Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

DatoFOR-2008-10-10-1132
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse10.10.2008
Sist endretFOR-2015-03-20-272
EndrerFOR-2003-06-20-907, FOR-2005-12-22-1723, FOR-2007-06-01-580
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-2, LOV-2007-12-21-119-§9-3, LOV-2007-12-21-119-§9-4, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort24.10.2008   kl. 14.20
Rettet15.10.2013 (opphevelse § 35)
KorttittelForskrift om fordeling av landbrukstollkvoter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. oktober 2008 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og delegeringsvedtak 30. juni 1995 nr. 600.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-2, § 9-3 og § 9-4, jf. delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 25 okt 2010 nr. 1364, 1 juli 2011 nr. 753, 24 okt 2011 nr. 1041, 15 nov 2011 nr. 1111, 16 nov 2012 nr. 1100, 18 des 2012 nr. 1299, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144, 3 okt 2013 nr. 1178, 19 des 2014 nr. 1812, 20 feb 2015 nr. 144, 20 mars 2015 nr. 272.
Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel), 15.10.2013 (opphevelse § 35).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften regulerer fordeling av tollkvoter for landbruksvarer som omfattes av vedlegg 1.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

1.Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Landbruksdirektoratet for å delta på auksjon.
2.Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling.
3.Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Landbruksdirektoratet, jf. § 23.
4.Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V).
5.Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel.
6.Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for.
7.Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Landbruksdirektoratet på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks.
0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 25 okt 2010 nr. 1364, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 3.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter etter forskriften.

Landbruksdirektoratet kan stille vilkår som er nødvendige for å oppfylle formålet med den enkelte kvote, herunder fastsette godkjennelsesprosedyrer for hvem som kan få kvoteandel og vilkår for anvendelsen av den importerte varen.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Generelle vilkår for fordeling og uttak av tollkvoteandeler

Med unntak av tollkvotene som fordeles etter kapittel II må kvotesøker eller budgiver være registrert i Foretaksregisteret for å få tildelt kvoteandel etter forskriften.

En tildelt tollkvoteandel er gyldig for import innenfor kvoteperioden, jf. vedlegg 1.

Landbruksdirektoratet utsteder innførselstillatelse innenfor den tildelte tollkvoteandelen. For kvoter som er fordelt ved auksjon, utstedes ikke innførselstillatelsen før auksjonsbeløpet er betalt.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.

Kapittel II. Fordeling av tollkvoter etter søknadstidspunkt

§ 5.Vareomfang

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder de tollkvoter som er markert med «S» i kolonne VII i vedlegg 1.

§ 6.Minimums- og maksimumsandeler

Før fordelingen kan Landbruksdirektoratet fastsette en minimums- og maksimumsandel av hele tollkvoten som en kvotesøker kan få tildelt pr. søknad og totalt pr. kvoteår.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Søknad

Skriftlig søknad om kvoteandel sendes til Landbruksdirektoratet, og skal inneholde søkers navn, adresse og foretaksnummer eller personnummer. Det skal søkes om en bestemt mengde av en angitt vare. Varebetegnelsen og tolltariffens varenummer skal oppgis.

Kun registrerte trossamfunn kan søke om andel av tollkvotene for kosherslaktet kjøtt og halalslaktet kjøtt.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144, 20 feb 2015 nr. 144.
§ 8.Fordeling av tollkvoten

Landbruksdirektoratet fastsetter en søknadsperiode for første tildeling av kvoteandeler innenfor den enkelte tollkvote. Så fremt fullstendig søknad er registrert innkommet i denne perioden, tildeler Landbruksdirektoratet kvoteandel i samsvar med den mengden det søkes om. Dersom den totale mengden det søkes om overstiger tollkvoten, avkortes mengden det søkes om forholdsmessig mellom søkerne.

Kvote som ikke er fordelt etter første ledd, fordeles fortløpende etter søknadenes prioritet. Søknader gis prioritet etter datoen fullstendig søknad er registrert innkommet til Landbruksdirektoratet. Søknader registrert innen kl. 1500 samme dag gis lik prioritet. Dersom mengden det søkes om medfører at tollkvoten overstiges, avkortes denne med det overskytende kvantum. For søknader med samme prioritet, avkortes mengden forholdsmessig.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.(Opphevet ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.)
§ 10.Ubenyttet kvoteandel

Det innvilges ikke kvoteandel innenfor kvoteåret før tidligere tildelt andel av samme kvote er importert.

