Forskrift om fartskriververksteder

DatoFOR-2008-10-15-1116
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse01.11.2008
Sist endret
EndrerFOR-1993-09-28-910
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§19
Kunngjort17.10.2008   kl. 15.35
KorttittelForskrift om fartskriververksteder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. oktober 2008 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og § 19.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 20 og 24e (forordning (EF) nr. 561/2006) og nr. 21 (forordning (EØF) nr. 3821/85 som sist endret ved forordning (EF) nr. 432/2004).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder alle verksteder som skal utføre arbeid med fartskrivere og tilhørende komponenter, jf. § 3.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Godkjent fartskriververksted: Virksomhet som er godkjent av regionvegkontoret for å utføre arbeid på fartskriver i samsvar med § 3.
b)Analog fartskriver: Innretning i samsvar med tekniske krav i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1.
c)Digital fartskriver: Innretning i samsvar med tekniske krav i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1B.
d)Mekaniker: Person som fyller vilkårene for å arbeide med fartskriver og er ansatt i et godkjent fartskriververksted.
f)Verkstedkort: Fartskriverkort for mekaniker ansatt i godkjent verksted.
§ 3.Godkjenning av fartskriververksted

Regionvegkontoret gir verksted som oppfyller vilkårene i denne forskrift godkjenning til å installere, aktivere, kalibrere, etterprøve, kontrollere og reparere fartskrivere og tilhørende komponenter. Dokumentasjon for at vilkårene for å oppnå godkjenning er oppfylt skal vedlegges søknad om godkjenning.

Godkjent fartskriververksted tildeles godkjenningsbevis og identifikasjonsnummer. Skilt utstedes av Statens vegvesen.

Kapittel 2. Diverse vilkår og plikter for fartskriververksted

§ 4.Krav til lokaler

Lokaler som skal benyttes av godkjent fartskriververksted etter denne forskriften skal være egnet til formålet.

§ 5.Krav til kontrollutstyr

Teknisk utstyr som skal benyttes av godkjent fartskriververksted etter denne forskriften skal være egnet til formålet. Utstyr til kontroll av fartskrivere og prøvestrekninger skal fylle følgende krav til måleusikkerhet:

a)Utstyr til fastleggelse av prøvestrekninger:
-i forbindelse med reparasjon, generert av prøvebenk, innenfor 0,1 %
-i forbindelse med installering/ettersyn, innenfor 0,4 %
b)Utstyr til generert hastighet:
-i forbindelse med reparasjon eller installering/ettersyn, innenfor 0,3 km/h
c)Utstyr til fastleggelse av kjøretøyets karakteristiske koeffisient (w):
-innenfor 0,3 %
d)Utstyr til kontroll av fartskriverens ur:
-innenfor 2 sek./døgn.

Kontrollutstyret skal ha brukerveiledning og nødvendige spesifikasjoner for kalibrering, samt kalibreres av kompetent organ og i henhold til fabrikantens anvisninger.

At kravene etter denne paragraf er tilfredsstilt skal fremgå av utstyret eller tilhørende dokumentasjon.

§ 6.Plomberingsverktøy

Plombering skal foretas med plomberingsverktøy godkjent av regionvegkontoret. Godkjent fartskriververksted tildeles plombenummer av regionvegkontoret. Fartskriververksted skal på forespørsel fra regionvegkontoret oppgi hvor mange plomberingsverktøy det har. Tap eller tyveri av plomberingsverktøy skal meldes fra skriftlig til regionvegkontoret.

Plombering skal skje i overensstemmelse med forskriften § 25.

§ 7.Krav til utstyr for datahåndtering

Verkstedets datautstyr skal kunne behandle data fra den digitale fartskriveren og verkstedkortet i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 B, tillegg 7. Dataoverføring skal skje på en slik måte at sikkerhetselementene som beskytter dataenes integritet og ekthet er intakte.

§ 8.Verkstedkort

Regionvegkontoret utsteder verkstedkort med PIN-kode som definert i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg lB kapittel 1. Søknad om verkstedkort skal skrives på fastsatt skjema, og gyldig legitimasjon skal fremlegges. Verkstedkort skal bare utstedes til godkjent fartskriververksted (korteier), og skal bare benyttes av mekaniker (kortbruker) utpekt av verkstedet. Mekaniker som arbeider for flere verksteder skal ha ett verkstedkort for hvert verksted. Verkstedkort er kun tillatt brukt når det er gyldig etter denne forskriften. Verkstedkortets gyldighetstid er ett år.

