Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av

DatoFOR-2008-06-26-726
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse26.06.2008
Sist endretFOR-2017-02-21-215
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort01.07.2008   kl. 15.40
Rettet21.11.2008 (§ 3, § 5 og vedlegg II overskriften)
KorttittelForskrift om veterinær grensekontroll

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 26. juni 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 og § 19 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del. 1.2 nr. 137 (vedtak 2007/275/EF, som endret ved forordning (EU) nr. 28/2012, beslutning 2012/31/EU og beslutning (EU) 2016/1196).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mai 2012 nr. 458, 19 juni 2013 nr. 738, 9 nov 2015 nr. 1299, 19 mai 2016 nr. 543, 19 okt 2016 nr. 1217, 21 feb 2017 nr. 215.
Rettelser: 21.11.2008 (§ 3, § 5 og vedlegg II overskriften).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter hvilke levende dyr, annet avlsmateriale, animalsk avfall, animalske produkter og sammensatte produkter fra land utenfor EØS-området, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 738.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås ved:

a)Sammensatte produkter: næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder både foredlede produkter av animalsk opprinnelse og produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter der foredlingen av råvaren er en integrert del av produksjonen av sluttproduktet.
b)Foredlede produkter: produkter som definert i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) § 1, jf. forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg I punkt 7.
c)Kjøttprodukter: produkter som definert i animaliehygieneforskriften § 1, jf. forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg I punkt 7.1.
d)Melkeprodukter: produkter som definert i animaliehygieneforskriften § 1, jf. forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg I punkt 7.2.
0Endret ved forskrift 9 nov 2015 nr. 1299.
§ 3.Veterinær grensekontroll av dyr og produkter opplistet i vedlegg I

For dyr og produkter mv. opplistet i vedlegg I til denne forskriften skal det gjennomføres veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter etter de bestemmelser som følger av forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.

Identifisering av dyr og produkter som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av slik det fremgår av kodene i kolonne 1 og 2 i vedlegg I avgrenses nærmere i henhold til den konkrete tekst eller henvisning til gjeldende bestemmelser i vedleggets kolonne 4.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 738.
§ 4.Veterinær grensekontroll av sammensatte produkter

Følgende sammensatte produkter skal gjennomgå veterinær grensekontroll ved en grensekontrollstasjon eller underliggende kontrollsenter:

a)sammensatte produkter som inneholder foredlede kjøttprodukter,
b)sammensatte produkter der minst halvparten av innholdet består av et eller flere foredlede produkter av animalsk opprinnelse, som ikke er et foredlet kjøttprodukt,
c)sammensatte produkter som ikke inneholder foredlede kjøttprodukter, og der mindre enn halvparten av innholdet består av et foredlet melkeprodukt, dersom sluttproduktene ikke oppfyller kravene i § 6.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 738, 9 nov 2015 nr. 1299.
§ 5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 25 mai 2012 nr. 458.
§ 6.Unntak fra krav om veterinær grensekontroll for enkelte sammensatte produkter og næringsmidler

For følgende sammensatte produkter og næringsmidler som ikke inneholder kjøttprodukter skal det likevel ikke gjennomføres veterinær grensekontroll som fastsatt i § 4:

a)Sammensatt produkt der mindre enn halvparten av produktet består av andre foredlede produkter, og produktet:
1)er holdbart i romtemperatur, eller er gjennomkokt eller fullstendig varmebehandlet slik at alle råvarer er denaturert,
2)er tydelig merket som bestemt til konsum,
3)er forsvarlig emballert eller forseglet i rene beholdere, og
4)følges av et handelsdokument og er merket på et offisielt språk i EØS-landet, slik at dokumentet og merkingen sammen gir opplysninger om karakter, mengde, antall forpakninger av sammensatt produkt, opprinnelsesland, produsent og ingredienser.
b)Sammensatte produkter og næringsmidler som er opplistet i vedlegg II.

Imidlertid må melkeprodukter som inngår i sammensatte produkter, oppfylle kravene til behandling og komme fra de statene som følger av forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater § 2, jf. forordning (EU) nr. 605/2010 vedlegg I.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 738, 9 nov 2015 nr. 1299.
§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 738.
§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 9.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 738.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg I. Liste over levende dyr og produkter, som det skal gjennomføres veterinær grensekontroll av

0Vedlegg I endret ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 738, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016), 19 okt 2016 nr. 1217, 21 feb 2017 nr. 215.

I denne listen angis dyr og produkter i samsvar med gjeldende varenomenklatur i EU for å fastsette utvalget av de forsendelsene som skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon.

Norske tollposisjoner er angitt i kolonne 2 for de tilsvarende EU-tollkodene. Det er imidlertid omfanget og forståelsen av EUs tollkoder som er avgjørende i tilfeller hvor det er ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder. 

Merknader til tabellen: 

1. Generelle merknader

Disse generelle merknadene tilføyes til visse kapitler for å klargjøre hvilke dyr eller produkter som omfattes av det relevante kapitlet. Dessuten vises det etter behov til de særlige kravene som er fastsatt i den fjerde kolonnen «vilkår for import og transitt» i de forskjellige tabellene som er fastsatt i vedlegg XIII og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011,5 på samme måte som i kolonne 4 i denne listen. 

2. Merknad til kapittel

Disse merknadene til kapitlene er forklaringer, etter behov i form av utdrag fra merknadene til de enkelte kapitlene i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

3. Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

Ytterligere opplysninger om de forskjellige kapitlene er etter behov blitt trukket ut fra Verdens tollorganisasjons forklarende merknader til det harmoniserte systemet fra 2007. 

4. Kolonne 1 - KN-kode

I denne kolonnen angis EUs tollkoder, KN-koder. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF1 («HS-konvensjonen»). KN gjengir posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere underposisjoner som er spesifikke for systemet.

Dersom en kode med fire sifre brukes: Med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. I de fleste av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet, som ble innført ved vedtak 2004/292/EF, inndelt på seks- eller åttesifret nivå.

Når det bare kreves at visse produkter som hører inn under en kode med fire, seks eller åtte sifre, skal gjennomgå veterinærkontroll, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (for eksempel Ex 3002: det kreves bare veterinærkontroll av materiale fra dyr, herunder halm og strå, og ikke alt som posisjonen, underposisjonen eller KN-koden omfatter). De relevante kodene er også oppført i TRACES-systemet. 

5. Kolonne 2 - Norsk tollposisjon

I denne kolonnen angis de norske tollposisjonene som tilsvarer EUs tollkoder. De norske tollposisjonene må ses i lys av EUs tollkoder i kolonne 1. Der det ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder, er EUs tollkoder avgjørende. 

6. Kolonne 3 - Varebeskrivelse

I denne kolonnen angis varebeskrivelser slik de fremgår i den norske tolltariffen, unntatt for kapittel 99 hvor det angis beskrivelser fra EUs varenomenklatur KN. 

7. Kolonne 4 - Avgrensning og forklaring

I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle dyrene og produktene.

I beskrivelsen av dyrene og produktene som omfattes er det vist til norske tollposisjoner. Ytterligere opplysninger om dyrene eller produktene som omfattes av de forskjellige kapitlene i EUs varenomenklatur KN, finnes i den siste versjonen av de forklarende merknadene til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur.2 Ajourførte opplysninger kan finnes i den siste endringen eller den konsoliderte versjonen av disse forklarende merknadene.

For visse levende dyr (som krypdyr, amfibier, insekter, ormer eller andre virvelløse dyr) og visse animalske produkter, er det for øyeblikket ikke inngått noen særlige importvilkår for Unionen, og det finnes på det nåværende tidspunkt derfor ingen harmoniserte importsertifikater.

Vilkårene for import av levende dyr som ikke er fastsatt i annet regelverk i Unionen, omfattes imidlertid av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo.3 For slike dyr får dessuten nasjonale regler om den dokumentasjonen som ledsager slike forsendelser, anvendelse. Offentlige veterinærer skal undersøke forsendelsene og utstede et relevant felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) for å vise at det er foretatt veterinærkontroller, og at dyrene kan frigis til fri omsetning.

Produkter som er framstilt av animalske biprodukter som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/20096 og forordning (EU) nr. 142/2011,5 er ikke nærmere fastsatt i unionsretten. Veterinærkontroll skal foretas av de produktene som er delvis foredlet, men som fremdeles er råvarer, som senere skal videreforedles i en godkjent eller registrert virksomhet på bestemmelsesstedet.

Offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene må etter behov vurdere og angi om et avledet produkt er tilstrekkelig foredlet til ikke lenger å kreve de veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk.

Tabell

Uten at det berører reglene for fortolkning av KN, skal ordlyden i varebeskrivelsen i kolonne 3 bare anses som veiledende, ettersom det er KN-kodene som avgjør hvilke varer i vedlegget som omfattes av denne beslutning.

Når det er angitt «ex» foran en KN-kode eller en norsk tollposisjon, fastsettes de varene som omfattes, på grunnlag av virkeområdet for KN-koden og den tilhørende beskrivelsen i kolonne 3 og avgrensningen og forklaringen i kolonne 4.

