Forskrift om valg til Sametinget

DatoFOR-2008-12-19-1480
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse19.12.2008
Sist endretFOR-2017-02-13-174
EndrerFOR-2004-12-10-1641
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56-§2-1, LOV-1987-06-12-56-§2-4, LOV-1987-06-12-56-§2-7, LOV-1987-06-12-56-§2-11, FOR-2004-12-10-1607, FOR-2009-12-18-1582
Kunngjort23.12.2008   kl. 15.00
Rettet22.03.2017 (samisk oversettelse tilføyd)
KorttittelForskrift om valg til Sametinget

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-1, § 2-4, § 2-7 og § 2-11. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. desember 2004 nr. 1607. Omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 514, 6 mai 2011 nr. 459, 19 des 2012 nr. 1333, 16 aug 2013 nr. 983, 13 feb 2017 nr. 174.
Rettelser: 27.08.2013 (§ 36 skrivefeil), 22.03.2017 (samisk oversettelse tilføyd).

Kapittel 1. Forskriftens formål og virkeområde

§ 1.Forskriftens formål

Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette slik at den samiske befolkningen ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Sametinget.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder ved valg av representanter til Sametinget.

Kapittel 2. Stemmerett og Sametingets valgmanntall

§ 3.Stemmerett

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.

§ 4.Sametingets valgmanntall
(1) Sametingets valgmanntall skal føres kommunevis.
(2) Valgmanntallet utarbeides i de år det er valg til Sametinget og valg til kommunestyrer og fylkesting. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni. Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for utarbeidelse av valgmanntallet.
(3) Personer som har fylt 18 år eller som fyller 18 år i løpet av kalenderåret, og som oppfyller vilkårene i sameloven § 2-6, skal registreres i Sametingets valgmanntall.
(4) Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.
(5) Stemmeberettigede samer på Svalbard og Jan Mayen skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt.
(6) Stemmeberettigede norske samer som er bosatt utenfor Norge, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Dette gjelder bare dersom vedkommende har blitt registrert som innført i manntallet i løpet av de siste ti årene før valgdagen. Utenlandsboende norske samer som ikke oppfyller disse vilkårene, må søke om å bli innført i valgmanntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger dersom vedkommende ikke har vært registrert som bosatt i riket noen gang i løpet av de siste ti år før valgdagen.
(7) Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de føres inn i valgmanntallet i Oslo.
0Endret ved forskrifter 6 mai 2011 nr. 459, 16 aug 2013 nr. 983.
§ 5.Innføring i Sametingets valgmanntall
(1) Innføring i Sametingets valgmanntall skjer i henhold til sameloven § 2-6. Begjæring om innføring i valgmanntallet må ha blitt mottatt av Sametinget senest 30. juni i valgåret for at begjæringen skal få virkning ved valget, med mindre vedkommende kan bli innført i medhold av § 10 bokstav c) eller d).
(2) Sametinget kan fastsette skjema som kan benyttes ved begjæring om innføring i valgmanntallet.
§ 6.Sametingets ansvar for å føre Sametingets valgmanntall

Sametinget skal utarbeide Sametingets valgmanntall for den enkelte kommune og gjøre det tilgjengelig for vedkommende samevalgstyre og opptellingsvalgstyre så snart det lar seg gjøre.

§ 7.Kunngjøring om manntallsføringen

Senest 31. mai i valgåret skal Sametinget kunngjøre opplysning om at de som anser seg stemmeberettigede etter § 3, kan sende melding med begjæring om å bli innført i Sametingets valgmanntall. Meldingen må være mottatt av Sametinget senest innen 30. juni. Velgere som har blitt innført i valgmanntallet i løpet av de siste ti årene, trenger ikke søke om innføring. Kunngjøringen skal også inneholde opplysning om at den som oversitter fristen ikke kan delta ved valget, med mindre vedkommende kan bli manntallsført i medhold av § 10 bokstav c) eller d). I kunngjøringen skal det også opplyses at de som ønsker seg innført i valgmanntallet, kan få skjema for begjæring om slik innføring ved henvendelse til Sametinget.

0Endret ved forskrift 16 aug 2013 nr. 983.
§ 8.Utlegging av Sametingets valgmanntall
(1) Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Valgmanntallet skal ligge ute til og med valgdagen i det året det er valg til Sametinget og i det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting.
(2) Samevalgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. Kunngjøring kan unnlates dersom det ikke er registrert noen personer i valgmanntallet i kommunen. I kommuner der lokale forhold tilsier det, kan kunngjøring skje i form av direkte meddelelse til hver enkelt som er innført i manntallet.
0Endret ved forskrift 6 mai 2011 nr. 459.
§ 9.Krav om retting og oppdatering av Sametingets valgmanntall
(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i kommunen, kan kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
(2) Sametinget kan oppdatere valgmanntallet så lenge det er praktisk mulig.
(3) Sametinget skal ikke føre noen inn i eller ut av valgmanntallet hvis vedkommende derved blir manntallsført i mer enn en kommune, eller ikke blir innført i noen kommune. I slike tilfeller skal Sametinget ikke oppdatere valgmanntallet uten å forsikre seg om at valgmanntallet i den andre kommunen blir oppdatert tilsvarende.
(4) Sametinget skal ikke føre en velger inn i manntallet i en kommune dersom vedkommende allerede er manntallsført i en annen kommune og har avgitt forhåndsstemme til denne kommunen.
§ 10.Grunnlag for oppdatering av Sametingets valgmanntall etter 30. juni

Oppdatering i Sametingets valgmanntall etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende forhold:

a)Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage.
b)Flyttemelding som ikke ble registrert før valgmanntallet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30. juni. Vedkommende skal føres inn i valgmanntallet i tilflyttingskommunen og strykes fra valgmanntallet i fraflyttingskommunen.
c)Søknad om innføring i valgmanntallet fra samer bosatt i utlandet. Vedkommende skal manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt.
d)Søknad om innføring i valgmanntallet fra samer som har flyttet tilbake til Norge. Vedkommende skal føres inn i valgmanntallet i tilflyttingskommunen. Dersom tilflyttingskommunen er en annen kommune enn den vedkommende var registrert som bosatt i på utflyttingstidspunktet, skal melding også sendes tidligere bostedskommune. Dersom vedkommende allerede er innført i valgmanntallet i denne kommunen, skal vedkommende strykes på grunnlag av meldingen.
e)Søknad om innføring i valgmanntallet mottatt av Sametinget innen skjæringsdatoen 30. juni, men som ikke ble registrert før utkastet til valgmanntall ble skrevet ut.
f)Melding om dødsfall. Vedkommende skal strykes fra valgmanntallet, med mindre vedkommende allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning.
g)Melding om at utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, har flyttet ut av landet etter 30. juni. Vedkommende skal strykes fra valgmanntallet.
§ 11.Underretninger om endringer i Sametingets valgmanntall

Sametinget skal snarest sende melding til den som blir berørt av oppdateringer i Sametingets valgmanntall foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller oppdaget feil. Står den som blir innført allerede i valgmanntallet i en annen kommune, skal underretning om innføringen straks sendes til samevalgstyret der, i tillegg til samevalgstyret i den kommunen der velgeren blir innført i manntallet.

§ 12.Tilgang til valgmanntallseksemplar
(1) Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av valgmanntallet. Krav om valgmanntallseksemplarer må fremsettes for Sametinget innen den frist Sametinget har satt.
(2) Forslagstillerne kan få tilgang til flere valgmanntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette.
(3) Valgmanntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på valgmanntallet, kan bare brukes til politiske formål og skal ikke overlates utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Det er ikke adgang til å koble valgmanntallet til andre offentlige registre.
(4) Sametinget skal holde oversikt over utleverte valgmanntallseksemplarer og se til at alle blir levert tilbake til Sametinget eller makuleres innen seks måneder etter valget. Mottaker er ansvarlig for at valgmanntallseksemplarene leveres tilbake eller makuleres innen seks måneder etter valget.
§ 13.Valgkort

Sametinget utsteder valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i Sametingets valgmanntall og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen). Valgkortet må inneholde opplysninger om til hvilket valgstyre eller opptellingsvalgstyre forhåndsstemmegivningen skal sendes.

Kapittel 3. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

§ 14.Valgbarhet

Valgbar til Sametinget og pliktig til å ta imot valget er enhver som er innført i Sametingets valgmanntall i valgkretsen og som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i valgkretsen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

§ 15.Utelukkelse fra valg
(1) Personalet ved Sametingets administrasjon er utelukket fra valg til Sametinget.
(2) Om en person er utelukket fra valg til Sametinget, avhenger av om vedkommende innehar stillingen på valgdagen.
§ 16.Rett til å kreve fritak
(1) Rett til å kreve seg fritatt for valg til Sametinget har
a)den som har fylt 60 år innen valgårets utløp,
b)den som har gjort tjeneste som medlem av Sametinget de siste fire år,
c)den som overfor Sametingets valgnemnd godtgjør at han/hun ikke vil kunne skjøtte sine plikter som medlem av Sametinget uten uforholdsmessig vanskelighet, og
d)den som er medlem av en organisasjon (en gruppe, et parti eller en liknende sammenslutning) som er registrert etter § 19, når vedkommende er ført opp som kandidat på et listeforslag som ikke er fremsatt av denne organisasjonen.
(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist Sametingets valgnemnd setter, ellers tapes retten til å strykes av listeforslaget.
(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding fra Sametingets valgnemnd. Ellers anses valget mottatt.

Kapittel 4. Valgorganene

§ 17.Samevalgstyre. Stemmestyrer
(1) I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn 30 manntallsførte fungerer valgstyret som samevalgstyre.
(2) De stemmestyrer som er oppnevnt i medhold av valgloven § 4-2, skal også fungere ved stemmegivningen til sametingsvalget.
§ 18.Sametingets valgnemnd
(1) Sametingets valgnemnd har ansvar for forberedelse og avvikling av valget. Sametingets valgnemnd skal bestå av minimum fem medlemmer med varamedlemmer og oppnevnes av Sametinget. Medlemmene og varamedlemmene skal ha stemmerett ved sametingsvalget.
(2) Valgnemndas leder fastsetter møtested for og innkaller til det første møtet i valgnemnda.
(3) Sametingets valgnemnd er kun pålagt å utføre de gjøremål som følger av reglene i sameloven og denne forskriften. Sametingets administrasjon fungerer som nemndas sekretariat.

Kapittel 5. Registrering av samepolitiske organisasjoner

§ 19.Registreringsmyndigheten. Virkninger av registreringen
(1) En organisasjon (en gruppe, et parti eller en liknende sammenslutning) som oppfyller vilkårene i § 20, kan søke Sametinget om å bli registrert med et bestemt navn.
(2) Registrering hos Sametinget innebærer at organisasjonen får enerett til å stille valglister til sametingsvalget under det registrerte navnet.
(3) Sametinget skal føre register over de navn som blir registrert i medhold av reglene i denne forskriften.
(4) Sametingets avgjørelser i saker om registrering av navn kan ikke påklages.
§ 20.Vilkår for registrering hos Sametinget
(1) For at et navn skal kunne bli registrert hos Sametinget, må navnet ikke kunne forveksles med navnet på
a)annen samepolitisk organisasjon registrert hos Sametinget eller
b)annet parti registrert i Partiregisteret, jf. partiloven.
(2) Når særlige grunner foreligger, kan Sametinget også ellers nekte å registrere navn.
(3) Sammen med søknaden skal organisasjonen legge ved følgende dokumentasjon:
a)stiftelsesprotokoll for organisasjonen,
b)opplysning om hvem som er valgt til medlemmer i organisasjonens utøvende organ, og som har fullmakt til å representere organisasjonen i saker etter denne forskriften,
c)vedtekt som fastsetter hvilket organ i organisasjonen som velger organisasjonens utøvende organ, og
d)underskrift fra minst 200 personer med stemmerett ved sametingsvalg om at de ønsker navnet registrert. Den som avgir erklæring, må ha nådd stemmerettsalderen innen utløpet av det kalenderår søknaden fremsettes. Settes søknaden frem mindre enn ett år før et valg, er det tilstrekkelig at stemmerettsalderen er nådd innen utløpet av valgåret. Av erklæringen skal fremgå navnet, fødselsdatoen og adressen til den som har avgitt den. Erklæringen skal være egenhendig underskrevet og være datert av den som har avgitt den. Ingen erklæring skal være mer enn ett år eldre enn søknaden.
(4) Søknaden må ha blitt journalført hos Sametinget innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal kunne få virkning ved valget.
§ 21.Om fremsetting av søknaden. Krav til underskrift
(1) Sametinget er registerfører.
(2) Søknad om registrering av navn skjer på skjema utferdiget av Sametinget.
(3) Sametinget utferdiger skjema til bruk for innsamling av erklæringer til støtte for registrering av navn. Navnet skal fremgå av det skjema der støtteerklæringer gis. Skjemaet skal i tillegg ha rubrikk for navn, fødselsdato, postadresse, signatur og dato. Signaturene skal være skrift på papir. Før innsending av søknaden bør erklæringene nummereres fortløpende. Skjema med støtteerklæringer er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.
(4) Ved søknader eller meldinger til Sametinget kreves skriftlig erklæring fra en kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige.
0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 514.
§ 22.Endring av registrert navn. Sammenslåing av registrerte organisasjoner under nytt navn