Korteier og kortbruker er ansvarlig for at kortet brukes i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3821/85. Kort og PIN-kode må oppbevares atskilt og på en sikker måte. PIN-koden er personlig for kortbruker og skal ikke oppgis til andre, heller ikke andre på verkstedet. Kortbruker er ansvarlig for at verken kort eller kode kommer uvedkommende i hende. Verkstedkortet skal oppbevares nedlåst i sikkerhetsskap eller lignende i tilknytning til verkstedet når det ikke er i bruk. Regionvegkontoret kan i særlige tilfelle gi skriftlig samtykke til at verkstedkortet tas ut fra verkstedet.

Verkstedkort utstedt på grunnlag av uriktige opplysninger skal tilbakekalles av regionvegkontoret. Regionvegkontoret kan også vedta tilbakekall av verkstedkort ved bruk av en annens verkstedkort, forfalskning av verkstedkort, eller annen bruk i strid med denne forskriften.

Kortbruker skal rapportere til verkstedet dersom det er mistanke om at kortet er blitt misbrukt. Skadet eller på annen måte defekt kort skal korteier eller bruker returnere til regionvegkontoret uten ugrunnet opphold. Er kortet tapt, stjålet eller misbrukt, skal korteier eller bruker uten ugrunnet opphold melde fra om dette til regionvegkontoret. Verkstedkort som er meldt tapt eller stjålet og som gjenfinnes skal ikke brukes. Unntak gjelder dersom det registreres ved et regionvegkontor at kortet er kommet tilbake til rette korteier eller kortbruker, og det ikke er blitt utstedt et erstatningskort.

Kortbruker er ansvarlig for nedlastingen og de nedlastete data fra kortet inntil data er overført til fartskriververkstedet, jf. § 16. Dersom kortbruker slutter hos vedkommende verksted, eller verkstedet slutter sin virksomhet med fartskrivere, skal kortbruker eller korteier returnere verkstedkort uten PIN-kode til regionvegkontoret.

Statens vegvesen fører register over utstedte, stjålne, tapte og defekte verkstedkort.

§ 9.Ansvarlig leder og stedfortreder

Fartskriververksted skal ha en ansvarlig leder. Denne skal oppfylle kompetansekravene til mekaniker etter § 10 og ha førerett for alle kjøretøy som fartskriververkstedet kontrollerer etter denne forskriften.

Ansvarlig leder skal

a)rettlede personalet og påse at arbeidet utføres i samsvar med denne forskriften
b)påse at mekanikere oppfyller kravene etter § 10, herunder at etterutdanning av mekanikere gjennomføres ved behov
c)sørge for at virksomheten til enhver tid har personale som har kjennskap til og ansvar for datasikkerhet og datahåndtering, samt fartskriververkstedets system for kvalitetsstyring.

Ansvarlig leder kan også godkjennes på grunnlag av annen relevant utdanning eller praksis dersom regionvegkontoret finner denne likeverdig med forannevnte, eller på grunnlag av tilsvarende kvalifikasjoner ervervet i annen EØS-stat i samsvar med direktiv 2005/36/EF. Det kan stilles krav om prøveperiode eller egnethetsprøve i samsvar med direktivets artikkel 14.

Ved ansvarlig leders fravær skal det utpekes en stedfortreder. Denne skal oppfylle kravene til å være ansvarlig leder. Regionvegkontoret kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder når kravet vil virke urimelig av hensyn til virksomhetens størrelse.

§ 10.Krav til mekaniker

Mekaniker skal til enhver tid besitte de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å utføre arbeid etter denne forskriften.

Mekaniker skal ha gjennomgått relevant opplæring om fartskriver, herunder om fartskriverens funksjon, kontrollmetoder og formål. Opplæringen skal omfatte:

a)gjeldende regler for utføring av arbeid på fartskriver
b)fartskriverens funksjon
c)arbeidsmetoder og utstyr ved installering, ettersyn og reparasjon
d)metoder og utstyr for gjennomføring av arbeid på fartskriver
e)dokumentasjon for utført installering, reparasjon, ettersyn og kontroll
f)datasikkerhet og datahåndtering for digital fartskriver.

