Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

DatoFOR-2008-12-10-1531
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2015-01-06-28
EndrerFOR-2004-12-17-1777
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§2, LOV-1995-02-24-11-§3
Kunngjort06.01.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om lotteri på norske ruteskip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet) 10. desember 2008 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) § 2 første ledd og § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1844, 6 jan 2015 nr. 28.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Denne forskriften gjelder for lotterivirksomhet om bord på norske skip i helårs rutetrafikk mellom norsk og utenlandsk havn, etter en fast regelmessig rutetabell og med kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang.
§ 2.Formålet med forskriften er å la norske rederier i underholdningsøyemed kunne tilby sine reisende visse typer lotterier som avviker fra lotterier som avholdes på land. Spillene må utformes på en måte som gjør at de ikke gir skadevirkninger for spillerne.
§ 3.Tillatelse til å avholde lotteri om bord på skip som nevnt i § 1 kan gis til rederiet.

Søknad fremsettes på eget skjema, og skal bl.a. inneholde:

a)navn på rederi og det skip det søkes å drive lotterivirksomhet på. Har rederiet flere skip skal søknad fremsettes for hvert enkelt skip.
b)en beskrivelse av hvilken type spill en søker tillatelse for, samt omfang for disse. Gjelder søknaden også for automater, skal samlet antall samt en beskrivelse av automatene fremgå av søknaden.
c)spilleregler for alle typer spill som søknaden gjelder for.
d)angivelse av lotteriansvarlig person på hvert skip som har ansvaret for lotterivirksomheten om bord.
e)navn på lotteriverdige formål.

Rederiet plikter på forespørsel fra Lotteritilsynet å fremlegge alle avtaler som omhandler lotteridriften om bord på de skip som omfattes av denne forskriften.

Tillatelse gis av Lotteritilsynet. Tillatelse kan gis for en periode på inntil 3 år. Det kan stilles vilkår til tillatelsen.

§ 4.Operatør av lotterivirksomheten må være autorisert etter reglene i forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-2.
§ 5.Rederiet må sammen med søknaden presentere en plan for å forebygge uheldig spilleatferd i skipets spillemiljø.
§ 6.Ved siden av tradisjonelle lotterier etter lotteriloven, kan det etter denne forskrift kapittel 2 og 3 gis tillatelse til lotteri gjennom oppstilling av gevinstautomat, rulett og visse former for kortspill.
§ 7.Lotterivirksomhet kan kun etter denne forskrift foregå i eget lokale om bord på skipene. Spilltilbudet skal ikke tilbys så lenge skipene ligger til kai. Aldersgrensen for alle typer lotterier som tilbys om bord er 18 år.

Rederiet skal tilby spillerne muligheten til frivillig utestengning fra rederiets spillelokaler med umiddelbar virkning. Det må gjøres i skriftlig avtale, og utestengning kan ikke oppheves før etter 100 dager. Tilbudet om frivillig utestengning skal gjelde fra 1. januar 2016.

Som betalingsmiddel for spill om bord på skip kan bare mynter eller pengesedler benyttes.

Det skal i spillelokalet foreligge papirbrosjyrer med lett tilgjengelig og eksemplifisert informasjon om mulighetene for å vinne, innskuddsgrenser og de ulike gevinstenes størrelse. Kravet gjelder fra 1. januar 2016.

0Endret ved forskrift 6 jan 2015 nr. 28.
§ 8.Tillatelse til lotteri etter denne forskriften gis bare på vilkår av at 20 % av overskuddet tilfaller organisasjoner godkjent etter forskrift 21. desember 2000 nr. 1366 § 2-1. Med overskuddet menes her omsetningen etter fradrag for utbetalte gevinster.
0Endret ved forskrift 6 jan 2015 nr. 28.

