transportenhet, slakteri eller annet som er nødvendig for å ivareta hensynet til å hindre spredning av sykdommen.

§ 34.Brakklegging

Akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr hvor det har vært påvist sykdom på liste 1, skal brakklegges i en periode, etter at anlegget eller området er tømt, rengjort og desinfisert. Nøtene skal tas opp.

Brakklegging, rengjøring og desinfeksjon skal gjennomføres i henhold til plan som er godkjent av Mattilsynet.

Kapittel 9. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdom på liste 2

§ 35.Tiltak ved sykdom på liste 2 i et område som er i kategori I, II eller IV

Dersom det er påvist sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr som ligger i et område som er i kategori I, II eller IV, gjelder tiltakene i § 30 til og med § 34 tilsvarende hvis området skal gjenopprette statusen.

Dersom Mattilsynet bestemmer at statusen ikke skal gjenopprettes, gjelder § 36 til og med § 38 tilsvarende.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 36.Kontrollområde

Dersom det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr som ligger i et område som er i kategori III eller V, kan Mattilsynet for å hindre spredning av sykdommen fastsette forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone.

Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder om:

a)flytting av akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)utsett av akvatiske dyr og organismer,
c)forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
d)særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av lokaliteter, og
g)adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.

Forskrifter som er fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder for at Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe på tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder pålegg om slakting, avliving eller destruksjon.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 37.Slakting

Når det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr som ligger i et område som ikke har fristatus eller ikke er omfattet av et overvåknings- eller bekjempelsesprogram, kan akvakulturdyr som har nådd slaktestørrelse og ikke viser kliniske tegn til sykdom, slaktes for konsum eller videre tilvirkning.

§ 38.Fjerning og destruksjon

Når det er påvist en sykdom på liste 2 i et akvakulturanlegg som ligger i et område som ikke har fristatus eller ikke er omfattet av et overvåknings- eller bekjempelsesprogram, skal døde fisk og krepsdyr fjernes fra anlegget innen en passende tidsramme, og destrueres. Hvilken tidsramme som er passende, fastsettes av Mattilsynet som tar hensyn til hvor stor risiko slike døde akvakulturdyr utgjør for å spre sykdommen.

§ 39.Tillatelse fra Mattilsynet

§ 33 gjelder tilsvarende for tiltakene i § 37 og § 38.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.

Kapittel 10. Akvakulturdyr - tiltak ved påvisning av sykdommer på liste 3

§ 40.Kontrollområde

Når det er påvist sykdom på liste 3 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, kan Mattilsynet for å hindre spredning av sykdommen fastsette forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone. Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder om:

a)flytting av akvakulturdyr inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)utsett av akvatiske dyr og organismer,
c)forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr,
d)særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)påbud om smitteskille mellom fiskegrupper, herunder brakklegging av lokaliteter, og
g)adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.

Forskrifter som er fastsatt med hjemmel i denne bestemmelsen, er ikke til hinder for at Mattilsynet ved enkeltvedtak kan pålegge mer vidtgående tiltak eller lempe på tiltakene overfor det enkelte akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, dersom dette er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.

0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 41.Fjerning, slakting, avliving og destruering

Når det er påvist en sykdom på liste 3 i et akvakulturanlegg eller akvakulturområde for bløtdyr, skal døde akvakulturdyr fjernes fra anlegget fortløpende og destrueres. Mattilsynet kan fatte vedtak om hvordan øvrige akvakulturdyr skal håndteres, herunder om de skal slaktes, avlives eller destrueres, og innen hvilken tid. Håndtering og tidsramme skal fastsettes etter en vurdering av hvilken fare for spredning av sykdommen som foreligger. I vurderingen skal det tas hensyn til omkringliggende akvakulturanlegg og akvakulturområder for bløtdyr, drift av akvakulturanlegget eller akvakulturområdet for bløtdyr, helsetilstanden til akvakulturdyrene, hvilket livsstadium akvakulturdyrene er i og det omkringliggende miljø.

§ 33 gjelder tilsvarende.

§ 42.Brakklegging

§ 34 gjelder tilsvarende ved påvisning av sykdom på liste 3.

Kapittel 11. Ville akvatiske dyr og bruk av fiskeutstyr med mer

0Overskriften endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 43.Varslingsplikt

Mattilsynet skal varsles ved grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 hos ville akvatiske dyr.

§ 44.Restriksjoner på flytting mv.

Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Fanget kreps skal ikke lagres utenfor fangstplassen.

