Forskrift om arbeidstid mv. for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk

DatoFOR-2008-07-03-783
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 8
Ikrafttredelse27.07.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§10-12
Kunngjort11.07.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om arbeidstid mv. i jernbanetrafikk

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. juli 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 niende ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32i (direktiv 2005/47/EF).

§ 1.Virkeområdet
(1) Denne forskriften gjelder for arbeidstakere i grensekryssende jernbanetrafikk.
(2) Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskrift.
§ 2.Definisjoner
(1) Kjøretid: Den tid føreren i henhold til planmessig aktivitet har ansvaret for kjøring av lokomotivet. Planmessige avbrudd hvor føreren fortsatt har ansvaret for lokomotivet regnes som kjøretid. Planmessig tid til klargjøring og innsetting av lokomotivet er ikke kjøretid.
(2) Daglig arbeidsfri utenfor hjemmet: Daglig arbeidsfri som avholdes utenfor arbeidstakers faste bosted.
§ 3.Kjøretid

Kjøretiden må ikke overstige 9 timer mellom to arbeidsfrie perioder. For arbeid om natten må kjøretiden ikke overstige 8 timer. Kjøretiden må ikke overstige 80 timer i løpet av en 2 ukers periode.

§ 4.Daglig arbeidsfri
(1) Arbeidstaker skal ha minst 12 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den daglige arbeidsfrie perioden kan reduseres til 9 timer en gang i løpet av en 7 dagers periode, men slik at den påfølgende daglige arbeidsfrie perioden økes med samme antall timer. En betydelig redusert daglige arbeidsfri periode kan ikke legges mellom to arbeidsfrie perioder utenfor hjemmet.
(2) Ved daglig arbeidsfri utenfor hjemmet, kan den arbeidsfri perioden reduseres til 8 timer.
(3) En daglig arbeidsfri periode utenfor hjemmet skal følges av en daglig arbeidsfri periode i hjemmet.
§ 5.Ukentlig arbeidsfri
(1) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 36 timer (24 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) i løpet av 7 dager.
(2) Arbeidstaker har hvert år krav på 104 arbeidsfrie perioder på 24 timer, inkludert 24 timers periodene som nevnt i første ledd. De arbeidsfrie periodene skal organiseres slik at det inngår:
a)12 arbeidsfrie perioder som omfatter 60 timer (48 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) og som skal legges til lørdag og søndag.
b)12 arbeidsfrie perioder som omfatter 60 timer (48 timer pluss daglig arbeidsfri 12 timer) men som ikke gir krav på fri lørdag og søndag.
§ 6.Pauser
(1) Dersom arbeidstiden overstiger 8 timer har fører krav på pause på til sammen minst 45 minutter. Er arbeidstiden mellom 6 og 8 timer, skal pausen være på til sammen minst 30 minutter.
(2) En del av pausen skal legges mellom den tredje og den sjette arbeidstimen.
(3) Pauser kan tilpasses eventuelle forsinkelser i togtrafikken.
(4) Dersom arbeidstiden overstiger 6 timer har personell for øvrig krav på pause på til sammen minst 30 minutter.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 27. juli 2008.