Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part

DatoFOR-2008-06-19-707
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2008
Sist endretFOR-2015-07-01-832
EndrerFOR-1996-07-03-1467
Gjelder forNorge
HjemmelJordbruksavtalen, Reindriftsavtalen, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort27.06.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om konfliktforebygging i reindrift

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i jordbruksavtalen og reindriftsavtalen samt Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1602, 1 juli 2015 nr. 832.

§ 1.Tiltak

Forskriften gjelder tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen part, herunder konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk, samt konflikter knyttet til by og rein. Der partene er enige om det, kan det gis tilskudd til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt, og bebygde områder mot reinbeite.

Under spesielle forhold kan det gis tilskudd også til andre tiltak som vil virke konfliktdempende i forholdet mellom reindrift og annen part.

Det er et vilkår for tilskudd til gjerde at dette blir vedlikeholdt og at det areal som skal vernes blir nyttet til landbruksformål og holdt i hevd.

§ 2.Tilskudd

Det gis ikke tilskudd til tiltak hvor godkjent kostnadsoverslag er mindre enn 5 000 kroner. Som hovedregel forutsettes lik kostnadsfordeling mellom partene. Ved tiltak overfor andre parter enn landbruk, forutsettes den annen parts finansiering avklart i hvert enkelt tiltak før søknad fremmes. Til større tiltak enn nevnt kan det innvilges tilskudd med inntil 80 % av godkjent kostnadsoverslag.

§ 3.Planlegging

For gjerdetiltak med flere involverte interessenter på grunneiersiden, skal det opprettes avtale mellom disse om gjennomføring av byggearbeidet og det framtidige vedlikehold. Avtalen fastsetter hvor stor andel av eventuelle byggekostnader som påhviler hver enkelt interessent, samt hvordan arbeids- og kostnadsmessige sider ved vedlikeholdet skal fordeles. Avtalen kan tinglyses som hefte på de aktuelle eiendommer.

Dersom søker av tilskudd ikke eier grunnen der anlegget skal oppføres, må det innhentes skriftlig tillatelse fra hjemmelshaver til gjennomføring av tiltaket.

Alt byggearbeid skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter innen området der anlegget skal føres opp.

For gjerdeanlegg må det videre utarbeides arbeidsbeskrivelse med kartfestet trasévalg, samt kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnadsoverslaget kan omfatte utgifter til rydding av trevirke i gjerdetraseen, materialutgifter, samt transport- og arbeidsutgifter ved oppføring av gjerdet. Erstatninger og skjønnsutgifter skal ikke inngå i kostnadsoverslaget.

§ 4.Saksbehandling

For konflikter mellom reindrift og øvrig landbruk sendes søknad med vedlagt dokumentasjon som nevnt i § 3 parallelt til kommunen og fylkesmannen som regional reindriftsmyndighet (lokale instanser). Disse legger opp til et administrativt samarbeid i saken og sender søknaden, hver for seg eller sammen, med sine uttalelser til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Søknad fra reindriften og annen part enn øvrig landbruk sendes til fylkesmannen som regional reindriftsmyndighet, som oversender søknad med uttalelse videre til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for behandling. Uttalelsene skal inneholde forslag til vilkår for å ivareta formålet med ordningen, og også forslag til kostnadsfordeling mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Reindriftens Utviklingsfond.

De regionale konfliktråd1 kan i samarbeid med partene fremme søknad om tilskudd direkte for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Ved oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bør det foreligge forslag om hvem av de to lokale instanser som skal ha det offentlige oppfølgingsansvar for prosjektet, jf. § 6 og § 7.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014), 1 juli 2015 nr. 832.
1Jf. Meklingsråd i reinbeiteområde - retningslinjer av 4. september 1997.
§ 5.Innvilgningsmyndighet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avgjør søknader om tilskudd. Fylkesmannen står fritt i å oppnevne lokal oppfølgingsinstans, jf. § 4.

Ved innvilgning av søknaden skal Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fastsette kostnadsfordelingen mellom Landbrukets Utviklingsfond og Reindriftens Utviklingsfond, samt de vilkår som er nødvendige for å ivareta formålet med ordningen. Det skal også settes en frist for gjennomføring av arbeidet. For investeringstiltak settes denne normalt til to år.

Søknad om tilskudd kan avslås av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag dersom arbeidene er påbegynt før søknaden er avgjort.

0Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014), 1 juli 2015 nr. 832.
§ 6.Utbetaling

Etter skriftlig begjæring fra søker og på anmodning fra den lokale oppfølgingsinstans, jf. § 4 og § 5, kan Fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreta delutbetalinger av tilskuddet med inntil 80 % av innvilget beløp når minst en tilsvarende del av tiltaket er gjennomført.

Sluttutbetalingen kan foretas når ferdigattest/sluttrapport og attestert regnskapssammendrag over utgiftene er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag eller den banken har gitt fullmakt. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kreves revidert regnskap over utgiftene.

Det kan kreves sikkerhet for tilskuddet, og det er ikke anledning til å overdra krav på tilskudd til eie eller pant.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Kontroll

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal følge opp tiltak som får støtte gjennom den lokale oppfølgingsinstans, jf. § 4 og § 5. Denne skal kontrollere at vilkårene for tilskuddet blir overholdt. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i samband med dette og er forpliktet til å gi de nødvendige opplysninger.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Rapportering

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal bekjentgjøre ferdigattest/sluttrapport og regnskapssammendrag for tiltak overfor partene og fylkets landbruks- og/eller reindriftsmyndighet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag rapporterer årlig til Landbruks- og matdepartementet om tiltak som er søkt finansiert over tilskuddsordningen.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Tilbakebetaling

Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for tilskuddet, kan Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bestemme at støtten skal avkortes, eventuelt at tilskuddet skal tilbakebetales helt eller delvis. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kan gi pålegg om tilleggsarbeid og utbedringer.

Når krav om tilbakebetaling er framsatt, kan det motregnes i andre investeringstilskudd og i produksjonstillegg som vedkommende har krav på, eller inndrives etter vanlige regler. Krav om tilbakebetaling av tilskudd kan ikke settes fram senere enn 10 år etter utbetaling.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014).
§ 10.Dispensasjon

Landbruks- og matdepartementet kan i særlige tilfelle fravike bestemmelsene i forskriften.

§ 11.Klage

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. Klagen sendes gjennom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Etter kongelig resolusjon 15. desember 2006 nr. 1456 er det ikke klagerett på vedtak fattet av Landbruks- og matdepartementet i dispensasjonssaker vedrørende støtteordninger, jf. § 28.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1602 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. juni 2008. Samtidig oppheves forskrift 3. juli 1996 nr. 1467 om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part.