Forskrift om forvalter

DatoFOR-2008-09-15-1021
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 10 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2013-12-11-1467 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§12, LOV-2004-03-05-12-§16, FOR-2004-04-16-631
Kunngjort19.09.2008   kl. 13.40
Rettet07.01.2013 (merknadene utgår)
KorttittelForvalterforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 15. september 2008 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 12 tredje ledd, § 16 femte ledd, jf. delegeringsvedtak 16. april 2004 nr. 631.
Endringer: Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gir nærmere regler om forvalter etter konkurranseloven § 12 tredje ledd og § 16 fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)vedtak: vedtak etter konkurranseloven § 12 tredje ledd, § 16 første og annet ledd, § 16a og § 21.
b)part: den som et vedtak retter seg mot.
0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 2. Oppnevning av og krav til forvalter

§ 3.Oppnevning av forvalter

I vedtak etter konkurranseloven § 12 tredje ledd, § 16 annet ledd og § 16a kan Konkurransetilsynet, etter forslag fra partene, fastsette at en eller flere forvaltere oppnevnes, eller kan oppnevnes, til å bistå ved gjennomføringen av vedtaket. Partene skal legge fram forslag til forvalter og mandat for oppdraget innen de frister tilsynet fastsetter. Partenes forslag til forvalter og utforming av mandat må godkjennes av tilsynet. Konkurransetilsynet kan i vedtaket fastsette at det skal gjelde et gjennomføringsforbud frem til forvalter er oppnevnt.

Konkurransetilsynet kan, dersom det finnes nødvendig, av eget tiltak oppnevne en eller flere forvaltere

a)til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16 første ledd jf. § 16 tredje ledd,
b)til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 21, jf. § 16, og
c)til å bistå ved gjennomføringen av vedtak etter konkurranseloven § 16a jf. § 16.

Ved oppnevning etter annet ledd skal partene innen en frist Konkurransetilsynet fastsetter, få anledning til å uttale seg om utforming av mandat og valg av forvalter. Partene skal uten ugrunnet opphold etter oppnevningen underrettes om valg av forvalter og forvalteroppdragets innhold ved kopi av endelig mandat.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Krav til forvalter

Enhver som Konkurransetilsynet finner skikket til oppgaven, kan oppnevnes til forvalter.

Forvalter må være uavhengig av partene, og det må ikke foreligge interessekonflikter som kan medføre at forvalters integritet og upartiskhet kan trekkes i tvil.

§ 5.Karantene

Forvalter skal under forvalteroppdraget, og i en periode på ett år etter forvalteroppdragets avslutning, avstå fra å yte tjenester til eller ta ansettelse eller verv i det eller de foretak som vedtaket retter seg mot eller tilknyttede foretak. Den samme begrensningen gjelder for forvalters adgang til å yte tjenester til den eller de som overtar rettigheter som følge av Konkurransetilsynets vedtak. Konkurransetilsynet kan likevel godta at forvalter påtar seg slike oppdrag dersom dette er ubetenkelig.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 6.Taushetsplikt

Forvalter og eventuelle medhjelpere har taushetsplikt etter reglene i konkurranseloven § 27 og forvaltningsloven § 13 flg.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7.Sikkerhet

Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd kan Konkurransetilsynet stille krav til forvalters forsikringsdekning og pålegge forvalter å stille tidsbegrenset sikkerhet. Konkurransetilsynet kan bestemme sikkerhetens størrelse og stille krav til innholdet av denne.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 3. Forvalters plikter

§ 8.Mandatet

Forvalteroppdraget fastsettes i et mandat.

Mandatet skal inneholde bestemmelser om:

a)hvem som skal utføre forvalteroppdraget,
b)hva forvalteroppdraget omfatter,
c)hvordan forvalteroppdraget skal utføres,
d)forvalteroppdragets varighet,
e)prosedyrer for forvalters samarbeid med partene, inngåelse av avtaler eller gjennomføring av andre disposisjoner, herunder Konkurransetilsynets godkjennelse av kjøper ved avhending av eierandeler eller aktiva,
f)forvalters plikt til å rapportere og utarbeide arbeids- og tidsplaner for gjennomføring av oppdraget,
g)forvalters vederlag, dekning av utgifter og hvordan oppgjør mellom partene og forvalter skal skje,
h)forvalters bruk av eksterne medhjelpere,
i)misligholdssanksjoner og oppsigelse,
j)interessekonflikter og karantene,
k)taushetsplikt,
l)forsikringsdekning og sikkerhetsstillelse.
0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Gjennomføring av forvalteroppdraget

Forvalter skal utføre de oppgaver som følger av forvalteroppdraget på den måte som best sikrer gjennomføring av vedtaket og samtidig påse at partenes interesser ivaretas på en forsvarlig måte.

Forvalter kan innenfor rammene av mandatet gi partene de pålegg som er nødvendig for at vedtaket skal gjennomføres.

Dersom forvalter skal forestå avhending av formuesgoder, skal forvalter holde partene informert om salgsprosessen.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 10.Bruk av eksterne medhjelpere

Dersom forvalter ønsker å benytte eksterne medhjelpere, krever dette forhåndsgodkjenning fra Konkurransetilsynet.

§ 11.Instruksjonsmyndighet

Konkurransetilsynet kan instruere forvalter om gjennomføringen av oppdraget.

Kapittel 4. Partenes plikter

§ 12.Partenes medvirkningsplikt

Oppnevning av forvalter påvirker ikke partenes ansvar for å oppfylle de plikter som følger av vedtaket.

Partene skal samarbeide fullt ut med forvalter, gi forvalter de fullmakter og yte slik medvirkning som er nødvendig for gjennomføringen av inngrepsvedtaket innenfor rammen av forvaltermandatet. De skal etter anmodning fra forvalter og uten ugrunnet opphold, bistå med å fremskaffe og gi tilgang til all informasjon, dokumentasjon, lokaler, tekniske innretninger, personell mv.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).
§ 13.Vederlag og utgiftsdekning

Partene dekker forvalters vederlag og utgifter ved gjennomføringen av forvalteroppdraget.

Ved oppnevning av forvalter etter § 3 annet ledd fastsetter Konkurransetilsynet vederlag og dekning av utgifter som forvalteren kan kreve av partene. Konkurransetilsynet fastsetter også bestemmelser om hvordan oppgjør mellom partene og forvalter skal skje.

0Endret ved forskrift 11 des 2013 nr. 1467 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 5. Ikrafttredelse

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.