(1) En registrert organisasjon kan søke om å få endre det registrerte navnet. Bestemmelsene i § 20 gjelder tilsvarende. Til erstatning for stiftelsesprotokoll skal det legges ved protokoll fra det møtet hvor det ble vedtatt å endre navnet. Hvis organisasjonen fikk minst 60 stemmer i en valgkrets eller minst 200 stemmer i hele landet ved siste sametingsvalg, gjelder ikke bestemmelsene i § 20 tredje ledd bokstav d.
(2) Hvis to eller flere registrerte organisasjoner slår seg sammen og søker registrering under nytt navn, anses det som søknad om navneendring. Til erstatning for stiftelsesprotokoll skal det legges ved protokoll fra det møtet hvor det ble vedtatt å slå organisasjonene sammen og å søke registrering under et nytt navn. Hvis en av organisasjonene fikk minst 60 stemmer i en valgkrets eller minst 200 stemmer i hele landet ved siste sametingsvalg, gjelder ikke bestemmelsene i § 20 tredje ledd bokstav d.
§ 23.Avregistrering. Når et registrert navn blir fritt
(1) Virkningen av registreringen opphører og det registrerte navnet blir fritt når organisasjonen ikke har stilt liste i noen valgkrets ved to følgende sametingsvalg. Navnet skal da strykes fra Sametingets register.
(2) Det samme gjelder fire år etter at organisasjonen er oppløst eller har skiftet navn.
§ 24.Opplysninger om hvem som sitter i organisasjonens utøvende organ
(1) Registrerte organisasjoner skal ved endring av tidligere registrerte opplysninger, sende melding til Sametinget om hvem som er medlemmer av organisasjonens utøvende organ. Som dokumentasjon skal det legges ved protokoll fra det møtet der valg av nytt utøvende organ ble avholdt.
(2) Innen 15. oktober i året før valgåret skal Sametinget sende melding til organisasjonene og informere om hvilke opplysninger som er registrert om organisasjonen. Organisasjonene skal samtidig underrettes om at fristen for å melde inn nye opplysninger eller bekreftelse på de registrerte opplysninger om sammensetningen av organisasjonens utøvende organ med virkning for valget er 2. januar i valgåret. Melding om endringer i organisasjonens utøvende organ som mottas etter 2. januar, men før 31. mars i valgåret, kan legges til grunn for oppdatering av Sametingets register.
(3) Ved forberedelsene av sametingsvalget skal valgmyndighetene legge til grunn de opplysninger som er registrert hos Sametinget per 31. mars i valgåret.
§ 25.Opplysninger som skal registreres. Offentlighet. Underretning
(1) Dersom det foreligger motstridende opplysninger i en sak om registrering, avgjør Sametinget hvilke opplysninger som skal legges til grunn for registreringen. Sametinget skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
(2) Sametingets register skal inneholde opplysninger om organisasjonens navn, adresse, kontaktperson og hvem som er medlemmer av organisasjonens utøvende organ. For personer som registreres som kontaktperson og medlem av det utøvende organ, skal registeret inneholde opplysning om navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller D-nummer. Alle opplysninger i registeret er offentlige med unntak av opplysninger om fødselsnummer og D-nummer og bostedsadressene til medlemmene av organisasjonens utøvende organ.
(3) Innsender skal ha underretning om opplysninger som registreres på organisasjonen hos Sametinget. Underretning om vedtak knyttet til organisasjonens navn eller sammensetning av organisasjonens utøvende organ skal også sendes til dem som var registrert som medlemmer av organisasjonens utøvende organ på det tidspunkt søknad eller melding om endring ble journalført hos Sametinget.
§ 26.Kunngjøring av vedtak
(1) Sametinget skal kunngjøre vedtak om registrering av nye navn, om sammenslåing av organisasjoner og om sletting av navn. Kunngjøring skjer på Sametingets sider på Internett.
(2) De andre registrerte organisasjonene skal varsles særskilt om registrering av nye navn.

Kapittel 6. Listeforslagene og behandlingen av disse

§ 27.Kunngjøring

Sametingets valgnemnd skal senest den 28. februar i valgåret kunngjøre en oppfordring til de stemmeberettigede om å sende inn forslag til valgliste. Kravene til valgliste skal fremgå av kunngjøringen.

