Forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

DatoFOR-2008-12-12-1569
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2016-01-14-25
EndrerFOR-2005-12-15-1781
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7
Kunngjort09.01.2009   kl. 14.05
KorttittelForskrift om opptak ved UiT

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret 12. desember 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1512, 24 feb 2015 nr. 155, 14 jan 2016 nr. 25.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder for opptak til studiepoenggivende studier ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Forskriften gjelder for rammeplanstyrte studier, så langt ikke annet følger av rammeplanen. Forskriften gjelder også for opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og realfagskurs.

Forskriften gjelder ikke for opptak til doktorgradsprogram ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Opptak og rangering av søkere til grunnutdanninger er regulert av departementets forskrift om opptak til høyere utdanning.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2015 nr. 155, 14 jan 2016 nr. 25.
§ 2.Utfyllende bestemmelser

Fakultetene kan fastsette særlige faglige minstekrav ved opptak til høyere grads studier og videreutdanningsstudier.

Fakultetene kan fastsette utfyllende regler om opptak innenfor rammen av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 3.Opptakskomiteer

Fakultetsstyrene skal oppnevne opptakskomiteer. Fakultets- eller grunnenhetsstyre kan fungere som opptakskomité. Opptakskomiteen er vedtaksfør ved minimum 50 prosent oppmøte. Opptakskomiteen kan delegere vedtaksmyndighet til komiteens leder.

Oppnevning av opptakskomité er ikke nødvendig ved opptak til studier hvor opptaksreglement i sin helhet er gitt av departementet.

Studentene skal utgjøre minst 20 prosent av medlemmene i opptakskomiteen. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og forslagsrett.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 4.Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Universitetet kan gi søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre i opptaksåret opptak til et bestemt studium dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Studenter opptatt på bakgrunn av realkompetanse gis begrenset studierett.

Universitetsdirektøren kan fastsette retningslinjer for dokumentasjon av kvalifikasjoner og for behandlingen av søknader om opptak innenfor de regler som er fastsatt av departementet.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 5.Søknadsfrister og ettersendingsfrister

Universitetsdirektøren fastsetter frister for opptak til studier med lokalt opptak.

Søknadsfristene skal kunngjøres på universitetets internettsider. Dersom det ved søknadsfristens utløp er få kvalifiserte søkere, kan fakultetet foreta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal fastsettes av universitetsdirektøren. Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.

Søknad om opptak gjøres via fastsatt søknadsweb. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

Dokumentasjon som ikke kan fremskaffes på søknadstidspunktet, kan ettersendes innen frist fastsatt av departementet eller universitetsdirektøren.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2015 nr. 155, 14 jan 2016 nr. 25.
§ 6.Dispensasjon fra søknadsfrister

Universitetsdirektøren kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra ordinær søknadsfrist fastsatt av direktøren i følgende tilfeller:

1.Ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest.
2.Ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann.
3.Ved opptak til studium/emne som gis for siste gang ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
4.Ved opptak til emne eller emner som, ved bestått eksamen, vil føre til fullført grad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
5.Ved andre særlige tilfeller.

Søknader om dispensasjon som mottas senere enn fire uker etter at fristen for søknad om opptak har utløpt, behandles ikke.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 7.Reservert studieplass

Tildelt studieplass kan reserveres ved innkalling til førstegangs militær- eller siviltjeneste, svangerskap, langvarig sykdom eller andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Studieplassen reserveres til året etter eller til neste gang studiet har ordinært opptak.

Søknad om reservert studieplass må sendes innen tre uker etter at tilbud om studieplass er kommet frem.

§ 8.Tidlig opptak

Søkere til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak kan gis tidlig opptak dersom de kan dokumentere at de trenger tidlig svar på søknaden. Kriterier for tidlig opptak og krav til dokumentasjon gis av Samordna opptak. Søkeren må være kvalifisert for opptak til det aktuelle studiet på søknadstidspunktet. Ved tidlig opptak må søkerens kvalifikasjoner være på nivå med øvre halvdel av søkerne som ble tatt opp til studieprogrammet ved forrige ordinære opptak.

§ 9.Rangering av søkere

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på et studium, rangeres søkerne i henhold til de regler som følger av denne forskrift.

§ 10.Supplering til høyere årskull

Fakultetene kan lyse ut ledige studieplasser på høyere årskull. Fakultetene fastsetter regler for opptak og rangering.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.

Kapittel II. Opptak og rangering av søkere til mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang og erfaringsbaserte mastergradsstudier av 90 eller 120 studiepoengs omfang

§ 11.Opptak

Søkere må i tillegg til generell studiekompetanse ha:

a)Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.
b)Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.
c)Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen.
d)Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.

For å bli tatt opp til et mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg krav om fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omgang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergradsstudiet.

For å bli tatt opp til et erfaringsbasert mastergradsstudium av 90 eller 120 studiepoengs omfang stilles det i tillegg krav om minst 2 års relevant yrkespraksis. Fakultetene vurderer hva som er relevant yrkespraksis og kan for det enkelte studium fastsette krav om yrkespraksis utover minstekravet på 2 år.

Søkere til fremmedspråklige mastergradsstudier trenger ikke å dokumentere norskkunnskaper.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2015 nr. 155, 14 jan 2016 nr. 25.
§ 12.Betinget opptak

Søkere som på opptakstidspunktet venter på sensur for emner som skal inngå i opptaksgrunnlaget, kan av fakultetet gis opptak til åpne mastergradsstudier betinget av bestått eksamen. For søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått eksamen.

Søkere som mangler maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå bachelorgrad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, kan av fakultetet gis opptak til åpne mastergradsstudier betinget av at søkeren dokumenterer oppnådd bachelorgrad i løpet av første studieår på mastergradsstudiet. Søkere med eventuelt opptaksgrunnlag fra annen utdanningsinstitusjon kan også gis slik betinget opptak, dersom de kan fremlegge skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren mangler maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved institusjonen.

Studenter som har fått betinget opptak og som ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen fastsatt frist, skal tilskrives av fakultetet om at de mister studieretten på mastergradsstudiet. Avgjørelsen kan påklages, og universitetets klagenemnd er klageinstans. Studenten gis rett til å ta eksamen i de emner som studenten har påbegynt.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 13.Rangering

Søkerne rangeres etter følgende kriterier:

a)Søkere med fullført bachelorgrad rangeres etter gjennomsnittskarakter for emnene som utgjør fordypningen på minimum 80 studiepoeng i bachelorgraden. Ved utregning av gjennomsnittskarakter vektes de oppnådde karakterer i emnene etter antall studiepoeng.
b)Dersom søkeren har deler av opptaksgrunnlaget fra en annen institusjon, skal karakterene fra den eksterne utdanningen inngå som en del av rangeringsgrunnlaget.
c)Dersom søkeren har deler av opptaksgrunnlaget fra en annen institusjon, og opptaksgrunnlaget har en karakterskala som ikke er identisk med en av skalaene som er i bruk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, må søker rangeres i forhold til de øvrige søkerne ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om studieplass kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som vil kunne få tilbud om studieplass etter rangering på grunnlag av bokstav a.
d)Søkere som oppfyller opptaksvilkårene uten at fordypning på minimum 80 studiepoeng inngår i opptaksgrunnlaget, må rangeres i forhold til de øvrige søkerne ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om studieplass kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som vil kunne få tilbud om studieplass etter rangering på grunnlag av bokstav a.

Ved karakterlikhet skal det underrepresenterte kjønn på studiet prioriteres.

I øvrige tilfeller av karakterlikhet skal søkerne rangeres ved loddtrekning.

For studier der særkrav etter § 11 første ledd bokstav d er en del av opptaksgrunnlaget, kan det fastsettes egne rangeringsregler.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.

Kapittel III. Opptak og rangering av søkere til enkeltemner

§ 14.Opptak

Søkere til enkeltemner må oppfylle kravene for opptak i departementets forskrift om opptak til høyere utdanning. Søkere til enkeltemner på mastergradsnivå må i tillegg oppfylle kravene for opptak i § 11 første ledd.

Fakultetene kan i tillegg fastsette forkunnskapskrav ut over de generelle kravene for opptak. Med forkunnskapskrav menes krav om beståtte emner fra universitet eller høgskole.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 15.Rangering

Søkerne rangeres etter antall avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad eller yrkesutdanning. Ved poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.

Kapittel IV. Opptak og rangering av søkere til videreutdanningsstudier

§ 16.Opptak

Med videreutdanning menes studietilbud som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå, og som er særlig rettet mot arbeidslivets og næringslivets behov med hensyn til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming.

Søkere til videreutdanningsstudier må oppfylle kravene for opptak i forskrift om opptak til høyere utdanning. Søkere til videreutdanninger på mastergradsnivå må i tillegg oppfylle kravene til opptak i § 11 første ledd.

Fakultetene kan stille krav om relevant yrkespraksis og/eller utdanning fra universitet eller høgskole.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 17.Rangering

Søkerne konkurrerer om studieplass etter loddtrekning dersom annet ikke er vedtatt av universitetsstyret for det enkelte studium. Studieplasser avsatt til oppdragsgivere er unntatt fra denne bestemmelsen.

Kapittel V. Opptak og rangering av søkere til særskilte studier

§ 18.Opptak og rangering av søkere til profesjonsdelen av psykologistudiet

Hvilke bestemte fag, emner eller emnegrupper som utgjør opptaksgrunnlaget for opptak til profesjonsstudiet i psykologi fastsettes av Det helsevetenskapelige fakultet. Fakultetet kan fastsette særlige faglige minstekrav i studieplanen.

Søkerne rangeres på grunnlag av gjennomsnittskarakter for emnene som utgjør opptaksgrunnlaget. Dersom søkerne står karaktermessig likt, rangeres disse innbyrdes ved loddtrekning.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 155.
§ 19.Opptak og rangering av søkere til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

For opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning må søkere ha:

a)fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
b)fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
c)generell studiekompetanse.

Studieplassene på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning skal fordeles på følgende måte:

a)Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav a) tildeles 80 % av studieplassene.
b)Søkere som kvalifiseres etter § 19 første ledd bokstav b) tildeles 20 % av studieplassene.
c)Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser når alle søkere kvalifisert etter bokstav a) og b) har fått tilbud om studieplass.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

a)Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav a) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Karakterpoeng består av gjennomsnittet av karakterene i fag på høyeste nivå, multiplisert med 10. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
b)Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav b) rangeres etter relevant praksis utover minstekravet på 5 år. Det gis 0,3 poeng per måned praksis omregnet til fulltid for inntil 3 års praksis utover minstekravet. Relevant praksis er lønnet arbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang.
c)Søkere som er kvalifisert etter § 19 første ledd bokstav c) rangeres etter oppnådde karakterpoeng. Søkere som har utdanning der karakterskalaen ikke er identisk med norsk videregående skole, rangeres i forhold til øvrige søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering.
d)Det gis 3 tilleggspoeng for fag- eller svenneprøve. Øvrige tilleggspoeng tilkjennes ikke.
0Endret ved forskrifter 8 des 2011 nr. 1512, 24 feb 2015 nr. 155, 14 jan 2016 nr. 25.
§ 20.Opptak og rangering av søkere til realfagskurs

For opptak til realfagskurs må søkere ha oppnådd generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 2, eller tilsvarende realkompetanse.

Kvalifiserte søkere rangeres etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning kapittel 7.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25.

Kapittel VI. Kvoteordninger

§ 21.Fastsettelse av kvoter

Universitetsstyret fastsetter kvoter og kriterier for kvoteordningene ved opptak til studier som er regulert av denne forskrift, dersom ikke annet er fastsatt av departementet.

0Endret ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25 (tidligere § 20).
§ 22.Tilknytning til landsdelen

For å bli vurdert i kvoten for nordnorske søkere må søker ha bodd i Nord-Norge de siste ti årene og fortsatt være bosatt i landsdelen.

Søkere som ikke har bodd i Nord-Norge de ti siste årene må ha nordnorsk tilknytning på minst tre av fem mulige måter:

-Søker har bodd minst ti år i Nord-Norge.
-Søker har eksamen fra grunnskole, eventuelt folkeskole eller realskole, i Nord-Norge.
-Søker har fullført videregående skole i Nord-Norge.
-Minst en av foreldrene bor i Nord-Norge og har bodd der de siste ti årene.
-Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født.
0Endret ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25 (tidligere § 21).
§ 23.Samisk tilhørighet

For å bli vurdert i kvote for samiske søkere må søker oppfylle ett av følgende vilkår:

1.Samisk avlagt som førstespråk eller andrespråk i videregående opplæring.
2.Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk.
3.Bestått 60 studiepoeng (grunnfag) eller semesteremne i samisk fra universitetet eller høgskole.
4.Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring.
5.Test i samisk språk på samme nivå som testene ovenfor.
0Endret ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25 (tidligere § 22).

Kapittel VII. Klageadgang

§ 24.Klageadgang

Enkeltvedtak som er fattet etter denne forskrift kan påklages. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet fram til den klagende part. Klageinstans er universitetets klagenemnd.

0Endret ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25 (tidligere § 23).

Kapittel VIII. Ikrafttredelse

§ 25.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Samtidig oppheves forskrift 15. desember 2005 nr. 1781 om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø.

0Endret ved forskrift 14 jan 2016 nr. 25 (tidligere § 24).