Forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk

DatoFOR-2008-06-20-632
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse20.06.2008
Sist endretFOR-2013-07-04-892
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-54-§5-2, FOR-1989-06-16-387
Kunngjort24.06.2008   kl. 14.40
Rettet15.05.2009 (§ 6, EØS-henvisning til nr. 18al)
KorttittelForskrift om europeisk statistikk

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 20. juni 2008 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 5-2 jf. delegeringsvedtak 16. juni 1989 nr. 387.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXI.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
Rettelser: 15.05.2009 (§ 6, EØS-henvisning til nr. 18al).

§ 1.Gjennomføring av forordninger om statistiske prinsipper og fortrolig behandling av statistiske opplysninger

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 17 (forordning (EF) nr. 223/2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program),

nr. 17b (forordning (EF) nr. 831/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til adgang til fortrolige data for vitenskapelige formål endret ved forordning (EF) nr. 1104/2006, forordning (EF) nr. 606/2008 og forordning (EU) nr. 520/2010)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 2.Gjennomføring av forordninger om nomenklaturer i europeisk statistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 20 (forordning (EF) nr. 3037/90 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap som endret ved forordning (EF) nr. 761/93, forordning (EF) nr. 29/2002 og forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 20a (forordning (EF) nr. 696/93 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet),

nr. 20b (forordning (EF) nr. 451/2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93),

nr. 20c (forordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder som endret ved forordning (EF) nr. 295/2008)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 4 mai 2009 nr. 474.
§ 3.Gjennomføring av forordninger om næringsstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 1 (forordning (EF) nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 251/2009),

nr. 1a (forordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 1614/2002 og forordning (EF) nr. 1670/2003),

nr. 1b (forordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 1614/2002 og forordning (EF) nr. 1669/2003),

nr. 1c (forordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 1614/2002, forordning (EF) nr. 1668/2003 og forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 1d (forordning (EF) nr. 1618/99 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1e (forordning (EF) nr. 1225/1999 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over forsikringstjenester),

nr. 1f (forordning (EF) nr. 1227/1999 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over forsikringstjenester),

nr. 1g (forordning (EF) nr. 1228/1999 om dataserien som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 1h (forordning (EF) nr. 1668/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske formatet for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 1i (forordning (EF) nr. 1669/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1j (forordning (EF) nr. 1670/2003 om gjennomføring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer, og om endring av kommisjonsforordning (EF) 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1k (forordning (EF) nr. 250/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 når det gjelder definisjoner av kjennetegn, det tekniske formatet for oversending av data, kravene til dobbeltrapportering for NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2, og unntakene som skal gis for statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 1l (forordning (EF) nr. 251/2009 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til de dataserier som skal utarbeides for statistikk over foretaksstrukturer og de nødvendige tilpasninger etter revisjonen av den statistiske produktgruppering etter næring (CPA),

nr. 1m (forordning (EU) nr. 275/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 med hensyn til kriterier for vurdering av kvaliteten på statistikk over foretaksstrukturer),

nr. 2 (forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 1158/2005, forordning (EF) nr. 1503/2006, forordning (EF) nr. 1893/2006, forordning (EF) nr. 1178/2008, forordning (EF) nr. 329/2009 og forordning (EU) nr. 461/2012),

nr. 2a (forordning (EF) nr. 586/2001 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper (MIGS) som endret ved forordning (EF) nr. 656/2007),

nr. 2c (forordning (EF) nr. 1503/2006 om gjennomføring og endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene, listen over variabler og hyppigheten av datautarbeiding som endret ved forordning (EF) nr. 1178/2008),

nr. 2d (forordning (EF) nr. 472/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til det første basisåret som skal anvendes for tidsserier i NACE Rev. 2, og for tidsserier før 2009 som skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 2, detaljnivå, formen, den første referanseperioden og referanseperioden),