§ 45.Tørking og desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Brukt krepseredskap skal i tillegg tørkes og desinfiseres før ny sesong. Mattilsynet kan forby slik flytting dersom hensynet til å hindre smittespredning taler for det.

§ 46.Restriksjoner på avl og reproduksjon

Ville akvatiske dyr fra vassdrag der det er grunn til mistanke om listeført sykdom, skal ikke brukes til avl og reproduksjon. Mattilsynet kan gi tillatelse til avl og reproduksjon dersom smitte ikke kan overføres vertikalt og dersom virksomheten har smittemessige rutiner som sikrer mot krysskontaminering. Forbudet gjelder til det er avgjort at listeført sykdom ikke er påvist.

Ville akvatiske dyr som har kliniske tegn til smittsom sykdom, skal ikke brukes til avl og reproduksjon.

Kapittel 12. Ville akvatiske dyr - tiltak ved påvisning av listeført sykdom

§ 47.Kontrollområde - ville akvatiske dyr

Når det er påvist listeført sykdom i vassdrag eller sjø, kan Mattilsynet fastsette forskrift om opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone, for å hindre spredning av sykdommen.

Forskriften kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendige for å begrense eller bekjempe sykdommen, herunder:

a)forbud mot å flytte akvatiske dyr eller akvatiske organismer, herunder smittebærende arter, inn i, rundt inne i eller ut av området,
b)forbud mot utsetting av akvatiske dyr og andre akvatiske organismer,
c)forbud mot flytting av akvatiske dyr og organismer mellom vassdrag eller deler av vassdraget,
d)særlige regler og påbud om transport, transportmidler og ballastvann,
e)påbud om særskilte laboratorieundersøkelser mv.,
f)regler og påbud om ferdsel og aktiviteter inn i og ut av sonen.
0Endret ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503.
§ 48.Behandling eller avliving mv.

Når en listeført sykdom er påvist hos ville akvatiske dyr, kan Mattilsynet bestemme at akvatiske dyr i vassdrag eller sjø, skal behandles eller avlives dersom det er grunn til å tro at slike tiltak vil ha vesentlig betydning for å begrense eller utrydde sykdommen.

Eier av grunn i eller rundt vassdrag eller sjø skal gi Mattilsynet tilgang til vassdrag eller sjø hvor det er påvist listeført sykdom, slik at nødvendig behandling eller avliving kan gjennomføres.

Mattilsynet kan for øvrig gi pålegg om å iverksette tiltak som er nødvendige for å hindre spredning av sykdommen. Herunder kan Mattilsynet for å forebygge spredning av sykdommen, gi pålegg om ekstra sikkerhetstiltak i akvakulturanlegg som ligger spesielt utsatt til eller som kan påvirke resultatet av en planlagt behandling av vassdrag.

Kapittel 13. Vaksinasjon av akvatiske dyr

0Kapittel 13 tilføyd ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.
§ 49.Forbud mot vaksinasjon

Det er forbudt å vaksinere akvatiske dyr mot følgende sykdommer:

1.Sykdommer på liste 1.
2.Sykdommer på liste 2 i områder som er i kategori I, II eller IV.
3.Bakteriell nyresyke (BKD), infeksjon med Gyrodactylus salaris, Viral nervøs nekrose (VNN)/Viral encephalo- og retinopati (VER) og Krepsepest (Aphanomyces astasi).

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at det kan gjennomføres vitenskapelig studier med formål å utvikle og teste vaksiner til akvatiske dyr under kontrollerte forhold i institusjoner som har tillatelse til slik utprøving.

0Tilføyd ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.
§ 50.Påbud om vaksinasjon

Uavhengig av bestemmelsene i § 49 kan Mattilsynet i særskilte tilfeller påby vaksinasjon mot sykdommer som er omfattet av matloven.

0Tilføyd ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.
§ 51.Tillatelse til vaksine

Vaksine som brukes til akvatiske dyr må ha markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak gitt av Statens legemiddelverk, og brukstillatelse gitt av Mattilsynet.

0Tilføyd ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.
§ 52.Opplysningsplikt

For å overvåke bruken av vaksiner til akvatiske dyr skal virksomheter eller personer som importerer, omsetter, rekvirerer eller bruker slike vaksiner til enhver tid kunne gi de opplysninger som Mattilsynet har behov for for å gjennomføre slik overvåkning.

0Tilføyd ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321.

Kapittel 14. Avsluttende bestemmelser

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321 (tidligere kapittel 13).
§ 53.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matloven § 23.