Ansvarlig leder plikter å påse at fartskriververkstedet dokumenterer opplæring gjennomført av mekanikere tilknyttet virksomheten.

Kapittel 3. System for kvalitetsstyring

§ 11.Plikt til å opprette system for kvalitetsstyring

Ansvarlig leder plikter å påse at verkstedet har et til enhver tid oppdatert system for kvalitetsstyring. System for kvalitetsstyring skal utformes i samsvar med reglene i dette kapittel.

Kvalitetsstyringssystemet skal dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal til enhver tid være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og fartskriververkstedets ansatte. Nødvendige sertifikater og godkjenningsattester for teknisk utstyr fra utstyrsfabrikanten eller fra kompetent uavhengig laboratorium skal ligge ved.

§ 12.Utforming og innhold av system for kvalitetsstyring - arbeid på fartskrivere

Kvalitetsstyringssystemet skal beskrive følgende:

a)organisering av virksomheten der det fremgår hvem som har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med denne forskriften
b)de ansattes kompetanse, herunder prosedyrer for opplæring, vedlikehold og videreutvikling av kompetanse
c)prosedyrer for kalibrering og periodisk vedlikehold av utstyr
d)prosedyrer for gjennomføring av arbeid i henhold til denne forskriften
e)prosedyrer for oppbevaring av teknisk informasjon om fartskriver
f)prosedyrer for å gjøre relevant og oppdatert lov- og forskriftsverk kjent og tilgjengelig i virksomheten
g)prosedyrer for behandling av elektroniske data tilknyttet fartskriveren.
§ 13.Rutiner vedrørende verkstedkort

Kvalitetsstyringssystemet skal inneholde følgende rutiner for oppbevaring og håndtering av verkstedkort:

a)fortegnelse over verkstedkort med mekanikeres navn og fødselsdato, kortnummer, kortets gyldighetstid, samt dato for når kortet er tatt i bruk og eventuell inndragning
b)prosedyrer for at verkstedkortet bare brukes av den mekaniker som kortet er utstedt til
c)prosedyrer for at mekaniker som arbeider på flere verksteder, bare utfører arbeid på fartskriver med det verkstedkortet som er utstedt til verkstedet
d)prosedyrer for at verkstedkortet skal låses inn og oppbevares forsvarlig når det ikke er i bruk
e)prosedyrer for inndragning av verkstedkort hvis mekaniker misbruker kortet, eller på annen måte ikke overholder reglene for bruk av kort eller PIN-kode
f)prosedyrer for tilbakelevering av sitt kort uten PIN-kode til ansvarlig leder ved arbeidsforholdets opphør
g)prosedyrer for at verkstedkort som verkstedet inndrar eller får tilbakelevert, jf. bokstav e) og f), straks sendes til regionvegkontoret med opplysninger om årsaken
h)prosedyrer for varsling av regionvegkontoret om verkstedkort som er mistet, stjålet eller defekt
i)prosedyrer for verkstedets oppbevaring av opplysninger om mekanikere og verkstedkort i ett år etter arbeidsforholdets opphør
j)prosedyrer for oppbevaring og sikring av data fra verkstedkort.
§ 14.Rutiner vedrørende arbeid og annet utstyr

Kvalitetsstyringssystemet skal beskrive rutiner for oppbevaring og bruk av plomberingsverktøy, installasjonsplater og annet utstyr som kan brukes til å endre innstillinger av fartskrivere eller som inneholder data. Herunder skal det gis oversikt over:

a)utstyr som tilhører verkstedet
b)plombeverktøy og plombenummer.

Kapittel 4. Øvrige plikter, tilsyn og sanksjoner

§ 15.Øvrige sikkerhetsrelaterte plikter for fartskriververksted

Fartskriververksted skal sikre at fartskrivere, tilhørende komponenter, kjøre- og hviletidsdata og data om utført arbeid på fartskrivere håndteres og oppbevares slik at risikoen for manipulasjon, misbruk, tap eller ødeleggelse minimeres. Kjøre- og hviletidsdata og data om utført arbeid på fartskrivere som er lagret på den enkelte mekanikers verkstedkort og i fartskriveren, overføres og lagres på en sikker måte i et eksternt lagringsmedium hos verkstedet. Utrangerte fartskrivere skal håndteres slik at risikoen for uautorisert tilgang til data minimeres.