nr. 4a (forordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 4aa (forordning (EF) nr. 347/2003 om opprettelse av 2003-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ab (forordning (EF) nr. 210/2004 om opprettelse av 2004-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ac (forordning (EF) nr. 912/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) 3924/91 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 4ad (forordning (EF) nr. 317/2006 om opprettelse av 2005-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ae (forordning (EF) nr. 294/2007 om opprettelse av 2006-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4af (forordning (EF) nr. 1165/2007 om opprettelse av 2007-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ag (forordning (EF) nr. 36/2009 om opprettelse av 2008-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ah (forordning (EU) nr. 163/2010 om opprettelse av 2009-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4ai (forordning (EU) nr. 860/2010 om opprettelse av 2010-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91),

nr. 4b (forordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2186/93),

nr. 4ba (forordning (EF) nr. 192/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige opplysninger mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstater),

nr. 4bb (forordning (EU) nr. 1097/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige data mellom Kommisjonen (Eurostat) og sentralbanker),

nr. 4c (forordning (EF) nr. 48/2004 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker over stålindustrien for referanseårene 2003–2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 4ca (forordning (EF) nr. 772/2005 om spesifikasjonene for kjennetegnenes dekning og om definisjonen av det tekniske formatet for produksjon av årlig fellesskapsstatistikk for stål for referanseårene 2003 til 2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 4.Gjennomføring av forordninger om statistikk over transport og turisme

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 7 (forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport som endret ved forordning (EF) nr. 1192/2003 og forordning (EF) nr. 1304/2007),

nr. 7b (forordning (EU) nr. 1090/2010 om endring av direktiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs),

nr. 7c (forordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme og om oppheving av rådsdirektiv 95/57/EF),

nr. 7ca (forordning (EU) nr. 1051/2011 om gjennomføring av forordning (EU) nr. 692/2011 om europeisk statistikk over turisme med hensyn til kvalitetsrapportenes struktur og oversending av data),

nr. 7e (forordning (EF) nr. 2163/2001 om tekniske regler for overføring av statistiske opplysninger om godstransport på vei som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 7f (forordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei som endret ved forordning (EF) nr. 2691/1999, forordning (EF) nr. 1893/2006, forordning (EF) nr. 1791/2006 og forordning (EF) nr. 1304/2007),

nr. 7fa (forordning (EF) nr. 624/2004 om krav til nøyaktighet for data som er samlet inn i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei),

nr. 7fb (forordning (EF) nr. 833/2007 om avslutting av den overgangsperioden som er fastsett i rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei),

nr. 7g (forordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei som endret ved forordning (EU) nr. 202/2010),

nr. 7h (forordning (EF) nr. 437/2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post som endret ved forordning (EF) nr. 1358/2003 og forordning (EF) nr. 546/2005),

nr. 7i (forordning (EF) nr. 1358/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post og om endring av vedlegg I og II til denne som endret ved forordning (EF) nr. 546/2005, forordning (EF) nr. 158/2007 og forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 7j (forordning (EF) nr. 1365/2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF som endret ved forordning (EF) nr. 1304/2007),

nr. 7k (forordning (EF) nr. 332/2007 om tekniske bestemmelser om overføring av statistikker over jernbanetransport)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 5.Gjennomføring av forordninger om statistikk over handel med tredjestater

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 8 (forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1172/95),

nr. 8aa (forordning (EU) nr. 92/2010 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til utvekling av opplysninger mellom tollmyndigheter og nasjonale statistikkmyndigheter, utarbeiding av statistikk og kvalitetsvurdering),

nr. 8ab (forordning (EU) nr. 113/2010 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til handel som omfattes, fastsettelse av opplysninger, utarbeidelse av handelsstatistikker etter virksomhetskjennetegn og fakturavaluta, samt særlige varer og varebevegelser),

nr. 9 (forordning (EF) nr. 2020/2001 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene),

nr. 9a (forordning (EF) nr. 1779/2002 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane),

nr. 9b (forordning (EF) nr. 2081/2003 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane),

nr. 9c (forordning (EF) nr. 750/2005 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane),

nr. 9d (forordning (EF) nr. 1833/2006 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane),