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321 (tidligere § 49).
§ 54.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321 (tidligere § 50).
§ 55.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321 (tidligere § 51).
§ 56.Ikrafttredelse og oppheving eller endring i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. august 2008. Fra samme tid oppheves følgende forskrifter:

a)forskrift 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensning og utrydding av sykdommer hos akvatiske organismer,
b)forskrift 1. januar 1995 nr. 99 om fortegnelse over sykdommer hos fisk og andre akvatiske dyr som omfattes av matloven,
c)forskrift 28. februar 1997 nr. 199 om forebygging, begrensning og utrydding av Gyrodactylus salaris, og
d)forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

Forskrift 5. februar 1990 nr. 144 om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer) § 1 nytt siste ledd skal lyde: - - -

0Endret ved forskrift 27 sep 2010 nr. 1321 (tidligere § 52).

Vedlegg 1. Listeføring av sykdommer 

Liste 1 - Eksotiske sykdommer

SykdomMottakelige arter
FiskEpizootisk hematopoietisk nekroseOncorhynchus mykiss (Regnbueørret) og Perca fluviatilis (Abbor)
BløtdyrInfeksjon med Bonamia exitiosaOstrea angasi (Australsk mudderøsters) og O. chilensis (Chilensk flatøsters)
Infeksjon med Perkinsus marinusCrassostrea gigas (Stillehavsøsters) og C. virginica (Amerikansk østers)
Infeksjon med Microcytos mackiniCrassostrea gigas (Stillehavsøsters), C. virginica (Amerikansk østers), Ostrea conchaphila (Olympia flatøsters) og O. edulis (Europeisk flatøsters)
KrepsdyrTaurasyndromPenaeus setiferus (Gulf white shrimp), P. stylirostris (Pacific blue shrimp) og P. vannamei (Pacific white shrimp)
Yellow head diseasePenaeus aztecus (Gulf brown shrimp), P. duorarum (Gulf pink shrimp), P. japonicus (Kuruma prawn), P. monodon (Black tiger shrimp), P. setiferus (Gulf white shrimp), P. stylirostris (Pacific blue shrimp) og P. vannamei (Pacific white shrimp)
 

Liste 2 - Ikke-eksotiske sykdommer

SykdomMottakelige arter
FiskViral hemorrhagisk septikemi (VHS)Clupea spp. (Sild), Coregonus sp. (Lagesild og Sik), Esoxlucius (Gjedde), Gadus aeglefinus (Kolje), G. macrocephalus (Stillehavstorsk), G. morhua (Atlantisk torsk), Oncorhynchus spp. (Stillehavslaks), Salmo salar (Atlantisk laks), O. mykiss (Regnbueørret), Onos mustelus (Femtrådet tangbrosme), Paralichthys olivaceus (Japansk flyndre), Salmo trutta (Brunørret), Scophthalmus maximus (Piggvar), Sprattus sprattus (Brisling) og Thymallus thymallus (Harr)
Infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)Oncorhynchus keta (Ketalaks), O. kisutch (Coho laks), O. masou (Japansk laks), O. mykiss (Regnbueørret), O. nerka (Indian-laks), O. rhodurus (Pukkellaks), O. tshawytscha (Chinook) og Salmo salar (Atlantisk laks)
Koi herpes virus sykdom (KHV)Cyprinus carpio (Vanlig karpe og Koikarpe)
Infeksiøs lakseanemi (ILA) - genotype HPR-deleted av ILA-virusOncorhynchus mykiss (Regnbueørret), Salmo salar (Atlantisk laks), S. trutta (Brunørret og Sjøørret)
BløtdyrInfeksjon med Marteilia refringensOstrea angasi (Australsk mudderøsters), O. chilensis (Chilensk flatøsters), O. edulis (Europeisk flatøsters), O. puelchana (Argentinsk østers), Mytilus edulis (Blåskjell) og M. galloprovincialis (Middelhavsblåskjell)
Infeksjon med Bonamia ostreaeOstrea angasi (Australsk mudderøsters), O. chilensis (Chilensk flatøsters), O. conchaphila (Olympia flatøsters), O. denselammellosa (Asiatisk østers), O. edulis (Europeisk flatøsters), O. puelchana (Argentinsk østers)
KrepsdyrHvitflekksykdomDecapoda (Tifotkreps)
 

Liste 3 - Nasjonale sykdommer

SykdomMottakelige arter
FiskBakteriell nyresyke (BKD, Renibacterium salmoninarum)Fastsettes i henhold til egne handlingsplaner/bekjempelsesplaner.
Infeksjon med Gyrodactylus salaris
Viral nervøs nekrose (VNN)/Viral encephalo- og retinopati (VER) Nodavirus
Furunkulose (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida)
Pankreassykdom (PD, Norwegian salmon alpha-virus)
Systemisk infeksjon med Flavobacterium psychrophilum hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Francisellose (Francisella sp.)
Infeksjon med Lepeophtheirus salmonis (Lakselus)
KrepsdyrKrepsepest (Aphanomyces astaci)
0Endret ved forskrifter 29 mars 2010 nr. 503, 28 mai 2013 nr. 537, 23 juni 2014 nr. 856, 26 nov 2014 nr. 1475.

Vedlegg 2. Liste over helsestatus for områder i Norge for sykdommer på liste 2

1. Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for sykdommen viral hemorhagisk septikemi (VHS)

Norge er i kategori I for VHS, med unntak av:

a)De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvikvassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det tilhørende kystområdet utenfor.
b)Områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av VHS.
2. Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for sykdommen infeksiøs hematopoietisknekrose (IHN)

Norge er i kategori I for IHN, med unntak av:

a)De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvikvassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det tilhørende kystområdet utenfor.
b)Områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av IHN.
3. Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for VHS og IHN

De norske delene av nedslagsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvikvassdraget samt de mellomliggende vassdragene og det tilhørende kystområdet utenfor, er i kategori III for VHS og IHN.

4. Områder i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Med unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av ILA, er følgende områder i kategori I for ILA:

4.1 Et segment i Rogaland bestående av følgende tre delområder:
4.1.1 Et kystområde i Hylsfjorden i Suldal kommune, Rogaland, som omfatter lokalitetene nr. 12071 Ommundsteigen og nr. 26575 Teigane, og har følgende avgrensninger:
a)i nord, øst og sør av strandlinjen i Hylsfjorden
b)i vest av en linje trukket mellom Tangen, koordinat: N59° 31.068 Ø6° 16.126, og Eide ved Sand, koordinat: N59° 29.607 Ø6° 14.883.
4.1.2 Et område i Suldal kommune, Rogaland bestående av følgende område:
a)kystområde som omfatter lokalitetene nr. 13225 Kilaneset, nr. 20577 Tandraneset, nr. 11883 Rotnes, nr. 21055 Foldøy øst, nr. 11888 Sandvik og nr. 31477 Kilavågen sjø, og har følgende avgrensninger:
1.i øst strandlinjen i Erfjord med overgang til nedslagsfeltet for Norddalselva samt anleggsområdet for Erfjord Stamfisk as.
2.i nord og vest strandlinjen til Kvernavika ved Berakvam, koordinat: N59° 21.805 Ø6° 02.513, deretter en linje til Nordneset på Foldøy, koordinat: N59° 20.354 Ø5° 57.526, og deretter sør til Klumpholmen på Foldøy, koordinat: N59° 19.726 Ø5° 57.647.
3.i sør en linje trukket mellom Klumpholmen på Foldøy, koordinat: N59° 19.726 Ø5° 57.647, og Lyngneset nord Hjelmeland kommune, koordinat: N59° 17.598 Ø6° 01.877.
b)landområde som er omfattet av Regine enhetene 035.6A og 035.6B, og omfatter lokalitet nr. 11879 Kilavågen land.
4.1.3 Hele øya Vestre Bokn, Rogaland som omfatter lokalitetene nr. 11453 Trosnavåg og nr. 12964 Hognaland.
4.2 Et segment bestående av et kystområde i Åkrafjorden i Kvinnherad og Etne kommuner, Hordaland, som omfatter lokalitet nr. 12086 Alsåkervik, og har følgende avgrensninger:
a)i øst av en rett linje fra Bruraspranget i Kvinnherad kommune på nordsiden av fjorden, koordinat: N59° 47.1174 Ø6° 7.60824, til Holaneset i Etne kommune på sørsiden av fjorden, koordinat: N59° 46.89905 Ø6° 8.36039.
b)i vest av en rett linje fra neset nedenfor Haugen i Kvinnherad kommune på nordsiden av fjorden, koordinat: N59° 45.2058 Ø6° 1.0944, til Skjelahovda i Etne kommune på sørsiden av fjorden, koordinat: N59° 44.5524 Ø6° 0.2658.
4.3 Et segment bestående av et kystområde i Åkrafjorden i Kvinnherad og Etne kommune, Hordaland, som omfatter lokalitet nr. 10149 Rafdal, og har følgende avgrensninger:
a)i nord av en rett linje fra sørsiden av Svartaberg, koordinat N59° 47.1151 E6° 7.6077, til vestsiden av Storatåna, koordinat N59° 46.8947 E6° 8.3717.
b)i sør av en rett linje fra Eintveit, koordinat N59° 49.52688 E6° 12.82116 til nordsiden av Hetleflota, koordinat N59° 49.1966 E6° 13.7215.
4.4 En sone i Stord kommune i Hordaland, som omfatter lokalitet nr. 11565 Dåfjorden.
4.5 Et segment i Kvinnherad kommune i Hordaland som omfatter lokalitet nr. 28096 Slåttenes, som omfatter indre delen av Matersfjorden og er avgrenset i sør av en rett linje fra sørvest spissen av Holmedalsfjellet, koordinatene N59° 47.7216 E5° 56.1636, til vestsiden av Håfjell, koordinatene N59° 47.484 E5° 57.366.
4.6 Et segment i Sveio, Tysnes, Kvam, Meland og Kvinnherad kommuner, Hordaland bestående av følgende fem delområder:
4.6.1 Et landområde i Sveio kommune som er omfattet av Regine enhetene 041.1A, 041.1B og 041.1C, og omfatter lokalitet nr. 10060 Fjon.
4.6.2 Et landområde i Tysnes kommune som er omfattet av Regine enhet 054.5, og omfatter lokalitet nr. 10323 Onarheim.
4.6.3 Et landområde i Kvam kommune som er omfattet av Regine enhetene 052.313, 052.3210, 052.322 og 052.41, og omfatter lokalitet nr. 12172 Bjølvefossen.
4.6.4 Et område i Meland kommune som omfatter lokalitet nr. 10076 Rylandsvåg, og er omfattet av følgende område:
a)kystområde som omfatter Rosslandpollen avgrenset av en rett linje ved munningen av pollen fra koordinat: N60° 33.309 Ø5° 1.341 til koordinat: N60° 33.169 Ø5° 1.494.
b)landområde som er omfattet av Regine enhetene 059.2A og 059.2B.
4.6.5 Et landområde i Kvinnherad kommune som er omfattet av Regine enhetene 053.51 og 053.3B, og omfatter lokalitet nr. 17855 Hyttevågen.
4.7. Et segment i Fusa kommune, Hordaland bestående av lokalitet nr. 12110 Nystølen.
4.8 En sone i Fusa kommune, Hordaland som er omfattet av Regine enhet 053.7Z, og omfatter lokalitet nr. 12112 Femangervågen.