Kapittel 1
Levende dyr 

Merknad til kapittel 1

1. Dette kapittelet omfatter alle levende dyr, unntatt:
a)fisk og krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, under KN-kode 0301, 0306, 0307 eller 0308,
b)kulturer av mikroorganismer og andre produkter under KN-kode 3002 og
c)dyr under KN-kode 9508. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 0106 omfatter blant annet følgende husdyr eller viltlevende dyr:

A)Pattedyr
1)Primater.
2)Hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia).
3)Andre (f.eks. reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler, sebraer, kaniner, harer, dyr av hjortefamilien, antiloper, gemser, rever, minker og andre dyr som er bestemt til pelsdyroppdrett).
B)Krypdyr (herunder slanger og skilpadder)
C)Fugler
1)Rovfugler.
2)Psittaciformes (herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer).
3)Andre (f.eks. rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, troster, stærer, lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler som ikke er angitt under KN-kode 0105).
D)Andre, f.eks. bier (uansett om de fraktes i kasser eller bur eller bikuber), andre insekter, frosker
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
010101.01Hester, esler, muldyr og mulesler, levendeAlle.
010201.02Storfe, levendeAlle.
010301.03Svin, levendeAlle.
0104 1001.04.1000Sauer, levendeAlle.
0104 2001.04.2000Geiter, levendeAlle.
010501.05Fjærfe, det vil si, høns av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns, levendeAlle.
010601.06Andre levende dyr- Alle, omfatter alle dyr fra følgende undergrupper:
01.06.1100 - Primater
01.06.1200 - Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia)
01.06.1300 - Kameler og andre kameldyr (Camelidae)
01.06.1400 - Tamkaniner; andre kaniner og harer enn tamkaniner
01.06.19 - Andre pattedyr som ikke hører under 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.06.1100, 01.06.1200; omfatter hunder og katter
01.06.2000 - Reptiler (herunder slanger og skilpadder)
01.06.3100 - rovfugler
01.06.3200 - papegøyefugler (herunder papegøyer, parakitter, araer og kakaduer)
01.06.3300 - Strutser; emuer (Dromaius novaehollandiae) 01.06.39 - Andre fugler, som ikke hører under posisjonene 01.05, 01.06.3100, 01.06.3200 og 01.06.3300; omfatter duer
01.06.4100 - Bier
01.06.4900 - Andre insekter enn bier
01.06.9000 - Andre levende dyr som ikke er oppført andre steder, med unntak av pattedyr, fugler og reptiler. Levende frosk hører under dette varenummeret, uansett om de skal holdes levende i terrarier eller avlives til konsum.

Kapittel 2
Kjøtt og spiselig slakteavfall 

Merknad til kapittel 2

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)de produktene som er beskrevet under KN-kode 0201–0208 eller 0210, og som er uegnet til konsum,
b)tarmer, blærer og mager av dyr (KN-kode 0504) eller dyreblod (KN-kode 0511 eller 3002), eller
c)animalsk fett, unntatt produktene under KN-kode 0209 (kapittel 15).
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
020102.01Kjøtt av storfe, ferskt eller kjøltAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020202.02Kjøtt av storfe, frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020302.03Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020402.04Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
0205 0002.05.0000Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020602.06Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020702.07Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
020802.08Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller frystAlle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum. Omfatter andre råstoffer til produksjon av gelatin eller kollagen til konsum. Omfatter all kjøtt og spiselig slakteavfall fra følgende underposisjoner:
02.08.1000 - av kaniner eller harer
02.08.3000 - av primater
02.08.40 - av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia)
02.08.5000 - av reptiler (herunder slanger og skilpadder)
02.08.6000 - av kameler og andre kameldyr (Camelidae)
02.08.90 - annet: av tamduer, av vilt unntatt kaniner og harer. Omfatter kjøtt av vaktler, rein eller andre pattedyrarter. Omfatter froskelår (02.08.9060).
020902.09Svinefett rent for kjøtt og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røyktAlle, omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i kolonne 3, selv om det bare er egnet til industriell bruk (uegnet til konsum).
021002.10Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfallAlle, omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse.
Unntatt råstoffer som ikke er beregnet på eller er uegnet til konsum.
Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører beregnet på konsum. Selv når tørkede griseører skal brukes til fôr kan de i henhold til vedlegget til forordning (EU) nr. 1125/2006 omfattes av 02.10.9908. Tørket slakteavfall og griseører uegnet til konsum, er imidlertid omfattet av 05.11.9998.
Knokler for konsum hører under posisjon 05.06.
Pølser hører under posisjon 16.01.
Ekstrakter og safter av kjøtt hører under posisjon 16.03.
Fettgrever hører under posisjon 23.01.

Kapittel 3
Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende akvariefisk, og levende fisk eller levende krepsdyr som blir fraktet levende, men importeres for konsum.

Alle varer i dette kapittelet skal gjennomgå veterinærkontroll. 

Merknader til kapittel 3 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)pattedyr som hører inn under KN-kode 0106,
b)kjøtt av pattedyr som hører inn under KN-kode 0106 (KN-kode 0208 eller 0210),
c)fisk (herunder lever, rogn og melke) eller krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og uegnet til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5), mel, pulver og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum (KN-kode 2301), eller
d)kaviar eller kaviarerstatninger som er framstilt av rogn (KN-kode 1604).
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
030103.01Fisk, levende- Alle: omfatter ørret, ål, karper og alle andre arter eller all fisk som importeres med tanke på oppdrett eller avl.
- Levende fisk som importeres til direkte konsum behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter.
- Omfatter prydfisk som hører under varenummer 03.01.1100 og 03.01.1900
030203.02Fisk, fersk eller kjølt, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04Alle: omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, som hører under varenummer 03.02.9000
030303.03Fisk, fryst, unntatt fiskefileter og annet fiskekjøtt som hører under posisjon 03.04Alle: omfatter lever, rogn og melke, fryst, i underposisjon 03.03.90
030403.04Fiskefileter og annet fiskekjøtt (også opphakket), ferskt, kjølt eller frystAlle.
030503.05Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk, også varmrøykt; mel og pelleter av fisk, egnet til menneskefødeAlle, omfatter andre fiskevarer, f.eks. mel, pulver og pellets, egnet for konsum, fremstilt av fisk.
Omfatter fiskehoder, -haler og svømmeblærer og andre fiskeprodukter.
030603.06Krepsdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte krepsdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; krepsdyr med skall, dampkokt eller kokt i vann, også kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; mel og pelleter av krepsdyr, egnet til menneskeføde- Alle: levende krepsdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter.
- Omfatter Sea-monkeys (artemia) til akvariebruk, som kjæledyr, og alle levende krepsdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008.4
030703.07Bløtdyr, med eller uten skall, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte bløtdyr, med eller uten skall, også varmrøykte; mel og pelleter av bløtdyr, egnet til menneskeføde- Omfatter bløtdyr som er kokt og deretter røykt. Andre kokte bløtdyr hører under posisjon 16.05.
- Omfatter levende bløtdyr til akvariebruk som angitt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008.4
- Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum betraktes og behandles, hva veterinær grensekontroll angår, som om de var produkter.
- Omfatter alle produkter under varenumrene 03.07.1100 til 03.07.9900, f.eks:
03.07.6000 (snegler, andre enn sjøsnegler): omfatter landsnegler av arten Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter av Achatinides-familien. Omfatter levende snegler, inkl. ferskvanns-snegler, for direkte konsum, samt sneglekjøtt til konsum. Omfatter lett forkokte eller forbehandlede snegler. Videre bearbeidede produkter hører under posisjon 16.05.
03.07.9100 (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler: omfatter kjøtt av sjøsnegle arter, med eller uten skall.
03.07.9900 (andre bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, blekksprut, akkar, andre snegler enn sjøsnegler, sandskjell, hjerteskjell, arkskjell, øresnegler, ikke levende, ferske eller kjølte; men inkluderer mel og pelleter av disse; egnet for konsum).
030803.08Virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller i saltlake; røykte virvelløse dyr som lever i vann, unntatt krepsdyr og bløtdyr, også varmrøykte; mel og pelleter av virvelløse dyr som lever i vann, unntatt av krepsdyr og bløtdyr, egnet til menneskefødeAlle.

Kapittel 4
Melk og melkeprodukter, fugleegg, naturlig honning og spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Merknader til kapittel 4

1. Med «melk» menes helmelk eller helt eller delvis skummet melk.
2. Under KN-kode 0405 menes med:
a)«smør» naturlig smør, myssmør eller rekombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i hermetisk lukkede beholdere), utelukkende framstilt av melk, med et melkefettinnhold på 80 vektprosent eller mer, men høyst 95 vektprosent, med et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 vektprosent og med et vanninnhold på høyst 16 vektprosent. Smør inneholder ikke tilsatte emulgatorer, men kan inneholde natriumklorid, fargestoffer til bruk i næringsmidler, nøytraliseringssalter og kulturer av uskadelige melkesyreproduserende bakterier,
b)«smørbare melkefettprodukter» smørbare emulsjoner av typen vann i olje med melkefett som det eneste fettstoffet i produktet, og der melkefettinnholdet er minst 39 vektprosent, men mindre enn 80 vektprosent.
3. Produkter framstilt av mysekonsentrasjon og tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under KN-kode 0406, forutsatt at de har følgende tre egenskaper:
a)et melkefettinnhold som er beregnet av tørrstoffet, på minst 5 vektprosent,
b)et tørrstoffinnhold på minst 70 vektprosent, men på høyst 85 vektprosent, og
c)de er formet eller kan formes.
4. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)produkter framstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose, beregnet av tørrstoffet (KN-kode 1702), eller
b)albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseprotein, beregnet av tørrstoffet) (KN-kode 3502) eller globuliner (KN-kode 3504). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 0408 omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Produktene som hører inn under denne koden, kan være ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede (f.eks. sylinderformede «langegg»), fryste eller på annen måte konserverte. Alle disse hører inn under koden uansett om de er tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, og uansett om de er beregnet på konsum eller til industriell bruk (f.eks. garving).

Denne koden omfatter ikke:

a)Eggolje (KN-kode 1506).
b)Tilberedte egg som inneholder smaksingredienser, krydder eller andre tilsetningsstoffer (KN-kode 2106).
c)Lecitin (KN-kode 2923).
d)Separat eggehvite (eggalbumin) (KN-kode 3502). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 0409 omfatter honning som er framstilt av bier (Apis mellifera), eller av andre insekter, og som er slynget, i tavler eller med stykker av tavler, forutsatt at det verken er tilsatt sukker eller andre stoffer. Slik honning kan betegnes med den blomsten den stammer fra, opprinnelsessted eller farge.

KN-kode 0409 omfatter ikke kunsthonning eller blandinger av naturlig honning og kunsthonning (KN-kode 1702). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 0410 omfatter produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som ikke er nevnt eller tatt med andre steder i Den kombinerte nomenklatur. Den omfatter følgende:

a)skilpaddeegg,
b)salanganreder (fuglereder).

KN-kode 0410 omfatter ikke dyreblod, uansett om det er spiselig eller ikke, flytende eller tørket (KN-kode 0511 eller 3002).

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
040104.01Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff- Alle: melk omfatter melk som er ubehandlet, pasteurisert eller varmebehandlet, herunder fryst.
- Omfatter melkefraksjoner.
- Melk til dyrefôr hører under denne posisjonen, dyrefôr som inneholder melk hører under posisjon 23.09.
- Melk til terapeutisk eller profylaktisk bruk hører under posisjon 30.01.
040204.02Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff- Alle, herunder melk til spedbarn.
040304.03Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og fløte, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao- Alle, omfatter fløte, smakstilsatt eller med innhold av frukt, fryst og gjæret (fermentert) melk, for konsum.
- Iskrem hører under posisjon 21.05.
- Drikkevarer som inneholder melk smakstilsatt med kakao eller andre produkter hører under posisjon 22.02.
040404.04Myse, også konsentrert eller tilsatt sukker eller annet søtningsstoff; produkter som består av naturlige melkebestanddeler, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, ikke nevnt eller innbefattet annet sted- Alle, omfatter melkeprodukter for spedbarn.
- Varenummer 04.04.1000 omfatter råmelk i flytende form fra kveg, avfettet og avkasinert, for konsum.
- Varenummer 04.04.9000 omfatter spraytørket, fettredusert råmelkspulver som ikke er avkasinert, for konsum.
040504.05Smør og annet fett samt oljer fremstilt av melk; meierismøreprodukter- Alle: omfatter meierismøreprodukter.
040604.06Ost og ostemasseAlle.
040704.07Fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte- Alle, omfatter rugeegg og spesifiserte patogenfrie egg (SPF), befruktede egg for klekking (04.07.1100 og 04.07.1900).
- Omfatter friske egg (04.07.2100 og 04.07.2900) og andre egg (04.07.9000), som er egnet for konsum eller ikke.
- Omfatter tusenårsegg.
- Eggehvitestoff som er egnet og uegnet til konsum hører under posisjon 35.02.
040804.08Fugleegg uten skall samt eggeplommer, friske, tørkede, dampkokte eller kokte i vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoffAlle: denne posisjonen omfatter eggprodukter, uansett om de er varmebehandlet eller ikke, og egnet til konsum eller ikke.
0409 00 0004.09.0000Naturlig honningAlle.
0410 00 0004.10.0000Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted- Alle.
- Dette varenummeret omfatter dronninggele og propolis (brukt i produksjonen av farmasøytiske preparater og kosttilskudd) og andre animalske produkter bestemt til konsum, unntatt ben (som hører under posisjon 05.06.).
- Insekter eller insektegg til konsum er omfattet av dette varenummeret.

Kapittel 5
Produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Generelle merknader

Særlige krav til visse produkter i dette kapittelet er fastsatt i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Rad 7: grisebuster

Rad 8: ubehandlet hår

Rad 9: behandlede fjør og deler av fjør.

Med «ubehandlet» og «behandlet» menes som definert for det relevante produktet i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Merknader til kapittel 5 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)spiselige produkter (unntatt tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller i biter, samt dyreblod, flytende eller tørket),
b)huder og skinn (herunder pelsskinn), unntatt varer som hører inn under KN-kode 0505, avskjær og lignende avfall av råhuder eller skinn som hører inn under KN-kode 0511 (kapittel 41 eller 43),
c)animalske tekstilfibrer, unntatt hestehår og avfall av hestehår (avsnitt XI), eller
d)bunter for å lage børster (KN-kode 9603).

...

3. I nomenklaturen regnes «elfenbein» som støttenner av elefant, flodhest, hvalross, narhval og villsvin, horn av neshorn samt alle typer dyretenner.
4. I nomenklaturen menes med «hestehår» hår fra maner og haler på dyr av hestefamilien eller storfe. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 0505 omfatter

1)Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler (for eksempel hoder og vinger), og
2)fjør og deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun,

forutsatt at de enten er ubehandlede, eller bare rensede, desinfiserte eller behandlet med sikte på bevaring, men ikke behandlet på annen måte eller montert.

KN-kode 0505 omfatter også pulver og avfall av fjør og deler av fjør.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
0502 10 0005.02.1000Bust av svin eller villsvin samt avfall derav- Alle, behandlede og ubehandlede.
- Med «ubehandlede svinebørster» forstås svinebørster, ikke vasket industrielt, produsert ved garving eller behandlet på annen måte som sikrer at det ikke er patogene igjen.
0504 00 0005.04.0000Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, saltede, i saltlake, tørkede eller røykteAlle: omfatter mager, blærer og tarmer av storfe, svin, sau, geit eller fjærkre som er renset, saltet, tørket eller oppvarmet.
ex 0505ex 05.05Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær- Alle: herunder jakttrofeer av fugler, unntatt bearbeidede prydfjær, behandlede fjær medbrakt av reisende til privat bruk eller forsendelser av behandlede fjær til privatpersoner til ikke-industrielle formål.
- Forordning (EU) nr. 142/20115 artikkel 25(1)(b) forbyr import og transitt gjennom EØS-området av ubehandlede fjær og deler av fjær og dun.
- Veterinær grensekontroll omfatter fjær uavhengig av behandling som angitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. VII, punkt c.
- Særskilte krav til jakttrofeer er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, femte avsnitt.
- Forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, sjette avsnitt omfatter fjær brukt til stopping, dun, ubehandlede (rå) eller andre fjær.
050605.06Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjeglerOmfatter ben som brukes som tyggesaker til hunder og ben til fremstilling av gelatin eller kollagen, dersom de kommer fra skrotter som er blitt slaktet for konsum.
Benmel beregnet på konsum hører under posisjon 04.10.
Særskilte krav til slike produkter som ikke er beregnet på konsum er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2 rad 6 (jakttrofeer) og rad 11 (knokler og knokkelprodukter (unntatt benmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel), hover og hovprodukter (unntatt hovmel) beregnet på andre formål enn fôr, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler), samt rad 12 (tyggesaker til hunder).
050705.07Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall derav- Særskilte krav til jakttrofeer er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 6.
- Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr som kun består av ben, horn, hover, klør, gevirer, tenner, huder eller skinn, fra alle tredjestater.
ex 0508 00 00ex 05.08.0000Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall deravTomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til glukosamin.
Dessuten er skall, herunder ryggskallet til blekksprut, som omfatter bløtvev og kjøtt som nevnt i forordning (EF) nr. 1069/20096 art. 10(k)(i), omfattet.
ex 0510 00 00ex 05.10.0000Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte- Særskilte krav til animalske biprodukter til produksjon av dyrefôr annet enn rått fôr til kjæledyr og animalske biprodukter for annet bruk enn til fôr (for farmasøytiske og andre tekniske produkter) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 14.
- Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av dette varenummeret.
- Tørkede kjertler og tørkede produkter hører under posisjon 30.01.
ex 0511ex 05.11Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskefødeAlle.
Omfatter varenumrene 05.11.1000 til 05.11.9998.
Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer av animalsk opprinnelse som f.eks. storfe, sauer, geiter, dyr av hestefamilien og svin) og animalske biprodukter av kategori 1 og 2 omfattet av forordning (EF) nr. 1069/20096 art. 8 og 9.
Følgende er eksempler på animalske produkter som omfattes av varenumrene 05.11.1000 til 05.11.9998:
05.11.1000 (sæd av storfe).
05.11.91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr, eller andre virvelløse dyr som lever i vann): alle, omfatter rogn til klekking, døde dyr, animalske biprodukter til fremstilling av fôr til kjæledyr og til legemidler og andre tekniske produkter. Omfatter døde dyr nevnt i kapittel 3, ikke-spiselige eller erklært uegnet til konsum, f.eks. Daphnida, også kalt vannlopper, og andre ostracoda eller phyllopoda, tørkede, til fôring av akvariefisk; omfatter fiskeagn.
ex 05.11.99 (sener og nerver; avskjær og liknende avfall av råhuder og skinn).
Veterinær grensekontroll er nødvendig for ubehandlede huder og skinn nevnt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. V, punkt C 2, hvis reglene i forordning (EF) nr. 1069/20096 art. 41(3) er oppfylt.
ex 05.11.9950
(ubearbeidede svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse og andre svamper enn ubearbeidede svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse): alle, hvis beregnet på konsum. Hvis ikke til konsum, kun de til fôr til kjæledyr. Særskilte krav til produkter som ikke er til konsum er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 12.
05.11.9930;
05.11.9940;
05.11.9980;
05.11.9996;
05.11.9997;
05.11.9998 (andre animalske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, døde dyr som hører under inn under kapittel 1, uegnet til konsum): Alle. Varenumrene omfatter embryoer, egg, sæd og genetisk materiale som ikke hører under varenummer 05.11.1000, og som kommer fra andre arter enn storfe. Omfatter animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr eller andre tekniske produkter.
Omfatter ubehandlet hestehår, andre biavlsprodukter enn voks til biavl eller til teknisk bruk, spermasett til teknisk bruk, døde dyr som hører inn under kapittel 1 som er ikke-spiselige eller ikke beregnet på konsum (f.eks. hunder, katter, insekter), animalsk materiale der de vesentlige egenskapene ikke er endret, og spiselig dyreblod, unntatt fra fisk, som er beregnet på konsum.

Kapittel 6
Levende trær og andre planter; Løker, røtter og liknende; Avskårne blomster og blad til pryd 

Generelle merknader:

Dette kapittelet omfatter mycelium i kompost av sterilisert gjødsel av animalsk opprinnelse. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte system:

0602 90 10 Mycelium:

Mycelium er betegnelsen på et ofte underjordisk nett av tynne tråder (thallus eller mycelium) som vokser på overflate av råtnende animalsk eller vegetabilsk materiale og som i selve vevet utvikler seg til sopp.

Denne underposisjonen omfatter også produkter som består av mycelium, som ikke er helt utviklet, og plassert i mikroskopiske mengder på lag av korn i et kompost av sterilisert hestegjødsel (en blanding av halm og hestegjødsel).

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 0602 90 10ex 06.02.9059MyceliumUtelukkende dersom det inneholder bearbeidet husdyrgjødsel og det er fastsatt særskilte krav i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 1.

Kapittel 12
Oljeholdige frø og frukter; Forskjellige andre frø og frukter; Planter til industriell eller medisinsk bruk; Halm og fôrplanter 

Generelle merknader

Bare visse planteprodukter skal gjennomgå veterinærkontroll, se definisjonen av produkt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 1212 99 95ex 12.12.9900Bi pollenAlle.
ex 1213 00 00ex 12.13Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset eller i form av pelleterOmfatter kun halm.
ex 1214 90ex 12.14.9091Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleterOmfatter kun høy.

Kapittel 15
Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt spaltingsprodukter av disse, tilberedt spisefett; animalsk eller vegetabilsk voks 

Generelle merknader

Alle animalske fettstoffer og oljer. Særlige krav til følgende produkter er fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1.smeltet fett og fiskeolje i rad 3 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1,
2.smeltet fett fra kategori 2-materiale til visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr (for eksempel til fettbearbeidingsformål) i rad 17 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1,
3.fettderivater i rad 18 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1,

Fettderivater omfatter produkter av fettstoffer og oljer som har gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Derivater som er blandet med andre materialer, skal gjennomgå veterinærkontroll. 

Merknader til kapittel 15 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)svinefett eller fjørfefett som hører inn under KN-kode 0209,
b)kakaosmør, fett og olje (KN-kode 1804),
c)spiselige tilberedninger som inneholder mer enn 15 vektprosent av de produktene som hører inn under KN-kode 0405 (vanligvis kapittel 21),
d)fettgrever (KN-kode 2301) eller rester som hører inn under KN-kode 2304-2306.

...

3. KN-kode 1518 omfatter ikke fettstoffer, oljer eller fraksjoner av disse som bare er denaturert, og slike produkter skal klassifiseres under samme kode som tilsvarende udenaturerte fettstoffer, oljer og fraksjonene av disse.
4. Nøytralisasjonspasta, fett- og oljeavfall, stearinbek, glyserolbek og ullfettbek hører inn under KN-kode 1522. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 1516 omfatter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer som har gjennomgått en særskilt kjemisk omdanning som nevnt nedenfor, men som ikke er ytterligere bearbeidet.

Posisjonen omfatter også fraksjoner av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer som er bearbeidet på lignende måte.

Hydrogenering som skjer ved at produktene bringes i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og trykk i nærvær av en katalysator (vanligvis findelt nikkel), hever fettstoffenes smeltepunkt og gir oljer en fastere konsistens ved å omdanne umettede glyserider til mettede glyserider med høyere smeltepunkt.

Posisjon 15.18 omfatter ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer fra dette kapitlet som ikke er angitt eller tatt med andre steder.

Denne del omfatter blant annet olje som brukes til fritering og som inneholder f.eks. rapsolje, soyaolje og en liten mengde animalske fett, til bruk ved tilberedningen av fôrvarer.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
150115.01Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som hører under posisjon 02.09 eller 15.03Alle.
150215.02Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03Alle.
1503 0015.03.0000Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måteAlle.
150415.04Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede- Alle, fiskeolje og olje fra fiskeprodukter og havpattedyr.
- Diverse spiselige produkter fra matvareindustrien er omfattet av kapittel 21.
1505 0015.05.0000Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin)Alle, ullfett importert som utsmeltet fett som nevnt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, eller lanolin importert som et mellomprodukt i henhold til forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XII.
1506 00 0015.06Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede- Alle.
- Ufraksjonerte fettstoffer og oljer, samt første fraksjoner av dette fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1.
1516 1015.16.1012;
15.16.1019;
15.16.1020;
15.16.1099
Animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde- Alle: animalske fettstoffer og oljer.
- For veterinær grensekontroll omfatter fettderivater produkter av animalske fettstoffer og oljer som har undergått en første bearbeiding, når de i ren tilstand er fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1.
ex 1517ex 15.17Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16Omfatter kun animalske fettstoffer og oljer.
ex 1518 00 91ex 15.18Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16- Omfatter kun animalske fettstoffer og oljer, utsmeltet.
- Fettderivater fremstilt ved en metode som er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1.
- Særskilte krav er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 17 (avsmeltet fett) og rad 18 (fettderivater).
ex 1518 00 95ex 15.18Uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller animalske og vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljerUtelukkende tilberedninger av fett og olje, utsmeltet fett og derivater fra dyr, herunder brukt matolje beregnet til bruk innen virkeområdet til forordning (EF) nr. 1069/2009.6
Fettderivater fremstilt ved hjelp av en metode fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. XI, punkt 1.
ex 1518 00 99ex 15.18.0099AnnetUtelukkende dersom de inneholder animalsk fett.
1521 90 91ex 15.21.9000Ubearbeidet bivoks og annen insektvoks- Alle, omfatter bivoks i naturlige bikaker, ubearbeidet bivoks til bruk i biavl eller til teknisk bruk.
- Forordning (EU) nr. 142/20115 artikkel 25(1)(c) forbyr import av og transitt gjennom EØS-området av bivoks i bikake-form.
- Særskilte krav til biprodukter ved biavl er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 10.
1521 90 99ex 15.21.9000Bearbeidet bivoks og annen insektsvoks, også rafinert eller farget- Alle, omfatter voks, behandlet eller rafinert, også bleket eller farget, for biavl eller teknisk bruk.
- Særskilte krav til biprodukter ved biavl er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 10.
- Biprodukter ved biavl, unntatt bivoks, skal være gjenstand for veterinær grensekontroll under varenummer 05.11.9998 (andre).
ex 1522 00ex 15.22Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voksOmfatter kun de av animalsk opprinnelse.

Kapittel 16
Produkter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter. 

Merknader til kapittel 16

1. Dette kapittelet omfatter ikke kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, som er tilberedt eller konservert på de måtene som er nevnt i kapittel 2 eller 3 eller under KN-kode 0504.
2. Næringsmidler hører inn under dette kapittelet, forutsatt at de inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene. Når disse varene inneholder to eller flere av de produktene som er nevnt ovenfor, klassifiseres de i den posisjonen i kapittel 16 som omfatter den eller de bestanddelene som vektmessig utgjør største andel. Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på fylte produkter som hører inn under KN-kode 1902, eller på varer som hører inn under KN-kode 2103 eller 2104.

For tilberedninger som inneholder lever, får ikke bestemmelsene i andre punktum anvendelse for å fastsette underposisjoner innenfor posisjon 1601 eller 1602.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
1601 0016.01.0000Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse produkterAlle, omfatter konservert kjøtt i forskjellig form.
160216.02Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blodAlle, omfatter konservert kjøtt i forskjellig form.
1603 0016.03Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vannAlle, omfatter kjøttekstrakt og kjøttkonsentrat, omfatter proteingel av fisk, kjølt eller fryst, omfatter haibrusk.
ex 1604ex 16.04Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av fiskerogn; fisk, hel eller i stykker, men ikke opphakketAlle, omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte matretter som inneholder eller er blandet med fisk eller fiskeprodukter. Omfatter surimi i varenummer 16.04.2002.
Omfatter konservert fisk og kaviar i hermetisk lukkede beholdere, og også sushi (forutsatt at de ikke skal klassifiseres under kapittel 19).
Pasta fylt med fiskeprodukter hører under posisjon 19.02.
Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt/rå reker med grønnsaker på trepinne) hører under varenummer 16.04.1905 eller 16.04.1909.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 1605ex 16.05Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller konserverteAlle, herunder helt eller delvis tilberedte snegler. Omfatter konserverte krepsdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, samt, muslingpulver.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 17
Sukker og sukkervarer 

Merknader til kapittel 17 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:

...

b)kjemisk rene sukkerarter, unntatt sukrose, laktose, maltose, glukose og fruktose) eller andre produkter som hører inn under KN-kode 2940,

...

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 1702ex 17.02Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamellKunsthonning, laktose, blandinger av naturlig honning og kunsthonning og blandinger som inneholder laktose.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 18
Kakao og varer derav 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter animalske produkter og sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter.

Merknad til kapittel 18 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87):

Dette kapittelet omfatter ikke tilberedte næringsmidler som hører inn under posisjon 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 eller 30.04.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 1806ex 18.06Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakaoInneholder produkter av animalsk opprinnelse, f.eks. melkeprodukter.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 19
Tilberedninger av korn, mel, stivelse eller melk samt konditorvarer 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske produkter.

KN-kode 1902 [pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spagetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, også tilberedt] omfatter bare animalske produkter som inngår i produkter som hører inn under underposisjon 1902 11, 1902 20, 1902 30 og 1902 40.

KN-kode 1902 omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte matretter som inneholder animalske produkter som fastsatt for sammensatte produkter i artikkel 4–6 i vedtak 2007/275/EF. 

Merknader til kapittel 19 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt fylte produkter som hører inn under KN-kode 1902.

...

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 1901ex 19.01Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01–04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet stedUtelukkende de som inneholder mindre enn 20 % av produkter av animalske opprinnelse, omfatter melkebaserte spedbarnsmat, omfatter ustekte pizzaer med fyll av animalsk opprinnelse.
Tilberedte næringsmidler er omfattet av kapittel 16 og 21.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
1902 11 0019.02.1100Ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte, med innhold av eggAlle.
1902 20 10ex 19.02.2091
ex 19.02.2099
Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, fylt med mer enn 20 vektprosent fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse akvatiske dyrAlle.
1902 20 3019.02.2010Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfallAlle.
ex 1902 20 91ex 19.02.2091Fylt pasta, koktSom inneholder animalske produkter.
ex 1902 20 99ex 19.02.2099Fylt pasta, ellersSom inneholder animalske produkter.
ex 1902 30ex 19.02.3001;
ex 19.02.3009
Annen pasta, som ikke hører under varenumrene 19.02.1100, 19.02.1900, 19.02.2010, 19.02.2091 og 19.02.2099Som inneholder animalske produkter.
ex 1902 40ex 19.02.4000Couscous- Som inneholder animalske produkter.
- Omfatter tilberedt couscous, for eksempel couscous sammen med kjøtt, grønnsaker og andre ingredienser, hvor andelen kjøtt ikke overstiger 20 vektprosent.
ex 1904 10 10ex 19.04.1010;
ex 19.04.1091;
ex 19.04.1098
Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av maisUtelukkende de som inneholder mindre enn 20 % av produkter av animalske opprinnelse, f.eks. dem som er nevnt i vedlegget til forordning (EU) nr. 443/2013, som skal gjennomgå veterinærkontroll i samsvar med § 4 punkt c til denne forskriften.
ex 1904 90 10ex 19.04.9010;
ex 19.04.9020
Næringsmidler fremstilt av risSom inneholder animalske produkter, for eksempel sushi (som ikke hører under Kap. 16).
ex 1905ex 19.05BakverkOmfatter de tilberedninger som inneholder mindre enn 20 % kjøtt eller andre animalske produkter, f.eks:
ex 19.05.3200: vafler eller vaffelkjeks fylt med kjøtt, ost eller andre animalske produkter (eksempelvis burek).
ex 19.05.90: forstekte pizzaer eller stekte pizzaer eller quiche som er fylt eller dekket med animalske produkter, omfatter også produkter som ikke er langtidsholdbar.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 20
Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter eller andre plantedeler 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske produkter. 

Merknader til kapittel 20 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:

...

b)næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16).

...

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 2004ex 20.04Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06Omfatter produkter som inneholder animalske produkter.
ex 2005ex 20.05Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06Omfatter produkter som inneholder animalske produkter.

Kapittel 21
Diverse spiselige tilberedninger 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter som fastsatt for sammensatte produkter i artikkel 4–6 i vedtak 2007/275/EF og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske produkter. 

Merknader til kapittel 21 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:

...

e)næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt de produktene som er beskrevet under KN-kode 2103 eller 2104.

...

3. Med «homogeniserte, sammensatte næringsmidler» under KN-kode 2104 menes tilberedninger som består av en fint homogenisert blanding av to eller flere basisstoffer, som fisk, kjøtt, grønnsaker eller frukter, for barnemat eller diettformål, i pakninger på høyst 250 g for detaljsalg. Ved anvendelse av denne definisjonen skal det ses bort fra små mengder bestanddeler som kan være tilsatt som smaksingredienser, konserveringsmiddel eller av andre årsaker. Slike tilberedninger kan inneholde små mengder synlige biter av ingredienser.
5. Andre næringsmidler som presenteres i oppmålte doser, som kapsler, tabletter, pastiller og piller, og som er beregnet på bruk som kosttilskudd, skal klassifiseres under posisjon 21.06, dersom de ikke er angitt eller tatt med andre steder.
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 2103 90 90ex 21.03.9099Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep - andreOmfatter produkter som inneholder animalske produkter.
ex 2104ex 21.04Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidlerOmfatter tilberedninger som inneholder animalske produkter, herunder spedbarnsmat i pakninger med en nettovekt på inntil 250 g.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 2105 00ex 21.05Spise-is, også med innhold av kakaoOmfatter produkter som inneholder ubehandlet eller bearbeidet melk.
ex 2106 10ex 21.06.1001;
ex 21.06.1009
Proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanserOmfatter produkter som inneholder animalske produkter som angitt for sammensatte produkter jf. vedtak 2007/275/EF7 artikkel 4 til 6.
ex 2106 90 92ex 21.06.9098Andre tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som ikke inneholder melkefett, sakkarose, isoglukose, glukose eller stivelse eller som inneholder mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 5 vektprosent sakkarose eller isoglukose, 5 vektprosent glukose eller stivelseOmfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd) som inneholder animalske produkter, f.eks. myseproteinisolat, kondroitin, glukosamin, kitosan, kalsiumkarbonat, pasteurisert saltet flytende eggeplomme, animalske oljer (f.eks. fiskeolje i kapsler), med eller uten andre stoffer.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 2106 90 98ex 21.06.9098Andre tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet stedOmfatter næringsmidler (f.eks. kosttilskudd, ostefondue) som inneholder animalske produkter, f.eks. kondroitin, glukosamin, animalske oljer (f.eks. fiskeolje i kapsler).
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 22
Drikkevarer, sprit og eddik 

Merknader til kapittel 22 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

3. Under KN-kode 2202 menes med «alkoholfri drikk» drikkevarer med en alkoholstyrke på mindre enn 0,5 vektprosent. Alkoholholdige drikker er klassifisert under KN-kode 2203–2206 eller KN-kode 2208, etter hva som er relevant.
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 2202 90 91ex 22.02.9920;
ex 22.02.9991;
ex 22.02.9999
Andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09 og inneholder mindre enn 0,2 % i vekt av fett fra produkter omfattet av posisjonene 04.01 til 04.04Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder foredlede animalske produkter (f.eks. yoghurtdrikker med flak av korn, kaffe eller sjokoladedrikker).
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 2202 90 95ex 22.02.9920;
ex 22.02.9991;
ex 22.02.9999
Andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09 og inneholder 0,2 % eller mer, men mindre enn 2 %, i vekt av fett fra produkter omfattet av posisjonene 04.01 til 04.04Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder foredlede animalske produkter (f.eks. yoghurtdrikker med flak av korn, kaffe eller sjokoladedrikker).
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 2202 90 99ex 22.02.9920;
ex 22.02.9991;
ex 22.02.9999
Andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09 og inneholder 2 % eller mer i vekt av fett fra produkter omfattet av posisjonene 04.01 til 04.04Omfatter alkoholfrie drikker som inneholder foredlede animalske produkter (f.eks. yoghurtdrikker med flak av korn, kaffe eller sjokoladedrikker).
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.
ex 2208 07ex 22.08.7000Likør og cordialLikører, herunder etylalkohol, som består av etylalkohol-emulsjon med animalske produkter som eggeplomme eller fløte.
For sammensatte produkter se § 4 og § 6 til denne forskriften.

Kapittel 23
Rester og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt fôr 

Merknad til kapittel 23

1. KN-kode 2309 omfatter produkter av det slaget som brukes til fôr, som ikke er angitt eller tatt med andre steder, framstilt ved å foredle vegetabilske eller animalske materialer i en slik grad at de mister sine vesentlige egenskaper av det opprinnelige materialet; KN-kode 2309 omfatter ikke vegetabilsk avfall samt vegetabilske rester og biprodukter fra en slik foredling. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

Fettgrever brukes hovedsakelig ved tilberedning av fôrvarer (f.eks. hundekjeks), men de forblir under KN-kode 2301 selv om de er egnet til konsum.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
230123.01Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse- Alle, omfatter foredlet animalsk protein uegnet til konsum, kjøttmel uegnet til konsum, og grakse, både egnet og uegnet til konsum.
- Fjærmel hører under posisjon 05.05.
- Særskilte krav til foredlet animalsk protein er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 1.
ex 2309ex 23.09Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôrAlle, dersom de inneholder produkter av animalsk opprinnelse, unntatt produkter omfattet av note 5 til kapittel 23 i forordning (EU) 2016/1821 (KN 2309 90 20), og betepulp med tilsatt melasse (KN 2309 90 91).
Omfatter blant annet hunde- og kattefôr, i pakninger for detaljsalg (23.09.1011, 23.09.1012, 23.09.1091 og 23.09.1092), inneholder animalske produkter og fiskelimvann eller limvann av havpattedyr (23.09.9011). Produkter som skal brukes som fôr, herunder melblandinger (f.eks. av hover og horn).
Denne posisjonen omfatter flytende melk, råmelk og produkter som inneholder melkeprodukter, råmelk eller karbohydrater, og som er beregnet på dyrefôr og ikke til konsum.
Omfatter fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder samt melblandinger, disse blandingene kan inneholde døde insekter.
Særskilte krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker til hunder, er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 2, rad 12.
Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, samt andre foredlede produkter av animalske opprinnelse som ikke er beregnet på konsum.
Særskilte krav til eggprodukter er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 9.

Kapittel 28
Uorganiske kjemikalier, organiske eller uorganiske forbindelser av edelmetaller, av metaller av sjeldne jordarter, av radioaktive elementer eller av isotoper

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 2835 25 00ex 28.35.2500Kalsiumhydrogenortofosfat (dikalsiumfosfat)Kun av animalsk opprinnelse. Særskilte krav til dikalsiumfosfat er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 6.
ex 2835 26 00ex 28.35.2600Andre kalsiumfosfater- Kun trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse.
- Særskilte krav til trikalsiumfosfat er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 7.

Kapittel 29
Organiske kjemikalier

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 2922 49ex 29.22.4908Andre aminosyrer med innhold av bare en type oksygenfunksjon, og deres estere; salter deravUtelukkende råstoffer av animalsk opprinnelse som brukes i kosttilskudd eller fôr.
ex 2925 29 00ex 29.25.2900Andre iminer og deres derivater annet enn klordimeform (ISO); salter deravKreatin av animalsk opprinnelse.
ex 2930ex 29.30Organiske svovelforbindelserVisse aminosyrer av animalsk opprinnelse:
ex 29.30.9009: cystein og cystin, samt derviater av disse.
ex 2932 99 00ex 29.32.9909Andre heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er)Utelukkende av animalsk opprinnelse, f.eks. glukosamin, glukosamin-6-fosfat og deres sulfater.
ex 2942 00 00ex 29.42.0000Andre organiske forbindelserUtelukkende av animalsk opprinnelse.