§ 28.Krav til listeforslaget
(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til Sametinget. Samme parti eller gruppe kan bare stille én liste i hver valgkrets.
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:
a)Listeforslaget må angi at det gjelder sametingsvalget.
b)Listeforslaget må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget, og hvilken valgkrets det gjelder. Hvis listeforslaget er satt frem av en organisasjon som er registrert hos Sametinget, skal overskriften være enslydende med det registrerte navnet. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk organisasjon eller med overskriften på andre listeforslag i valgkretsen.
c)Listeforslaget fra valgkretser som skal ha to til fire mandater skal være utfylt med ni kandidater som er valgbare i kretsen. Dersom valgkretsen skal ha fem eller flere mandater, skal antallet kandidater på listen være minst ni eller inntil det dobbelte av det samlete antall mandater i kretsen. Sametinget kan bestemme at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på hver liste. Slikt vedtak må være truffet senest 15. desember året før valgåret. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder sametingsvalget. Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. Dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, skal dette gjøres for alle kandidatene på listen. På felleslister kan forslagstillerne opplyse om de enkelte kandidatenes tilhørighet i forhold til de ulike gruppene som står bak forslaget.
d)Listeforslaget må være underskrevet av minst 30 personer som er innført i valgmanntallet i kretsen. Utgår listeforslaget fra en organisasjon som er registrert hos Sametinget, og som ved forrige sametingsvalg fikk en oppslutning på minst 60 stemmer i en valgkrets eller minst 200 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av minst to av styremedlemmene i organisasjonens lokalavdeling i valgkretsen. Det samme gjelder for organisasjoner som er blitt registrert hos Sametinget etter forrige sametingsvalg. Hvis en registrert organisasjon stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel første punktum. Underskriftene på andre listeforslag enn de som går inn under annet og tredje punktum skal være skrift på papir.
e)Listeforslaget må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med Sametingets valgnemnd om endringer på listeforslaget. Når et listeforslag fra en registrert organisasjon er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å være tillitsvalgt og vararepresentant. Når et listeforslag som ikke omfattes av forrige punktum ikke angir hvem som er tillitsvalgte, anses de to øverste underskriverne å være tillitsvalgt og vararepresentant.
f)Listeforslaget bør inneholde navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. Når et listeforslag utgår fra en registrert organisasjon, anses lokalavdelingens styre å utgjøre tillitsutvalget. På andre listeforslag anses de fem øverste underskriverne å utgjøre tillitsutvalget og de tre neste vararepresentanter.
(3) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 29.Vedlegg til listeforslaget

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

a)En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
b)En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under på listeforslaget.
c)Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i valgkretsen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
d)Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen på valgdagen.
§ 30.Underskrifter på listeforslag. Taushetsplikt

Opplysning om hvem som har underskrevet på et listeforslag etter § 28 annet ledd bokstav d første punktum er underlagt taushetsplikt og skal ikke gis ut, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 og § 21 tredje ledd i denne forskriften. Opplysning om hvem som er tillitsvalgte for listeforslaget er offentlig.

§ 31.Tilbakekalling av listeforslag

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 32.Behandling av listeforslagene. Godkjenning av valglistene
(1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
(2) Sametingets valgnemnd avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.
(3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller forskriftens krav, skal valgnemnda gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i forskriftsmessig stand. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag.
(4) Valgnemnda skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først.
(5) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i samsvar med kravene i forskriften.
(6) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved en erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen.
(7) Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere en registrert organisasjon på valgkretsnivå og til å stille liste, skal valgnemnda innhente og legge til grunn uttalelse fra organisasjonens hovedstyre.
§ 33.Underretning til forslagstillerne. Offentliggjøring av godkjente valglister
(1) Så snart listene er godkjent, skal de tillitsvalgte underrettes om dette og få tilsendt en kopi av den godkjente listen.
(2) Dersom et listeforslag ikke godkjennes, skal de tillitsvalgte for listeforslaget snarest underrettes om dette og opplyses om adgangen til og vilkårene for klage.
(3) Når listeforslagene er godkjent, skal de offisielle valglistene legges ut til gjennomsyn. Sametingets valgnemnd kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser hvor de er lagt ut.
§ 34.Klage

Klage med krav om endring av valgnemndas vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til registrert navn etter kapittel 5 i denne forskriften er krenket, har også en registrert organisasjon klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

Kapittel 7. Utføring og trykking av stemmesedler

§ 35.Trykking av stemmesedler

Sametingets valgnemnd sørger for at det blir trykt stemmesedler for alle godkjente valglister i alle valgkretsene før forhåndsstemmegivningen starter 10. august innenriks.

