Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt

DatoFOR-2008-11-03-1189
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-126-§5, LOV-2005-12-21-126-§7, LOV-2005-12-21-126-§8, LOV-2005-12-21-126-§9, LOV-2005-12-21-126-§11, LOV-2005-12-21-126-§12, LOV-2005-12-21-126-§13, LOV-2005-12-21-126-§14, LOV-2005-12-21-126-§15, LOV-2005-12-21-126-§16, LOV-2005-12-21-126-§19, LOV-2005-12-21-126-§21, FOR-2005-12-29-1770
Kunngjort07.11.2008   kl. 15.05
KorttittelForskrift om tatoveringsprodukter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 3. november 2008 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. § 5 andre ledd, § 7 andre ledd, § 8, § 9, § 11 andre ledd, § 12 første og tredje ledd, § 13 tredje ledd, § 14 tredje ledd, § 15, § 16 sjette ledd, § 19 og § 21, jf. delegeringsvedtak 29. desember 2005 nr. 1770 pkt. 2 og 3.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å medvirke til at tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt er helsemessig sikre for mennesker og dyr.

Forskriften skal også fremme forbrukerinteresser, redelighet, dyrevelferd, etikk, miljø, mattrygghet og kvalitet.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften omfatter alle forhold i forbindelse med utvikling, produksjon, import, bearbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt.

Forskriften omfatter ikke produkter som omfattes av generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Forskriften omfatter ikke produkter som regnes som legemidler eller som medisinsk utstyr, etter gjeldende bestemmelser for legemidler og medisinsk utstyr.

Mattilsynet kan i tvilstilfeller avgjøre om et produkt omfattes av denne forskriften. Er det tvil om et produkt skal regnes som produkt som omfattes av denne forskriften eller annet produkt som nevnt i tredje ledd, avgjøres spørsmålet i samarbeid med kompetent myndighet på disse produktområder, jf. forskrift om legemidler § 2-3 (klassifisering av vare i tvilstilfeller).

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften forstås ved:

1.Produkt: tatoveringsprodukt eller annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt.
2.Tatoveringsprodukt: Stoff eller blanding av stoff som er bestemt til å føres inn i huden på mennesker eller dyr for å oppnå permanente eller langvarige mønstre, tegninger, streker, felter eller farger på huden, herunder tatoveringsvæske og permanent sminke.
3.Annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt: Alle stoff eller blandinger av stoff som er bestemt til å bli ført inn i huden til mennesker eller dyr for å endre utseendet på andre måter enn de som er nevnt under punkt 2.
4.Hud: Hud omfatter overhuden (epidermis inkludert hornhuden) og lærhuden (dermis eller corium).
5.Bruk: Bruk av produkt som med rimelighet kan forutses. Bevisst misbruk omfattes ikke.
6.Sterilitet: Fullstendig fravær av levende organismer inkludert virus.
7.Omsetning: Besittelse med sikte på salg, frembud for salg, distribusjon, selve salget og enhver annen form for overdragelse, med eller uten vederlag, herunder bruk i salonger mv. samt i reklameøyemed.
8.Virksomhet: Privat eller offentlig foretak eller privatpersoner, som utfører en aktivitet som er nevnt i § 2 første ledd, bortsett fra aktiviteter med privat og ikke-kommersielt formål.
9.Ingrediens: Ethvert kjemisk stoff eller blanding av slike av syntetisk eller naturlig opprinnelse, som brukes i produkter.
10.Konserveringsmiddel: Ingrediens som hovedsakelig tilsettes for å hindre vekst av mikroorganismer.
11.INCI-navn: Felleseuropeisk ingrediensnavn utarbeidet av EU-kommisjonen. (INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient.)

Kapittel II. Forbud

§ 4.Forbud mot produkter som ikke er helsemessig sikre

Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette produkter omfattet av denne forskriften, som ved bruk ikke er helsemessig sikre for mennesker eller dyr.

§ 5.Forbud mot tatoveringsprodukter som inneholder visse stoffer

Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, som inneholder eller avgir ett eller flere av følgende stoffer:

a)aromatiske aminer som er listet i vedlegg I til denne forskriften. Disse må ikke være tilstede i produktene eller kunne frigis fra azo-fargestoffer som anvendes som ingrediens.
b)ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg II til denne forskriften.
c)ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg IIa, IIb og IIc til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
d)ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i rad 2 til 4 i vedlegg IV til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
e)kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer av kategori 1, 2 og 3 i henhold til vedlegg VI i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer.
f)stoffer som er klassifisert som legemiddelstoff etter bestemmelser gitt i medhold av legemiddelloven, under hensyntagen til de unntak som følger av forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter,
g)konserveringsmidler, bortsett fra de som er listet i vedlegg III til denne forskriften. Vedlegg III angir bruksrestriksjoner for de konserveringsmidler som kan brukes. Det er ikke tillatt å anvende kombinasjoner av disse konserveringsmidlene.
§ 6.Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som inneholder visse stoffer

Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette annet produkt til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, som inneholder eller avgir ett eller flere av følgende stoffer:

a)ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser som er listet i vedlegg IIa, IIb og IIc til generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
b)kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer av kategori 1, 2 og 3 i henhold til vedlegg VI i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer.
c)stoffer som er klassifisert som legemiddelstoff etter bestemmelser gitt i medhold av legemiddelloven, under hensyntagen til de unntak som følger av forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter,
d)konserveringsmidler, bortsett fra de som er listet i vedlegg III til denne forskriften. Vedlegg III angir bruksrestriksjoner for de konserveringsmidler som kan brukes. Det er ikke tillatt å anvende kombinasjoner av disse konserveringsmidlene.
§ 7.Forbud mot tatoveringsprodukter som ikke er sterile

Tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, skal være sterile. De skal oppbevares i lukket og tett emballasje, som opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse.

§ 8.Forbud mot andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som ikke er sterile

Andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, skal være sterile. De skal oppbevares i lukket og tett emballasje, som opprettholder produktenes sterilitet frem til anvendelse.

De skal oppbevares i emballasje beregnet for engangsbruk på en enkeltperson.

Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, distribuere, eksportere og omsette andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt som ikke tilfredsstiller kravene i første og andre ledd.

Andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt skal injiseres eller påføres med utstyr som tilfredsstiller bestemmelsene i forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

§ 9.Forbud mot testing på dyr

Det er forbudt å teste ferdigstilte produkter på dyr.

Det er forbudt å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser i produkter på dyr, med mindre testing av de enkelte innholdsstoffer tillates etter generell forskrift 26. oktober 1995 nr. 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter § 6a og § 6b, i samsvar med vedlegg IX.

Det er forbudt å produsere og omsette produkter som er testet på dyr i strid med denne bestemmelsen.

Kapittel III. Merking

§ 10.Plassering og språk

Ved omsetning av et produkt skal både beholderen og emballasjen være påført opplysningene som nevnt i § 9 - § 14, dersom ikke annet er bestemt i denne forskriften. Disse opplysningene skal være lett synlige, lett leselige og vanskelige å fjerne.

Opplysningene som nevnt i § 9 - § 13 skal gis på norsk eller et språk som i betydning og stavemåte likner norsk. Opplysningene i § 14, samt i en eventuell generell bruksanvisning, skal gis på et språk som er lett forståelig for vedkommende som skal anvende produktet.

§ 11.Navn og adresse

Firmanavn og fullstendig adresse, inkludert telefonnummer, til produsent og den virksomheten i Norge som er ansvarlig for markedsføringen av produktet, skal angis.

Opplysningene kan forkortes, dersom forkortelsen gjør det mulig å identifisere virksomheten på enkel måte.

§ 12.Innhold

Den nominelle mengde på pakkedagen skal angis i vekt eller volum, med unntak for emballasje til gratis vareprøver og pakninger til engangsprodukter.

Angivelse av innholdet kan utelates for ferdigpakninger som vanligvis selges i flerstykksemballasje. Dersom antallet pakninger lett kan fastslås uten at emballasjen brytes, eller produktet vanligvis selges enkeltvis, er det ikke nødvendig å angi innholdet.

§ 13.Holdbarhetsdato

Produktets holdbarhetsdato skal være den seneste dato produktet fortsatt er i samsvar med § 4, forutsatt at det oppbevares under egnede forhold frem til denne datoen.

Om nødvendig skal det angis hvilke vilkår som må oppfylles for at den oppgitte holdbarhet skal sikres.

Holdbarhetsdatoen skal angis ved ordene «må brukes innen utgangen av ...» etterfulgt av datoen eller en forklaring på hvor datoen er å finne på emballasjen.

Datoangivelsen skal bestå av måned og årstall, i denne rekkefølge.

§ 14.Spesielle forholdsregler som skal overholdes ved bruk

Spesielle forholdsregler som må overholdes for å sikre trygg bruk, skal angis ved hjelp av slik bruksanvisning og advarselsmerking som i det enkelte tilfelle er nødvendig for å sikre trygg bruk.

Produkter skal være påført en erklæring som innestår for at innholdet i produktet er sterilt.

Opplysningene i første og andre ledd kan, på grunn av produktets størrelse eller form, angis på etikett, vedlagt brosjyre, bånd eller kort som er festet til produktet.

§ 15.Identifikasjonsmerking

Partiets produksjonsnummer, eller annen referanse som gjør det mulig å identifisere produksjonen, skal angis. Disse opplysningene kan angis på produktets emballasje.

§ 16.Ingredienser

Ingrediensene skal angis i form av en liste over disse i fallende rekkefølge, etter deres vekt på det tidspunkt de tilsettes produktet. Listen skal innledes med ordet «ingredienser» eller annen betegnelse godkjent av Mattilsynet. Det er tilstrekkelig at opplysningene kun angis på emballasjen, eller på beholderen dersom emballasje ikke benyttes.

Dersom produktets størrelse eller form gjør det nødvendig, kan ingredienslisten angis på etikett, vedlagt brosjyre, bånd eller kort som er festet til produktet. Det skal gjøres oppmerksom på dette ved å påføre beholderen og emballasjen en henvisning til ingredienslisten.

Følgende anses ikke som ingredienser:

1.Tekniske hjelpestoff som brukes under produksjonen, men som ikke inngår i det ferdige produktet.
2.Stoffer som ikke er tilsatt med hensikt, men som er i produktet som følge av forurensning.

Kapittel IV. Markedsføring, varslings- og opplysningsplikt mv.

§ 17.Villedende markedsføring

Merking og presentasjon av, reklame for, og annen markedsføring av produkter skal være korrekt, gi mottakeren tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede.

Ved omsetning av et produkt skal det ikke benyttes tekster, betegnelser, varemerker, bilder eller andre tegn som gir produktet egenskaper det ikke har.

§ 18.Varslings- og opplysningsplikt

Virksomheten skal straks varsle Mattilsynet ved mistanke om at et produkt ikke er helsemessig sikkert for mennesker eller dyr.

Virksomheten skal, når Mattilsynet krever det, vederlagsfritt gi eller sende inn nødvendige opplysninger, prøvemateriale og resultater av gjennomførte analyser. Mattilsynet kan bestemme hvordan opplysningene skal gis, for eksempel når det gjelder form, detaljeringsgrad mv.

Med sikte på hurtig og korrekt legebehandling i akutte forgiftningstilfeller, kan opplysninger som nevnt i første ledd utleveres til Helsedirektoratets giftinformasjon, under forutsetning av at opplysningene kun brukes i denne sammenheng.

§ 19.Meldeplikt

Norsk produsent, eller importør av et produkt som er bestemt til omsetning på det norske markedet, skal på særskilt meldeskjema gi Mattilsynet melding om følgende:

1.Navn eller firmanavn, samt adresse til norsk produsent eller importør.
2.Produsent og produksjonsland.
3.Navn på aktuell produktserie.

Mattilsynet skal straks underrettes i tilfelle endringer av opplysningene som nevnt i punkt 1.

§ 20.Dossier

Norsk produsent, eller importør av produkt som er bestemt til omsetning på det norske markedet, og markedsføringsansvarlig for produktet i Norge, skal forsikre seg om at Mattilsynet har enkel tilgang til følgende opplysninger, som skal forefinnes ved adressen angitt på etiketten i henhold til § 11:

1.Den kvalitative og kvantitative sammensetningen av produktet.

Når det gjelder tatoveringsprodukter, jf. § 3 punkt 2, kan identifiseringen av fargestoffer som inngår som del av det ferdigstilte produktet, begrenses til handelsnavnet og leverandørens kodenummer for den fargeblandingen som er tilsatt produktet. I tillegg skal firmanavn og adresse til leverandøren av fargeblandingen være oppgitt.

Når det gjelder andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt, jf. § 3 punkt 3, kan identifiseringen av stoffer som inngår som del av det ferdigstilte produktet, begrenses til handelsnavnet og leverandørens kodenummer for den blandingen som er tilsatt produktet. I tillegg skal firmanavn og adresse til leverandøren av fargeblandingen være oppgitt.

2.De fysisk-kjemiske spesifikasjoner for råstoffene og det ferdige produktet. Blant annet skal råstoffenes kjemiske renhet være angitt. Metode for sterilisering skal være angitt.
3.Produksjonsmetoden i henhold til nasjonal eller internasjonal god produksjonspraksis for det aktuelle produktet.
4.Dokumentasjon av helsemessig sikkerhet ved bruk av det ferdige produktet. Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til ingrediensenes generelle toksikologiske profil, kjemiske struktur og eksponeringsnivå. Det skal tas særlig hensyn til spesifikke eksponeringsegenskaper for de områdene på kroppen hvor produktet er ment for bruk. Det skal også tas hensyn til stoffenes evne til å bli opptatt i sirkulasjonssystemet og vevet, stoffenes evne til migrasjon og lagring i andre organer enn huden. Det skal også tas særlig hensyn til de grupper av befolkningen som produktet er ment for.

Dersom et tatoveringsprodukt, jf. § 3 punkt 2, produseres i flere land, kan produsenten selv velge ved hvilket produksjonssted disse opplysninger skal finnes tilgjengelige. Mattilsynet skal underrettes om hvilket sted som er valgt.

5.Navn og adresse til de personer som er ansvarlige for dokumentasjonen som nevnt i nr. 4. Disse personene må ha eksamensbevis innen relevant fagområde som toksikologi, dermatologi, medisin eller liknende.
6.Eksisterende data om uønskede helsemessige effekter som skyldes bruk av produktet.
7.Data for forsøk utført av produsenten, dennes representanter eller leverandør i forbindelse med utvikling eller sikkerhetsevaluering av produktet eller dets bestanddeler.

Såfremt opplysningene som nevnt i nr. 1-7 ikke oppbevares hos adressat i Norge, må disse være tilgjengelige på enten norsk eller engelsk.

Mattilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragrafen.

§ 21.Tilgjengelighet til sted, bistandsplikt m.m.

Virksomheten skal gi Mattilsynet uhindret tilgang til sted eller lokale der det foregår aktivitet som omfattes av denne forskriften, slik at Mattilsynet kan gjøre nødvendige undersøkelser. Utenlandske inspektører kan være med på inspeksjoner osv. når det er nødvendig for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser.

Virksomheten skal vederlagsfritt stille nødvendige lokale, inventar, arbeidshjelp og redskap til disposisjon for utøvelsen av tilsyn og ellers yte hjelp og legge til rette for tilsyn.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 22.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak om å forby utvikling, produksjon, import, bearbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av et produkt, og om beslaglegging, destruksjon og stenging av virksomheten.

Mattilsynet kan pålegge den som er ansvarlig for virksomheten å dekke faktiske kostnader i forbindelse med beslaglegging, destruksjon og stenging av virksomheten.

Dersom påleggene ikke blir fulgt, dersom det er ukjent hvem som er ansvarlig eller dersom det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan Mattilsynet selv gjennomføre tiltak som nevnt i første ledd. Tiltak kan gjennomføres på den ansvarliges regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 23.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 24.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften, eller av vedtak fattet i medhold av denne, er straffbar etter kosmetikkloven § 21.

§ 25.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Vedlegg I: Aromatiske aminer som ikke må være tilstede i eller kunne frigis fra azofargestoffer som anvendes som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften 

StoffCAS-
nummer1
Navn på norsk skrivemåte i samsvar med Europarådets resolusjon ResAP(2003)2Annet navn
Bifenyl-4-ylamin4-aminobifenyl92-67-1
Benzidin4,4'-diaminobifenyl92-87-5
4-klor-o-toluidin2-amino-5-klortoluen95-69-2
2-naftylamin91-59-8
O-aminoazotoluen4-o-tolyazo-o-toluidin97-56-3
5-nitro-o-toluidin2-amino-4-nitrotoluen99-55-8
4-kloranilin106-47-8
4-metoksi-m-fenylendiamin2,4-diaminoanisol615-05-4
4,4'-metylendianilin4,4'-diaminodifenylmetan101-77-9
3,3'-diklorbenzidin91-94-1
3,3'-dimetoksibenzidino-dianisidin119-90-4
3,3'-dimetylbenzidin4,4'-bi-o-toluidin119-93-7
4,4'-metylendi-o-toluidin4,4'-metylbis, 2-metylanilin838-88-0
6-metoksi-m-toluidin2-metoksi-5-metylanilin eller p-cresidin120-71-8
4,4'-metylenebis(2-kloranilin)2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin eller di(4-amino-3-klorfenyl)metan101-14-4
4,4'-oksidianilin4,4'-diaminodifenyleter101-80-4
4,4'-tiodianilin139-65-1
O-toluidin2-aminotoluen95-53-4
4-metyl-m-fenylendiamin2,4-diaminotoluen95-80-7
2,4,5-trimetylanilin137-17-7
O-anisidin2-metoksianilin90-04-4
4-aminoazobenzen60-09-3
4-amino-3-fluorfenol399-95-1
2,4-xylidin95-68-1
2,6-xylidin87-62-7
6-amino-2-etoksinaftalen293733-21-8
1CAS står for Chemical Abstract Service Number. Denne nummereringen gir anledning til entydig kjemisk identifisering. Via et CAS-nummer kan man finne flere synonymer for det enkelte stoff.

Vedlegg II: Følgende fargestoffer er ikke tillatt som ingrediens i tatoveringsprodukter etter denne forskriften1

StoffCAS-nummerFargeindeksnummer2
Acid Green 1612768-78-444025
Acid Red 263761-53-316150
Acid Violet 174129-84-442650
Acid Violet 491694-09-342640
Acid Yellow 36587-98-413065
Basic Blue 72390-60-542595
Basic Green 1633-03-442040
Basic Red 1989-38-845160
Basic Red 9569-61-942500
Basic Violet 18004-87-342535
Basic Violet 1081-88-945170
Basic Violet 3548-62-942555
Disperse Blue 12475-45-864500
Disperse Blue 10612223-01-7-
Disperse Blue 12461951-51-7-
Disperse Blue 32475-46-961505
Disperse Blue 3512222-75-2-
Disperse Orange 3730-40-511005
Disperse Orange 3712223-33-5-
Disperse Red 12872-52-811110
Disperse Red 173179-89-311210
Disperse Yellow 32832-40-811855
Disperse Yellow 96373-73-510375
Pigment Orange 53468-63-112075
Pigment Red 532092-56-015585
Pigment Violet 31325-82-242535:2
Pigment Violet 3964070-98-042555:2
Solvent Blue 3517354-14-261554
Solvent Orange 73118-97-612140
Solvent Red 2485-83-626105
Solvent Red 49509-34-245170:1
Solvent Violet 9467-63-042555:1
Solvent Yellow 160-09-311000
Solvent Yellow 260-11-711020
Solvent Yellow 397-56-311160
1For disse stoffene er det påvist at de kan ha kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonstoksiske eller sensibiliserende egenskaper (BC/CEN/97/29.11).
2Fargeindeksnummer i henhold til Rowe Colour Index, 3. utgave, Society of Dyers and Colourists, Bradford England, 1979.

Vedlegg III: Konserveringsmidler tillatt i produkter etter denne forskriften med angitt høyeste tillatte konsentrasjon i ferdig produkt samt obligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking. det er ikke tillatt med kombinasjoner av disse konserveringsmidlene 

Stoff eller stoffgruppeHøyeste tillatte konsentrasjon i ferdig produktObligatorisk bruksanvisning og advarselsmerking
Alkyl(C12-C22)trimetyl-ammoniumbromid og -klorid (inklusiv cetrimoniumbromid)
CAS-nr. 57-09-0
0,1 %
5-Amino-1,3-di(2-etyl-heksyl)-5- metyl-n-heksa-hydropyrimidin
(Heksetidin)
CAS-nr. 141-94-6
INCI: Hexetidine
0,1 %
Benzosyre og dens salter og estere
CAS-nr. 65-85-0
INCI: Benzoic Acid
0,5 % (syre)
Benzylalkohol
CAS-nr. 100-51-6
INCI: Benzyl Alcohol
1  %
2-Benzyl-4-klorfenol (Klorofen)
CAS-nr. 120-32-1
INCI: Chlorophene
0,2 %
1,6-Bis(4-amidinfenoksi)-n-heksan og dets salter (inklusiv isetionat og 4-hydroksibenzoat) (Heksamidin)
CAS-nr. 3811-75-4
INCI: Hexamidine
0,1 %
1,3-Bis(hydroksimetyl)-5,5-
dimetylhydantion
CAS-nr. 6440-58-0
INCI: DMDM Hydantoin
0,6 %«INNEHOLDER FORMALDEHYD» dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
1-[ (1,3-Bis(hydroksimetyl)-2,5-
dioksoimidazolidin-1-yl]-1,3-di(hydroksimetyl)urea
CAS-nr. 78491-02-8
INCI: Diazolidinyl urea
0,5 %«INNEHOLDER FORMALDEHYD» dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
3,3'-Dibrom-5,5'-diklor-2,2'-dihydroksi-
difenylmetan (Bromklorofen)
CAS-nr. 15435-29-7
INCI: Bromo Chlorophene
0,1 %
3,3'-Dibrom-4,4'-heksametylendioksi-benzamidin
(dibromoheksamidin) og dets salter inkludert isetionat
0,1 %
2,4-Diklorbenzylalkohol
CAS-nr. 1777-82-8
INCI: Dichlorobenzyl Alcohol
0,15  %
2-Fenoksietanol
CAS-nr. 122-99-6
INCI: Phenoxyethanol
1,0 %
1,1-Heksametylenbis-(5-(p-klorfenyl)biguanid) og dets diglukonat, diacetat og dihydroklorid (Klorheksidin)
CAS-nr. 55-56-1
0,3 % regnet som klorheksidin
Heksametylentetramin
CAS-nr. 100-97-0
INCI: Methenamine
0,15 %«INNEHOLDER FORMALDEHYD» dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Hydroksibenzosyre og dens salter og estere
CAS-nr. 99-96-7
INCI: 4-Hydroxybenzoic Acid
0,4 % (syre) for en ester.
0,8 % (syre) for esterblandinger.
Imidazolidinylurea
CAS-nr. 39236-46-9
INCI: Imidazolidinyl Urea
0,6 %«INNEHOLDER FORMALDEHYD» dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Isopropyl-m-kresol
CAS-nr. 3228-02-2
INCI: Isopropyl Cresols
0,1 %
1-(3-Klorallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia-
adamantanklorid (Metenamin-3-klorallylklorid)
CAS-nr. 4080-31-3
0,2 %«INNEHOLDER FORMALDEHYD» dersom konsentrasjonen av formaldehyd i det ferdige produkt er høyere enn 0,05 %.
4-Klor-m-xylenol
CAS-nr. 88-04-0
INCI: Chloro Xylenol
0,5 %
3-(4-Klorfenoksi)-1,2-propandiol (Klorfenisin)
CAS-nr. 104-29-0
INCI: Chlorphenesin
0,3 %
Maursyre og dens natriumsalt
CAS-nr. 64-18-6
INCI: Formic Acid
0,5 % uttrykt som syre
Natriumhydroksimetyl-aminoacetat
CAS-nr. 70161-44-3
INCI: Sodium Hydroxymethylglycinate
0,5 %
Poly(1-heksametylendi-guanid)hydroklorid
CAS-nr. 70170-61-5
INCI: Polyaminopropyl Biguanide
0,3 %
Propionsyre og dens salter
CAS-nr. 79-09-4
INCI: Propionic Acid
2 % (syre)
Sorbinsyre og dens salter (2,4-Heksadiensyre)
CAS-nr. 110-44-1
INCI: Sorbic Acid
0,6 % (syre)
Undecylensyre og dens salter
CAS-nr. 112-38-9
INCI: Undecylenic Acid
0,2 % (syre)