Forskrift om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat

DatoFOR-2008-10-12-1102
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse12.10.2008
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§1-1, LOV-1996-12-06-75-§4-1, FOR-1996-12-06-1138 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2 jf FOR-2015-12-21-1794-§3
Kunngjort14.10.2008   kl. 14.35
KorttittelForskrift om off. administrasjon av bankfilial

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2008 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 1-1 fjerde ledd og § 4-1 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1138.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 feb 2009 nr. 111, 18 des 2009 nr. 1726. 

§ 1.Når en bank med hovedsete i fremmed stat og med filial i Norge ikke dekker sine forpliktelser i Norge etter hvert som de forfaller, samtidig som banken dekker sine forpliktelser etter hvert som de forfaller i hjemlandet eller de tiltak som er iverksatt fra hjemstatens myndigheter overfor banken med sikte på å sikre fortsatt drift ikke har effekt for filialen i Norge, kan Finansdepartementet treffe vedtak om at filialen i Norge settes under offentlig administrasjon.

Vedtak om offentlig administrasjon omfatter alle bankens eiendeler og forpliktelser i Norge.

§ 2.Vedtak etter § 1 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i annen EØS-stat kan treffes når Finansdepartementet anser det som et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å sikre at sentrale hensyn etter EØS-regler som svarer til direktiv 2001/24/EF blir overholdt.
§ 3.Bestemmelsene i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) § 4-1, § 4-5 første ledd tredje og fjerde punktum, tredje og fjerde ledd, og § 4-6 til § 4-13 gjelder tilsvarende for offentlig administrasjon av filial i Norge av bank med hovedsete i fremmed stat.

I vedtak etter § 1 kan det gis nærmere bestemmelser om lovens anvendelse på filialen.

Administrasjonsstyret kan inngå avtale med hjemstatens myndigheter eller med bankens representanter i hjemstaten om gjennomføringen av administrasjonsbehandlingen av filialen i Norge med sikte på å ivareta de sentrale hensyn og bestemmelser i direktiv 2001/24/EF. Avtalen skal godkjennes av Finanstilsynet.

0Endret ved forskrifter 3 feb 2009 nr. 111 (i kraft straks med virkning for åpne administrasjonsbo i Norge), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Konkursloven § 87 om sikkerhetsstillelse for bostyrer gjelder tilsvarende for administrasjonsstyrets medlemmer.
§ 5.Finanstilsynet kan gi nærmere regler om gjennomføringen av administrasjonen etter § 1.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Forskriften trer i kraft straks.