Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

DatoFOR-2008-08-18-942
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 9
Ikrafttredelse01.09.2008
Sist endretFOR-2015-10-30-1246
EndrerFOR-1991-07-04-454, FOR-1998-01-16-37
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§1-3, LOV-1997-02-28-19-§25-1, LOV-1997-02-28-19-§25-3, LOV-1997-02-28-19-§25-15, FOR-1998-01-16-37, LOV-2012-06-22-43-§4
Kunngjort26.08.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om AA-registeret

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 18. august 2008 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-1 og forskrift 16. januar 1998 nr. 37 om videreføring av to forskrifter gitt med hjemmel i lov om folketrygd del II, fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 1-3, § 25-1, § 25-3 og § 25-15 og sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 54a.
Tilføyd hjemmel: Lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 4.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 aug 2011 nr. 838, 8 okt 2012 nr. 947, 10 juli 2014 nr. 967, 30 okt 2015 nr. 1246.

I. Innledende bestemmelser

§ 1.Registeransvarlig

Arbeids- og velferdsdirektoratet er registeransvarlig myndighet.

§ 2.Formål

Registeret skal ha til oppgave å tjene Arbeids- og velferdsetatens og andre offentlige myndigheters behov for opplysninger i forbindelse med deres oppgaveløsning.

§ 3.Definisjoner
1.Arbeidsgiver

Enhver som benytter seg av arbeidstaker for utførelse av arbeid mot vederlag i Norge eller på NOR- eller NIS-registrerte skip og flyttbare innretninger, er å anse som arbeidsgiver etter forskriften. Det samme gjelder den som benytter seg av arbeidstaker i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på den norske kontinentalsokkelen og dertil knyttet virksomhet og arbeid.

Som arbeidsgiver anses i alle tilfeller den som selv eller ved fullmektig utbetaler vederlag som skal innberettes til ligningsmyndighetene. Dette gjelder også for arbeid som utføres på Svalbard, Jan Mayen, norske biland og i utlandet eller på utenlandsregistrerte skip eller flyttbare innretninger.

2.Arbeidstaker

Med arbeidstaker menes enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.

3.Innretninger

Med innretninger menes innretning i petroleumsvirksomhet når innretningen er underlagt arbeidsmiljøloven i medhold av forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg.

4.Offentlige myndigheter

Med offentlige myndigheter menes statlige, fylkeskommunale og kommunale organer som blant annet har til oppgave å fatte enkeltvedtak, fastsette forskrifter, inndrive gjeld, utarbeide forkynnelser, utskrive personell, kartlegge/lage planer for befolkningen og utarbeide statistiske oppgaver.

Høgskolesentra og forskningssentra regnes ikke som offentlige myndigheter selv om de eies av det offentlige eller er opprettet med offentlige midler eller gjennomfører prosjekter initiert av det offentlige.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2011 nr. 838 (i kraft 1 nov 2011), 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).

II. Om melding til registeret

§ 4.Plikt til å registrere seg som arbeidsgiver
1.Registreringsplikt

Enhver arbeidsgiver, jf. § 3 nr. 1, plikter å registrere seg ved å sende melding til Enhetsregisteret. Registreringsplikten gjelder også for en enhets enkelte virksomheter. I forhold til registreringsplikten legges til grunn den inndeling av enheten i virksomheter som følger av regler fastsatt av Statistisk sentralbyrå.

Utbetaling av lønn som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjette og sjuende ledd medfører ikke plikt til å registrere seg som arbeidsgiver.

Registreringsplikten gjelder ved etablering, flytting eller opphør av enheten eller virksomheten, ved salg eller overdragelse av virksomheten til annen enhet, ved endringer i enheten eller virksomhetens navn og ved flytting til eller fra utlandet eller utenlandsk kontinentalsokkel.

2.Frister for registrering

Melding om registrering skal sendes senest fredag i uken etter at vedkommende har tatt inn en person i sin tjeneste. Melding om opphør og andre endringer nevnt i nr. 1 skal sendes senest fredag i uken etter at endringen skjedde.

3.Hvor melding skal sendes m.m.

Melding om registrering etter nr. 1 skal sendes enten direkte til Enhetsregisteret eller til NAV Aa-registeret, som uten opphold skal sende den til Enhetsregisteret. Melding skal sendes slik Enhetsregisteret bestemmer. Melding kan sendes elektronisk når forholdene ligger til rette for dette, og skal sendes elektronisk dersom dette er bestemt med hjemmel i enhetsregisterloven § 12 tredje ledd.

0Endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 5.Melding om arbeidstaker
1.Meldeplikt

Arbeidsgiver plikter å sende melding om arbeidstaker som nevnt i § 3 nr. 2 til arbeidstakerregisteret.

2.Unntak fra meldeplikten

Arbeidsgiver har ikke meldeplikt for en arbeidstaker når

a)lønnsutbetalingene til arbeidstakeren er fritatt for arbeidsgiveravgift etter bestemmelsene i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd,
b)lønnsutbetalingene til arbeidstakeren i løpet av inntektsåret antas ikke å ville overstige det beløp som er fritatt fra lønnsinnberetningsplikt etter § 5-2-1 i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparts opplysningsplikt,
c)arbeidstakeren er utenlandsk statsborger i arbeid for en internasjonal organisasjon med sete i Norge,
d)arbeidstakeren skal rapporteres til skattekontoret i henhold til ligningsloven § 5-6.

Unntaket i første ledd bokstav b gjelder inntil den måneden beløpsgrensen overskrides.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2011 nr. 838 (i kraft 1 nov 2011), 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Meldepliktens omfang
1.Melding om inntak

Det skal sendes én melding for hvert arbeidsforhold.

Meldingen skal, i tillegg til å angi enhetens eller virksomhetens organisasjonsnummer, gi opplysninger om:

a)arbeidstakerens fødselsnummer eller D-nummer,
b)type arbeidsforhold,
c)yrkeskode,
d)startdato og eventuelt sluttdato for arbeidsforholdet,
e)antall timer per uke som en full stilling tilsvarer,
f)arbeidstakerens avtalte arbeidstid angitt i form av stillingsprosent. Dersom det ikke er avtalt fast arbeidstid eller arbeidstiden avviker fra avtalt arbeidstid, skal arbeidet timer oppgis,
g)arbeidstidsordning,
h)avlønningstype,
i)dato for siste lønnsendring og dato for siste endring av stillingsprosent,
j)landkode for inntekt opptjent i annet land enn Norge,
k)startdato og sluttdato for permisjon eller permittering med eller uten lønn utover 14 dager samt permisjonens eller permitteringens prosentvise størrelse av stilling. Dette gjelder ikke permisjon eller permittering der arbeidstakeren har tillitsverv med lønn fra arbeidsgiver i permisjons- eller permitteringstiden.

For arbeidstakere til sjøs på fartøy eller flyttbar innretning skal meldingen i tillegg inneholde opplysninger om hvilket skipsregister fartøyet eller innretningen er registrert i (NOR, NIS eller utenlandsk register). Det skal også opplyses om type fartøy eller type innretning (turistskip, boreplattform eller annet), samt hvilken fart fartøyet går i (innenriks- eller utenriksfart).

Arbeidsforholdet anses å ta til den første dag arbeidstakeren har rett eller plikt til å utføre arbeid.

2.Melding om opphør

Melding om opphør av arbeidsforhold, med opplysninger som nevnt i nr. 1 andre og tredje ledd og sluttdato, skal sendes når

a)arbeidsforholdet opphører,
b)arbeidstakeren overføres til arbeid som ikke omfattes av forskriften her.

Arbeidsforholdet anses å opphøre fra det tidspunkt retten eller plikten til å utføre arbeid har falt bort.

3.Meldingsfrist

Fristen i folketrygdloven § 25-1 andre ledd første punktum, jf. a-opplysningsloven § 4 tredje ledd gjelder ikke.

Melding om inntak av arbeidstaker og opphør av arbeidsforhold for foregående måned skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven med tilhørende forskrift.

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på opplysningsplikten kan det bestemmes at fristen som nevnt i første ledd likevel skal gjelde for opplysninger som nevnt i § 6 nr. 1 andre ledd bokstav a til d. Ved opphør skal det i tillegg gis opplysninger om sluttdato. Dersom opplysningsplikten igjen oppfylles i en periode, kan det bestemmes at arbeidsgiver igjen kan følge den alminnelige frist for rapportering.

Melding om inntak av arbeidstaker etter § 5 nr. 2 andre ledd, skal leveres i måneden etter at beløpsgrensen ble overskredet.

0Endret ved forskrifter 15 aug 2011 nr. 838 (i kraft 1 nov 2011), 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 7.Kontroll av opplysningene i registeret

For å sikre kvaliteten på opplysningene i registeret, kan det gjennomføres kontroll av arbeidsgiveres oppfyllelse av innrapporteringsplikten.

0Endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 8.Adgang til dispensasjon

Arbeids- og velferdsdirektoratet eller den det bemyndiger kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 4 til § 7 for bestemte arbeidsgivere eller grupper av arbeidsgivere.

III. Om opplysninger fra registeret

§ 9.Hvem har adgang til opplysninger fra registeret

Foruten Arbeids- og velferdsdirektoratet og dets organer, skal Skattedirektoratet, Pensjonstrygden for sjømenn, Statens Innkrevingssentral, skatteoppkrevere, Sjøfartsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå ha generell adgang til opplysninger i registeret.

Andre offentlige myndigheter som trenger opplysningene i sin oppgaveløsning, kan etter søknad få adgang til opplysninger fra registeret, jf. § 3 nr. 4. Dette gjelder også for utenlandske offentlige myndigheter.