Dersom kvoteeier ikke ønsker å benytte tildelt kvoteandel, skal det uten ugrunnet opphold gis skriftlig melding om dette til Landbruksdirektoratet. Helt eller delvis ubenyttet kvoteandel skal trekkes tilbake.

Kvoteandel som er trukket tilbake skal legges ut til ny fordeling.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1364, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Omsetningsforbud

Kvoteandeler tildelt etter dette kapitlet kan ikke omsettes.

Kapittel III. Fordeling av tollkvoter ved auksjon

§ 12.Vareomfang

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder de tollkvoter som er markert med «A1», «A2», «A3», «A4», «A5» og «A6 » i kolonne VII i vedlegg 1.

§ 13.Tidspunkt for auksjoner

Landbruksdirektoratet fastsetter åpningstidspunktet for auksjonene innenfor følgende tidsrammer:

Kvotefordelingen ved auksjon for reinsdyr til slakteri/reinkjøtt merket «A1» gjennomføres i oktober og januar. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles i oktober.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A2» gjennomføres senest i november året før det året kvoten skal fordeles for.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A3» gjennomføres senest i november samme år som kvoteperioden starter.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A4» gjennomføres i januar hvert år det året kvotene skal fordeles for.

Kvotene for oljefrø merket «A5» fordeles to ganger per år, august og november. Kvotene for matkorn og enkelte råvarer til kraftfôr fordeles i august, november og mai. I august fordeles 25-55 prosent av det prognostiserte importbehovet. I november fordeles 25-55 prosent av importbehovet, justert i forhold til nye prognoser og tildelt kvote i august. Fordelingen i august og november kan ikke til sammen overstige 80 prosent av prognostisert importbehov i november. Ekstra kvoter kan fordeles utenom de ordinære tildelingstidspunkter.

Kvotefordeling ved auksjon for de produkter som er merket «A6» gjennomføres senest i november året før det første av de to år kvotene skal fordeles for.

Dersom hele eller deler av en tollkvote ikke fordeles, kan Landbruksdirektoratet, dersom markedsmessige hensyn tilsier det, fordele restkvantumet ved å avholde tilleggsauksjon på et senere tidspunkt enn det som er nevnt ovenfor.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1364, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 14.Minimums- og maksimumsandel

Landbruksdirektoratet kan fastsette en minimums- og maksimumsandel av tollkvoten som én budgiver kan legge inn bud på i en auksjon.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1364, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 15.Krav til auksjonsdeltaker

For å delta på auksjon, må virksomheten registrere seg innen kunngjort frist og vurderes kredittverdig av Landbruksdirektoratet. I vurderingen skal det legges vekt på virksomhetens betalingsevne og -vilje. Landbruksdirektoratet kan videre vektlegge sin generelle tillit til virksomheten. Dersom virksomheten ikke vurderes å være kredittverdig, skal den stille bankgaranti for det beløp som ønskes disponert i auksjonen.

Budgiver innenfor kvotene for svingelfrø, engrappfrø og raigrasfrø må være registrert som såvareforretning.

Budgiver innenfor kvotene for eplesaft/-konsentrat fra EU og EFTA må oppfylle vilkårene i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 18b første ledd.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1364, 1 juli 2011 nr. 753, 3 sep 2014 nr. 1144, 20 mars 2015 nr. 272.
§ 16.(Opphevet ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1364.)
§ 17.Bud

Bud skal gis elektronisk i Landbruksdirektoratet auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet.

Bud skal gis pr. hele kilo, med unntak for kornkvotene hvor budet skal gis pr. tonn.

Bud for kvoter som auksjoneres i kilo skal gis i kronebeløp med to desimaler. Minstepris skal være kr 0,01 pr. kilo og minste budøkning kr 0,01 pr. kilo. For kvoter som auksjoneres i tonn skal minstepris være kr 10 pr. tonn, og minste budøkning være i hele kroner og minimum kr 1 pr. tonn.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 18.Åpningsbud

Innenfor minimums- og maksimumsandel fastsatt av Landbruksdirektoratet, jf. § 14, kan budgiver i sitt første bud velge hvor stor mengde det bys på.

Frist for å legge inn første bud er 30 minutter før åpningstidspunktet for auksjonen, jf. § 13. Budgiver skal gis anledning til å legge inn bud i en periode på minimum 24 timer før fristen for å legge inn første bud går ut. I denne perioden kan budgiver endre sitt opprinnelige bud. Budet offentliggjøres ikke før åpningstidspunktet.