nr. 16a (forordning (EF) nr. 1917/2000 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater som endret ved forordning (EF) nr. 1669/2001 og forordning (EF) nr. 179/2005)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 4 juli 2013 nr. 892.
§ 6.Gjennomføring av forordninger om demografisk statstikk og sosialstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 18 (forordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 311/76 om utarbeidelse av statistikk om utenlandske arbeidstakere),

nr. 18a (forordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 1991/2002, forordning (EF) nr. 2104/2002, forordning (EF) nr. 2257/2003 og forordning (EF) nr. 1372/2007),

nr. 18aa (forordning (EF) nr. 1575/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 2001),

nr. 18ab (forordning (EF) nr. 1897/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til den operasjonelle definisjonen av arbeidsløshet),

nr. 18ac (forordning (EF) nr. 2104/2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet og kommisjonsforordning (EF) nr. 1575/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 med hensyn til listen over variabler for utdanning og opplæring og kodingen av dem som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2003),

nr. 18ad (forordning (EF) nr. 246/2003 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 som endret ved forordning (EF) nr. 388/2005),

nr. 18ae (forordning (EF) nr. 247/2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om arbeidets tilrettelegging og arbeidstidsordninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18af (forordning (EF) nr. 29/2004 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2005 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ag (forordning (EF) nr. 384/2005 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2007 til 2009 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 som endret ved forordning (EF) nr. 341/2006),

nr. 18ah (forordning (EF) nr. 388/2005 om vedtakelse av spesifikasjonene for ad hoc-moduler for 2006 om overgangen fra yrkesaktivt liv til pensjon som fastsatt ved rådsforordning (EF) nr. 577/98, og om endring av forordning (EF) nr. 246/2003),

nr. 18ai (forordning (EF) nr. 430/2005 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra 2006 og bruk av et delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler som endret ved forordning (EF) nr. 102/2007 og forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18aj (forordning (EF) nr. 341/2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 384/2005),

nr. 18ak (forordning (EF) nr. 102/2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 430/2005 som endret ved forordning (EF) nr. 391/2008),

nr. 18al (forordning (EF) nr. 207/2008 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2009 om unges inntreden på arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18 am (forordning (EF) nr. 365/2008 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2010 til 2012 for arbeidskraftsundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18 an (forordning (EF) nr. 377/2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet, med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2006, og bruk av delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler som endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009),

nr. 18ao (forordning (EF) nr. 20/2009 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2010 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18ap (forordning (EU) nr. 220/2010 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2013 til 2015 for arbeidskraftsundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18aq (forordning (EU) nr. 351/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av kategorier av grupper av fødselsstater, grupper av stater for tidligere vanlig bosted, grupper av stater for neste vanlig bosted og grupper av statsborgerskap),

nr. 18ar (forordning (EU) nr. 317/2010 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2011 om sysselsetting av funksjonshemmede for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98),

nr. 18as (forordning (EU) nr. 216/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse, med hensyn til fastsettelse av kategorier av årsaker for oppholdstillatelse),

nr. 18b (forordning (EF) nr. 2744/95 om statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling),

nr. 18c (forordning (EF) nr. 23/97 om statistikk over arbeidskraftkostnadenes nivå og struktur),

nr. 18d (forordning (EF) nr. 530/99 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18db (forordning (EF) nr. 1916/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i løn og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og oversending av opplysningar om lønsstrukturen som endret ved forordning (EF) nr. 1738/2005 og forordning (EF) nr. 973/2007 og forordning (EF) nr. 1022/2009),

nr. 18e (forordning (EF) nr. 1726/1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og lønnskostnader med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om lønnskostnader som endret ved forordning (EF) nr. 1737/2005 og forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18f (forordning (EF) nr. 698/2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader og lønn som endret ved forordning (EF) nr. 1022/2009),

nr. 18g (forordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18h (forordning (EF) nr. 1216/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 224/2007 og forordning (EF) 973/2007),

