Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat

DatoFOR-2008-09-12-1071
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse03.10.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-64-§17, LOV-2005-06-17-64-§18, LOV-2005-06-17-64-§19
Kunngjort03.10.2008   kl. 13.30
Rettet23.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om godkjenning av kvalifikasjoner

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 17 fjerde ledd, § 18 fjerde ledd og § 19 fjerde ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, Kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007, Kommisjonsforordning (EF) nr. 755/2008, Kommisjonsforordning (EF) nr. 279/2009, Kommisjonsforordning (EU) nr. 213/2011 og Kommisjonsforordning (EU) nr. 623/2012.
Rettelser: 18.02.2010 (EØS-henvisningsfeltet), 27.01.2012 (EØS-henvisningsfeltet), 23.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med forskriften er at søker som er kvalifisert til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i hjemstaten skal være kvalifisert til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge under samme vilkår som norske borgere.

Forskriften gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat for lovregulerte yrker i barnehagesektoren. Styrer og pedagogisk leder i barnehage er lovregulerte yrker i Norge. Forskriften gjelder for

a)statsborgere fra EØS med yrkeskvalifikasjoner fra EØS
b)statsborgere fra EØS med yrkeskvalifikasjoner fra tredjestat
c)statsborgere fra tredjestat.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

a)yrkeskvalifikasjoner: kvalifikasjoner dokumentert med et kvalifikasjonsbevis, eller et kompetansebevis etter § 5 bokstav a), og relevant yrkeserfaring.
b)kvalifikasjonsbevis: diplomer, attester og annen dokumentasjon utstedt av en myndighet i en stat utpekt i lov eller med hjemmel i lov i staten.
c)lovregulert yrke: yrke der det direkte eller indirekte framgår av lov eller forskrift at det kreves bestemte kvalifikasjoner.
d)barnehage: virksomhet som er godkjent i henhold til barnehageloven § 10, jf. § 1 og § 2 eller § 11.
§ 3.Krav om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat

Det kreves godkjenning etter denne forskriften dersom yrkeskvalifikasjoner fra annen stat skal gi adgang til å inneha stilling som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Den som får godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter forskriften har rett til å arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage på samme vilkår som personer med kvalifikasjoner etter barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd.

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen stat etter denne forskriften gis av Utdanningsdirektoratet.

§ 4.Søknadens innhold

Søknad om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal fremmes på søknadsskjema utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

For godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal Utdanningsdirektoratet kreve at søker framlegger:

a)bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis
b)bevis for søkers nasjonalitet
c)bevis for at søkeren ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn fra tiden før søkeren kom til Norge. Beviset skal være utstedt av kompetent myndighet i vedkommende stat. Beviset må ikke være eldre enn tre måneder. Dersom vedkommende stat ikke utsteder slike bevis, eller andre forhold gjør det umulig å skaffe bevis fra statens myndigheter, skal det legges fram en egenerklæring på ære og samvittighet avgitt til aktuell myndighet i vedkommende stat.

Utdanningsdirektoratet kan kreve bevis for at søker har arbeidserfaring etter forskriften § 5 andre ledd dersom det er aktuelt å vurdere søkers arbeidserfaring.

§ 5.Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra EØS

For å få godkjenning må søker fra EØS framlegge kvalifikasjonsbevis som viser et kvalifikasjonsnivå som minst tilsvarer kvalifikasjonsnivået umiddelbart under kvalifikasjonskravene som følger av barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd. Kvalifikasjonskravene etter barnehageloven § 17 og § 18 ligger på nivåene d og e. For vurderingen gjelder følgende fem kvalifikasjonsnivåer:

a)et kompetansebevis som viser bestått utdanning og erfaring som ikke omfattes av kravene i nivåene b til e
b)en attest som viser fullført og bestått videregående opplæring
c)et diplom som viser at søker
i)enten har bestått en annen utdanning ut over videregående opplæring enn det som er nevnt i bokstav d) eller e), av minst ett års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid, hvor opptakskrav til studiet er normalt avsluttet videregående opplæring som er nødvendig for å få adgang til universitet, annen høyere utdanning eller annen utdanning på tilsvarende nivå, samt den yrkesrettede opplæring som måtte kreves i tillegg til utdanning ut over videregående opplæring, eller
ii)bestått utdanning av en særskilt struktur for et lovregulert yrke, jf. direktiv 2005/36/EF vedlegg 2.
d)et diplom som viser bestått utdanning ut over videregående opplæring fra universitet, høyskoleinstitusjon eller en annen institusjon med tilsvarende opplæringsnivå. Utdanningen må være av minst tre års og ikke mer enn fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid
e)et diplom som viser bestått utdanning utover videregående opplæring fra universitet, høyskoleinstitusjon eller en annen institusjon med tilsvarende opplæringsnivå. Utdanningen må være av minst fire års varighet, eller av tilsvarende varighet på deltid.