Dersom en budgiver legger inn sitt første bud etter at fristen for dette har gått ut, avvises budet slik at budgiver utelukkes fra auksjonen.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 19.Videre budgivning

Etter åpningstidspunktet for auksjonen forlenges auksjonen med et tidsintervall angitt av Landbruksdirektoratet. Tidsintervallet fornyes hver gang det legges inn nytt bud.

Tollkvoten fordeles til budgiver eller budgivere med høyeste bud. I tilfeller hvor denne eller disse ikke har lagt inn bud på hele kvoten, eller tildelingen begrenses av regelen om maksimalgrensen for kvoten, fordeles resterende kvote til budgiver eller budgivere med nest høyeste bud osv. inntil hele kvoten er fordelt. Dersom mengden det er budt på medfører at totalt kvantum for kvoten overskrides, foretas avkorting i det eller de laveste bud som gir tildeling. I slike tilfeller avkortes like bud i forhold til mengde angitt i budgivernes siste bud.

Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. § 18. Så fremt budprisen økes, kan budgivere som ikke har fått tildeling eller har fått avkortet mengde i samsvar med reglene i foregående ledd, likevel redusere mengden i det nye budet ned til tildelt kvantum.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 20.Utsetting, stans og annullering

Dersom det oppstår eller har oppstått problemer knyttet til Landbruksdirektoratets auksjonssystem, som kan ha betydning for gjennomføringen og resultatet av en auksjon, kan auksjonen utsettes, stanses eller annulleres. I slike tilfeller skal Landbruksdirektoratet informere budgivere som har lagt inn bud på de auksjonene som blir rammet, om åpningstidspunkt for ny auksjon eller tidspunktet for når en stanset auksjon skal fortsette.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 21.Oppgjør av auksjonsbeløp mv.

Auksjonsbeløpet forfaller til betaling etter de frister som fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Krav på auksjonsbeløp kan motregnes i budgivers krav på tilskudd fra tilskuddsordninger forvaltet av Landbruksdirektoratet.

Dersom auksjonsbeløpet ikke er oppgjort innen fastsatt forfallsdato, kan Landbruksdirektoratet i særlige tilfeller oppheve kvotetildelingen og legge kvoteandelen ut til ny auksjon. Landbruksdirektoratet kan i slike tilfeller kreve erstatning for det tap staten lider som følger av budgivers mislighold av auksjonsbeløpet.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 25 okt 2010 nr. 1364, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 22.(Opphevet ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.)
§ 23.Omsetning av kvoteandel

En ubenyttet kvoteandel som er tildelt etter bestemmelsene i dette kapitlet kan omsettes fra auksjonsbeløpet er innbetalt til kvoteperiodens slutt. Kjøperen må oppfylle vilkårene i § 4 jf. § 15 annet og tredje ledd. Selger skal gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding når en kvoteandel overdras.

0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 25 okt 2010 nr. 1364, 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.

Kapittel IV. (Opphevet)

0Kapittel IV opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 16 nov 2012 nr. 1100.
§ 24 - § 31.(Opphevet 1 jan 2013 ved forskrift 16 nov 2012 nr. 1100.)

Kapittel V. Fordeling av tollkvoten for ost fra EU som ikke fordeles ved auksjon

0Endret ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.
§ 32.Vareomfang

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder tollkvoten for ost fra EU på 4 500 tonn. Tollkvoten er markert med «H» i kolonne VII i vedlegg 1.

0Endret ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.
§ 33.Søknad

Tollkvoten for ost fordeles på grunnlag av skriftlig søknad til Landbruksdirektoratet. Søknaden skal inneholde søkerens navn, adresse og foretaksnummer.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 34.Krav til søkerne

Tollkvoten for ost fordeles til søkere som har importert minst 15 tonn ost under tollposisjon 04.06 i løpet av de siste 24 måneder før 1. oktober.

0Tilføyd ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178 (i kraft 1 jan 2015, jf. dennes romertall II nr. 2 og 3 for overgangsbestemmelser.)
§ 35.Fordeling på grunnlag av historisk import

Tollkvoten fordeles forholdsmessig ut fra verdien av søkernes import under tollposisjon 04.06 i løpet av de siste 24 måneder før 1. oktober.

Ingen søkere kan tildeles mer enn 30 prosent av tollkvoten. Ufordelt tollkvote som følge av denne avgrensningen fordeles i samsvar med første ledd til øvrige søkere som oppfyller vilkåret i § 34.

0Tilføyd ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178 (i kraft 1 jan 2015, jf. dennes romertall II nr. 2 og 3 for overgangsbestemmelser.)
§ 36.(Opphevet ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.)
§ 37.(Opphevet ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.)
§ 38.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 15 nov 2011 nr. 1111.)
§ 39.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1364.)
§ 40.(Opphevet ved forskrift 3 okt 2013 nr. 1178.)
§ 41.Omsetning av kvoteandel

Ubenyttet kvoteandel som er tildelt etter dette kapitlet kan omsettes fra fordelingstidspunktet frem til kvoteperiodens slutt.

Selgeren skal gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding når en kvoteandel overdras.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.

Kapittel VI. Generelle bestemmelser

§ 42.Kunngjøring

Kvoter til fordeling og søknads- eller registreringsfrist kunngjøres på Landbruksdirektoratet sitt nettsted.

0Endret ved forskrifter 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 43.Opplysningsplikt

Landbruksdirektoratet kan fra kvotesøker, budgiver og kvoteeier kreve de opplysninger som har betydning for kvotetildelingen og for oppfølging av at vilkår i tilknytning til kvoten overholdes. Opplysningene kan kreves dokumentert.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 44.Rapporteringsplikt

Kvoteeier plikter å inngi dokumenterte oppgaver over utnyttelsen av tildelt kvote, herunder nødvendige spesifikasjoner for statistikkformål dersom Landbruksdirektoratet krever det.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 45.Kontroll

For å kontrollere at vilkår som er satt i forskriften eller i vedtak om tollnedsettelse i medhold av forskriften blir overholdt, kan Landbruksdirektoratet kreve å få seg forelagt dokumenter og vareprøver, samt foreta stedlig kontroll hos kvoteeier. Kvoteeier plikter å yte bistand ved slik kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 46.Tilbaketrekking av tildelt kvoteandel og tap av rett til å bli tildelt tollkvoter

Ved brudd på bestemmelsene i denne forskriften eller vilkår fastsatt med hjemmel i forskriften, kan Landbruksdirektoratet trekke hele eller deler av kvoteandelen tilbake og/eller bestemme at kvotesøker, budgiver eller kvoteeier mister adgangen til å bli tildelt kvoteandeler etter denne forskrift i inntil tre år.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 47.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 48.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

§ 49.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

§ 50.Endringer i andre forskrifter

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: - - -

I forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet gjøres følgende endringer: - - -

Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften

Kvotene gjelder for de produkter som var omfattet av de varenummer i tolltariffen som gjaldt ved iverksettelsen av forskriften. Eventuelle endringer i tolltariffens varenummer medfører ingen endringer i hvilke produkter som kan importeres innenfor kvotene.

Dersom det er gitt preferansetoll i henhold til frihandelsavtaler eller GSP-ordningen, reduseres tollsatsen i kolonne III tilsvarende den gitte preferansen.