nr. 18i (forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) som endret ved forordning (EF) nr. 1553/2005),

nr. 18ia (forordning (EU) nr. 481/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2011 over sekundærmålvariabler for overføring av ulemper mellom generasjoner),

nr. 18ib (forordning (EU) nr. 1157/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2012 over sekundærmålvariabler for boligforhold),

nr. 18ic (forordning (EU) nr. 62/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2013 over sekundærmålvariabler for velvære),

nr. 18j (forordning (EF) nr. 1980/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til definisjoner og ajourførte definisjoner som endret ved forordning (EF) nr. 676/2006),

nr. 18k (forordning (EF) nr. 1981/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til feltarbeidsaspekter og metoder for beregning),

nr. 18l (forordning (EF) nr. 1982/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til regler for utvalg og sporing),

nr. 18m (forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 18n (forordning (EF) nr. 16/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «overføring av fattigdom mellom generasjoner»),

nr. 18o (forordning (EF) nr. 28/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til detaljert innhold i foreløpige og endelige kvalitetsrapporter),

nr. 18p (forordning (EF) nr. 13/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for «sosial deltaking»),

nr. 18q (forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk med hensyn til yrkesrettet opplæring i foretak som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006),

nr. 18r (forordning (EF) nr. 198/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikk med hensyn til yrkesrettet opplæring i foretak som endret ved forordning (EU) nr. 822/2010),

nr. 18s (forordning (EF) nr. 315/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for boligforhold),

nr. 18t (forordning (EF) nr. 215/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding og økonomisk utestenging),

nr. 18u (forordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)),

nr. 18ua (forordning (EF) nr. 1322/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til eigna format for innsending, resultata som skal sendast inn og kriteria for kvalitetsmåling, for det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar),

nr. 18ub (forordning (EF) nr. 10/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til definisjonar for og nærmare klassifisering og ajourføring av reglane for spreiing i samband med det grunnleggjande ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar),

nr. 18uc (forordning (EU) nr. 110/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til eigna format for innsending av data, resultat som skal sendast inn og kriterium for kvalitetsmåling, for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik),

nr. 18ud (forordning (EU) nr. 263/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til iverksetjing av ei fullstendig datainnsamling for ESSPROS-modulen om netto ytingar knytte til sosial tryggleik),

nr. 18v (forordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet),

nr. 18va (forordning (EF) nr. 1062/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet når det gjelder fremgangsmåter for sesongjustering og kvalitetsrapporter),

nr. 18vb (forordning (EF) nr. 19/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 453/2008 om kvartalsstatistikk over ledige stillinger i Fellesskapet med hensyn til definisjonen av en ledig stilling, referansedatoene for datainnsamling, spesifikasjoner for dataoverføring og forundersøkelser),

nr. 18w (forordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring),

nr. 18wa (forordning (EU) nr. 823/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over voksnes deltaking i livslang læring),

nr. 18wb (forordning (EU) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer),

nr. 18x (forordning (EF) nr. 362/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2009 over sekundærmålvariabler for materiell fattigdom),

nr. 18xa (forordning (EF) nr. 646/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2010 over sekundærmålvariabler for fordeling av ressurser i husholdningen),

nr. 18y (forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger),

nr. 18ya (forordning (EU) nr. 519/2010 om vedtakelse av programmet for statistiske opplysninger og metadata for folke- og boligtellinger fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008),

nr. 18 yb (forordning (EF) nr. 1201/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger),

nr. 18 yc (forordning (EU) nr. 1151/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger, med hensyn til kvalitetsrapportenes form og struktur og det tekniske formatet for overføring av data),

nr. 18z (forordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen),

nr. 18z2 (forordning (EU) nr. 349/2011 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1338/2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen, når det gjelder statistikk over arbeidsulykker)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315. 4 juli 2013 nr. 892.
§ 7.Gjennomføring av forordninger om økonomisk statistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 19a (forordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar),