Søker som har arbeidet som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i en EØS-stat hvor yrket ikke er lovregulert har rett til godkjenning dersom søker har utøvd yrket på heltid i minst to år, i løpet av de siste ti år. Søkeren må framlegge bevis på yrkeskvalifikasjoner som dokumenterer at søker kan arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage. Yrkeserfaring kreves ikke når det søkes om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på bakgrunn av en lovregulert utdanning på kvalifikasjonsnivå som beskrevet i bokstav b) til e). Første ledd gjelder tilsvarende.

§ 6.Utlikningstiltak for statsborgere fra EØS

Selv om kravene i § 5 er oppfylt kan Utdanningsdirektoratet kreve at søkeren gjennomgår og består en prøveperiode på høyst tre år under veiledning, eller består en egnethetsprøve dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)utdanningen søkeren framlegger kvalifikasjonsbevis for, er minst ett år kortere enn den utdanningstid som kreves i Norge
b)utdanningens innhold avviker vesentlig fra den utdanning som gis i Norge
c)yrket som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge omfatter en eller flere lovregulerte yrkesaktiviteter som ikke inngår i en sammenlignbar form i det tilsvarende yrket i søkers hjemstat, og det i Norge kreves en særskilt utdanning som er vesentlig forskjellig fra søkers utdanning.

Utdanning som nevnt i første ledd bokstav b) og c) er vesentlig forskjellig fra søkerens utdanning når søkeren mangler kunnskap på områder som er avgjørende for utøvelsen av yrket og søkerens utdanning viser viktige forskjeller når det gjelder varighet eller innhold i forhold til den utdanning som kreves i Norge.

Med egnethetsprøve menes en prøve i vesentlige forskjeller i søkerens kompetanse i forhold til kravene som stilles i barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd for å arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage. Prøven kan også omfatte kunnskap om faglige regler som gjelder for utøvelsen av yrket i Norge.

Før vedtak om prøveperiode eller egnethetsprøve treffes må det vurderes om den kunnskap søkeren har ervervet ved yrkeserfaring, helt eller delvis, oppveier det vesentlige avviket mellom utdanningene.

Søkeren kan selv velge mellom prøveperiode og egnethetsprøve.

§ 7.Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra EØS med utdanning fra tredjestat

Statsborger fra EØS med kvalifikasjonsbevis for kvalifikasjoner i henhold til § 5 utstedt i en stat utenfor EØS kan få godkjenning etter denne forskriften. Som et bevis på formelle kvalifikasjoner etter § 4 andre ledd bokstav a skal også betraktes et hvert bevis på formelle kvalifikasjoner som er ervervet i en tredjestat. Dette gjelder bare dersom søkeren har tre års yrkeserfaring som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i en EØS-stat og dette er erkjent og bekreftet av godkjenningsmyndigheten i en annen EØS-stat.

§ 8.Vilkår for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for statsborgere fra tredjestat

Statsborger fra en stat utenfor EØS må for å få godkjenning etter forskriften, dokumentere yrkeskvalifikasjoner med tilsvarende nivå som det som følger av barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd. Beviset skal være utstedt av kompetent myndighet i en stat utpekt i samsvar med lov, forskrift- eller administrativbestemmelse i vedkommende stat.

Forskriften § 4, § 10, § 11, § 12 og § 13 får tilsvarende anvendelse.

Statsborger utenfor EØS kan også gis godkjenning etter gjensidig avtale med fremmed stat.

§ 9.Forskriftens forhold til utdanning ervervet i Norge

Statsborger fra EØS som har ervervet yrkeskvalifikasjoner i Norge som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene etter barnehageloven § 17 andre ledd og § 18 første og andre ledd, men som i en annen EØS-stat har fått godkjent disse yrkeskvalifikasjonene, kan ikke benytte denne godkjenningen til å oppnå andre rettigheter i Norge enn dem han ville oppnådd uten denne godkjenningen. Dette gjelder ikke dersom søkeren kan godtgjøre at han har tilegnet seg ytterligere yrkeskvalifikasjoner i den andre EØS-staten.

§ 10.Språkkrav

For godkjenning som styrer og pedagogisk leder i barnehage etter forskriften kreves tilfredsstillende kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk og i norske samfunnsforhold og barnehageforhold.

Bestemmelsen gjelder ikke for søkere som har norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som morsmål.

§ 11.Saksbehandlingsregler

Utdanningsdirektoratet skal bekrefte at søknaden er mottatt innen en måned etter at den er mottatt og informere søkeren om eventuelle mangler ved søknaden.

Utdanningsdirektoratet skal avgjøre søknaden så raskt som mulig og senest innen fire måneder etter at all nødvendig dokumentasjon er framlagt.

Utdanningsdirektoratets vedtak eller mangel på vedtak, kan påklages til Kunnskapsdepartementet.

§ 12.Avslag på søknad om godkjenning

En søker som ikke får godkjent yrkeskvalifikasjoner etter forskriften kan ikke arbeide som styrer eller pedagogisk leder i barnehage i Norge.

En søker som ikke får godkjenning etter forskriften kan likevel arbeide som styrer eller pedagogisk leder dersom kommunen dispenserer fra utdanningskravet etter forskrift 16. desember 2005 nr. 1508 om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft på tidspunkt for kunngjøringen.