Forskrift om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet

DatoFOR-2008-07-04-791
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 8
Ikrafttredelse04.07.2008
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-2007-11-16-1257
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§41
Kunngjort11.07.2008   kl. 14.10
KorttittelForskrift om merking av rein utenfor beite

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 41.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Denne forskriften gjelder reindrift som utøves utenfor det samiske reinbeiteområdet på grunnlag av tillatelse i henhold til reindriftsloven § 8.

Formålet med merking av rein er å gi grunnlag for bestemmelse av eiendomsretten til reinen og en velordnet reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet.

§ 2.All rein skal merkes i samsvar med § 34, § 35 og § 38 i reindriftsloven.

Departementet kan i særlige tilfelle gi fritak fra plikten til å merke rein om dette finnes forenlig med ordnet drift og andre berørte interesser.

§ 3.Rein født tidligere år og som etter 31. mai finnes uten lovlig merke, skal slaktes og utbyttet av salget overføres Staten v/Landbruksdirektoratet.
0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Merkenemnda for Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde er merkenemnd for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet. Ved behandling av slike saker blir merkenemnda utvidet med en representant fra Oppland fylke.
§ 5.Merkenemnda kan i særlige tilfelle dispensere fra disse bestemmelser, jf. dog § 2 annet ledd.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. november 2007 nr. 1257 om fritak fra plikten til å merke rein utenfor det samiske reinbeiteområdet.