Kapittel 2. Tillatelse til automater

§ 9.Det kan gis tillatelse til å avholde lotteri gjennom oppstilling av gevinstautomat. Lotteritilsynet kan sette et øvre tak på antall automater som kan stilles opp på hvert skip. Antall automater skal ikke overstige 1 automat pr. 25 passasjerer iht. skipets sertifikat.

Lotteritilsynet kan i tillatelsen fastsette krav til automatene, herunder øvre grenser for innskudd og gevinst pr. spill, jf. vedlagte vilkår for gevinstautomater.

Det kan fastsettes egne krav til gevinstautomater oppstilt om bord på cruiseskip. Med cruiseskip menes i denne forskrift passasjerskip med lugarkapasitet til samtlige passasjerer, der det tilbys et bredt underholdningstilbud om bord. Reisen tur-retur må omfatte nattseilas og være av minimum 24 timers varighet. For øvrig gjelder vilkårene i § 1.

Eksisterende gevinstautomater som står oppstilt på skip må være innrettet slik at de følger forskriftens krav innen 1. januar 2011. Krav om tillatelse og formålsandel gjelder fra 1. januar 2009.

0Endret ved forskrift 21 des 2010 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2011).
§ 9a.Rederiet må levere dokumentasjon på at gevinstautomatene er i samsvar med de vilkår som er fastsatt i medhold av denne forskriften.
0Tilføyd ved forskrift 21 des 2010 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2011).
§ 9b.For lotteri ved bruk av gevinstautomat betaler rederiet et gebyr på kr 1500 pr. automat for hvert påbegynt år.

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre måneder etter at lotteritillatelsen er gitt, faller den delen av tillatelsen som gjelder automater bort med umiddelbar virkning, uten vedtak eller varsel.

0Tilføyd ved forskrift 21 des 2010 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 3. Tillatelse til visse former for kortspill og rulett

§ 10.Det kan bare gis tillatelse til kortspill som omfattes av lotteriloven som på forhånd er godkjent av Lotteritilsynet. Det gis ikke tillatelse til slikt kortspill der deltagerne spiller mot hverandre.
§ 11.Tillatelse til å avholde lotteri ved bruk av kortspill som nevnt i § 10 kan bare gis på vilkår av at maksimum innskudd pr. spill ikke overstiger kr 400, og at maksimum gevinst pr. spill ikke overstiger to og en halv ganger innskuddet.
0Endret ved forskrift 6 jan 2015 nr. 28.
§ 12.Tillatelse til å avholde lotteri ved rulett gis på vilkår av at høyeste gevinstmulighet er 30 ganger størrelsen på innskuddet, men ikke høyere enn kr 1500,-.
§ 12a.For lotteri ved bruk av kortspill eller rulett betaler rederiet et gebyr på kr 5000 pr. spillebord for hvert påbegynt år.

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre måneder etter at lotteritillatelsen er gitt, faller den delen av tillatelsen som gjelder disse lotteriformene bort med umiddelbar virkning, uten vedtak eller varsel.

0Tilføyd ved forskrift 6 jan 2015 nr. 28.

Kapittel 4. Regnskap og kontroll

§ 13.Rederiet skal føre regnskap over omsetningen på hver enkelt gevinstautomat. Det skal brukes tømmebilag som minimum inneholder følgende:
-rederiets navn,
-bilagets nummer,
-automatens unike identifikasjon,
-netto innspilt beløp, bruttoomsetning, gevinstutgang,
-beløp innspilt til formål,
-dato og klokkeslett for tømming,
-automatens produsent.

Rederiet skal føre dagsrapport over omsetningen for hvert enkelt bordspill. Dagsrapportene skal minimum inneholde opplysninger om brutto omsetning, gevinstutgang og netto omsetning.

Et fullstendig regnskap over lotteridriften om bord skal hvert år sendes Lotteritilsynet.