Dersom virksomheten overdras fullt ut til annet godkjent fartskriververksted, skal data fra fartskrivere og alle kontrollskjemaer overføres til dette verkstedet. Dersom fartskriververkstedet opphører eller overdras fullt ut til annet verksted som ikke er godkjent fartskriververksted, skal data fra fartskriveren overføres til rette eier eller regionvegkontoret. Alle kontrollskjemaer skal oversendes til regionvegkontoret.

Ved endringer i eierforhold, opphør, flytting eller bytte av ansvarlig leder skal det uten ugrunnet opphold sendes skriftlig melding om det til regionvegkontoret.

Fartskriververkstedet skal føre et register over alle fartskrivere som verkstedet har på lager, har installert eller destruert.

§ 16.Tilsyn

Regionvegkontoret skal føre tilsyn med at fartskriververksted utfører arbeid i samsvar med denne forskriften og det enkelte verkstedets godkjenning.

Fartskriververksted plikter å gi regionvegkontoret adgang til lokaler og ellers forestå nødvendig bistand regionvegkontoret trenger for å gjennomføre tilsyn. Regionvegkontoret kan utføre kontroll med pågående arbeid på fartskrivere. Dersom det er nødvendig for å gjennomføre tilsynet kan regionvegkontoret innkalle kjøretøy til kontroll.

Regionvegkontoret kan gi pålegg om å bringe virksomheten i samsvar med denne forskriften.

§ 17.Tilbakekall og andre sanksjoner

Regionvegkontoret kan midlertidig eller permanent tilbakekalle fartskriververkstedets godkjenning dersom:

a)vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede
b)verkstedet har opptrådt i strid med denne forskriften, det enkelte verkstedets godkjenning eller pålegg gitt av regionvegkontoret i medhold av denne forskriften.

Før det fattes vedtak om tilbakekall av godkjenning skal det gis skriftlig advarsel eller pålegg med frist for å bringe aktuelle forhold i orden. Skriftlig advarsel eller pålegg om utbedring kan likevel unnlates når særlig alvorlig forhold gjør seg gjeldende.

Ved tilbakekall av godkjenning skal både skilt og godkjenningsdokument som nevnt i § 3 tredje ledd leveres til regionvegkontoret.

Kapittel 5. Krav til gjennomføring av arbeid med fartskriver

§ 18.Gjennomføring av arbeid med fartskriver

Kalibrering, installering, etterprøving, kontroll og reparasjoner av fartskriver skal gjennomføres i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 og vedlegg lB kap. V og VI.

§ 19.Distanse, hastighet og tid

Fartskriver skal kontrolleres for å avgjøre om den viser og registrerer korrekt tilbakelagt distanse, hastighet og tid innenfor de angitte toleranser i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 kapittel III punkt f nr. 1 til 3, og vedlegg 1 B kapittel III nr. 2 til 3, samt i AETR bilag 1 kapittel III bokstav F. Kontroll av den registrerte avstanden skal for fartskriver utføres over en strekning på minst 1000 meter, jf. forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 og vedlegg 1B, samt AETR bilag 1. Målestrekningen kan forlenges til en annen lengde delelig med 1000 meter.

§ 20.Registrering av kjøre- og hviletid

Fartskriver skal kontrolleres for å avgjøre om den korrekt registrerer kjøre- og hviletid i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3821/85 artikkel 15 nr. 3 til 5, samt i AETR bilag 1 kapittel III nr. 4 a. Kontrollen skal hvis det er relevant, omfatte både den aktive og den passive fører. Kontroll av analog fartskriver registreres på en prøvediagramskive. Kontroll av digital fartskriver registreres ved hjelp av et verkstedkort.

Ved arbeid på fartskriver og tilhørende komponenter, plomber eller andre deler av kjøretøyet som kan ha innvirkning på fartskriverens funksjon eller nøyaktighet skal et kontrollskjema utfylles. Installasjonsplate(merke) skiftes ut hvis fartskriveren er feilfri. Fartskriver med feil skal ikke påmonteres installasjonsplate.

§ 21.Kilometerfaktor (w)

Kjøretøyets kilometerfaktor (w) skal fastsettes med egnet utstyr når kjøretøyet kjøres på en prøvestrekning på minst 1000 meter under forhold som beskrevet i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg kapittel VI nr. 4, og vedlegg 1B kapittel VI nr. 5, samt i AETR, bilag 1 kapittel VI nr. 4. Under forutsetning av at fastsettelsen av kjøretøyets kilometerfaktor (w) kan skje med den samme nøyaktighet, kan en kortere prøvestrekning benyttes.