Kapittel 30
Legemidler 

Generelle merknader

Ferdige legemidler er ikke omfattet av veterinærregelverket for import. Mellomprodukter framstilt av kategori 3-materiale til teknisk bruk i medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk, laboratoriereagenser og kosmetikk er omfattet.

Under KN-kode 3001 (kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte, ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter til organoterapeutisk bruk, heparin og dets salter, andre stoffer fra mennesker eller dyr, tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk, og som ikke er angitt eller tatt med andre steder) er det bare underposisjon 3001 20 og 3001 90, utelukkende materiale fra dyr, som er relevante for veterinærkontroller. Det vises til følgende særlige krav i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1. Rad 2 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter, og
2. Rad 3 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien, og
3. Rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for animalske biprodukter for framstilling av fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden.

Under KN-kode 3002 (blod fra mennesker, blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk, antisera, andre bestanddeler av blod samt immunologiske produkter, også modifiserte eller framstilt ved bioteknologiske prosesser, vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og lignende produkter) er det bare underposisjon 3002 10 og 2002 90 som er relevante for veterinærkontroller. Blod fra mennesker som hører inn under 3002 90 10 og vaksiner som hører inn under underposisjon 3002 20 og 3002 30, behøver ikke gjennomgå veterinærkontroller.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
3001 20 90ex 30.01.2000Ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, ikke fra menneskerAlle: omfatter produkter som brukes til erstatning for råmelk og brukt i fôring av kalver.
ex 3001 90 91ex 30.01.9000Stoffer fra dyr tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk: heparin og dets salterAlle animalske produkter beregnet på videre behandling i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/20096 art. 34 (1) for å samsvare med definisjonene fastsatt i art. 33 (a) til (f) i nevnte forordning.
3001 90 98ex 30.01.9000Andre stoffer fra dyr enn heparin og dets salter tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke nevnt eller innbefattet annet sted- Alle.
- I tillegg til kjertler og andre organer, omfatter varenummeret hypofysen, binyrebark og skjoldbruskkjertelen; unntatt de som er nevnt i artikkel 33 til forordning (EF) nr. 1069/2009.6
ex 3002 10 10ex 30.02.1000Immunsera, også modifisert eller fremstilt ved bioteknologiske prosesser- Utelukkende animalsk immunsera.
- Omfatter ikke ferdige medisinske produkter til den endelige forbruker.
- Vedrørende posisjon 30.02 er det gitt særskilte krav i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 2 (blodprodukter fra andre enn hestefamilien) og rad 3 (blod og blodprodukter fra hestefamilien).
ex 3002 10 91ex 30.02.1000Hemoglobin, blod globulin og serum globulin, også modifiserte eller fremstilt ved bioteknologiske prosesserUtelukkende materiale fra dyr.
ex 3002 10 98ex 30.02.1200;
ex 30.12.1300;
ex 30.12.1400;
ex 30.12.1500;
ex 30.12.1900
Andre bestanddeler av blod og immunologiske produkter, også modifiserte eller fremstilt ved bioteknologiske prosesserUtelukkende materiale fra dyr.
3002 90 30ex 30.02.9000Dyreblod tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brukAlle.
ex 3002 90 50ex 30.02.9000Kulturer av mikroorganismerPatogenere og kulturer av patogenere.
ex 3002 90 90ex 30.02.9000AnnetPatogenere og kulturer av patogenere.
ex 3006 92 00ex 30.06.9200Farmasøytisk avfall- Utelukkende materiale fra dyr.
- Farmasøytisk avfall, farmasøytiske produkter som er utjenelig til sitt opprinnelige formål.

Kapittel 31
Gjødsel 

Merknader til kapittel 31 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)dyreblod under KN-kode 0511.

...

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3101 00 00ex 31.01.0000Animalsk eller vegetabilsk gjødsel, også innbyrdes blandet eller kjemisk behandlet; gjødsel fremstilt ved blanding eller kjemisk behandling av animalske eller vegetabilske produkterUtelukkende ublandede animalske produkter.
Omfatter guano, men ikke mineralisert guano.
Omfatter husdyrgjødsel blandet med bearbeidet animalsk protein, dersom den brukes som gjødsel, men ikke gjødsel som er en blanding av husdyrgjødsel og kjemikalier (f.eks. posisjon 31.05, som utelukkende omfatter mineralsk eller kjemisk gjødsel).
Særskilte krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 1.
ex 3105 10 00ex 31.05.1000Varer som hører under dette kapittel, i form av tabletter eller liknende former eller i pakninger med bruttovekt høyst 10 kgUtelukkende gjødsel som inneholder animalske produkter.
Særskilte krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel eller bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 1.

Kapittel 32
Garvestoff- og fargestoffekstrakter; Tanniner og deres derivater; Farger, pigmenter og andre fargestoffer; Malinger og lakker; Kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; Trykkfarger, blekk og tusj

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3204ex 32.04Syntetiske, organiske fargestoffer, også kjemisk definerte; preparater som nevnt i note 3 til dette kapittel, på basis av syntetiske, organiske fargestoffer; syntetiske, organiske produkter av det slag som brukes som fluorescerende hvitemidler eller som luminoforer, også kjemisk definerte.Utelukkende fargefordelinger i melkefett som brukes til framstilling av næringsmidler eller fôr.

Kapittel 33
Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3302ex 33.02Blandinger av velluktende stoffer og blandinger (herunder alkoholholdige oppløsninger) på basis av ett eller flere av disse stoffer, av det slag som brukes som råstoff i industrien; andre preparater på basis av velluktende stoffer, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarerUtelukkende aromaer i melkefett som brukes til framstilling av næringsmidler eller fôr.

Kapittel 35
Proteiner, modifisert stivelse, lim, enzymer

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3501ex 35.01Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim- Kasein til konsum, dyrefôr eller teknisk bruk.
- Særskilte krav til melk, melkebaserte produkter og råmelk, ikke til konsum, er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 4.
ex 3502ex 35.02Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater- Omfatter produkter av egg og melk, også til konsum og til bruk i fôr, som følger:
Eggeprodukter og meieriprodukter og bearbeidede produkter til konsum som definert i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, jf. vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004.8
- Særskilte krav til melk, melkebaserte produkter og råmelk, ikke til konsum, er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 4.
- Særskilte krav til eggprodukter, ikke til konsum, er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 9.
3503 00ex 35.03Gelatin (herunder gelatin i kvadratiske eller rektangulære plater, også overflatebehandlet eller farget) og gelatinderivater; husblas; annet lim av animalsk opprinnelse, unntatt kaseinlim som hører under posisjon 35.01Omfatter gelatin beregnet på konsum og på næringsmiddelindustrien.
Gelatin som hører inn under posisjon 39.13 (herdede proteiner) og 96.02 (bearbeidet, uherdet gelatin og produkter av uherdet gelatin), f.eks. tomme kapsler (ikke til næringsmiddel eller fôr) skal ikke gjennomgå veterinærkontroll.
Særskilte krav til gelatin og hydrolysert protein som ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 5.
Særskilte krav til fotogelatin er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, avsnitt 11.
ex 3504 00ex 35.04.0000Peptoner og deres derivater; andre proteiner og deres derivater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; hudpulver, også behandlet med kromsalt- Omfatter kollagen og hydrolysert protein til konsum og til næringsmiddelindustrien.
- Særskilte krav til kollagen og hydrolysert protein er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 5 (hydrolysert protein) og rad 8 (kollagen).
- Omfatter proteinbaserte kollagenprodukter av huder, skinn og sener av dyr, inkl. knokler fra svin, fjærkre og fisk.
- Omfatter hydrolyserte proteiner, som består av polypeptider, peptider eller aminosyrer, og blandinger derav, fremstilt ved hydrolyse av animalske biprodukter. De er ikke gjenstand for veterinær grensekontroll når de er brukt som tilsetningsstoffer i tilberedte næringsmidler (posisjon 21.06).
- Omfatter alle biprodukter av melk til konsum, når de ikke er omfattet av posisjon 04.04.
ex 3507 10 00ex 35.07.1000Løype og konsentrater deravLøype og konsentrater for konsum, kun fra animalske produkter.
ex 3507 90 90ex 35.07.9000Andre enzymer enn løype og konsentrater derav eller lipoprotein-lipase eller aspergillus alkaline proteaseUtelukkende dersom av animalsk opprinnelse og brukes i næringsmiddelindustrien, f.eks. pepsin eller enzymer med 45 % laktose.

Kapittel 38
Diverse kjemiske produkter

Merknader til kapittel 38 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87):

4.Med «kommunalt avfall» forstås i hele nomenklaturen avfall av det slag som samles inn fra husholdninger, hoteller, restauranter, butikker, sykehus, kontorer osv., avfall fra feiing av gater og fortau samt avfall fra bygge- og rivningsarbeid. Kommunalt avfall inneholder vanligvis en rekke forskjellige materialer som plast, gummi, tre, papir, tekstiler, glass, metaller, næringsmidler, ødelagte møbler og andre skadede eller kasserte varer.

Uttrykket kommunalt avfall omfatter derimot ikke:

a.individuelle (ensartede) materialer eller artikler som er utsortert fra avfallet, som for eksempel plast-, gummi-, tre-, papir-, tekstil-, glass- eller metallavfall og brukte batterier. Disse klassifiseres i sine respektive posisjoner i tolltariffen;
b.avfall fra industrien;
c.farmasøytisk avfall, som definert i note 4.k til kapittel 30;
d.klinisk avfall, som definert i note 6.a nedenfor.
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3822 00 00ex 38.22Reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk på et underlag samt tilberedte reagenser for diagnostisk bruk eller laboratoriebruk, også på et underlag, unntatt slike som hører under posisjon 30.02 eller 30.06; sertifiserte referansematerialerUtelukkende produkter av animalsk opprinnelse, unntatt medisinsk utstyr som definert i direktiv 93/42/EØS art. 1(2)a, og medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som definert i direktiv 98/79/EF art. 1(2)b.
ex 3825 10 00ex 38.25.1000Kommunalt avfallUtelukkende kjøkken- og matavfall som inneholder animalske produkter, dersom det faller inn under virkeområdet til forordning (EF) nr. 1069/20096 art. 2(2) bokstav g, unntatt kjøkken- og matavfall som kommer fra transportmidler i internasjonal trafikk, og som disponeres i samsvar med art. 12(d) i nevnte forordning.
Brukt matolje beregnet til bruk som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/2009,6 f.eks. organisk gjødsel eller biogass, kan omfattes av dette varenummeret.

