Forskrift om preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda)

DatoFOR-2008-06-27-721
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse27.06.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-05-100-§2a-4
Kunngjort27.06.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om PGD-nemnda

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 2A-4 femte ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

§ 1.Preimplantasjonsdiagnostikknemndas kompetanse og uavhengighet

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter bioteknologiloven § 2A-4.

Nemnda har en uavhengig stilling og selvstendig avgjørelsesmyndighet. Departementet kan ikke instruere nemnda om skjønnsutøvelse eller avgjørelse i enkeltsaker.

§ 2.Sammensetning og oppnevning

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal bestå av minst åtte medlemmer med personlige vararepresentanter.

Nemnda skal ha bred faglig sammensetning og kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. Det skal videre være to lekrepresentanter i nemnda og en representant med kunnskap i det å leve med alvorlig sykdom. Lederen og dennes vararepresentant skal ha juridisk embetseksamen.

Departementet oppnevner nemndas medlemmer og personlige vararepresentanter for to år om gangen. Nemndas medlemmer og vararepresentanter kan gjenoppnevnes slik at de sammenhengende kan være knyttet til nemnda i seks år.

§ 3.Nemndas sammensetning i den enkelte sak

I avgjørelsen av den enkelte sak skal alle medlemmene delta. Dersom en eller flere ikke kan møte, skal det innkalles vararepresentanter.

§ 4.Saksbehandlingen i den enkelte sak

Nemnda treffer avgjørelse ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Nemndas avgjørelser skal treffes i møte. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen skal vise voteringen. Stemmegivningen skal grunngis.

Når særlige forhold tilsier det, kan avgjørelser treffes ved skriftlig saksbehandling uten at nemnda møtes. Ved skriftlig saksbehandling gir nemndas medlemmer ved påtegning uttrykk for voteringen og dens begrunnelse.

Nemnda behandler sakene på grunnlag av den skriftlige fremstillingen som er gitt og sakens øvrige opplysninger.

§ 5.Informasjonsplikt

Nemnda skal skriftlig informere pasienten, og etter pasientens samtykke den som har henvist pasienten, om avgjørelsen.

§ 6.Taushetsplikt

Enhver som deltar i behandlingen av en sak for nemnda har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 til § 13e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.

§ 7.Søksmål

Domstolene kan prøve lovligheten av nemndas avgjørelser. Søksmål rettes mot Staten ved preimplantasjonsdiagnostikknemnda.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.