4.9. En sone i Fusa kommune, Hordaland som er omfattet av Regine enheter 053A, 053B.C21, 053.C2A, 053.C22, 053.C2B, 053.C2C, 053D, 053.C1 og 053.71, og omfatter lokalitetene nr. 10146 Berlandstveit, nr. 10145 Utlebøen, nr. 12041 Eidestøa, nr. 12096 Ospeneset, nr. 12042 Skogseidvatnet, nr. 12103 Drageide og nr. 10141 Sævareid.
4.10. Et segment i Fusa kommune, Hordaland bestående av kystområde som omfatter indre deler av Ådlandsfjorden, som omfatter lokalitet nr. 10137 Matland og har følgende avgrensinger:
a)i sør er segmentet geografisk definert av koordinatene N60 15.386 E5 38.102 til N60 15.715 E5 39.442.
b)i nord, øst og vest er segmentet definert av kysten.
4.11 En sone i Kvinnherad kommune, Hordaland som er omfattet av Regine enhet 53.3, og omfatter lokalitet nr. 12032 Øyerhamn.
4.12 Et segment bestående av et kystområde i Sævareidfjorden i Fusa kommune i Hordaland, som omfatter lokalitet nr. 24035 Håvikvågen, lokalitet nr. 12047 Mjåneset og lokalitet nr. 31117 Skrubbo, som omfatter indre delen av Sævareidfjord og har følgende avgrensinger:
a)I sør er segmentet geografisk definert av koordinatene N60° 08.910 E5° 38.015 til N60° 07.016 E5° 45.316
b)I nordøst er segmentet geografisk definert av koordinatene N60° 11.172 E5° 45.177 til N60° 10.989 E5° 46.385.
4.13 En sone i Askøy kommune, Hordaland, bestående av et landområde som er omfattet av Regine enhet 059.4, og omfatter lokalitet nr. 10077 Tveitevåg.
4.14 Et segment i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bestående av Hall 2 hos Nofima, avdeling Akvaforsk Fiskeriforskning på Sunndalsøra, lokalitet nr. 12917 Sjølseng.
4.15 Et segment i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bestående av Veksthall 1 og 2 i Hall 6 hos Nofima, avdeling Akvaforsk Fiskeriforskning på Sunndalsøra, lokalitet nr. 12917 Sjølseng.
4.16 Et segment i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, bestående av Veksthall 3 i Hall 6 hos Nofima, avdeling Akvaforsk Fiskeriforskning på Sunndalsøra, lokalitet nr. 12917 Sjølseng.
4.17. Et segment i Gjemnes, Nesset og Tingvoll kommuner, Møre og Romsdal bestående av følgende område:
a)kystområde som omfatter indre deler av Tingvollfjorden, som omfatter lokalitetene nr. 10215 Samuelsberget, nr. 12896 Hegerbergtrøa, nr. 12897 Honnhammarvika og nr. 12904 Merraberget, og har følgende avgrensninger:
1.i sørøst av grensene for nasjonal laksefjord og laksevassdrag for Sunndalsfjorden og Driva, fra Ballsneset, koordinat: N62° 47.0537 Ø8° 18770, i sør og i rett linje i nordlig retning over fjorden til koordinat N62° 48.3098 Ø8° 18.495.
2.i nordvest av en linje som trekkes fra Skjølsvikshammeren, koordinat: N62° 54.1654 Ø8° 6.3453, nord for Skjæret over fjorden til Øygardneset, koordinat: N62° 54.546 Ø8° 9.1093, sør for Almvika.
b)landområde som er omfattet av Regine enhetene 109.711Z og 109.7110, og omfatter lokalitet nr. 18000 Rimstad.
4.18 Et segment i Hemne og Snillfjord kommuner, Sør- Trøndelag bestående av følgende område:
a)kystområde som omfatter Hemnfjorden samt Ytre Snillfjord, som omfatter lokalitetene nr. 29697 Hafsmo, nr. 13491 Bringberget, nr. 13677 Trøan/ Bjørklibukta, nr. 19015 Stokkvika, nr. 27295 Bergneset N og nr. 33697 Forrahammaren, og har følgende avgrensninger:
1.i nord av en linje som trekkes fra Ytterodden, koordinat: N63° 22.6924 Ø9° 10.4463, på Storodden over fjorden til Båsneset, koordinat: N63° 23.3227 Ø9° 12.2928.
2.i øst av en linje som trekkes fra den sørlige odden ved Klungervik, koordinat: N63° 22.3376 Ø9° 19.5435, over til det østligste punktet på Kalvtrøneset, koordinat: N63° 21.7559 Ø9° 19.5989 ved Berget.
b)landområde som er omfattet av Regine enhetene 119.12, 119.1A, 119.210, 119.1B21, 119.B220, 119.1B11, 119.1B12 og 119.11Z, og omfatter lokalitet nr. 24096 Vestseøra.
4.19 En sone i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag bestående av et landområde som er omfattet av Regine enhet 134.B, 134.C1, 134.C21, 134.C22, 134.C2((A-C), 134.D1, 134.D20, 134.D2(A og B), og omfatter lokalitet nr. 10246 Leikvangbukta-land.
5. Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for ILA

Norge er i kategori III for ILA, med unntak av:

a)Segmenter som beskrevet under punkt 4, og
b)Områder som midlertidig mister sin kategori III status når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av ILA.
6. Område i Norge med uavklart helsestatus, jf. kategori III, for Koi herpes virus sykdom (KHV)

Hele Norge er i kategori III for KHV, med unntak av områder som midlertidig mister sin kategori III status når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av KHV.

7. Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for Bonamia ostreae

Hele Norges kystområde er i kategori I for Bonamia ostreae, med unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av Bonamia ostreae.

8. Område i Norge som er erklært sykdomsfri, jf. kategori I, for Marteilia refringens

Hele Norges kystområde er i kategori I for Marteilia refringens, med unntak av områder som midlertidig mister sin fristatus når det fastsettes i vedtak om forebygging, begrensning og utrydding av Marteilia refringens.

0Endret ved forskrifter 17 juni 2009 nr. 813, 29 mars 2010 nr. 503, 30 april 2013 nr. 430, 14 jan 2014 nr. 24, 18 mars 2014 nr. 297, 26 nov 2014 nr. 1475, 22 feb 2016 nr. 191.

Vedlegg 3. Vilkår for å erklære akvakulturanlegg, et akvakulturområde for bløtdyr eller en gruppe av akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som sykdomsfritt segment etter § 9 første ledd bokstav c. 

1. Vilkår når helsestatus for segment er avhengig av status for vedkommende sykdom i de omkringliggende naturlige vannmasser
1.1 Et segment kan omfatte ett eller flere akvakulturanlegg, en gruppe eller samling av akvakulturanlegg eller et akvakulturområde for bløtdyr som kan ses på som en epidemiologisk enhet på grunn av geografisk beliggenhet og avstand til andre grupper akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr, forutsatt at alle lokaliteter som inngår i segmentet har et felles biosikkerhetssystem. Segmentets geografiske grenser skal merkes tydelig på et kart.
1.2 Segment som består av ett eller flere akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr der helsestatus med hensyn til en spesifikk sykdom er avhengig av status for sykdommen i de omkringliggende naturlige vannmasser, kan det bli erklært som sykdomsfritt:
1.2.1 På historisk grunnlag, når segmentet inneholder mottakelige arter, men der forekomst av sykdommen ikke har blitt konstatert de siste 10 årene til tross for at forholdene har vært slik at klinisk utbrudd kan forekomme, dersom:
a)grunnleggende forutsetninger for biosikkerhetstiltak har vært til stede uavbrutt gjennom minimum de siste 10 år før etablering av sykdomsfri status,
b)det ikke finnes kjente infeksjoner i ville bestander, og
c)vilkår for omsetning og import med det formål å hindre introduksjon av sykdommen er effektivt gjennomført.

Frist for å kunne erklæres fri på historisk grunnlag er 1. november 2008.

1.2.2 Med målrettet overvåkning, for segment der det siste kjente kliniske utbrudd av sykdommen har forekommet i løpet av de siste 10 årene, eller der infeksjonsstatus i segmentet eller vannmassene omkring segmentet før den målrettete overvåkingen var ukjent, for eksempel på grunn av at forholdene ikke har vært slik at de kliniske tegnene til sykdommen har kunnet komme til uttrykk, kan bli erklært sykdomsfri dersom det tilfredsstiller:
a)grunnleggende forutsetninger for biosikkerhetstiltak, og
b)har vært underlagt målrettet overvåking i samsvar med godkjente metoder i minst 2 år, og smittestoffet ikke har vært påvist i akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr som oppdretter noen av de mottakelige artene.

Dersom det i er et begrenset antall akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr er slik at målrettet overvåking i denne del ikke gir tilstrekkelige epidemiologiske opplysninger, vil eventuelle ville populasjoner av en eller flere av de mottakelige artene omfattes av den målrettete overvåkingen.

