Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt

DatoFOR-2008-08-28-965
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse01.06.2008 - 31.12.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-18-242
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort02.09.2008   kl. 13.00
KorttittelForskrift om godtgjøring for rovviltjakt

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 28. august 2008 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak (St.prp.nr.59 (2007-2008)).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er som en prøveordning å gi godtgjøring til deltakere i kommunale/interkommunale fellingslag som har deltatt i forsøk på skadefelling av rovvilt i minst en uke. Godtgjøringen som kan utbetales er begrenset av den økonomiske rammen for prøveordningen, og avhenger av det årlige omfanget av skadefellingsforsøk.

§ 2.Vilkår for godtgjøring

Ved forsøk på skadefelling av rovvilt kan det utbetales godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste. Følgende vilkår må være oppfylt:

a)Fellingsforsøket må være knyttet til en konkret skadefellingstillatelse eller en forlengelse/utvidelse av denne.
b)Fellingsforsøket må ha pågått regelmessig, med tilstrekkelig intensitet i minst en uke etter at skadefellingstillatelsen ble gitt.
c)Fellingsforsøket må utføres av deltakere i et kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag som er registrert hos Fylkesmannen.
d)Fellingslaget må ha søkt nødvendig bistand eller veiledning fra Statens naturoppsyn slik at fellingsforsøket dimensjoneres og målrettes på best mulig måte.
§ 3.Beregning av godtgjøring

Godtgjøring beregnes fra og med første dag med regelmessig forsøk på felling i henhold til § 2 b). Det kan utbetales inntil kr 1370,- pr. dag for dokumentert tap i arbeidsinntekt og inntil kr 550,- pr. dag for tapt arbeidsinntekt som ikke kan dokumenteres, men som kan sannsynliggjøres. Overtidsbetaling, helgegodtgjørelse, reisetid, feriepenger o.l. regnes ikke. Bruk av egen hund kan godtgjøres med inntil kr 200,- pr. døgn. Det kan utbetales godtgjøring for inntil to hunder pr. dag pr. fellingsforsøk.

§ 4.Saksbehandling

Når fellingstillatelsen er gitt til en eller flere kommuner, skal deltaker i fellingslag sende søknad om godtgjøring til vedkommende kommune som treffer vedtak i saken. I øvrige tilfeller skal deltakeren sende søknad om godtgjøring til Fylkesmannen i deltakerens bostedsfylke, som treffer vedtak i saken

Kopi av nødvendig dokumentasjon, så som dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste for arbeidstaker/selvstendig næringsdrivende og bekreftelse på deltakelse i fellingsforsøket, legges ved søknaden. Søknadsfristen er 1. oktober.

§ 5.Krav om tilbakebetaling

Dersom en deltaker i fellingslag har mottatt godtgjøring i strid med redelighet og god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt. Utbetalt godtgjøring kan også kreves tilbakebetalt dersom deltakeren har gitt feilaktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra myndighetenes side, og deltakeren burde ha forstått dette.

§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Vedtaksmyndigheten kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å behandle søknaden, utøve kontroll og forvalte ordningen på en tilfredsstillende måte.

§ 7.Klageadgang

Vedtak om godtgjøring er et enkeltvedtak. Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Direktoratet for naturforvaltning.

§ 8.Ikrafttredelse og opphør

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften opphører å gjelde 31. desember 2009. Forskriften gjelder med tilbakevirkende kraft fra og med 1. juni 2008.

§ 9.Endringer i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt

- - -