Opplysninger kan også gis til private i forskningsøyemed når allmenne interesser tilsier at opplysningene gis.

Adgang til registeret etter søknad kan gis generelt eller etter behov i hvert enkelt tilfelle.

§ 10.Framgangsmåte ved søknad

Det skal skilles mellom fire typer søknader om adgang til opplysninger i registeret:

1.Søknad om generell adgang til opplysninger som kan identifisere arbeidstakere og/eller arbeidsgivere.
2.Søknad om generell adgang til anonymiserte opplysninger.
3.Søknad om etter behov å få adgang til opplysninger som nevnt i nr. 1.
4.Søknad om etter behov å få adgang til opplysninger som nevnt i nr. 2.

Imøtekommelse av søknader som nevnt i punkt 1 og 2 innebærer en fast avtale om overføring av opplysninger.

§ 11.Søknadens innhold

Søknaden må inneholde opplysninger om

-hva slags registeradgang som ønskes (§ 10 nr. 1-4)
-eventuell hjemmel for innhenting av opplysningene
-hvordan og i hvilken sammenheng opplysningene vil bli brukt
-hvordan opplysningene vil bli oppbevart
-i hvilken form opplysningene ønskes overført.

Formen for presentasjon av statistiske resultater med grunnlag i opplysninger fra registeret må godkjennes av Arbeids- og velferdsdirektoratet på forhånd.

§ 12.Opplysninger om personer med sperret adresse

Personinformasjon om personer som er innvilget sperret adresse etter folkeregisterforskriften § 9-5 (trusselutsatte) skal i utgangspunktet ikke framvises ved oppslag eller utlistinger.

Utlevering av personinformasjonen til offentlige myndigheter kan bare skje etter særskilt søknad i det enkelte tilfellet. Slik søknad må begrunnes. Det er et vilkår for utlevering at informasjonen er nødvendig for at mottaker skal kunne ivareta lovmessige rettigheter og plikter som det ikke er mulig å ivareta på annen måte.

Bestemmelsen i § 9 tredje ledd gjelder ikke for personinformasjon om trusselutsatte.

0Endret ved forskrift 8 okt 2012 nr. 947.
§ 13.Avgjørelsesmyndighet

Søknad om tilgang til opplysninger fra registeret avgjøres av Arbeids- og velferdsdirektoratet eller den det bestemmer.

IV. Tiltak overfor arbeidsgiver som gir uriktige opplysninger om arbeidsforhold

0Endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 14.Gebyr og tvangsmulkt

Arbeids- og velferdsetaten kan ilegge en arbeidsgiver gebyr, tvangsmulkt eller begge deler når arbeidsgiveren har gitt uriktige opplysninger i strid med folketrygdloven § 25-1 annet ledd med tilhørende forskrifter og § 25-10 med tilhørende forskrifter, se folketrygdloven § 25-3 med forskrifter.

0Endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).

V. Forskjellige bestemmelser

§ 15.Taushetsplikt

Enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.

§ 16.Behandling av opplysninger fra registeret

Det kan settes vilkår for behandlingen av opplysninger som utleveres i medhold av forskriften her. Opplysninger som kan identifisere arbeidstakere eller arbeidsgivere skal makuleres eller slettes når de ikke lenger er aktuelle for det formål de er innhentet for. Statistikker eller publikasjoner med registeropplysninger som kilde, må ikke offentliggjøres slik at enkeltpersoner kan identifiseres

0Endret ved forskrift 10 juli 2014 nr. 967 (i kraft 1 jan 2015).
§ 17.Klage på vedtak

Vedtak truffet med hjemmel i forskriften her kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til nærmest overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Klage skal alltid grunngis, og må være framsatt for det organ som har fattet vedtaket innen tre uker etter at skriftlig melding om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.

§ 18.Straffebestemmelse

Overtredelse av bestemmelsene i forskriften her straffes med bøter, jf. folketrygdloven § 25-12 og straffeloven § 209.

0Endret ved forskrift 30 okt 2015 nr. 1246.
§ 19.Gjennomføring av forskriften

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av forskriften, herunder bestemmelser om registerets innhold og hvilke opplysninger meldingene skal inneholde.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. september 2008. Fra samme tid oppheves

1.forskrift 4. juli 1991 nr. 454 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, gitt med hjemmel i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd § 18-2 annet ledd annet punktum og fjerde ledd, og § 18-7 tredje ledd og sjømannsloven 30. mai 1975 nr. 18 § 54a, og
2.avsnitt I nr. 1 i forskrift 16. januar 1998 nr. 37, fastsatt ved kgl. resolusjon med hjemmel i folketrygdloven § 1-3, § 25-1, § 25-3 og 25-15 og sjømannsloven 30. mai 1975 nr. 18 § 54a.