Forskrift om konkurranselovens anvendelse på Svalbard

DatoFOR-2008-10-17-1126
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§5
Kunngjort21.10.2008   kl. 13.30
KorttittelForskrift om konkurranseloven på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. oktober 2008 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 5 tredje ledd. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

§ 1.Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) gjøres gjeldende for Svalbard, med unntak av § 9 første ledd bokstav d, § 15 og § 21a.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.