I
Produkt
II
Tolltariffens
varenummer
III
Tollsats
(kr/kg)
IV
Mengde
(tonn)
V
Kvoteperiode
VI
Import-
land
VII
Fordeling
VIII
Avtale
IX
Note
Islandshest01.01.2100/
.2902/
.2908
Tollfritt200 stk.KalenderåretIslandSEØS-avtalen
Levende rein til slakt og kjøtt av rein, hele/halve skrotter01.06.1910/
02.08.9021
1.10–30.6Alle landA11
Kjøtt til messer og lignendeKap. 2 og 162,4035KalenderåretWTOSWTO-avtalen
Kosherslaktet kjøttKap. 2 og 1615KalenderåretS
Halalslaktet kjøtt (slaktet uten bedøvelse)Kap. 2 og 1630KalenderåretS
Kjøtt av storfePos. 02.01. og 02.02.Tollfritt500KalenderåretNamibia og BotswanaA2WTO-avtalen/frihandelsavtaler2
Kjøtt av storfe02.01.1000/.2001/
.2002/.2003/
.2004/ 02.02.1000/.2001/
.2002/.2003/
.2004
Tollfritt900KalenderåretEUA2EØS-avtalen (2010)
Kjøtt av storfe02.02.1000/.2001/
.2002/.2003/
.2004
02.02.2008
02.02.3001/.3009
9,11
18,75
33,60
1 084KalenderåretWTOA2WTO-avtalen2
Kjøtt av svin02.03.1101/.2101Tollfritt600KalenderåretEUA2EØS-avtalen (2010)
Kjøtt av svin02.03.21016,961 381KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Kjøtt av sauer eller geiter02.04.1000/.3000
02.04.2100/.4100
02.04.2200/.4200
02.04.4300
02.04.5000
12,23
9,09
32,10
28,97
14,01
206KalenderåretWTOA2WTO-avtalen2
Lever av svin02.06.41005,00350KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Kjøtt av høns og kalkuner02.07.1100/.1200/
.2400/.2500
Tollfritt800KalenderåretEUA2EØS-avtalen (2010)
Kjøtt av høns02.07.12007,26221KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Kjøtt av kalkun02.07.25007,75221KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Kjøtt av ender, gjess og perlehøns02.07.420013,67221KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Bryst av enderEx. 02.07.440130,00100KalenderåretEUA2EØS-avtalen (2010)
Kjøtt av annet vilt02.03.1109/.1209/
.1909/.2109/.2209/
.2909
02.08.1000/.9030/
.9094/
ex.9099
0,60250KalenderåretWTOA2WTO-avtalen/frihandelsavtaler
Kjøtt av elg02.08.9043/.9044/
.9045
0,60100KalenderåretWTOA2WTO-avtalen/frihandelsavtaler3
Kjøtt av hjort02.08.9046/.9047/
.9048
0,60200KalenderåretWTOA2WTO-avtalen/frihandelsavtaler3
Skinker, boger og stykker derav02.10.1101Tollfritt400KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Tørket storfekjøtt02.10.2000Tollfritt10KalenderåretEFTAA2Avtale med EFTA
Smør04.05.10003,32575KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Ost04.06.Tollfritt4 500KalenderåretEUHEØS-avtalens art. 19 (2003)
Ost04.06.Tollfritt2 700KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Ost04.06.Tollfritt200KalenderåretEFTAA2Avtale med EFTA
Hønseegg04.07.1100/.2100
Ex 04.07.9000
Tollfritt290KalenderåretEUA2Avtale med EF
Hønseegg04.07.21003,781 295KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Honning04.09.0000Tollfritt192KalenderåretGSPA24
Blodpulver05.11.9911Tollfritt350KalenderåretEUA2Avtale med EF og EØS-avtalens art. 19 (2010)
Matpoteter07.01.9022Tollfritt2 5001.4–14.5EUA4EØS-avtalens art. 19 (2010)
MatpoteterEx. 07.01.9028Tollfritt1 3101.12–14.5EgyptA3Frihandelsavtale5
Hvitkål07.04.9013/.90201,43134KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Rødkål07.04.90400,72134KalenderåretWTOA2WTO-avtalen
Issalat, herunder isbergsalat, til industriformål07.05.1112/.1119Tollfritt4001.3–31.5EUA4EØS-avtalens art. 19 (2010)
Issalat, herunder isbergsalat, til industriformål07.05.1112/.1122Tollfritt6001.3–30.11EUA4EØS-avtalens art. 19 (2003)
Erter07.08.1000Tollfritt60KalenderåretEgyptA2Frihandelsavtale
Tørkede poteter07.12.9011Tollfritt300KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003)
EplerEx. 08.08.1011Tollfritt2 0001.5.–31.7.EUA4EØS-avtalens art. 19 (2003)
EplerEx. 08.08.10110,037 0001.5.–31.7.WTOA4WTO-avtalen
EplerEx. 08.08.10110,037501.8.–30.11.WTOA4WTO-avtalen
EplerEx. 08.08.10110,032501.11–30.11.WTOA4WTO-avtalen
Pærer08.08.30200,0225011.8.–30.11.WTOA4WTO-avtalen
Jordbær, friske08.10.1023/.1024Tollfritt3009.6.–9.9.EUA4EØS-avtalens art. 19 (2003)
Kirsebær, midl. konserverte08.12.10004,30100KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003)
Durumhvete, til pastaproduksjon10.01.1900Tollfritt5 000KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Durumhvete til pastaproduksjon10.01.1900Tollfritt10 000KalenderåretCanada og UkrainaA2Frihandelsavtale
Høstrug, til såformålEx. 10.02.1000Tollfritt1 000KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Mais, til dyrefôr10.05.9010Tollfritt10 000KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Gryn, grovt mel og pelleter av mais, til dyrefôr11.03.1310Tollfritt10 000KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Matkorn10.01.1900/.9900
10.02.9000
10.08.4000/.5000/
.6000
10.08.9000
1.9.–31.8.Alle landA56 , 7
Råvarer til kraftfôr07.13.1001
10.01.9900
10.02.9000
10.03.9000
10.04.9000
10.05.9010
10.07.9010
11.03.1310
12.14.1000
15.20.0010
17.03.1010/.9010
23.02.1010/.3000/
.4090 23.03.2010
1.9.–31.8.Alle landA56 , 7
Oljefrø12.01.9010
12.05.1010/.9010
01.09–31.08.Alle landA56 , 7
Svingelfrø12.09.2300Tollfritt75KalenderåretEUA2Avtale med EF
Svingelfrø til plenformål12.09.2300Tollfritt400KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Engrappfrø12.09.2400Tollfritt50KalenderåretEUA2Avtale med EF
Engrappfrø til plenformål12.09.2400Tollfritt200KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Raigrasfrø12.09.2500Tollfritt700KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003)
Høy12.14.9091Tollfritt35 000KalenderåretEUA2Avtale med WTO og EØS-avtalens art. 19 (2003)
Høy12.14.9091Tollfritt500KalenderåretAndre land enn EUA2Avtale med WTO
Pølser16.01.0000Tollfritt10KalenderåretEFTAA2Avtale med EFTA
Pølser16.01.0000Tollfritt400KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Kalkunrullade16.02.310112,5 %20KalenderåretWTOA2WTO-avtalen8
Hermetisk skinke av svin og tunge av storféEx. 16.02.4100
ex. 16.02.5009
Tollfritt150KalenderåretGSPA24
Bacon Crisp16.02.4910Tollfritt350KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Kjøttboller16.02.5001Tollfritt200KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
Corned beefEx. 16.02.5009Tollfritt200KalenderåretGSPA24 , 9
Melasse til dyrefôr17.03.1010
17.03.9010
Tollfritt40 000KalenderåretGSPA24
Poteter, halvfabrikata til fremstilling av snacks20.05.2091Tollfritt3 000KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)
Hermetiske erter, snittebønner og brekkbønner20.05.4003/.4009
ex. 20.05.5901
Tollfritt350KalenderåretGSPA64
Hermetiske grønnsaksblandingerEx. 20.05.9909Tollfritt150KalenderåretGSPA64
Konsentrert eplesaft, til industriformål20.09.7900Tollfritt400KalenderåretEFTAA2Avtale med EFTA
Eplesaft også konsentrert, til industriformål20.09.7100/.7900Tollfritt3 300KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2003 og 2010)
BlåbærkonsentratEx. 20.09.8999Tollfritt200KalenderåretEUA2EØS-avtalens art. 19 (2010)

S: Fordeling etter søknadstidspunkt jf. kapittel II i forskriften. 

A1, A2, A3, A4, A5 og A6: Fordeling ved auksjon, jf. kapittel III i forskriften. 

H: Fordeling av tollkvote for ost, jf. kapittel V i forskriften. 

Særlige bestemmelser:

1Tollsatsen fastsettes av Landbruksdirektoratet, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 23. Mengde fastsettes av Landbruksdirektoratet i forkant av hver auksjon og beregnes i kilo hele og halve reinskrotter. Ved omregning til levende rein tilsvarer et levende dyr gjennomsnittlig slaktevekt for importerte rein i foregående sesong.
2Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,33.
3Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein brukes en faktor på 1,42.
4Det generelle tollpreferansesystemet for utviklingsland (GSP).
5Eventuell import betinges av at varene oppfyller gjeldende krav til plantehelse, jf. Mattilsynets regelverk om import av egyptiske poteter.
6Tollsats fastsettes kvartalsvis, jf. forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 22 fjerde ledd. GSP-land gis 20 % preferanse innenfor kvoten.
7Mengde fastsettes av Landbruksdirektoratet i forkant av hver auksjon.
8Tollsats i prosent av verdi.
9Import av 145 tonn av kvoten for corned beef kan i tillegg skje fra WTO-land til en tollsats på 12,5 %.
 
0Endret ved forskrifter 31 aug 2009 nr. 1123, 1 juli 2011 nr. 753, 24 okt 2011 nr. 1041, 15 nov 2011 nr. 1111 (i kraft 1 jan 2012), 16 nov 2012 nr. 1100 (i kraft 1 jan 2013), 18 des 2012 nr. 1299 (i kraft 1 jan 2013), 3 okt 2013 nr. 1178, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1812 (i kraft 1 jan 2015), 20 feb 2015 nr. 144.

Vedlegg 2. (Opphevet)

0Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 15 nov 2011 nr. 1111.