Kapittel 39
Plast og produkter av plast

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 3913 90 00ex 39.13.9000Andre naturlige polymerer (unntatt alginsyre dens salter og estere), og modifiserte naturlige polymerer (f.eks. herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde formerUtelukkende produkter av animalske opprinnelse, f.eks. kondroitinsulfat, kitosan og herdet gelatin.
ex 3917 10 10ex 39.17.1000Kunstige tarmer av herdet protein eller celluloseplastUtelukkende animalske produkter.
ex 3926 90 92ex 39.26.9098Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under posisjonene 39.01 - 39.14, laget av platerTomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; særskilte krav er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 5.
ex 3926 90 97ex 39.26.9098Andre varer av plast og varer av andre materialer som hører under posisjonene 39.01 - 39.14, laget av annet enn platerTomme kapsler av herdet gelatin til bruk som fôr; særskilte krav er fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 5.

Kapittel 41
Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær 

Generelle merknader

Utelukkende huder og skinn av hovdyr som er omfattet av KN-kode 4101, 4102, 4103, skal gjennomgå veterinærkontroll.

Særlige krav til huder og skinn av hovdyr er fastsatt i rad 4 og 5 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Med «behandlede huder og skinn» menes som definert for de relevante produktene i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Merknader til kapittel 41 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)avskjær og lignende avfall av råhuder eller skinn (KN-kode 0511),
b)fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun, under KN-kode 0505 eller 6701),
c)huder og skinn som er dekket av hår eller ull, rå, garvede eller behandlede (kapittel 43), de følgende varene skal imidlertid klassifiseres i kapittel 41, det vil si råhuder og skinn som er dekket av hår eller ull, av storfe (herunder bøfler), dyr av hestefamilien, sau eller lam (unntatt astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og lignende lam, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam), geiter og kje (unntatt huder og skinn av geiter og kje fra Jemen, Mongolia eller Tibet), svin (herunder navlesvin), gemser, gaseller, kameler (herunder dromedarer), reinsdyr, elg, dyr av hjortefamilien, rådyr eller hunder.
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 4101ex 41.01Rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller spaltet- Veterinær grensekontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller behandlede skinn eller huder, herunder tørkede, tørr- eller våtsaltede, eller konservert på annen måte enn ved garving eller en tilsvarende prosess.
- For behandlede huder og skinn er import uten restriksjoner mulig, jf. forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. V, punkt C 2, hvis forordning (EF) nr. 1069/20096 artikkel 41(3) er oppfylt. Dette gjelder særlig for varenummer ex 41.01.2000 og ex 41.01.5000 (ikke ferske, tørket, tørr- eller våtsaltet).
ex 4102ex 41.02Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også med ull eller spaltet, bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.c til dette kapittel- Veterinær grensekontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller behandlede skinn eller huder, inkl. tørkede, tørr- eller våtsaltede, eller konservert på andre måte enn ved garving eller en tilsvarende prosess.
- For behandlede huder og skinn er import uten restriksjoner mulig, jf. forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. V, punkt C 2, hvis forordning (EF) nr. 1069/20096 artikkel 41(3) er oppfylt. Dette gjelder særlig for varenummer ex 41.02.2100 og ex 41.02.2900.
ex 4103ex 41.03Andre rå huder og skinn (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller spaltet, bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.b. eller 1.c. til dette kapittel- Veterinær grensekontroll omfatter kun ferske, kjølte eller behandlede skinn eller huder, herunder tørkede, tørr- eller våtsaltede, eller konservert på andre måte enn ved garving eller en tilsvarende prosess.
- For behandlede huder og skinn er import uten restriksjoner mulig, jf. forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. V, punkt C 2, hvis forordning (EF) nr. 1069/20096 artikkel 41(3) er oppfylt. Dette gjelder særlig for varenummer ex 41.03.9001 og ex 41.03.9009.

Kapittel 42
Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og lignende varer, varer av tarmer (unntatt tarmer av silkeormer) 

Merknader til kapittel 42 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

2. Dette kapittelet omfatter ikke (blant annet) følgende produkter av veterinær interesse:
a)steril, kirurgisk katgut eller lignende sterile suturmaterialer (KN-kode 3006),

...

ij)strenger, trommeskinn eller lignende, eller andre deler til musikkinstrumenter (KN-kode 9209).

...

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 4205 00 90ex 42.05.0000Andre varer av lær eller kunstlærOmfatter materiale til fremstilling av tyggepinner og tyggeben.
ex 4206 00 00ex 42.06.0000Varer av tarmer (unntatt av wormgut), gullslagerhinner, blærer eller senerOmfatter materiale til fremstilling av tyggepinner og tyggeben.

Kapittel 43
Pelsskinn og kunstig pelsskinn samt varer av disse materialene 

Merknader til kapittel 43 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87

1. Med «pelsskinn» menes i hele nomenklaturen garvede eller behandlede huder og skinn dekket med hår, fra alle dyrearter, unntatt rå pelsskinn som hører inn under KN-kode 4301.
2. Dette kapittelet omfatter ikke:
a)fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun (KN-kode 0505 eller 6701),
b)råhuder eller skinn som er dekket av hår eller ull, som hører inn under kapittel 41 (se merknad 1 bokstav c) i nevnte kapittel).

... 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 4301: Pelsskinn anses som rå skinn og hører ikke utelukkende inn under denne koden når de er i naturlig tilstand, men også om de er rengjorte og beskyttet mot forringelse, f.eks. ved tørking eller salting (våt eller tørr).

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 4301ex 43.01Rå pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmakerarbeid), unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03- Alle, unntatt pelsskinn behandlet i samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIII, kap. VIII, hvis forordning (EF) nr. 1069/20096 artikkel 41(3) er oppfylt.
- Omfatter følgende varenummer:
ex 43.01.1000 (hele skinn av mink, også uten hode, hale eller labber): Særskilte krav til produkter fremstilt til bruk utenfor fôrkjeden (pels) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 14.
ex 43.01.3000 (hele skinn, også uten hode, hale eller labber, av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske): Særskilte krav til huder og skinn av hovdyr er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 5.
ex 43.01.6001;
ex 43.01.6002;
ex 43.01.6009 (hele skinn av rev, også uten hode, hale eller labber): Særskilte krav til produkter fremstilt til bruk utenfor fôrkjeden (pels) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 14.
ex 43.01.8000 (andre hele pelsskinn, også uten hode, hale eller labber): andre enn hovdyr, f.eks. murmeldyr, ville kattedyr, seler, nutria. Særskilte krav til produkter fremstilt til bruk utenfor fôrkjeden (pels) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 14.
ex 43.01.9000 (hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp egnet til buntmaker-arbeid): Særskilte krav til produkter fremstilt til bruk utenfor fôrkjeden (pels) er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 14.

Kapittel 51
Ull, fine eller grove dyrehår, garn og vevnad av hestehår 

Generelle merknader

For KN-kode 5101–5103 er det fastsatt særlige krav til ubehandlet ull og ubehandlede hår i rad 8 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Med «ubehandlet» menes som definert for det relevante produktet i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Merknad til kapittel 51

1. I hele nomenklaturen menes med
a)«ull» naturlig fiber fra sau eller lam,
b)«fine dyrehår» hår av alpakka, lama, vikunja, kamel, herunder dromedar, jak, angora-, tibet-, eller kasjmirgeit eller lignende geiter (men ikke alminnelige geiter), kanin (herunder angorakanin), hare, bever, beverrotte eller bisamrotte,
c)«grove dyrehår» hår av dyr som ikke er nevnt ovenfor, unntatt hår og bust til børstebinderarbeider (KN-kode 0502) og hestehår (KN-kode 0511). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

I hele nomenklaturen menes med «grove dyrehår» alle andre hår av dyr enn «fine dyrehår», unntatt bl.a. grisebuster eller -hår (KN-kode 0502), se også merknad 1 bokstav c) i dette kapittelet.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 5101ex 51.01Ull, ikke kardet eller kjemmetUbehandlet ull
ex 5102ex 51.02Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmetUbehandlet hår, herunder grove hår, unntatt fra man eller hale, fra hester, storfe eller andre dyr som hører til disse slekter.
ex 5103ex 51.03Avfall av ull eller av fine eller grove dyrehår, herunder garnavfall, men ikke opprevne fillerUbehandlet ull eller hår.

Kapittel 67
Bearbeidede fjør og dun samt varer framstilt av fjør og dun, kunstige blomster, varer av menneskehår 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet

KN-kode 6701 omfatter:

A)Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, fjør og dun, og deler av fjør, som selv om de ennå ikke utgjør konfeksjonsvarer, har gjennomgått en annen prosess enn enkel rengjøring, desinfisering eller konservering (se forklarende merknader til KN-kode 0505). Varene som hører inn under denne koden, kan f.eks. være bleket, farget, krøllet eller bølget.
B)Varer framstilt av skinn eller andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, varer framstilt av fjør, av dun eller av deler av fjør, selv om fjørene eller dunene o.l. er ubearbeidet eller bare rengjort, men omfatter ikke varer framstilt av fjørskaft eller fjørposer. Koden omfatter derfor:
1)Enkelte fjør, der fjørposene er blitt samlet eller buntet med sikte på bruk til f.eks. hattemakeri, og også enkelte sammensatte fjør bestående av forskjellige elementer.
2)Fjør som er samlet i bunter, og fjør eller dun som er limt sammen og festet på tekstilstoff eller annet underlag.
3)Pynt laget av fugler, deler av fugler, fjør eller dun, til hatter, boaer, krager, kapper eller andre klær eller tilbehør til klær.
4)Vifter framstilt av pyntefjør, med stamme av hvilket som helst materiale. Vifter med stamme av edelmetall er imidlertid omfattet av KN-kode 7113.
KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 6701 00 00ex 67.01.0000Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler derav og dun samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som hører under posisjon 05.05, og bearbeidede fjærposer og -skaft)- Omfatter kun skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og dun, og deler av fjær, som er behandlet på annen måte enn en enkel prosess med rengjøring, desinfisering eller konservering.
- Særskilte krav til fjær er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 9.
- Produkter av ubearbeidet eller kun rengjort skinn, fjær eller dun, og deler av fjær, f.eks. enkelte fjær, hvis fjærposer er bundet med henblikk på anvendelse til f.eks. hattemakeri, og også enkelte sammensatte fjær bestående av forskjellige elementer, tilbehør bestående av fjær eller dun, f.eks. til hatter, boaer og krager;
Bearbeidede prydfjær, behandlede fjær medbrakt av reisende til privat bruk eller forsendelser av behandlede fjær til privatpersoner til ikke-industriell formål er unntatt.