§ 14.Innspilt beløp skal godskrives det lotteriverdige formål minimum hver sjette måned.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Lotteritilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 16.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 17. desember 2004 nr. 1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Vedlegg. Vilkår for gevinstautomater 

Definisjoner

a)Spilltransaksjon

Hendelsene som utløses i et spill fra og med en deltaker satser et beløp frem til resultatet av gevinsttrekningen fremkommer og eventuell gevinst er utbetalt.

b)Spillfrekvens

Tid fra en spiller har satset et beløp til spilleren kan satse et nytt beløp.

c)Gevinstplan

Beskrivelse av de utfall i et spill som gir gevinst samt verdien for de enkelte gevinster.

d)Gjennomsnittlig gevinstprosent

Teoretisk prosentandel av innsatsen som betales tilbake til spiller i form av gevinster.

e)Innsats

Beløp som en deltager satser i én spilltransaksjon.

f)Gevinst

Beløp som en deltaker kan erverve i én spilltransaksjon. 

Generelt

2.1 En gevinstautomat kan gi tilgang til ett eller flere spill.
2.2 Det skal kun være mulig å delta i én spilltransaksjon om gangen.
2.3 For hver innsats må deltakeren utføre en aktiv fysisk handling på gevinstautomaten.
2.4 Det er ikke tillatt å utforme spill som gir feilaktig inntrykk av:
a)spillets forløp
b)spillerens sjanse til å erverve gevinst
c)spillerens mulighet til å påvirke resultatet i en spilltransaksjon
d)resultatet i en spilltransaksjon. 

Innsats og spillfrekvens

2.5 Spillene skal utformes slik at maksimum innskudd per spilltransaksjon er kr 27.

Dette gjelder likevel ikke for automater oppstilt på cruiseskip, jf. § 9 tredje ledd. For automater oppstilt på cruiseskip kan innskudd maksimalt pålyde kr 45. For eksisterende gevinstautomater om bord gjelder denne grensen fra 1. januar 2012.

2.6 Spillfrekvens skal være minimum 3 sekunder. 

Trekning og Gevinst

2.7 Ervervelsen av gevinster skal avgjøres ved tilfeldig trekning der utfallene av trekningen er statistisk tilfeldig, uavhengig og uforutsigbar. Det skal ikke finnes korrelasjon mellom utfallene av trekningene.
2.8 Det skal ikke overføres noe informasjon fra en spilltransaksjon som kan påvirke trekning eller gevinst i andre spilltransaksjoner.
2.9 En gevinst kan maksimalt pålyde 1500 kroner.

For automater oppstilt på cruiseskip iht. § 9 tredje ledd, må maksimum gevinst ikke overstige kr 25 000. For eksisterende gevinstautomater om bord gjelder denne grensen fra 1. januar 2012.

2.10 Gjennomsnittlig gevinstprosent skal ligge mellom 60 % og 95 % for hvert enkelt spill. 

Automat

2.11 Gevinstautomatene skal utformes slik at bare én person kan spille om gangen på hver automat.
2.12 Gevinstautomatene skal ikke presentere innhold som er voldelig eller diskriminerende.
2.13 Alle gevinstautomater skal ha en unik ytre identifisering som også vises når gevinstautomatene ikke er i drift.
2.14 Spilleren skal på en enkel måte få tilgang til følgende informasjon på gevinstautomaten:
a)Spilleregler, jf. pkt. 2.2.
b)Informasjon om hvordan automaten fungerer.
c)Informasjon om spilleavhengighet.
2.15 Gevinstautomaten skal vise det totale beløpet som en spiller har valgt før deltakeren kan satse beløpet.
2.16 For alle spilltransaksjoner gjelder at gevinstautomaten skal vise innsats, resultat av gevinsttrekning og eventuell gevinst.
2.17 Informasjonen i pkt. 2.16-2.19 skal være tydelig og på norsk eller engelsk.
2.18 Gevinstautomatene skal ikke avgi lyd når det ikke spilles på automaten. 
0Vedlegget endret ved forskrifter 21 des 2010 nr. 1844 (i kraft 1 jan 2011), 6 jan 2015 nr. 28.