Forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer

DatoFOR-2008-10-22-1136
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 11
Ikrafttredelse22.10.2008
Sist endretFOR-2016-06-21-862
EndrerFOR-1979-05-21-4272, FOR-1991-09-25-1018, FOR-1993-06-29-1439, FOR-1993-11-30-1440, FOR-1993-09-23-1442, FOR-1995-06-08-1217, FOR-1996-03-14-1477, FOR-1996-11-28-1478, FOR-1997-05-13-1556, FOR-1997-06-05-1557, FOR-1998-05-12-1569, FOR-1998-11-27-1570, FOR-2000-09-25-1707, FOR-2002-06-21-772, FOR-2003-12-05-1602, FOR-2003-06-19-1885, FOR-2004-03-17-554, FOR-2004-09-29-1372, FOR-2008-06-17-761, FOR-2008-06-17-762, FOR-2008-06-17-763
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§11, FOR-2003-07-01-919
Kunngjort24.10.2008   kl. 14.20
KorttittelForskrift om markedsregulering, jordbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet 22. oktober 2008 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 11 jf. forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903, 8 juni 2010 nr. 789, 19 feb 2013 nr. 227, 21 juni 2013 nr. 810, 26 aug 2013 nr. 1027, 3 sep 2014 nr. 1144, 17 okt 2014 nr. 1429, 12 des 2014 nr. 1806, 12 des 2014 nr. 1807, 21 juni 2016 nr. 862.

§ 1.Formål - avgrensning

Markedsreguleringens formål innen produksjonene melk, korn og kjøtt av svin er gjennom et sett av virkemidler å bidra til uttak av avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse.

Markedsreguleringens formål innen produksjonene egg og kjøtt av storfe og sau/lam er gjennom et sett av virkemidler å sikre et balansert marked i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk.

Markedsreguleringen gjelder bare norskproduserte varer.

Tilskudd skal i samsvar med omsetningsloven utformes konkurransenøytralt i forhold til produsentene og omsetningsleddene.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903 (i kraft 1 juli 2009), 21 juni 2013 nr. 810 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Definisjoner
a)Markedsregulator: Nortura SA, Norske Felleskjøp SA og Tine SA.
b)Uavhengige aktører: Virksomhet som ikke er organisatorisk tilknyttet markedsregulator.
c)Markedsbalanse: At innenlandsk forbruk av jordbruksvarer tilsvarer summen av norsk produksjon og supplerende import og at omsetningen av norskproduserte varer skjer til de priser som er avtalt i jordbruksavtalen. Markedsbalansen knytter seg til råvarenivå.
d)Reguleringsvare: Norskprodusert vare som blir regulert gjennom ulike avsetningstiltak.
e)Underskuddssituasjon: En situasjon hvor det er underskudd av et produkt innenlands og tollen på produktet er satt ned etter forskrift om administrative tollnedsettelser.
f)Målpris: Pris på råvare fastsatt i jordbruksoppgjøret.
g)Noteringspris: Den pris markedsregulator oppnår for representantvaren på noteringspunktet.
h)Dekningsgrad: Forholdet mellom markedsregulators tilførsler i den aktuelle uke og bestillinger hos markedsregulator.
i)Overføringskostnader: Omfatter ekstraordinære transport- og behandlingskostnader som markedsregulator har i forbindelse med overføringstransporten og som ikke er dekket på annen måte.
j)Korn: Hvete, rug, rughvete, bygg, havre, oljefrø og andre arter fastsatt av Landbruksdirektoratet som omsettes gjennom markedsordningen for korn.
k)Kornkjøper: Foretak som kjøper korn fra produsent gjennom markedsordningen for korn.
l)Meieriselskap: Andelslag, aksjeselskap, annet selskap eller annen juridisk enhet som kjøper eller på annen måte tar imot melk, fløte eller myse til videre foredling eller produksjon av melkeprodukter.
m)Melk: flytende ku- og geitemelk, ubehandlet eller varmebehandlet (termisert eller pasteurisert).
n)Rå melk: Ubehandlet melk.
o)Melkeprodukter: Bearbeidede produkter av melk.
p)Tilvirkningskostnad: Direkte og indirekte kostnader i foredlingen som er påløpt frem til det aktuelle reguleringstiltaket.
q)Tilvirkningsverdi: Varens verdi ut fra påløpte tilvirkningskostnader frem til markedsregulators sentrallager.
r)Egg: Skallegg.
s)Eggprodukter: Heleggpulver, heleggmasse, eggehvite (fersk og frossen) og eggeplomme.
t)Felleskjøpsgruppen: Medlemsorganisasjoner i Norske Felleskjøp.
u)Representantvaren: Utvalgt vare fastsatt i jordbruksforhandlingene for den enkelte produksjon.
0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903 (i kraft 1 juli 2009), 19 feb 2013 nr. 227 (i kraft 1 mars 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 17 okt 2014 nr. 1429.
§ 3.Markedsregulator
§ 3-1.Markedsregulators rolle

