Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

DatoFOR-2008-10-10-1100
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse01.11.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§53, jf. LOV-2005-05-20-28-§411
Kunngjort14.10.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 2008 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 § 53 nr. 6. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder program mot ruspåvirket kjøring som fører av motorvogn kan bli dømt til, jf. straffeloven 1902 § 53 nr. 3 bokstav e.

§ 2.Formålet med programmet

Programmet har som formål å motvirke nye straffbare handlinger ved kjøring i ruspåvirket tilstand, skape et tryggere trafikkmiljø og minske antall trafikkulykker.

§ 3.Definisjoner

Med berusende eller bedøvende middel menes ikke bare påvirkning av ulovlige rusmidler, men også påvirkning av legale medikamenter.

§ 4.Samtykke

Retten kan bare fastsette vilkår om program mot ruspåvirket kjøring dersom domfelte samtykker, jf. straffeloven 1902 § 53 nr. 3 bokstav e.

Samtykket skal fremgå av en samtykkeerklæring som siktede skriver under i forbindelse med personundersøkelsen, jf. § 5. Siktede må bekrefte samtykket i retten. Samtykket kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt, også etter domsavsigelsen.

Før siktede skriver under samtykkeerklæringen, skal kriminalomsorgen gi siktede utførlig informasjon om programmet og hva samtykket innebærer. Informasjonen skal også omfatte følgene av eventuelle brudd på krav og vilkår som er satt, herunder følgene av at siktede eller domfelte trekker tilbake samtykket til å delta i programmet.

Dersom siktede er mindreårig, gjelder reglene om partsrettigheter for verger i straffeprosessloven § 83 - § 84.

§ 5.Personundersøkelse

Personundersøkelse skal alltid rekvireres fra kriminalomsorgen når det kan være aktuelt å idømme program mot ruspåvirket kjøring. Påtalemyndigheten eller retten kan rekvirere personundersøkelse av siktede etter straffeprosessloven § 162. I rekvisisjonen skal det fremgå at påtalemyndigheten eller retten ønsker opplysninger om siktedes personlighet, livsforhold og fremtidsmuligheter med sikte på idømmelse av program mot ruspåvirket kjøring.

Personundersøkelsen gjennomføres etter reglene i straffeprosessloven kapittel 13 og nærmere retningslinjer gitt av Justisdepartementet.

§ 6.Innholdet i programmet

Kriminalomsorgen skal tilrettelegge innholdet i programmet ut fra den enkeltes forutsetninger og behov. Programmet skal gi kunnskap om konsekvenser av ruspåvirket kjøring og bevisstgjøre domfelte til å ta ansvar for egne handlinger.

Program mot ruspåvirket kjøring skal inneholde individuelle samtaler med kriminalomsorgen, samtaleorientert undervisning, kartlegging av eventuelt behandlingsbehov og kontroll. Samtalene og samtalehyppigheten skal tilpasses den enkeltes behov. Samtalene skal så langt det er mulig gjennomføres minimum hver 14. dag.

Undervisningsdelen skal utgjøre mellom 20 og 30 timer som gjennomføres i et tidsrom på to til tre måneder. Undervisningen gis i grupper eller individuelt.

Kriminalomsorgen bistår domfelte med å kontakte primærhelsetjenesten eller sosialtjenesten for henvisning til spesialisthelsetjenesten som kartlegger behandlingsbehov og vurderer rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kriminalomsorgen skal gjøres kjent med konklusjonen eller tilrådingen helsetjenesten kommer fram til.

§ 7.Krav til domfelte ved gjennomføringen

Den domfelte skal gjennomføre programmet etter nærmere anvisning fra kriminalomsorgen. Den domfelte skal

a)møte til fastsatt tid og sted til alle avtaler
b)være upåvirket av berusende eller bedøvende midler, med mindre medikamentene er foreskrevet av lege som tiltak i et behandlingsopplegg
c)gi opplysninger om sitt bosted og andre forhold av betydning for gjennomføringen av programmet.

Den domfelte skal ikke vise en atferd som kan

a)true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen
b)påvirke miljøet på en særlig negativ måte.

Domfelte skal selv dekke reiseutgiftene ved gjennomføring av programmet. Kriminalomsorgen skal dekke utgiftene dersom domfelte ikke selv har midler.

§ 8.Gjennomføringen

Kriminalomsorgen skal sørge for at domfelte gjennomfører programmet i løpet av prøvetiden. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med myndigheter, institusjoner, organisasjoner mv. som har ansvaret for de enkelte delene av programmet.

Gjennomføringstiden er ti måneder med mindre retten uttrykkelig bestemmer en lengre gjennomføringstid. Gjennomføringstiden løper fra det tidspunktet domfelte møter første gang hos kriminalomsorgen. Straffeprosessloven § 461 gjelder tilsvarende, jf. straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e siste punktum. Kriminalomsorgen avgjør når og hvor de ulike delene av programmet skal gjennomføres.

Kriminalomsorgen skal utarbeide en gjennomføringsplan. Planen skal utformes slik at den gir domfelte klarhet og forutsigbarhet om hva som kreves for å gjennomføre programmet.

Kriminalomsorgen kan på forhånd gi fritak for frammøte dersom særlig tungtveiende grunner taler for det. Manglende frammøte skal som hovedregel tas igjen på et senere tidspunkt etter nærmere bestemmelse av kriminalomsorgen.

Hvis domfelte ikke kan møte til gjennomføring av programmet på grunn av sykdom, kreves dette dokumentert med legeerklæring. Det må uttrykkelig fremgå av erklæringen at domfelte ikke er i stand til å møte til gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring. Domfelte må snarest mulig gi beskjed om sitt fravær.

§ 9.Kontroll med gjennomføringen

Kriminalomsorgen skal føre kontroll med at domfelte gjennomfører de ulike delene av programmet. Samarbeidspartnere skal melde fra om alle uregelmessigheter til kriminalomsorgen.

For å kontrollere kravet i § 7 første ledd bokstav b, kan kriminalomsorgen pålegge domfelte å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve eller å medvirke til andre undersøkelser som kan skje uten fare eller særlig ubehag, for å avdekke bruk av rusmidler, bedøvelsesmidler eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet. Blodprøve kan bare tas av helsepersonell. Er det grunn til å anta at domfelte møter påvirket av berusende eller bedøvende midler, skal kriminalomsorgen snarest undersøke forholdet.

§ 10.Kontroll av generelt rusforbud

Hvis retten har satt forbud mot å bruke berusende eller bedøvende midler, jf. straffeloven 1902 § 53 nr. 3 bokstav c, skal kriminalomsorgen undersøke om forbudet blir overholdt. Undersøkelsen kan innebære uanmeldte besøk i hjemmet. Når det er satt rusforbud, kan kriminalomsorgen pålegge den domfelte å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve eller å medvirke til annen undersøkelse som kan skje uten fare eller særlig ubehag. Blodprøve kan bare tas av helsepersonell.

§ 11.Avbrudd i gjennomføringen

Kriminalomsorgen kan avbryte gjennomføringen av programmet dersom den domfeltes helsetilstand tilsier det, eller det foreligger særlig tungtveiende grunner.

Avbrudd gis inntil fire uker, og kan senere forlenges en gang med inntil fire uker. Ytterligere forlengelse kan gis av regionalt nivå.

Skal deler av programmet gjennomføres etter at den fastsatte prøvetiden er løpt ut, må kriminalomsorgen bringe saken inn for retten for forlengelse av prøvetiden, jf. straffeloven § 54 nr. 1. Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse.

§ 12.Reaksjon på brudd

Programmet skal gjennomføres med lav toleranse for brudd på vilkår. Brudd skal følges opp konsekvent og restriktivt.

Som alvorlig brudd regnes blant annet ugrunnet fravær, oppmøte i ruspåvirket tilstand eller at domfelte nekter å avgi prøve for å avdekke bruk av berusende eller bedøvende midler. Dersom domfelte trekker samtykket tilbake, skal kriminalomsorgen innkalle domfelte til en samtale hvor det gjøres klart at dette er et alvorlig brudd på vilkåret ved og forutsetningen for den betingede dommen.

Ved mindre alvorlig brudd skal kriminalomsorgen gi domfelte en skriftlig advarsel.

Kriminalomsorgen kan stanse gjennomføringen av programmet dersom domfelte alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår. Kriminalomsorgen kan også stanse gjennomføringen av programmet dersom domfelte begår en straffbar handling i prøvetiden. Stans av gjennomføringen gjelder fra det tidspunktet kriminalomsorgen treffer vedtak i saken.

Retten kan ved dom bestemme at straff helt eller delvis skal fullbyrdes dersom domfelte alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte vilkår, jf. straffeloven 1902 § 54 nr. 2 første ledd. Ved avgjørelsen kan retten ta hensyn til at deler av programmet allerede er gjennomført. Dersom det anses mer hensiktsmessig, kan retten i dommen sette ny prøvetid og nye vilkår, jf. straffeloven 1902 § 54 nr. 2 annet ledd.

Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt, fremmer begjæringen for retten. Kriminalomsorgen skal varsle påtalemyndigheten når den begjærer rettens avgjørelse.

Regiondirektøren eller den vedkommende gir fullmakt treffer også avgjørelse om anke.

§ 13.Ny straffbar handling

Dersom domfelte begår en straffbar handling i prøvetiden, kan retten etter straffeloven 1902 § 54 nr. 3 gi en samlet dom for begge handlingene eller en særskilt dom for den nye handlingen. Kriminalomsorgen har plikt til å varsle politi eller påtalemyndighet hvis den blir kjent med at domfelte begår lovbrudd i prøvetiden. Det er påtalemyndigheten som fremmer straffesaken for retten.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. november 2008.