Forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett

DatoFOR-2008-12-12-1331
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2008 hefte 13
Ikrafttredelse15.12.2008
Sist endret
EndrerFOR-2004-12-28-1841
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-12-20-1515-§8-1, LOV-1987-05-15-21-§8
Kunngjort16.12.2008   kl. 15.00
KorttittelForskrift om Medietilsynets registreringsmerke

Hjemmel: Fastsatt av Medietilsynet 12. desember 2008 med hjemmel i forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram § 8-1.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gir regler for distributører som trykker Medietilsynets registreringsmerke direkte på videogrammets omslag.

§ 2.Søknad og registrering fra distributør

Distributør skal søke Medietilsynet om tillatelse til å trykke registreringsmerket direkte på videogrammets omslag. Det må sendes inn en prøve på hvordan merkingen vil bli plassert på omslagene, jf. § 3.

Tillatelse til trykking må være gitt før distributør kan søke om registrering av videogramtitler. Registreringsskjemaet sendes til Medietilsynet med de opplysninger som skal trykkes på det originale omslaget. Dersom det søkes om å trykke merke på allerede registrerte videogram, må dette meldes skriftlig til Medietilsynet. Ingen registrering er gyldig før distributør har mottatt en skriftlig bekreftelse på dette fra Medietilsynet. Distributøren skal oppbevare bekreftelsen.

§ 3.Merking

Merket skal trykkes på videogrammets omslag. Det kan i tillegg trykkes på DVD-platen eller kassetten. Merket skal inneholde følgende informasjon, som skal framstå samlet:

-Medietilsynets navn og logo
-Videogrammets registreringsnummer fra Medietilsynet
-Tittel.

Videogrammets omslag skal i tillegg til merket inneholde informasjon om tittel, anbefalt aldersgrense, produksjonsår og regissør, jf. § 8-2 i forskrift om film og videogram.

Når omslag er trykket, skal det snarest sendes til Medietilsynet. Videogrammet er ulovlig å omsette før omslaget er godkjent av Medietilsynet. Medietilsynet kan nekte å godkjenne trykking dersom ovennevnte krav til informasjon ikke er oppfylt.

§ 4.Manuell rapportering

Distributør skal hvert kvartal sende Medietilsynet rapport over antall omsatte kopier av hvert enkelt videogram. Rapporten skal vise det totale antallet eksemplarer som er omsatt. Gebyret innkreves etterskuddsvis på basis av den innsendte rapporten, jf. § 10-2 i forskrift om film og videogram.

§ 5.Etterbestilling og rapportering på web

Distributører kan etter skriftlig avtale med Medietilsynet etterbestille og rapportere på en sikker tjeneste på Medietilsynets nettsider http://www.medietilsynet.no. Medietilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for denne tjenesten.

§ 6.Innsyn og kontroll

Distributør skal føre en nøyaktig oversikt over netto antall omsatte videogram med trykt merke. Distributør skal etter ønske fra Medietilsynet gi innsyn i regnskapsmessig dokumentasjon som kan bekrefte korrekt antall kopier av en videogramtittel.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 15. desember 2008. Fra samme tid oppheves eksisterende forskrift 28. desember 2004 nr. 1841 om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett.