Forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea)

DatoFOR-2008-09-08-1005
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse08.09.2008
Sist endretFOR-2011-04-08-374
EndrerFOR-2008-06-23-637
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§18, FOR-2000-12-01-1333-§40, FOR-2000-12-01-1333-§6, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort12.09.2008   kl. 13.40
KorttittelForskrift om tiltak mot askeskuddsopp

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 8. september 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 18, jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 40 og § 6, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 917, 8 april 2011 nr. 374.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre spredning av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) som antaes å forårsake askeskuddsjuke, til områder i Norge som ansees fri for smitte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder hele Norge.

§ 3.Opprettelse av soner
a.Smittet sone

Det opprettes en smittet sone hvor følgende fylker og kommuner inngår: Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker og kommunene Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal.

b.Observasjonssone

Det opprettes en observasjonssone hvor følgende fylke inngår: Rogaland fylke med unntak av kommunene Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal.

c.Smittefri sone

Det opprettes en smittefri sone hvor følgende fylker inngår: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 917, 8 april 2011 nr. 374.
§ 4.Forbud

Det er forbudt å importere planter og formeringsmateriale og tre av ask (Fraxinus exelsior) til observasjonssonen og smittefri sone.

Det er forbudt å omsette og forflytte planter og formeringsmateriale og tre av ask (Fraxinus exelsior) fra smittet sone til observasjonssonen og smittefri sone. Det er forbudt å omsette og forflytte planter og formeringsmateriale og tre av ask (Fraxinus exelsior) fra observasjonssonen til smittefri sone.

§ 5.Særskilte krav ved produksjon og omsetning av ask (Fraxinus exelsior)

Planter og formeringsmateriale av ask (Fraxinus exelsior) som skal omsettes innen smittefri sone, skal være produsert av registrerte virksomheter i sonen, og det skal være offisielt konstatert at det ikke er observert symptomer av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) på plantematerialet.

Planter og formeringsmateriale av ask (Fraxinus exelsior) som skal omsettes i observasjonssonen, skal være produsert av registrerte virksomheter enten i smittefri sone eller i observasjonssonen, og det skal være offisielt konstatert at det ikke er observert symptomer av askeskuddsopp (Chalara fraxinea) på plantematerialet.

§ 6.Tiltak

Virksomheter som beskjærer asketrær, utfører kantklipp langs veier hvor ask forekommer eller utfører annet hogstarbeid av ask i smittet sone, skal påse at maskiner og utstyr blir vasket og desinfisert før disse taes inn i observasjonssonen eller i smittefri sone.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. juni 2008 nr. 637 om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea).