Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

DatoFOR-2008-07-18-815
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 8
Ikrafttredelse18.07.2008
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort23.07.2008   kl. 13.15
KorttittelForskrift om spredning av husdyrgjødsel

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juli 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 juli 2009 nr. 1011, 14 april 2010 nr. 517, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddet er å bidra til at husdyrgjødsel spres på miljøvennlige måter som reduserer utslipp til luft, forurensing av vann og gir minst mulige luktulemper. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av næringsstoffene i gjødselen gjøres tilgjengelig for plantevekst.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tiltak i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark, Rogaland og Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

0Endret ved forskrifter 16 juli 2009 nr. 1011 (i kraft 1 juli 2009), 14 april 2010 nr. 517.
§ 3.Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Det kan gis tilskudd til spredning av husdyrgjødsel:

1)i voksende kultur, åpen åker og stubb der gjødselen enten blir ført direkte ned i bakken, mekanisk eller ved hjelp av høyt trykk (nedfelling) eller blir ført i slanger eller rør helt ned på bakken (nedlegging), eller
2)ved harving eller pløying etter overflatespredning av husdyrgjødsel, slik at gjødselen dekkes av jord eller blandes inn i det øverste jordlaget innen 2 timer (nedmolding).

Det kan gis et tillegg dersom det ved spredning av husdyrgjødsel i voksende kultur benyttes slangeutstyr. Som slangeutstyr regnes utstyr for uttransport av husdyrgjødsel der gjødselen føres ut på arealet gjennom slanger eller rør direkte til forskjellige typer spredere.

Tilskuddet gis kun for én spredning pr. vekstsesong på det aktuelle arealet.

§ 4.Vilkår

Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket dersom:

1)husdyrgjødselen disponeres i henhold til forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav,
2)foretaket har miljøplan trinn 11 med gjødslingsplan,2
3)minste spredemengde er 5 kg total-N pr. dekar,
4)arealene det innvilges tilskudd for høstes eller beites etter spredning samme år,
5)husdyrgjødselen spres senest innen 1. august, og
6)husdyrgjødsellagre som foretaket disponerer er tømt i løpet av vekstsesongen og senest innen 1. august.
1Jf. forskrift 15. januar 2003 nr. 54 om miljøplan.
2Jf. forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging.
§ 5.Søknad

Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknadsfristen er 20. august.

Det kan søkes tilskudd for de arealer som søker disponerer i henhold til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Tilskuddssatser og utbetaling

Tilskudd utbetales etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretak som fremsatte søknaden.

Minstebeløp for utbetaling fastsettes av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen.

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Opplysningsplikt og kontroll

Foretak som mottar tilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet krever, herunder må sprededato- og tidspunkt, nedmoldingstidspunkt og faktisk spredd mengde samt hva slags utstyr husdyrgjødselen er spredd med (spredning ved nedfelling eller nedlegging) kunne dokumenteres.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som kan vedkomme tilskudd etter denne forskriften. Kontroll kan også foretas ved befaring.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Avkorting ved feilopplysninger eller brudd på regelverk

Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med denne forskriften, eller dersom foretaket har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket holdes tilbake, avkortes eller kreves tilbakebetalt. Avkortet tilskudd kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.