Forskrift om bruk av krumkniv

DatoFOR-2008-07-30-866
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 9
Ikrafttredelse30.07.2008, 01.08.2009
Sist endretFOR-2010-08-06-1147
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§8, LOV-2009-06-19-97-§12, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort01.08.2008   kl. 13.20
Rettet06.03.2009 (sørsamisk oversettelse tilføyd)
KorttittelForskrift om bruk av krumkniv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juli 2008 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8 og § 12, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
Rettelser: 01.03.2009 (nordsamisk oversettelse tilføyd). 06.03.2009 (sørsamisk oversettelse tilføyd).

§ 1.Formål

Forskriften skal åpne for dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av krumkniv som bedøvingsmetode utenfor slakteri i den samiske reindriften og dermed ivareta muligheten for tradisjonell slakting av tamrein for utøvelse av samisk kultur.

Forskriften skal sikre at reinen ikke utsettes for fare for unødig stress, smerte og lidelse ved slik bedøving.

§ 2.Definisjoner

Bedøving: Metode som fører til at dyr mister bevisstheten.

Avliving: Avblødning eller enhver annen metode som fører til at dyr dør.

Samisk reindrift: Hold av tamrein tilhørende det samiske reinbeiteområdet i samsvar med lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) og lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gausdal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal (Trollheimenloven).

§ 3.Bruk av kniv til bedøving

Det er forbudt å bruke kniv til bedøving av tamrein.

Forbudet i første ledd gjelder ikke bruk av krumkniv til bedøving før avliving av tamrein utenfor slakteri i den samiske reindriften.

Ingen dyr skal bedøves med mindre avliving ved avblødning av dyret kan finne sted umiddelbart etterpå i samsvar med § 6.

§ 4.Krumknivens utforming

Krumkniv skal ha et knivblad av stål som er 120-150 mm langt målt i rett linje fra spissen til fremkant av skaftet, 6-10 mm bredt i hele lengden unntatt ved spiss, og 5-9 mm tykt på motsatt side av eggen unntatt ved spiss. Knivbladets egg skal være skarp og løpe fra spissen langs den konkave siden i minst to tredjedeler av knivbladets lengde. Spissen skal være spiss og skarp. Sett fra siden skal knivbladet være jevnt krummet de ytterste 80-90 mm, målt fra spissen langs bladet på motsatt side av eggen til der krummingen begynner. Avstanden fra spissen, målt vinkelrett til forlengelsen av en tenkt rett linje lagt langs bladet på motsatt side av eggen, skal være 26-32 mm.

Krumkniven skal før den anvendes, være vedlikeholdt slik at den er egnet til sitt bruk.

§ 5.Bedøving med krumkniv

Bedøvingen skal skje ved hjernestikk og slik at bevisstløshet inntrer øyeblikkelig.

Den som foretar bedøvingen, skal om nødvendig ha en medhjelper som fikserer dyret og holder det rolig.

Før bedøvingen skal dyrets hode bøyes nedover. Kniven, med konkaviteten fremover (i retning dyrets nese), skal deretter stikkes inn i dyrets nakke i midtlinjen like bakenfor nakkeknuten (protuberantia occipitalis externa), gjennom åpningen mellom skallen og første nakkevirvel og fremover gjennom nakkehullet (foramen magnum/biedaraš diljjá) og inn i dyrets hjerne. Kniven skal stikkes helt inn til skaftet med et raskt og presist støt.

§ 6.Avblødning

Avlivning av dyret skal skje ved avblødning som skal iverksettes umiddelbart etter bedøvingen, og mens dyret ennå er bevisstløst.

Avblødningen skal foregå ved gjennomskjæring av begge halspulsårene eller de hovedblodkarene disse utløper fra, slik at blodstrømmen fra stikksåret kommer hurtig og er kraftig.

Utstyr til avblødning skal være utformet og brukes slik at hensynet til dyrevelferden ivaretas.

Etter at blodkarene er gjennomskåret, skal det ikke foretas ytterligere slaktebehandling av dyret før det er dødt og tidligst etter 30 sekunder.

Den som foretar bedøvingen og avblødningen, skal forsikre seg om at det enkelte dyret er dødt før vedkommendes oppmerksomhet rettes mot noe annet.

§ 7.Kompetanse og opplæring

Bedøving av tamrein med krumkniv ved hjernestikk og avliving ved avblødning skal utføres av person som er kyndig i dette.

Vedkommende skal ha kunnskap om forskriften og skal på tilfredsstillende måte ha gjennomgått teoretisk og praktisk opplæring i bruk av krumkniv og avblødning.

Utdanningsopplegget skal være godkjent av Mattilsynet. Det skal inngå tilstrekkelig trening i bruk av krumkniv på døde dyr. Ved bestått opplæring skal kursarrangøren tildele vedkommende bevis som godtgjør at opplæringen er tilfredsstillende gjennomført.

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsen i annet ledd vedrørende praktisk opplæring.

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn med, og kan fatte vedtak for å sikre, at denne forskriften etterleves. Tilsynsmyndigheten kan kreve dokumentasjon på at bestemmelsen etterleves.

§ 9.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

0Endret ved forskrift 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Kravet til dokumentert kunnskap etter § 7 annet og tredje ledd trer i kraft 1. august 2009.

Samiske oversettelser 

For å lese nordsamisk oversettelse av forskriften se her: pdf.gif

0Mottatt fra Landbruks- og matdepartementet 23. februar 2009.
 

For å lese sørsamisk oversettelse av forskriften se her: pdf.gif

0Mottatt fra Landbruks- og matdepartementet 3. mars 2009.