Forskrift om mortifikasjon av skuldbrev

DatoFOR-2008-06-20-620
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2008
Sist endretFOR-2013-06-14-639 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1948-07-02-6, FOR-1960-12-09-6, FOR-2005-12-16-1494
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-12-18-1-§7, LOV-1915-08-13-5-§20, LOV-1915-08-13-5-§22
Kunngjort20.06.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om mortifikasjon av skuldbrev

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2008 med hjemmel i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. § 7 annet ledd og lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 20 og § 22. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 14 juni 2013 nr. 639.

§ 1.Kunngjøringen av en oppfordring etter § 7 annet ledd i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. skal i tillegg til det som er nevnt i loven, angi følgende:
1.Kunngjøringen skal ha som overskrift «Oppfordring i mortifikasjonssak».
2.Kunngjøringen skal angi at dokumentet angivelig er kommet bort, og skal inneholde en skildring av de kjennemerkene som er nødvendig for å kunne identifisere dokumentet fullt ut.
3.Ved mortifikasjon i skyldnerens interesse skal det angis at dokumentet angivelig er innfridd. Ved mortifikasjon i fordringshaverens interesse skal navnet på den angivelige nåværende eieren angis.
4.Kunngjøringen skal angi datoen for publisering.
5.Kunngjøringen skal angi domstolens navn.
0Endret ved forskrift 14 juni 2013 nr. 639 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. juli 2008.
§ 3.Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
1.Forskrift 2. juli 1948 nr. 6 om mortifikasjonssaker og dødsformodningssaker oppheves.
2.Forskrift 9. desember 1960 nr. 6 om mortifikasjon av skuldbrev oppheves.
3.I forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 del I nr. 19 skal annet ledd nr. 35 lyde: - - -