1.3 Alle akvakulturanlegg eller akvakulturområder for bløtdyr i et segment kan pålegges ytterligere tiltak når dette vurderes som nødvendig for å hindre at sykdommer innføres i segmentet. Tiltakene kan omfatte etablering av en buffersone rundt det segment der et overvåkingsprogram gjennomføres, samt etablering av ekstra beskyttelse mot inntrenging av mulige smittebærere.
2. Vilkår når helsestatus for segmentet ikke er avhengig av helsestatus for vedkommende sykdom i omkringliggende naturlige vannmasser
2.1 Et segment kan bestå av følgende:
a)ett enkelt akvakulturanlegg som kan betraktes som en epidemiologisk enhet med bakgrunn i at det ikke påvirkes av dyrehelsestatus i de omkringliggende vannmasser, eller
b)flere enn ett akvakulturanlegg der hvert av anleggene i segmentet oppfyller kriteriene i punkt 2a, 2.2 til 2.6, men som på grunn av omfattende flytting av dyr mellom anleggene, skal ses på som en epidemiologisk enhet, forutsatt at alle anleggene er underlagt et felles biosikkerhetssystem.
2.2 Når segmentet består av et eller flere akvakulturanlegg der helsestatus med hensyn på en spesifikk sykdom ikke er avhengig av helsestatus for vedkommende sykdom i omkringliggende naturlige vannmasser, er vilkår for å bli erklært som sykdomsfritt segment at, vanntilførselen til segmentet skjer:
a)gjennom et desinfeksjonsanlegg som inaktiverer relevante smittestoff slik at risiko for å introdusere sykdommen reduseres til et akseptabelt nivå, eller
b)direkte fra en brønn, et borehull med grunnvann eller fra en naturlig kilde. Dersom vannkilden befinner seg utenfor lokaliteten, skal vannet ledes direkte til anlegget via en tett vannledning.
2.3 Det skal finnes naturlige eller kunstige barrierer som hindrer akvatiske dyr fra å komme inn fra omkringliggende vassdrag til de enkelte akvakulturanleggene i et segment.
2.4 Segmentet skal i relevante tilfeller være beskyttet mot oversvømmelse og vann som trenger inn fra omkringliggende vassdrag.
2.5 Segmentet skal oppfylle vilkåret om målrettet overvåkning, jf. 1.2.2.
2.6 Segmentet kan pålegges ytterligere tiltak når dette vurderes som nødvendig for å hindre at sykdommer innføres i segmentet. Tiltakene kan omfatte etablering av ekstra beskyttelsestiltak mot inntrenging av mulige smittebærere.
3. Særskilte bestemmelser for akvakulturanlegg som starter opp eller gjenopptar virksomheten
3.1 Et nytt akvakulturanlegg, som oppfyller vilkårene i punkt 2.1 a og punktene 2.2 til 2.6, og som starter opp sin virksomhet med akvakulturdyr fra et segment som er erklært fritt for sykdom, kan erklæres fritt for sykdom uten å gjennomføre den prøvetaking, som normalt kreves for å oppnå sykdomsfri status.
3.2 Et akvakulturanlegg som gjenopptar sin virksomhet etter et opphold, med akvakulturdyr fra et segment som er erklært fritt for sykdom, og som oppfyller kravene i punkt 2.1 a og punktene 2.2 til 2.6, kan erklæres fritt for sykdom uten å gjennomføre den prøvetaking som normalt kreves for å få fristatus, under følgende forutsetninger:
a)Mattilsynet er kjent med akvakulturanleggets helsestatus gjennom dets fire siste drifts år. Dersom anlegget har vært i drift kortere enn fire år, skal den faktiske virksomhetstiden tas i betraktning.
b)Akvakulturanlegget har ikke vært gjenstand for sanering med hensyn på sykdommer på liste 1 og 2, og ingen av disse sykdommene har tidligere forekommet på akvakulturanlegget.
c)Før akvakulturdyr, egg eller gameter tas inn på akvakulturanlegget skal dette rengjøres og desinfiseres, og om nødvendig brakklegges en periode.

Vedlegg 4. (Opphevet)

0(Vedlegg 4 opphevet ved forskrift 8 sep 2011 nr. 920.)

Vedlegg 5. Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak for Gyrodactylus salaris 

1.Områder i Norge med godkjente nasjonale tiltak som sykdomsfri sone for Gyrodactylus salaris

Alle vassdrag i Norge, fra vassdragenes kilder til utløpet i havet, inkludert akvakulturanlegg på land, er sykdomsfri sone for Gyrodactylus salaris, med unntak av følgende områder:

a)Følgende vassdrag:
FylkeKommuneVassdrag
BuskerudLierLierelva
BuskerudDrammenDrammenselva
VestfoldSandeSandeelva
Sogn og FjordaneLærdalLærdalselva
Møre og RomsdalRaumaInnfjordelva
Møre og RomsdalRaumaBreidvikelva
Møre og RomsdalRaumaHenselvassdraget (med Isa og Glutra)
Møre og RomsdalRaumaMåna (Måndalselva)
Møre og RomsdalRaumaSkorga
Møre og RomsdalRaumaRauma (med Istra)
Møre og RomsdalGjemmesBatnfjordselva
Møre og RomsdalSunndalUsma (Øksendalselva)
Møre og RomsdalSunndalLitledalselva
Møre og RomsdalSunndalDriva
NordlandVefsnHestdalselva
NordlandVefsnHalsanelva
NordlandVefsnHundåla
NordlandVefsnVefsna
NordlandVefsnDrevja
NordlandVefsnFusta
NordlandLeirfjordDagsvikelva
NordlandLeirfjordLeirelva
NordlandLeirfjordNylandselva
NordlandLeirfjordRanelva
NordlandRanaRanaelva
TromsStorfjordKitdalselva
TromsStorfjordSignaldalselva
TromsStorfjordSkibotnelva
 
b)En buffesone mot Sverige som omfatter vassdraget Enningdalselva. 
0Tilføyd ved forskrift 29 mars 2010 nr. 503, endret ved forskrifter 8 sep 2011 nr. 920, 22 feb 2016 nr. 191.