Forskrift om krav for utstedelse, utvidelse og fornyelse av nasjonal rettighet for vedlikehold av luftfartøy (BSL C 7-1)

DatoFOR-2008-06-19-614
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-20-1672
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort20.06.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om krav for vedlikehold av luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 19. juni 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 4-10 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at vedlikeholdsarbeid på luftfartøy blir utført av personer med nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter krav for utstedelse, utvidelse og fornyelse av rettighet til å attestere for utført vedlikehold av luftfartøyer som er omhandlet i forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv., samt forordning (EF) nr. 488/2005 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) artikkel 4 (2), vedlegg II bokstav a, b og d.

§ 3.Inndeling av flytekniske sertifikater i faggrupper

Inndeling i faggrupper følger forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften), vedlegg III (Part-66).

Inndelingen blir som følger:

a)kategori A med underkategorier A1, A2, A3, A4
b)kategori B1 med underkategorier B1.1, B1.2, B1.3, B1.4
c)kategori B2
d)kategori C.
§ 4.Krav til grunnutdanning og eksaminering

Krav til grunnutdanning følger av vedlikeholdsforskriften Part-66 A.25, A.30. Grunnutdanning i etter tidligere nasjonale bestemmelser godkjennes på individuell basis. Det samme gjelder for militær grunnutdanning.

§ 5.Typetrening

Kravene til typetrening og eksaminering følger kravene i vedlikeholdsforskriften Part-66 A.45.

Typetrening kreves for

a)luftfartøyer med maksimum startvekt over 5 700 kg
b)to motors helikopter med turbinmotor
c)andre luftfartøyer definert som komplekse.

Typetrening kan gjennomføres i godkjente treningsorganisasjoner eller som typetreningskurs direkte godkjent av Luftfartstilsynet. Typetrening etter tidligere nasjonale bestemmelser godkjennes på individuell basis. Det samme gjelder for militær typetrening.

§ 6.Typeeksaminering

Type eksaminering kreves for de luftfartøyer som ikke er definert under § 5. Type eksaminering gjennomføres som en muntlig og praktisk prøve etter en standard bestemt av Luftfartstilsynet. Type eksaminering etter tidligere nasjonale bestemmelser godkjennes på individuell basis. Det samme gjelder for militær type eksaminering.

§ 7.Søknad om utstedelse og utvidelse av rettighet

Rettighet til å attestere for utført vedlikehold av luftfartøy som omhandlet i EASA-forskriften artikkel 4 (2), vedlegg II bokstav a, b og d utstedes som nasjonal rettighet i et vedlegg til EASA Form 26. Utløpsdatoen for rettigheten er den samme som EASA Form 26.

Søknad sendes Luftfartstilsynet på EASA Form 19, med følgende vedlegg:

a)dokumentasjon på grunnutdanning og praksis for gjeldende kategori
b)dokumentasjon på gjennomført og bestått type trening eller type eksaminering
c)kopi av legitimasjon hvor navn og personnummer tydelig fremkommer
d)kvittering for betalt gebyr i henhold til gjeldende gebyrforskrift.
§ 8.Søknad om fornyelse

Søknad om fornyelse sendes Luftfartstilsynet på EASA Form 19 med kvittering for betalt gebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift for luftfartens offentlige forretninger, gebyrforskriften.

§ 9.Melding om feilaktig utstedelse

Hvis det utstedes et sertifikat som mottakeren bør forstå inneholder uriktige opplysninger eller rettigheter, eller som er utstedt på feilaktig grunnlag, skal vedkommende uten ugrunnet opphold melde forholdet til Luftfartstilsynet.

§ 10.Tilbakekall av flytekniske rettigheter

Luftfartstilsynet kan straks tilbakekalle rettigheter utstedt i henhold til denne forskriften for bestemt tid, inntil videre eller for resten av gyldighetstiden, dersom innehaveren misbruker rettighetene eller det er tvil om innehaveren fyller vilkårene for å utføre oppgavene i henhold til rettighetene.

§ 11.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene i denne forskriften for utstedelse av nasjonal rettighet. Det må for dispensasjon fremlegges dokumentasjon for utdanning og erfaring som er egnet til å forsikre Luftfartstilsynet at søkeren har nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2008. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2000 nr. 1672 om ICAO flyteknikersertifikat (BSL C 7-1a).