Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sveits

DatoFOR-2008-09-16-1022
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 10
Ikrafttredelse16.09.2008
Sist endretFOR-2016-01-19-51 fra 05.02.2016
EndrerFOR-2006-04-25-446, FOR-2005-10-28-1253
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort19.09.2008   kl. 13.40
KorttittelForskrift om fugleinfluensa i Sveits

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 16. september 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del punkt 8 (beslutning 2013/657/EU sist endret ved beslutning (EU) 2015/2225).
Endringer: Endret ved vedtak 30 juni 2009 nr. 980, forskrifter 11 mai 2012 nr. 416, 12 mars 2013 nr. 313, 11 mars 2015 nr. 209, 19 jan 2016 nr. 51.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskrift er å hindre spredning av aviær influensa i forbindelse med innførsel fra Sveits.

0Endret ved forskrift 11 mars 2015 nr. 209.
§ 2.Forbud

Ved mistanke om eller utbrudd av høypatogen aviær influensa, subtype H5N1 hos ville fugler, er det forbudt å innføre følgende fra de områder i Sveits som av landets myndigheter er pålagt restriksjoner tilsvarende restriksjonene i beslutning 2006/563/EF og beslutning 2006/415/EF:

a)høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vaktler, duer, fasaner, rapphøns og strutsefugl som oppdrettes, eller holdes i fangenskap for produksjon av kjøtt eller konsumegg, for avl eller for utsetting av vilt
b)rugeegg fra artene nevnt i bokstav a)
c)andre fugler, jf. forordning (EF) nr. 139/2013 artikkel 3a, og deres rugeegg
d)kjøtt, kvernet kjøtt, tilberedt kjøtt og mekanisk utbeinet kjøtt fra fuglevilt
e)kjøttprodukter bestående av eller som inneholder kjøtt fra fuglevilt
f)rått kjæledyrfôr og ubehandlede råvarer til bruk i produksjon av fôr som inneholder komponenter av fuglevilt
g)ubehandlede trofeer av alle fugler.
0Endret ved forskrifter 12 mars 2013 nr. 313, 11 mars 2015 nr. 209.
§ 3.Unntak

Som unntak fra § 2 bokstav e) skal Mattilsynet tillate innførsel av kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt fra fuglevilt dersom kjøttet er underlagt minst en av følgende behandlinger:

a)kjøttproduktet skal ha vært varmebehandlet i en hermetisk lukket beholder slik at det er oppnådd en F0 -verdi på 3,00 eller mer
b)kjøttproduktet skal ha vært varmebehandlet slik at kjernetemperaturen i produktet har nådd minimum 80 °C.
0Endret ved forskrift 11 mars 2015 nr. 209.
§ 4.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging, virksomhetskarantene og tvangsmulkt, jf. matloven § 23 til § 26.

§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. april 2006 nr. 446 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Sveits samt forskrift 28. oktober 2005 nr. 1253 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia.