Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte

DatoFOR-2008-11-14-1213
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2008 hefte 12
Ikrafttredelse14.11.2008
Sist endretFOR-2014-06-30-895 fra 01.07.2014
EndrerFOR-2003-12-05-1429
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-11-27-117-§2, FOR-1992-12-04-907-§2, FOR-2014-05-09-624
Kunngjort14.11.2008   kl. 14.05
Rettet01.01.2013 (forordning og vedtak i pdf tilføyd)
KorttittelForskrift om unntak fra notifikasjonsplikt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. november 2008 med hjemmel i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Tilføyd hjemmel: Forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 2. Delegeringsvedtak 9. mai 2014 nr. 624.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1e (forordning (EF) nr. 1998/2006), nr. 1ea (forordning (EU) nr. 1407/2013), nr. 1h (beslutning 2012/21/EU), nr. 1ha (forordning (EU) nr. 360/2012), nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 april 2012 nr. 336, 7 des 2012 nr. 1145, 3 mars 2014 nr. 243, 16 mai 2014 nr. 646, 30 juni 2014 nr. 895.
Rettelser: 01.12.2008 og 01.01.2013 (forordning og vedtak i pdf tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014) om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet med det indre marked i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 3 mars 2014 nr. 243, 30 juni 2014 nr. 895 (i kraft 1 juli 2014).
§ 2.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1ea (forordning (EU) nr. 1407/2013) om anvendelsen av artikkel 107(1) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegget, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 16 mai 2014 nr. 646 (i kraft 17 mai 2014).
§ 3.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1h (kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011) om anvendelsen av artikkel 106 (2) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 20 april 2012 nr. 336.
§ 4.EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1ha (Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012) om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Tilføyd ved forskrift 7 des 2012 nr. 1145.
§ 5.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 5. desember 2003 nr. 1429 om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.
0Endret ved forskrift 7 des 2012 nr. 1145 (tidligere § 4).

Forordning (EF) nr. 1998/2006 

For å lese forordning (EF) nr. 1998/2006 se her: pdf.gif

0Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Vedtak 2005/842/EF 

For å lese vedtak 2005/842/EF se her: pdf.gif

0Oversettelsen i pdf er uoffisiell.

Forordning (EU) nr. 360/2012 

For å lese forordning (EU) nr. 360/2012 se her: pdf.gif

Forordning (EU) nr. 651/2014

0Tilføyes når oversettelse foreligger, jf. forskrift 30 juni 2014 nr. 895 (i kraft 1 juli 2014).