nr. 19b (forordning (EF) nr. 1749/96 om innledende gjennomføringstiltak for rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte konsumprisindeksar som endret ved forordning (EF) nr. 1687/98, forordning (EF) nr. 1688/98 og forordning (EF) nr. 1334/2007),

nr. 19c (forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI som endret ved forordning (EF) nr. 1749/1999, forordning (EF) nr. 1617/1999, forordning (EF) nr. 1920/2001 og forordning (EF) nr. 1708/2005),

nr. 19d (forordning (EF) nr. 2223/96 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 448/98, forordning (EF) nr. 1500/2000, forordning (EF) nr. 2516/2000, forordning (EF) nr. 995/2001, forordning (EF) nr. 113/2002, forordning (EF) nr. 1267/2003, forordning (EF) nr. 1392/2007 og forordning (EU) nr. 715/2010),

nr. 19da (forordning (EF) nr. 264/2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til kortsiktige statistikkar over offentlege finansar),

nr. 19dc (forordning (EF) nr. 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning),

nr. 19dd (forordning (EF) nr. 1889/2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 448/98 om utfylling og endring av forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) innenfor rammen av det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS)),

nr. 19f (forordning (EU) nr. 1114/2010 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for kvaliteten av vekter i HKPI, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97),

nr. 19g (forordning (EF) nr. 2646/98 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks),

nr. 19h (forordning (EF) nr. 1617/99 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19i (forordning (EF) nr. 2166/99 om nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosial stønad innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19k (forordning (EF) nr. 2601/2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til tidsplanen for innføring av kjøparprisar i den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19l (forordning (EF) nr. 2602/2000 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av prisreduksjonar i den harmoniserte konsumprisindeksen som endret ved forordning (EF) nr. 1921/2001),

nr. 19m (forordning (EF) nr. 1920/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av serviceavgifter som beregnes som en del av transaksjonsverdien innenfor den harmoniserte konsumprisindeks og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19n (forordning (EF) nr. 1921/2001 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for revisjon av den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2602/2000),

nr. 19o (forordning (EF) nr. 501/2004 om offentlig forvaltnings kvartalsvise finansregnskaper),

nr. 19p (forordning (EF) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar (BNI-forordninga)),

nr. 19q (forordning (EF) nr. 1222/2004 om utarbeiding og oversending av data om kvartalsvis offentlig gjeld),

nr. 19r (forordning (EF) nr. 116/2005 om handsaminga av meirverdiavgift som vert tilbakebetalt til ikkje-avgiftspliktige og til avgiftspliktige for verksemd som er friteken for avgiftsplikt, for føremåla med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar),

nr. 19s (forordning (EF) nr. 184/2005 om Fellesskapets statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet som endret ved forordning (EF) nr 602/2006 og forordning (EF) nr. 707/2009),

nr. 19sa (forordning (EF) nr. 601/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til formatet og framgangsmåten for dataoverføring),

nr. 19sb (forordning (EF) nr. 1055/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalansestatistikk som endret ved forordning (EU) nr. 1227/2010),

nr. 19t (forordning (EF) nr. 1161/2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter institusjonell sektor),

nr. 19u (forordning (EF) nr. 1722/2005 om prinsippene for beregning av boligtjenester med hensyn til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar),

nr. 19v (forordning (EF) nr. 1708/2005 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96),

nr. 19w (forordning (EF) nr. 701/2006 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til tidsromma for innsamling av prisar til den harmoniserte konsumprisindeksen),

nr. 19wa (forordning (EF) nr. 330/2009 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av sesongprodukt i dei harmoniserte konsumprisindeksane (HKPI),

nr. 19x (forordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktivitet som endret ved forordning (EF) nr. 747/2008),

nr. 19xa (forordning (EF) nr. 364/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007, med hensyn til det tekniske formatet for oversending av statistikk over utenlandske datterforetak og unntak som gis til medlemsstatene),

nr. 19xb (forordning (EF) nr. 834/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007 om fellesskapsstatistikker over utenlandske datterforetaks struktur og virksomhet med hensyn til kvalitetsrapporter),

