Forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram

DatoFOR-2008-07-29-864
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2008 hefte 9
Ikrafttredelse01.08.2008
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-28-1840
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-12-20-1515-§8-1, LOV-1987-05-15-21
Kunngjort01.08.2008   kl. 13.20
KorttittelForskrift om merking av videogram

Hjemmel: Fastsatt av Medietilsynet 29. juli 2008 med hjemmel i forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 8-1.

§ 1.Virkeområde og definisjoner

Denne forskriften gir nærmere regler om merking i forbindelse med elektronisk omsetning av videogram fra tjenestetilbydere i Norge. Aktører etablert i andre land som omsetter slike tjenester direkte til norske forbrukere er ikke omfattet av loven.

Med elektronisk omsetning av videogram menes i denne forskrift nettbasert salg eller utleie av videogram i næring direkte til forbrukere. Definisjonen gjelder kun tjenester der videogrammet bestilles og overføres elektronisk via ulike typer bredbåndsteknologi, og der kunden selv kan bestemme starttidspunkt for avspilling av videogrammet, herunder i en tidsbegrenset periode.

Med tjenestetilbyder menes i denne forskrift den som gjennom etablert virksomhet i Norge driver elektronisk omsetning av videogram.

Med distributør menes i denne forskriften den som er registrert som distributør av en spesifikk videogramtittel i Medietilsynets videogramregister, jf. forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 2-1. Distributør og tjenestetilbyder kan i noen tilfeller være samme aktør, avhengig av hvem som registrerer videogrammet og hvem som omsetter dette elektronisk til forbruker.

Forskriften gjelder ikke aktører som kun har befatning med den tekniske tilrettelegging av omsetningen, som kabelselskaper, nett- eller aksessleverandører, o.l.

§ 2.Søknad om tillatelse

Tjenestetilbyder skal søke Medietilsynet om tillatelse til å publisere elektroniske kopier av registreringsmerket for videogram. Dette skjer på eget skjema, der Medietilsynet skal få nødvendig dokumentasjon på hvordan kravet til merking blir ivaretatt. Medietilsynet kan pålegge tjenestetilbyder å gjennomføre merkingen på en annen måte dersom Medietilsynet finner at de gjennomførte eller planlagte tiltak ikke fyller kravene til merking.

§ 3.Krav til merking

Følgende opplysninger skal på en tydelig måte gjøres kjent for den som bestiller videogrammet før endelig bestilling kan finne sted:

a)Videogrammets registreringsnummer fra Medietilsynet
b)Anbefalt aldersgrense
c)Ansvarlig distributør
d)Medietilsynets navn og logo.
§ 4.Kun registrerte videogram kan omsettes

Alle videogram som omsettes skal være registrert i Medietilsynet. Dette ansvaret hviler på distributøren, som etter § 7 i lov om film og videogram står ansvarlig for innholdet.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. august 2008. Fra samme tid oppheves eksisterende forskrift 28. desember 2004 nr. 1840 om merking ved elektronisk omsetning av videogram.