§ 22.Måling av dekkenes rulleomkrets (1)

Dekkenes rulleomkrets (1) på den aksel eller de akslene som genererer kilometerfaktor (w) skal fastsettes som middelverdien av den effektive omkrets på samtlige hjul når hjulene roterer minst tre omdreininger under forhold som beskrevet i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg I kapittel VI nr. 4, og vedlegg 113 kapittel VI nr. 5, samt i AETR bilag 1 kapittel VI nr. 4.

Under forutsetning av at målingen av omkretsen (1) skjer innenfor de gitte sporbare toleranser kan en annen kontrollmetode benyttes. Ved regelmessig kontroll må omkretsen (1) ikke avvike fra den som er angitt på installasjonsplaten med mer enn 4 %.

§ 23.Utskiftning av bevegelsessensor

I de tilfelle hvor bevegelsessensoren skiftes ut skal kjøretøyets kilometerfaktor (w) fastsettes på nytt.

§ 24.Plombering

Plombering skal utføres i overensstemmelse med fartskriverens eller kjøretøyprodusentens anvisninger, jf. forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 avsnitt V nr. 4 og vedlegg 1B, avsnitt V nr. 3 samt AETR bilag 1 avsnitt V B.

Plombering skal gjøres varig, og skal bestå av materiale som ikke påvirkes av kjøretøyets bruk, jf. forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 avsnitt V nr. 4 og 5, og vedlegg 113 avsnitt V nr. 3. Bevegelsessensoren skal til enhver tid være plombert til kjøretøyenheten.

Fartskriver som ikke oppfyller vilkårene for godkjenning skal ikke plomberes. Dette skal registreres som mangel, jf. § 28 annet ledd. Eier eller bruker skal da informeres før kjøretøyet forlater verkstedet.

§ 25.Forstyrrende anordninger

Ved kontroll av fartskriver skal det kontrolleres at det på kjøretøyet ikke finnes anordninger som kan ødelegge eller forstyrre fartskriverens funksjon. Funn av forstyrrende anordning på kjøretøyet skal registreres som mangel, jf. § 28 annet ledd.

§ 26.Nedlasting av data

Ved reparasjon eller utskifting av digital fartskriver skal fartskriververkstedet laste ned alle data fra fartskriveren før reparasjon eller utskiftning påbegynnes. Nedlastede data skal oppbevares i et eksternt lagringsmedium i ett år og deretter destrueres. I tilfeller hvor nedlasting ikke er teknisk mulig eller data har gått tapt skal verkstedet bekrefte dette skriftlig overfor dataenes eier med kopi til regionvegkontoret. Kopi av bekreftelsen skal fartskriververkstedet oppbevare sammen med kontrollskjemaet i tre år.

§ 27.Informasjon om nedlastete data

En transportbedrift som identifiseres ut fra registrerte data i fartskriveren skal informeres om at disse dataene er å finne hos verkstedet. På transportbedriftens anmodning skal nedlastete data sendes transportbedriften uten ugrunnet opphold. Verkstedet skal oppbevare kopi av transportbedriftens anmodning i minst ett år.

§ 28.Dokumentasjon

Utført arbeid på fartskriver skal registreres på et kontrollskjema godkjent av Statens vegvesen, og oppbevares i originalt eksemplar av fartskriververkstedet i minst tre år. Skjemaet skal uten ugrunnet opphold utleveres til regionvegkontoret på skriftlig anmodning.

Verkstedet skal føre journal over avdekkede feil, mangler og avvik på fartskrivere i kjøretøyer som de utfører arbeid på. Journalen skal inneholde opplysninger om både fartskriverens og kjøretøyets fabrikat og type, samt registrering og beskrivelse av konstaterte mangler.

Kapittel 6. Krav til kontroll av fartskriver

§ 29.Reparasjon

Fartskriver skal etter utført reparasjon kontrolleres i overensstemmelse med denne forskrift og de metoder angitt av produsenten av fartskriveren eller produsentens representant. Fartskriverens evne til å vise og registrere avstand og hastighet skal kontrolleres. Testutstyret skal trinnløst kunne generere alle hastigheter innenfor fartskriverens visnings- og registreringsområde med en måleusikkerhet mindre enn 0,3 km/h. fartskriverens evne til å vise og registrere hastighet skal kontrolleres i minst tre punkter jevnt fordelt innenfor fartskriverens visnings- og registreringsområde.

