Forskrift til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere

DatoFOR-2008-12-12-1357
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2008 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-1990-07-27-628
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§8-6, LOV-1996-11-29-72-§10-18
Kunngjort17.12.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift til petroleumsvirksomhetsloven kap 8

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2008 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 8-6 og § 10-18. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for behandling av erstatningskrav som fremmes som følge av beslagleggelse av fiskefelt i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (loven) § 8-2, forurensning av avfall i medhold av loven § 8-3 og skader som følge av innretninger i medhold av loven § 8-5.

§ 2.Nemnd for behandling av krav

Krav som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter loven § 8-2 behandles av en nemnd bestående av en representant fra Fiskeridirektoratet, en representant fra Oljedirektoratet og et medlem som fyller kvalifikasjonene til dommer, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 § 53 og § 54.

Nemnden skal behandle et krav etter loven § 8-2 innen fire måneder fra det tidspunkt kravet kom frem til nemndens sekretariat, jf. § 7. I særlige tilfeller kan nemnden bestemme at saksbehandlingstiden kan forlenges.

Krav som følge av forurensning og avfall etter loven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter loven § 8-5 behandles av en nemnd bestående av en representant for fiskeriorganisasjonene, en representant for selskaper med tillatelse etter loven § 3-3 og et medlem som fyller kvalifikasjonene til dommer, jf. lov 13. august 1915 nr. 5 § 53 og § 54.

Medlemmet med dommerkompetanse er nemndens leder.

Nemndens avgjørelser fattes ved flertallsvedtak.

§ 3.Klagenemnd

Vedtak fattet av nemnd som nevnt i § 2 kan påklages innen 2 måneder til en klagenemnd bestående av en representant for henholdsvis Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, fiskeriorganisasjonene og selskaper med tillatelse etter loven § 3-3 samt et medlem som fyller kravene til dommer.

§ 2 fjerde ledd og femte ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 4.Oppnevning av nemnd og klagenemnd

Nemndene nevnt i § 2 og § 3 oppnevnes av Kongen for to år av gangen.

Det oppnevnes et varamedlem for hvert medlem.

§ 5.Bevisvurdering for solidaransvar etter loven § 8-4

Ved bevisvurdering etter bestemmelsen om solidaransvar etter petroleumsloven § 8-4 skal det særlig legges vekt på:

a)den skadevoldende gjenstandens art, hvis dette kan bringes på det rene,
b)posisjon for skadehendingen (forlatt borefelt eller supplybåtrute),
c)skaden eller skadens art,
d)skadehendingens forløp,
e)erfaring fra tidligere fiske i området, og
f)rapporter om foretatte kontroller fra Oljedirektoratet.
§ 6.Erstatningskrav

Krav om erstatning fremmes på nærmere fastsatt skjema.

Kravet sendes via Fiskeridirektoratets regionkontorer til nemndens sekretariat.

§ 7.Sekretariat

Sekretariatet for nemndene tilligger Fiskeridirektoratet.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2009.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 27. juli 1990 nr. 628 til petroleumsloven kap VI om erstatning til fiskere.