Markedsregulator innen produksjonene melk, korn og kjøtt av svin har ansvaret for å søke å ta ut avtalt målpris i samsvar med forutsetningene om at målpris skal kunne oppnås ved markedsbalanse.

Markedsregulator innen produksjonene egg og kjøtt av storfe og sau/lam har ansvaret for å sikre et balansert marked i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk.

Markedsregulator har ansvaret for effektivt og konkurransenøytralt å gjennomføre markedsregulering slik at kostnadene blir lavest mulige.

På basis av løpende markedsprognoser skal markedsregulator vurdere avsetningsmuligheter innenlands, og ved behov iverksette nødvendige avsetningstiltak i samsvar med denne forskrift med tilhørende regelverk.

Markedsregulator plikter å gjennomføre markedsreguleringen slik at en oppnår mest mulig like konkurransevilkår innenfor omsetning av de jordbruksvarer som er omfattet av denne forskrift.

§ 3-2.Administrative oppgaver hos markedsregulator

Markedsregulator skal løpende utarbeide pris- og markedsprognoser, vurdere markedsbalansen og foreta prisnoteringer som ved forespørsel skal legges fram for Omsetningsrådet.

Markedsregulator skal foran hvert år foreslå omsetningsavgift på grunnlag av prognoser over kostnader knyttet til behov for avsetningstiltak, til administrative oppgaver hos markedsregulator og Landbruksdirektoratet, til eventuelle andre tiltak godkjent av Omsetningsrådet og under hensyntagen til størrelsen på eksisterende fond.

Alle oppgaver vedrørende reguleringsvirksomheten skal fremmes halvårlig, spesifisert pr. måned, for Omsetningsrådet av eller gjennom markedsregulator med mindre annet er bestemt.

Bevilgningsoppgaver skal være attestert av statsautorisert revisor etter krav fastsatt av Omsetningsrådet. Oppgaver som er basert på andre revisorattesterte oppgaver trenger ikke egen revisorattestering.

0Endret ved forskrift 8 juni 2010 nr. 789.
§ 3-3.Administrasjonskostnader

Til dekning av kostnader som administrasjon av markedsreguleringen medfører, ytes godtgjørelse som fastsettes årlig av Omsetningsrådet på grunnlag av budsjett fremmet av markedsregulator. Godtgjørelsen godkjennes deretter av Omsetningsrådet på basis av fremlagt regnskap pr. kalenderår.

§ 3-4.Kontroll og dokumentasjon

Omsetningsrådet eller den Omsetningsrådet gir fullmakt, fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskrift med tilhørende regelverk blir overholdt. Omsetningsrådet eller den Omsetningsrådet gir fullmakt kan kreve fremlagt de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å utøve slik kontroll og for å forvalte markedsreguleringstiltakene på en tilfredsstillende måte.

§ 3-5.Tilskudd/godtgjørelse

Tilskudd/godtgjørelse er betinget av at Omsetningsrådet disponerer det nødvendige beløp til formålet.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903 (i kraft 1 juli 2009), 8 juni 2010 nr. 789, 21 juni 2013 nr. 810 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 17 okt 2014 nr. 1429, 12 des 2014 nr. 1806 (i kraft 1 jan 2015).
§ 4.Forsyningsplikt

Markedsregulators forsyningsplikt skal sikre forsyninger til alle forbruksområder til noenlunde ens priser, og gi uavhengige aktører lik tilgang til råvarer til like vilkår.

§ 4-1.Kjøtt

Forsyningsplikten gjelder for norskprodusert slakt på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen og regulert vare jf. liste for definisjon av reguleringsvare i kjøttsektoren i retningslinjene for markedsregulering av kjøtt fastsatt av Omsetningsrådet. I en normal markedssituasjon skal markedsregulator søke å gi alle aktører samme dekningsgrad med norsk råvare, med utgangspunkt i aktørenes bestillinger.

Når det er underskudd av ferske hele slakt innenlands og tollen på kjøtt er satt ned i henhold til forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, kan markedsregulator fordele varemengdene best mulig mellom aktørene på grunnlag av deres ordinære kjøp av kjøtt. I slike situasjoner kan forsyningene til uavhengige aktører med egen slakting avkortes med sikte på lik dekningsgrad med norsk råvare.

Henvendelser om leveranser fra nystartede produksjonsbedrifter skal i den grad de ikke er urimelige, imøtekommes.

§ 4-2.Korn og oljefrø

I den aktuelle markedssituasjon der Felleskjøpsgruppen normalt har underdekning av norsk korn og oljefrø, begrenses inntil videre forsyningsplikten til å gjelde ved salg av reguleringsvare.

Ved salg av reguleringsvare i regi av markedsregulator skal varen tilbys alle aktører gjennom anbudskonkurranse. Dersom et reguleringstiltak er iverksatt etter anbudskonkurranse, er det ikke nødvendig å gjennomføre ny anbudskonkurranse ved salg av reguleringsvaren.

§ 4-3.Melk og melkeprodukter

Markedsregulators forsyningsplikt omfatter alle meieriselskaper som deltar i prisutjevningsordningen for melk. Forsyningsplikten gjelder for norskprodusert melk på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen. Markedsregulator kan ikke pålegges forsyningsplikt til foretak som lokalt foredler melk med fritak fra overproduksjonsavgift etter forskrift om fritak for overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

Det kvantum melk som under prisutjevningsordningens prioritetsregler er tilgjengelige for den aktuelle anvendelse skal fordeles med utgangspunkt i meieriselskapenes bestillinger.

Kravspesifikasjon for rå melk som omfattes av forsyningsplikten fastsettes av Omsetningsrådet.

0Endret ved forskrift 8 juni 2010 nr. 789.
§ 4-3-1.Forsyningsplikten til produksjon av flytende melkeprodukter

Til produksjon av flytende melkeprodukter har markedsregulator forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier, men årlig oppad begrenset til 15 mill. liter melk pr. anlegg. For forsyninger utover dette, stilles krav om leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum settes til enhver tid til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis veies inn fra egne leverandører.

§ 4-3-2.Forsyningsplikten til produksjon av ikke flytende melkeprodukter

Til andre anvendelser enn flytende melkeprodukter har markedsregulator en forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier.

§ 4-3-3.Fordeling av melk til produksjon

Grunnlaget for fordeling av melk er den samlede prognose for avtaleåret for prisutjevningsordningen for melk. Markedsregulator skal på grunnlag av prognosetall som er stadfestet fra Landbruksdirektoratet, fordele melk ut fra meieriselskapenes prognostiserte behov og i henhold til bestemmelsene over.

§ 4-3-4.Leveranseplan med stipulerte fraktkostnader

På basis av den forholdsmessige fordeling etter bestemmelsen over skal markedsregulator utarbeide månedlig leveranseplan til de enkelte meieriselskapene som ønsker tilført melk under forsyningsplikten. Planen skal omfatte det avtaleåret prognosen gjelder for. Det må når det gjelder overføringsopplegg, tas hensyn til hva som er mulig å gjennomføre innenfor de til enhver tid gjeldende forskrifter og tilgjengelige ressurser.

I leveranseplanen forutsettes det at det leveres et volum tilpasset hele vogntog og/eller gårdstankbil, og på dette grunnlag angis en stipulert gjennomsnittlig fraktkostnad på de aktuelle månedlige kvanta.

Leveranseplanen og beregningen av stipulert gjennomsnittlig fraktkostnad overvåkes av Landbruksdirektoratet. Alle meieriselskaper som ønsker tilført melk under forsyningsplikten kan få innsyn i grunnlaget og de beregninger som er gjort, så langt forretningsmessige forhold tilknyttet de ulike meieriselskaper tillater dette.

Månedlig leveranseplan skal aksepteres skriftlig av de aktuelle meieriselskaper innen 1 uke etter at de har mottatt den, og det planlagte volum er deretter bindende både for markedsregulator og for meieriselskapene.

§ 4-3-5.Justering av leveranseplan ved endrede prognoser

Ved endringer i leveransen av rå melk og/eller anvendt kvantum hos et meieriselskap av slikt omfang at ny prognose kreves under prisutjevningsordningen, skal meieriselskapet gi melding til Landbruksdirektoratet og markedsregulator, og leveranseplanen om nødvendig justeres. Justeringen av leveranseplanen skal gjennomføres så snart de nye prognosene er stadfestet av Landbruksdirektoratet.

§ 4-3-6.Priser og vilkår

Forsyningsprisen på melk fastsettes med utgangspunkt i markedsregulators noteringspris, tillagt de overføringskostnader mv. som markedsregulator i den forbindelse har adgang til å belaste mottaker.

Transportopplegg for overføring/levering av melk planlegges og styres av markedsregulator. Ved leveranser av melk skal mottakende meieriselskap dekke transportkostnadene ut fra hvor melken er beregnet hentet (beregnet transportavstand ut fra prioritering mellom anvendelser). Transportkostnadene beregnes pr. måned ut fra leveringsplan.

Dersom et meieriselskap bestiller volum som ikke er tilpasset hele lass, kan det gjøres mot dekning av de merkostnader dette medfører.

§ 4-3-7.Leveringsforhold hos mottakende meieri

Det er en forutsetning for leveranseopplegget at leveringsforholdene hos de enkelte meieriselskap er tilpasset de volumer som ønskes levert. Hos meieriselskapet må det være tankbilhall for tilfredsstillende utvendig vask og innvendig tankvask og desinfeksjon.

Dersom det oppstår ekstra kostnader for avsender/transportør pga. leveranseforhold hos mottaker, skal mottaker dekke dette.

§ 4-3-8.Plikter hos mottakende meieri

Meieriselskapene skal utarbeide en årsplan som oversendes markedsregulator innen 1. november. Årsplanen skal være spesifisert pr. måned og vil danne utgangspunkt for blant annet markedsregulators prognoser og budsjett for melkeanvendelsen.

Meieriselskapene skal innen onsdag hver uke ha sendt markedsregulator sin bestilling av melk for kommende uke. Bestillingene skal være spesifisert pr. ukedag og skal på månedsbasis samsvare med den skriftlige aksepterte leveranseplanen.

Ved betydelige avvik mellom faktisk egenmelksgrunnlag eller det prognosegrunnlaget som er lagt til grunn for praktisering av forsyningsplikten, jf. første avsnitt, kan Landbruksdirektoratet frata aktuelle meieriselskap retten til suppleringsleveranse i en etterfølgende månedsperiode. Ved gjentagende slike avvik kan Omsetningsrådet frata meieriselskapet retten til å motta melk for en lengre periode.

Mottakere av melk i henhold til 4-3-1, opp til henholdsvis 15 og 30 mill. liter melk, og i henhold til 4-3-2 plikter i alle uker å ta imot minimum 80 prosent av siste 3 måneders gjennomsnittlige ukentlige mottak av melk. Ved mottak av mindre melk enn hva disse beregningene tilsier kan Landbruksdirektoratet begrense meieriselskapenes rett til leveranse i en etterfølgende månedsperiode. Ved gjentagende slike avvik kan Omsetningsrådet utelukke meieriselskapet retten til å motta melk for en lengre periode.

Mottakere av melk plikter å ta imot den melk de har bestilt i henhold til andre ledd. Dersom et meieriselskap likevel må endre bestilt melkemengde etter gjeldende bestillingstidspunkt gis markedsregulator anledning til å fakturere meieriselskapet for de merkostnader som måtte oppstå.

Mottakere av melk har anledning til full driftsstans for gjennomføring av nødvendig og planlagt teknisk vedlikehold eller ombygging. Lengden på en slik driftsstans skal korrespondere med det vedlikeholdet eller ombyggingen som skal gjennomføres. Slik begrunnet driftsstans skal være meldt markedsregulator senest 2 måneder før driftsstansen finner sted, og være i samsvar med den skriftlige aksepterte månedlige leveranseplanen.

Dersom det er betydelige avvik mellom faktisk og meldt driftsstans, kan Landbruksdirektoratet begrense meieriselskapets rett til leveranse i en etterfølgende månedsperiode. Ved gjentagende slike avvik kan Omsetningsrådet utelukke meieriselskapet fra forsyningsplikten for en lengre periode.

Bestemmelsen kan fravikes ved avtale. Eventuell avtale skal sendes Landbruksdirektoratet til orientering.

§ 4-4.Egg

Forsyningsplikten gjelder for norskproduserte konsumegg på det regulerte nivå i verdikjeden, jf. jordbruksavtalen. I en normal markedssituasjon skal markedsregulator søke å gi alle aktører samme dekningsgrad med norsk råvare med utgangspunkt i aktørenes bestilling.

Når det er underskudd av konsumegg innenlands og tollen på egg er satt ned i henhold til forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, kan markedsregulator fordele varemengdene best mulig mellom aktørene på grunnlag av deres ordinære kjøp av egg. I slike situasjoner kan forsyningene til uavhengige aktører med egen leveranse av egg fra primærprodusent avkortes med sikte på lik dekningsgrad med norsk råvare. Ved underskudd av konsumegg, skal ikke konsumegg gjennom forsyningsplikten nyttes for å dekke opp underdekning av industriegg som produksjonsgrunnlag ved eggproduktfabrikk.

Henvendelser om leveranser fra nystartede produksjonsbedrifter skal i den grad de ikke er urimelige, imøtekommes.

Eggpakkerier som ønsker å kjøpe egg over forsyningsplikten, skal gi bindende bestilling til markedsregulator innen den 10. i måneden før leveranse skal finne sted.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2010 nr. 789, 19 feb 2013 nr. 227 (i kraft 1 mars 2013), 21 juni 2013 nr. 810 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 17 okt 2014 nr. 1429.
§ 5.Mottaksplikt

Markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt leveransen finner sted, til samme priser og leveransevilkår som for egne leverandører.

§ 5-1.Kjøtt

Markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin produksjon til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt leveransen finner sted.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 862.
§ 5-2.Korn og oljefrø
§ 5-2-1.Mottaksplikt fra kornprodusent

Markedsregulator har mottaksplikt fra alle kornprodusenter. Mottaksplikten gjelder norskprodusert korn og oljefrø som leveres på felleskjøpsgruppens anlegg. Varen er berettiget den pris som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg og på det tidspunkt leveransen finner sted.

§ 5-2-2.Mottaksplikt fra kornkjøpere

Markedsregulators mottaksplikt gjelder også for norskprodusert korn og oljefrø fra andre kornkjøpere. Mottaksplikten gjelder i perioden 1. oktober–15. april det enkelte avtaleår og da for restkvanta som ikke kan selges på vanlig kommersielle vilkår til matmel eller kraftfôrindustrien. Bindende innmelding skal skje til markedsregulator senest 10 kalenderdager før ønsket leveringsdato og senest 15. april. Leveransen skal skje til nærmeste noteringsanlegg såfremt kjøper og selger ikke blir enige om noe annet. Det er likevel en forutsetning at markedsmulighetene utnyttes før restkvantum meldes inn.

Norskprodusert korn og oljefrø fra andre kornkjøpere skal minimum betales med samme pris og i henhold til de kvalitetskriterier som gjelder for norskprodusert korn levert direkte fra kornprodusent på samme anlegg og tidspunkt. Den pris som betales for korn av basiskvalitet skal likevel ikke overstige målpris for den aktuelle varen. Det skal ut fra hva som til enhver tid er vanlig i markedet, tas hensyn til eventuell markedsmessig merverdi som er tilført varen i form av kvalitet, og til eventuell kostnadsinnsparing på grunn av levering av større kvanta. Prisen kan justeres for prisnedskrivingstilskudd og pristrekk som allerede er utbetalt til eller trukket fra kornkjøper.

§ 5-3.Melk og melkeprodukter
§ 5-3-1.Mottaksplikt på rå melk, gårds- og seterost, fjell- og gårdssmør samt fløte fra alle ku- og geitemelkprodusenter

Markedsregulator har mottaksplikt på all rå melk, gårds- og seterost, fjell- og gårdssmør samt fløte fra alle ku- og geitemelkprodusenter til samme priser og leveransevilkår som for egne leverandører. Mottaksplikten gjelder ikke melk som er fritatt fra overproduksjonsavgift etter forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

Dersom et uavhengig meieriselskap med egne leverandører har behov for at markedsregulator mottar rå melk fra vedkommendes leverandører, må innmelding skje senest 8 dager før oppsamling skal foretas, og oppsamling må skje i minimum en periode på 4 uker. Innmelding av volum og periode skal skje samlet fra det uavhengige meieriselskapet direkte til markedsregulator.

Transport av rå melk skal skje mest mulig direkte til markedsregulator uten å være innom noen av anleggene til det uavhengige meieriselskapet. Oppsamling og inntransport skal skje etter minst samme standard som benyttes av markedsregulator. Markedsregulator overtar denne oppsamlingen dersom det uavhengige selskapet ikke er i stand til å gjennomføre dette i samsvar med disse forutsetningene.

Oppgjør til leverandører hos uavhengige meieriselskap skal foretas av det meieriselskapet som forestår innsamlingen av melken. Leverandørene har krav på å få et oppgjør for denne melken til minst samme pris som det i den aktuelle tidsperioden blir betalt leverandører til det anlegg i Tine SA som mottar melken.

Foretas oppsamlingen av et uavhengig meieriselskap har dette krav på å få et oppgjør for melken tilsvarende det som det mottakende anlegg i Tine SA betaler egne leverandører i den aktuelle tidsperioden, men med fratrekk av eventuelle ekstrakostnader.

§ 5-3-2.Mottaksplikt på smør fra uavhengige meieriselskaper

Markedsregulator skal så lenge det brukes reguleringsmidler til eksport av smør, pålegges mottaksplikt (kjøpeplikt) på innenlands produsert smør fra meieriselskaper i prisutjevningsordningen under markedsordningen for melk, til en pris tilsvarende tilvirkningsverdien på smør. Alternativ levering av melkefett i form av fløte kan skje etter avtale med Tine SA. I slike tilfeller skal det benyttes en pris som tilsvarer verdien av produksjonsfløte fastsatt av Landbruksdirektoratet. Oppgjør for leveransen skjer direkte mellom markedsregulator og det enkelte meieriselskap.

Ved avtale om levering av melkefett i form av fløte avgjør markedsregulator i hvilken form dette skal skje (fløte eller bearbeidet produkt) basert på månedlige prognoser fra det uavhengige meieriselskapet. Prognosen sendes med prognoseinnmelding til Landbruksdirektoratet under ordningen med prisutjevning for melkeprodukter. Innmelding av aktuelt volum skal skje til markedsregulator senest en uke før leveranse.

Nærmere bestemmelser vedrørende varespesifikasjon, kvalitetskrav og emballasje kan fastsettes av Omsetningsrådet.

0Endret ved forskrift 8 juni 2010 nr. 789.
§ 5-4-1.Generelt

Markedsregulators mottaksplikt for egg fra uavhengige eggpakkerier, skal sikre avsetningsadgang for alle primærprodusenter.

Mottaksplikten for egg fra uavhengige eggpakkerier skal inntre når det er overskudd i det innenlandske markedet og markedsregulator gjennom året har avsetningsmuligheter for varen.

Det defineres som overskuddssituasjon i eggmarkedet, når markedsregulators prognoser over leveranser fra egne produsenter og salg av egg, viser et overskudd for kommende måned. I salg av egg inngår leveranser til andre markedsaktører knyttet til forsyningsplikten.

Mottaksplikten i den kommende måned avgrenses til det enkelte eggpakkeriforetaks andel av samlet omsetning via eggpakkerier foregående år, multiplisert med beregnet samlet markedsoverskudd for kommende måned. Beregnet overskudd framkommer som summen av markedsregulators og de uavhengige aktørenes overskudd for kommende måned, hvor det forutsettes at alle aktører har samme relative overskudd som markedsregulator.

Markedsregulator skal innen den 15. i hver måned informere de uavhengige eggpakkeriene om hvor stort kvantum egg de kan levere over mottaksplikten den kommende måneden.

§ 5-4-2.Eggpakkeriers adgang til å levere overskuddsegg

For å ha rett til å levere overskuddsegg til markedsregulator må eggpakkeriet ha skriftlig avtale om løpende mottak av egg fra minst 4 produsenter utenom egen virksomhet.

Egg skal som hovedregel leveres usortert, men leveranse av sorterte egg kan skje etter avtale. Eggene leveres på brett med 30 egg.

Egg som leveres markedsregulator skal ikke være eldre enn 2 uker fra verpedato. Usorterte egg merkes med hentedato hos produsent, og sorterte egg fra pakkeri merkes med pakkedato. Egg skal merkes slik at de kan spores tilbake til eggprodusent.

Oppgjør skal skje etter gjeldende engrospris for usorterte egg i henhold til pallevekt.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903 (i kraft 1 juli 2009), 8 juni 2010 nr. 789, 19 feb 2013 nr. 227 (i kraft 1 mars 2013), 21 juni 2013 nr. 810 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 17 okt 2014 nr. 1429, 12 des 2014 nr. 1807.
§ 6.Informasjonsplikt

Vedtak om markedsregulators informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret, herunder produksjons- og forbruksprognoser, prisprognoser, prisnoteringer og reguleringsaktiviteter. Informasjon skal gjøres tilgjengelig umiddelbart etter at vedtak om endring/tiltak er foretatt.

Tine skal gjøre prisprognoser ett år frem i tid tilgjengelig for aktørene. Tine skal dessuten varsle alle meieriselskaper om endringer i noteringsprisen umiddelbart etter vedtak og senest to uker før de trer i kraft. Dersom slik varsling ikke foretas har meieriselskapene rett, men ikke plikt til å kjøpe melk til gjeldende noteringspris inntil tilsvarende frist har løpt.

Nortura skal dessuten varsle alle aktører om endringer i engrosprisen for egg umiddelbart etter vedtak og senest en virkedag før de trer i kraft. Dersom slik varsling ikke foretas har aktørene rett, men ikke plikt, til å kjøpe varen til gjeldende engrospris inntil tilsvarende frist har løpt.

Omsetningsrådet kan utarbeide retningslinjer vedrørende praktisering av informasjonsplikten.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2009 nr. 903 (i kraft 1 juli 2009), 8 juni 2010 nr. 789, 26 aug 2013 nr. 1027.
§ 7.Sluttbestemmelser
§ 7-1.Dispensasjon og utfyllende bestemmelser

Omsetningsrådet kan gi dispensasjon fra og utfyllende retningslinjer til denne forskriften.

0Endret ved forskrift 10 juni 2010 nr. 789.
§ 7-2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

§ 7-3.Opphevelse av forskrifter

Fra samme tid oppheves

-forskrift 14. mars 1996 nr. 1477 om markedsregulering av norskprodusert kjøtt
-forskrift 21. juni 2002 nr. 772 om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø
-forskrift 28. november 1996 nr. 1478 om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeprodukter
-forskrift 30. november 1993 nr. 1440 om markedsregulering av norskprodusert egg
-forskrift 17. mars 2004 nr. 554 om prisnedskrivning ved salg av kasein til industriformål
-forskrift 27. november 1998 nr. 1570 om dekning av kostnader ved transport av melk til produksjon av reguleringsprodukter
-forskrift 12. mai 1998 nr. 1569 om prisnedskrivning ved salg av melkefett i form av smørolje til margarinindustrien
-forskrift 13. mai 1997 nr. 1556 om gjennomføring av skulemjølkordninga
-forskrift 5. desember 2003 nr. 1602 om markedsregulators forsyningsplikt innenfor melkesektoren
-forskrift 29. juni 1993 nr. 1439 om priskompensasjon for skilleprodukter og praktisering av Prior Norge kjøpeplikt på norskprodusert eggehvite
-forskrift 8. juni 1995 nr. 1217 om godkjente eggpakkeriers adgang til å levere overskuddsegg til markedsregulator
-forskrift 17. juni 2008 nr. 761 om billigsalgsaksjoner for epler i 2008
-forskrift 17. juni 2008 nr. 763 om tilskudd ved fabrikklevering av epler 2008
-forskrift 17. juni 2008 nr. 762 om tilskudd til reguleringslagring av epler i 2008
-forskrift 23. september 1993 nr. 1442 om anvendelse av midler avsatt under jordbruksavtalen til avsetningstiltak for honning
-forskrift 25. september 2000 nr. 1707 om reguleringsvarer i kjøttsektoren
-forskrift 19. juni 2003 nr. 1885 om avsetningstiltak for matpoteter
-forskrift 29. september 2004 nr. 1372 om reguleringsvare og forretningsmessig lagringsperiode i melkesektoren
-forskrift 21. mai 1979 nr. 4272 om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg
-forskrift 25. september 1991 nr. 1018 om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
-forskrift 5. juni 1997 nr. 1557 om tilskot til produsentretta rådgjeving i grøntsektoren.
0Endret ved forskrift 8 juni 2010 nr. 789.