nr. 19y (forordning (EF) nr. 1445/2007 om fastsettelse av felles regler for framlegging av grunnleggende opplysninger om kjøpekraftpariteter og for beregning og spredning av dem),

nr. 19ya (forordning (EU) nr. 193/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1445/2007 med hensyn til systemet for kvalitetskontroll som skal benyttes for kjøpekraftspariteter)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 8.Gjennomføring av forordninger om jordbruksstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 23 (forordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 571/88),

nr. 23a (forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder i landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner av kjennetegn),

nr. 23b (forordning (EF) nr. 2139/2004 om tilpasning og gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 571/88 og om endring av kommisjonsvedtak 2000/115/EF med sikte på tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2005 og 2007 som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006),

nr. 24 (forordning (EF) nr. 543/2009 om avlingsstatistikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 837/90 og (EØF) nr. 959/93),

nr. 24b (forordning (EF) nr. 68/2003 om bruken av opplysningar frå andre kjelder enn statistiske granskingar og fristane for oversending av resultata av granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003),

nr. 24c (forordning (EF) nr. 138/2004 om landbruksregnskaper i Fellesskapet som endret ved forordning (EF) nr. 306/2005, forordning (EF) nr. 909/2006 og forordning (EF) nr. 212/2008)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2009 nr. 474, 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 9.Gjennomføring av forordninger om fiskeristatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 25 (forordning (EF) nr. 1921/2006 om framlegging av statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer i medlemsstatene og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1382/91),

nr. 25a (forordning (EF) nr. 218/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i det nordøstlige Atlanterhavet),

nr. 25b (rådsforordning (EF) nr. 217/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om fangster og fiskerivirksomhet fra medlemsstater som driver fiske i det nordvestlige Atlanterhavet),

nr. 25c (forordning (EF) nr. 216/2009 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhavet),

nr. 25d (forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur, og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 788/96)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 10.Gjennomføring av forordninger om miljøstatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 27 (forordning (EF) nr. 2150/2002 om avfallsstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 574/2004, forordning (EF) nr. 783/2005, forordning (EF) nr. 1893/2006 og forordning (EU) nr. 849/2010),

nr. 27a (forordning (EF) nr. 782/2005 om formatet for overføring av resultatene innenfor avfallsstatistikk som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007 og forordning (EF) nr. 1445/2005),

nr. 27b (forordning (EF) nr. 1445/2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002),

nr. 27c (forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 4 juli 2013 nr. 892.
§ 11.Gjennomføring av forordninger om statistikk over informasjonssamfunnet

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 28 (forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet som endret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 og forordning (EF) nr. 1006/2009),

nr. 28a (forordning (EF) nr. 1099/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28b (forordning (EF) nr. 1031/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28c (forordning (EF) nr. 847/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28d (forordning (EF) nr. 960/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004) om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28e (forordning (EF) nr. 1023/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004) om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28f (kommisjonsforordning (EU) nr. 821/2010 om gjennomføring av europarlaments- og rådsforodning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet),

nr. 28g (kommisjonsforordning (EU) nr. 937/2011 om gjennomføring av europarlaments- og rådsforodning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 23 mars 2011 nr. 315, 4 juli 2013 nr. 892.
§ 12.Gjennomføring av forordninger om statstikk over vitenskap og teknologi

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 30 (forordning (EF) nr. 753/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når det gjelder statistikker over vitenskap og teknologi som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007),

nr. 31 (forordning (EF) nr. 1450/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF av 22. juli 2003 med hensyn til utarbeiding og utvikling av fellesskapsstatistikker over nyskaping som endret ved forordning (EF) nr. 973/2007 og forordning (EF) nr. 540/2009)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 23 mars 2011 nr. 315.
§ 13.Gjennomføring av forordninger om energistatistikk

EØS-avtalen vedlegg XXI

nr. 26a (forordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk som endret ved forordning (EU) nr. 844/2010)

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2013 nr. 892.
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 4 juli 2013 nr. 892 (tidligere § 13).