Kapittel 71
Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; Bijouterivarer; Mynter 

Klassifikasjons uttalelse 7101.21/1 til Det harmonisert systemet:

Østers som er uegnet til konsum, og som inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake og pakket i hermetisk lukkede metallbeholdere.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 7101 21 00ex 71.01.2100Ubearbeidde kulturperlerOmfatter østers som er uegnet til konsum, og som inneholder en eller flere kulturperler, konservert i saltlake eller på andre måter og pakket i hermetisk lukkede beholdere.
Ubearbeidet kulturperler som fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. IV, andre avsnitt, med mindre de ikke faller inn under virkeområdet til forordning (EF) nr. 1069/20096 fastsatt i art. 2(2) bokstav f i nevnte forordning.

Kapittel 95
Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør til dette

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 9508 10 00ex 95.08.1000Omreisende sirkus og omreisende menasjerierUtelukkende med levende dyr.
ex 9508 90 00ex 95.08.9000Andre: fornøyelsesparker, omreisende teatreUtelukkende med levende dyr.

Kapittel 96
Forskjellige varer

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 9602 00 00ex 96.02.0000Bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon 35.03) og varer av uherdet gelatinTomme kapsler av uherdet gelatin til bruk i næringsmidler eller som fôr; det er fastsatt særskilte krav til fôr i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. I, første avsnitt, tabell 1, rad 5.

Kapittel 97
Kunstverk, samlerobjekter og antikviteter

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 9705 00 00ex 97.05.0000Samlinger og samlergjenstander av zoologisk, botanisk, mineralogisk, anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller numismatisk interesseUtelukkende animalske produkter. Særskilte krav til jakttrofeer er gitt i forordning (EU) nr. 142/2011,5 vedlegg XIV, kap. II, første avsnitt, tabell 2, rad 6.
Omfatter ikke jakttrofeer fra hovdyr eller fugler som har gjennomgått fullstendig konservering slik at de kan oppbevares ved romtemperatur, og jakttrofeer fra andre arter enn hovdyr og fugler (behandlede eller ubehandlede).

Kapittel 99
Særlige KN-koder 

Underkapittel II
Statistiske koder for visse særlige varebevegelser 

Generelle merknader

Dette kapittelet omfatter dyr, næringsmidler av animalsk opprinnelse, sammensatte produkter og animalske biprodukter med opprinnelse i tredjestater og som leveres til fartøy og luftfartøy innenfor Den europeiske Union under tollmyndighetens transittprosedyrer (T1). Et unntak fra EUs hygienevilkår ved import får anvendelse på næringsmidler av animalsk opprinnelse og sammensatte produkter som leveres til fartøy i samsvar med art. 13 nr. 3 i direktiv 97/78/EF, med eller uten midlertidig lagring i godkjente frisoner, frilagre eller tollagere.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelseAvgrensning og forklaring
(1)(2)(3)(4)
ex 9930 24 00--Varer som hører inn under KN-kapittel 1–24 som leveres til fartøy og luftfartøy.Posisjonen finnes kun i KN og brukes ikke i Norge. Norge klassifiserer slike leveranser etter hva de inneholder. Disse leveransene vil derfor gå under andre posisjoner i den norske tolltariffen, avhengig av innholdet i forsendelsen.
ex 9930 99 00--Varer som er klassifisert på annet sted enn i KN-kapittel 1–24 og 27 som leveres til fartøy og luftfartøy.Posisjonen finnes kun i KN og brukes ikke i Norge. Norge klassifiserer slike leveranser etter hva de inneholder. Disse leveransene vil derfor gå under andre posisjoner i den norske tolltariffen, avhengig av innholdet i forsendelsen.
1EFT L 198 av 20.7.1987, s. 1.
2EUT C 137 av 6.5.2011, s. 1.
3Som gjennomfører direktiv 92/65/EØF.
4Se forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse.
5Se forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.
6Se forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.
7Se § 4 og § 6 i denne forskriften, samt forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).
8Se forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Vedlegg II. Oversikt over sammensatte produkter og næringsmidler som ikke skal underkastes veterinærkontroll i samsvar med § 6 første ledd bokstav b i denne forskriften 

I denne listen angis de sammensatte produkter og næringsmidler som i samsvar med Unionens varenomenklatur ikke skal underkastes veterinærkontroll ved en grensekontrollstasjon.

Merknader til tabellen: 

Kolonne (1) - KN-nummer:

I denne kolonnen angis EUs tollkoder, KN-koder. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det internasjonale harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå Verdens tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 og godkjent på vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF («HS-konvensjonen»). KN gjengir posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende tallet brukes til å opprette ytterligere underposisjoner som er spesifikke for systemet.

Når det blir brukt en kode med fire sifre, med mindre annet er angitt, skal sammensatte produkter og næringsmidler med denne firesifrede koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, ikke gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon.

Når utelukkende visse produkter som hører inn under en kode med fire, seks eller åtte sifre inneholder animalske produkter, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «ex» (for eksempel, ex 2001 90 65: veterinærkontroll kreves ikke av produktene angitt i kolonne (3)). 

Kolonne (2) - Norsk tollposisjon:

I denne kolonnen angis de norske tollposisjonene som tilsvarer EUs tollkoder. De norske tollposisjonene må ses i lys av EUs tollkoder i kolonne (1). Der det ikke er samsvar mellom de norske tollposisjonene og EUs tollkoder, er EUs tollkoder avgjørende. 

Kolonne (3) - Beskrivelse

I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle sammensatte produktene og næringsmidler som er dekket av unntaket fra veterinærkontroll på grensekontrollstasjonene.

Når det er nødvendig, må offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene vurdere ingredienser i et sammensatt produkt eller næringsmiddel og angi om det animalske produktet i det sammensatte produktet eller næringsmiddel er tilstrekkelig foredlet til ikke lenger å måtte gjennomgå de veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk.

KN-kodeNorsk tollposisjonBeskrivelse
(1)(2)(3)
1704; 1806 20; 1806 31; 1806 32; 1806 90 11; 1806 90 19; 1806 90 31; 1806 90 39; 1806 90 5017.04; 18.06.2011; 18.06.2012; 18.06.2090; 18.06.3100; 18.06.3200; 18.06.9010; ex 18.06.9021; ex 18.06.9022; ex 18.06.9090Konfekt (herunder slikkerier) og sjokolade, som inneholder mindre enn 50 % av bearbeidet melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i § 6 første ledd i denne forskriften.
1902 19; 1902 30; 1902 4019.02.1900; 19.02.3001; 19.02.3009; 19.02.4000Pasta og nudler som ikke er blandet eller fylt med bearbeidede kjøttprodukter, som inneholder mindre enn 50% av bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i § 6 første ledd i denne forskriften.
1905 10 00; 1905 20; 1905 31; 1905 32; 1905 40; 1905 40 10; 1905 90 10; 1905 90 20; 1905 90 30; 1905 90 45; 1905 90 55; 1905 90 60; 1905 90 9019.05.1000; 19.05.2000; 19.05.3100; 19.05.3200; 19.05.4000; ex 19.05.9032; ex 19.05.9098; ex 19.05.9091; 19.05.9034; ex 19.05.9093Brød, kaker, kjeks, vafler og vaffelkjeks, kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter, som inneholder mindre enn 20% av bearbeidede melke- og eggprodukter og behandlet som fastsatt i § 6 første ledd i denne forskriften.
19.05.90-numrene omfatter utelukkende tørre og sprøe produkter.
ex 2001 90 65; ex 2005 70 00
ex 1604
ex 20.01.9020; ex 20.05.7000
ex 16.04
Oliven fylt med mindre enn 20 % fisk.
Oliven fylt med 20 % eller mer fisk.
ex 2104 10 00; ex 2104 20 00ex 21.04.1011; ex 21.04.1019; ex 21.04.1020; ex 21.04.1030; ex 21.04.1040; ex 21.04.1050; ex 21.04.1060; ex 21.04.1090; ex 21.04.2001; ex 21.04.2009Suppekraft og aromaer for supper i forbrukerpakninger, som inneholder mindre enn 50 % av fiskeolje, -pulver eller -ekstrakt, og behandlet som fastsatt i § 6 første ledd i denne forskriften.
ex 2106 10; ex 2106 90ex 21.06.1009; ex 21.06.9010; ex 21.06.9020; ex 21.06.9031; ex 21.06.9039; ex 21.06.9041; ex 21.06.9043; ex 21.06.9044; ex 21.06.9051; ex 21.06.9052; ex 21.06.9060; ex 21.06.9093; ex 21.06.9098Kosttilskudd i forbrukerpakninger, som inneholder små mengder (i alt mindre enn 20 %) bearbeidede animalske produkter (herunder glukosamin, kondroitin og/eller kitosan), annet enn kjøttprodukter.
0Endret ved forskrifter 19 juni 2013 nr. 738, 21 feb 2017 nr. 215.