Resultatet av de utførte kontroller skal for

a)analog fartskriver føres på prøvediagramskive og oppbevares sammen med kontrollskjemaer i tre år.
b)digital fartskriver registreres på verkstedkortet, kopieres til et eksternt lagringsmedium og oppbevares i tre år.
§ 30.Installasjon

Digital fartskriver skal i forbindelse med installering kontrolleres i overensstemmelse med metoder som er angitt av produsenten av fartskriveren, fremgår av instruksjoner på kjøretøyet eller av produsentens representant. Oppmåling av feil ved prøving og kontroll etter installering, skal gjennomføres i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg lB kapittel VI nr. 5.

Etter prøving og kontroll skal det monteres en installasjonsplate, og digital fartskriver skal kontrolleres i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1B kapittel VI nr. 2 og 3. Resultatet av testene i henhold til § 20 og § 21 skal registreres på et verkstedkort, kopieres til et eksternt lagringsmedium og oppbevares i tre år.

§ 31.Regelmessig kontroll

Regelmessig kontroll skal gjennomføres i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 kapittel VI, og vedlegg 1B kapittel VI, samt i AETR bilag I kapittel VI. Kontroll av fartskriver utføres av et godkjent fartskriververksted senest to år etter installering eller den dato for siste utførte kontroll som fremgår på fartskriverens installasjonsplate. Fartskriver skal kontrolleres i overensstemmelse med de metoder som er angitt av produsenten av fartskriveren, kjøretøyets produsent eller disses representanter.

Måling av feil i forbindelse med regelmessig kontroll skal gjennomføres under de forutsetninger som er angitt i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg I kapittel V nr. 4, og vedlegg lB kapittel VI nr. 5, samt AETR bilag 1 kapittel VI nr. 4. Tilbakelagt distanse skal kontrolleres i overensstemmelse med § 20. Fartskriververkstedet skal kontrollere at plombering finnes og er uskadd, og at fartskriver og tilhørende komponenter ikke har vært utsatt for skade eller manipulasjon, jf. forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 kapittel V nr. 4 og vedlegg lB kapittel V nr. 3, samt AETR bilag 1 kapittel V nr. 4.

Etter gjennomført kontroll skal verkstedet, dersom fartskriveren tilfredsstiller kravene, erstatte installasjonsplaten med en ny i overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg 1 kapittel V nr. 3, og vedlegg lB kapittel V nr. 2, samt AETR bilag 1 kapittel V A nr. 3. Hvis det avdekkes feil ved fartskriveren skal installasjonsplaten fjernes.

Resultatet av utførte kontroller skal oppbevares i tre år.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 32.Unntak

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskriften. Regionvegkontoret kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra § 9.

§ 33.Overgangsordninger

Fartskriververksted, med unntak av plomberingsverksted, som er godkjent for å utføre arbeid på fartskrivere i samsvar med forskrift 28. september 1993 nr. 910 om kjøre- og hviletid m.v. kapittel V, beholder sin godkjenning. Fartskriververksted med midlertidig godkjenning for å utføre arbeid på fartskrivere etter forordning (EØF) nr. 3821/85 vedlegg IB, gitt før denne forskriften trer i kraft må oppfylle kravene i denne forskrift for å få videre godkjenning.

§ 34.Gebyr

Ved vedtak om godkjenning som fartskriververksted betales et gebyr på kroner 22 000.

Ved gjennomført årlig tilsyn betales et gebyr på kroner 5000.

§ 38.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. november 2008. Fra samme tidspunkt oppheves kapittel V i forskrift 28. september 1993 nr. 910 om kjøre- og hviletid m.v. ved innenlandsk transport og transport innen EØS-området om fartskriver og fartskriververksteder. Midlertidig godkjenning som verksted for digital fartskriver som gjelder fra 1. november 2008 gjelder til søknad om godkjenning etter denne forskriften er avgjort, eller uansett senest til 1. mai 2009. Reglene i denne forskriften kapittel 4 gjelder også for midlertidige godkjenninger så langt de passer.