0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 514.
§ 36.Krav til stemmesedler med kandidatnavn
(1) Ved utformingen av stemmesedlene skal det legges vekt på at stemmesedlene skal være lesevennlige.
(2) Stemmesedlene skal være blå.
(3) Ved sametingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med fargekode C35 M0 Y5 K0 og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal ha veiledningstekst på hvit bunn. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med navn på parti eller gruppe og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som utsiden.
(4) Stemmeseddelen skal inneholde opplysning om hvordan velgeren har adgang til å endre rekkefølgen på de øverste kandidatene på listen, jf. § 39. Stemmeseddelen skal ha en kolonne med ruter til venstre for kandidatnavnet til å endre rekkefølgen på de øverste kandidatene. Kolonnen skal ha overskriften «Nr.».
(5) Styremerker kan plasseres både på innsiden og utsiden av stemmeseddelen.
(6) Stemmeseddelen kan ha forskutt falsing. Etter falsing skal størrelsen på stemmeseddelen være bredde 150 × høyde 203 millimeter. Den skal være trykket på 90 gram ubestrøket hvitt papir.
(7) Stemmeseddelen skal inneholde:
a)Opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for.
b)Overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listen utgår fra. Overskriften skal trykkes i skriftstørrelse minimum 20 punkt.
c)Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg på listen. Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres stemmeseddelen. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. Dersom slike opplysninger påføres stemmeseddelen, skal dette gjøres for alle kandidatene på listen. Stemmesedler som gjelder en fellesliste, kan også påføres opplysning om de enkelte kandidatenes tilknytning til de gruppene som står bak felleslisten.
(8) Stemmeseddelens utside skal se slik ut:

sf-20081219-1480-01-02.gif

Stemmeseddelens utside (mønsterside) skal se slik ut:

sf-20081219-1480-02-02.gif

0Endret ved forskrifter 16 aug 2013 nr. 983, 13 feb 2017 nr. 174.
§ 37.Plikt til å produsere blanke stemmesedler

Sametingets valgnemnd sørger for at det blir produsert blanke blå stemmesedler. Blanke stemmesedler skal ha samme utførelse som de ordinære stemmesedlene.

§ 38.Rett til å få stemmesedler

Den tillitsvalgte for den enkelte valgliste kan for egen regning kreve å få det antall stemmesedler vedkommende ønsker. Krav om dette må fremsettes innen den frist valgnemnda fastsetter.

§ 39.Velgernes adgang til å endre på stemmesedlene
(1) Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.
(2) Andre endringer på stemmeseddelen teller ikke med i valgoppgjøret.

Kapittel 8. Forhåndsstemmegivningen

§ 39a.Velgere som bare kan avgi forhåndsstemme
(1) Velgere som er manntallsført i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan bare avgi stemme på forhånd, jf. sameloven § 2-3. For å avgjøre hvilke kommuner dette skal gjelde for, skal Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.
(2) I kommuner med færre enn 30 manntallsførte, jf. første ledd annet punktum, skal samevalgstyret før forhåndsstemmegivningen starter underrette velgerne om at de bare kan stemme til sametingsvalget i perioden for forhåndsstemmegivningen. Underretningen skal være skriftlig og skal bare inneholde opplysninger om
a)hjemmelen for at velgeren kun kan stemme på forhånd,
b)i hvilken kommune velgeren er manntallsført,
c)perioden for forhåndsstemmegivningen,
d)på hvilke steder det mottas forhåndsstemmer i kommunen,
e)muligheten for å avgi stemme på forhånd i andre kommuner, og
f)adgangen til å stemme fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.
0Endret ved forskrifter 6 mai 2011 nr. 459, 19 des 2012 nr. 1333.
§ 40.Perioden for forhåndsstemmegivningen. Kunngjøring
(1) Stemmegivningen til sametingsvalget foregår på samme tid som til stortingsvalget, jf. valgloven § 8-1. Samevalgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen.
(2) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret innen tirsdag etter valgdagen kl. 17.
(3) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.
(4) Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme.
(5) Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret bør, så langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning.
(6) Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 514, 13 feb 2017 nr. 174.
§ 41.Hvem kan motta forhåndsstemmer

Valgloven § 8-2 gjelder tilsvarende.

§ 42.På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer
(1) Stemmegivningen skal foregå i de lokaler der det foregår forhåndsstemmegivning til stortingsvalget. Valgloven § 8-3 og valgforskriften § 25 og § 26 gjelder tilsvarende.
(2) Velgere som har søkt om å få avgi forhåndsstemme til stortingsvalget etter § 8-3 (6) i valgloven, trenger ikke sende særskilt søknad for å kunne forhåndsstemme til sametingsvalget. Valgstyrets leder sørger for at samevalgstyrets leder får kopi av de innkomne søknader.
§ 43.Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(1) Valgloven § 8-1 femte ledd, § 8-4 første, sjette, åttende og niende ledd og valgforskriften § 27 femte ledd gjelder tilsvarende.
(2) Velgere med stemmerett i en annen valgkrets enn der stemme avgis skal få utlevert en avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte politiske partiene.
(3) Velgeren skal legge stemmeseddelen i en egen stemmeseddelkonvolutt for sametingsvalget.
(4) Stemmemottaker skal påse at det fremgår av stemmegivningen hvem velgeren er, slik at det er mulig for samevalgstyret eller opptellingsstyret å identifisere vedkommende og krysse av ved rett navn i manntallet.
(5) Avgis stemmen innenriks, skal stemmemottakeren skrive ut valgkort til velgeren med mindre velgeren har med seg valgkort. Valgkortet skal fylles ut slik at det er mulig å identifisere velgeren ut fra opplysningene på kortet. Opplysningene som identifiserer velgeren skal være synlige i vinduet på omslagskonvolutten, med unntak av velgerens fødselsnummer. Valgkortet skal også inneholde et felt hvor stemmemottakeren skal påføre tid og sted for stemmegivningen samt signere for stemmemottaket. I tillegg skal det fremgå av valgkortet hvilket valg det gjelder. Velgeren legger selv stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt og gir denne til stemmemottaker. Deretter skal stemmemottakeren legge stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ned i en omslagskonvolutt og lime den igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i en forseglet urne.
(6) Avgis stemmen utenriks, på Svalbard eller Jan Mayen skal stemmemottakeren legge stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og lime denne igjen i velgerens påsyn. Stemmemottaker skal deretter påføre omslagskonvolutten følgende opplysninger:
a)samevalgstyrets navn og adresse dersom velgeren er manntallsført i en kommune med 30 eller flere i valgmanntallet, eller opptellingsvalgstyrets navn og adresse dersom velgeren er manntallsført i en kommune med færre enn 30 i valgmanntallet,
b)velgerens navn og fødselsdato,
c)adresse på hjemstedet 30. juni valgåret, eventuelt siste adresse i Norge dersom velgeren har meldt flytting til utlandet, og
d)tid og sted for stemmegivningen.

Stemmemottakeren og velgeren skriver deretter under på omslagskonvolutten.

(7) Forhåndsstemmegivningene skal fortløpende sendes til samevalgstyret i kommunen hvor velger er manntallsført, eller til opptellingsvalgstyret i kretsen dersom velger er manntallsført i en kommune med færre enn 30 manntallsførte.
(8) Forhåndsstemmegivningene skal sendes som A-post eller på raskere måte. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene skal det benyttes forsendelseskonvolutter.
(9) De to siste ukene av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes videre hver dag.
0Endret ved forskrifter 16 aug 2013 nr. 983, 13 feb 2017 nr. 174.
§ 44.Fremgangsmåten ved brevstemmegivning utenriks
(1) Velgeren skal legge stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt.
(2) Stemmeseddelkonvolutten skal legges i en omslagskonvolutt som limes igjen.
(3) Velgeren påfører omslagskonvolutten følgende opplysninger:
a)samevalgstyrets navn og adresse dersom velgeren er manntallsført i en kommune med 30 eller flere manntallsførte, eller opptellingsvalgstyrets navn og adresse dersom velgeren er manntallsført i en kommune med færre enn 30 manntallsførte,
b)velgerens navn og fødselsdato,
c)adresse på hjemstedet 30. juni i valgåret, eventuelt siste adresse i Norge dersom velgeren har meldt flytting til utlandet, og
d)tid og sted for stemmegivningen.
(4) Velgeren skriver under på omslagskonvolutten.
(5) Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato skal påføres omslagskonvolutten.
(6) Velgere som er manntallsført i en kommune med 30 eller flere i manntallet sørger for å sende stemmegivningen til samevalgstyret i den kommunen hvor vedkommende er innført i valgmanntallet. Velgere som er manntallsført i en kommune med færre enn 30 i manntallet, sørger for å sende stemmegivningen til opptellingsvalgstyret i kretsen.
§ 45.Valgagitasjon m.m.

Valgloven § 8-5 gjelder tilsvarende.

§ 46.Tømming av urner. Oppbevaring og transport av valgmateriell mv.
(1) Dersom det er nødvendig å tømme urner under forhåndsstemmegivningen, skal samevalgstyret sørge for at det etableres betryggende rutiner for oppbevaring av innholdet. Avgitte stemmer skal oppbevares atskilt fra øvrig valgmateriell.
(2) § 54 om oppbevaring, forsegling og transport gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrift 16 aug 2013 nr. 983.

Kapittel 9. Stemmegivning på valgtinget

§ 47.Tid og sted for stemmegivningen
(1) Stemmegivningen til sametingsvalget i kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall holdes på samme sted og til samme tid som stemmegivningen til stortingsvalget. De to valgene skal holdes klart atskilt.
(2) I kommuner med færre enn 30 personer i valgmanntallet, jf. § 39a, er det ikke adgang til å motta stemmer til sametingsvalg på valgdagen.
(3) Valgforskriften § 30 gjelder tilsvarende.
(4) Stemmelokalet stenges på det tidspunkt som er fastsatt. Velgere som på dette tidspunkt har møtt frem ved valglokalet, skal gis anledning til å avgi stemme.
0Endret ved forskrift 6 mai 2011 nr. 459.
§ 48.Kunngjøring om stemmegivningen

Samevalgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen. I kommuner der lokale forhold tilsier det, kan kunngjøring i stedet skje i form av direkte meddelelse til hver enkelt stemmeberettiget.

§ 49.Ordensregler
(1) I valglokalet og i de rom som velgeren må passere for å komme frem til valglokalet, er det ikke tillatt å drive valgagitasjon eller å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Det er ikke tillatt for uvedkommende å føre kontroll med hvem som møter frem og avgir stemme, eller å foreta velgerundersøkelser eller liknende utspørring av velgerne.
(2) Uvedkommende må ikke få kunnskap om forbruket av de forskjellige valglistenes stemmesedler.
(3) Stemmestyrets leder eller nestleder kan om nødvendig bortvise den som opptrer i strid med reglene i denne paragrafen.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 50.Stemmegivningen i valglokalet
(1) Når valgtinget åpner skal velgere som er innført i Sametingets valgmanntall i kommuner med 30 eller flere få adgang til å avgi stemme etter hvert som de møter frem.
(2) Stemmestyret setter et kryss i valgmanntallet ved velgerens navn. Velgere som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Velgeren får deretter utlevert en stemmeseddelkonvolutt og blir vist til et stemmeavlukke.
(3) Velgeren skal i enerom og usett legge stemmeseddelen ned i konvolutten. Velgeren legger selv stemmeseddelkonvolutten ned i en urne.
(4) Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen. Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.
(5) Foregår det ikke stemmegivning til sametingsvalget i lokalet, skal velgeren vises til et stemmelokale der det mottas stemmer til sametingsvalget.
§ 51.Bruk av særskilt omslag

Velgere som ikke er innført i vedkommende del av valgmanntallet eller som allerede er krysset av i valgmanntallet, skal ikke legge stemmeseddelkonvolutten i urnen, men gi den til stemmestyret. Stemmestyret skal legge stemmegivningen i et særskilt omslag, klebe det igjen og skrive velgerens navn, adresse og fødselsdato utenpå.

§ 52.Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet
(1) Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet.
(2) Dersom velgeren er manntallsført i vedkommende del av Sametingets valgmanntall, skal avkryssing skje før velgeren får utlevert stemmesedler.
(3) To stemmemottakere bringer med seg et sett med stemmesedler - en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget - en stemmeseddelkonvolutt og en urne ut til velgeren.
(4) Velgeren legger selv stemmeseddelen i konvolutten, eventuelt med hjelp av en person utpekt etter reglene i § 50, og legger den i urnen. Stemmemottakerne bringer deretter urnen inn i valglokalet. Stemmemottakerne må ikke ta tilbake noen av de utleverte stemmesedlene.
(5) Dersom velgeren ikke står innført i vedkommende del av valgmanntallet eller vedkommende allerede er krysset av i valgmanntallet, skal stemmeseddelkonvolutten ikke legges i urnen, men behandles i henhold til § 51.
§ 53.Tømming av urner i løpet av valgdagen

Dersom det er nødvendig å tømme valgurner i løpet av valgdagen, skal samevalgstyret sørge for at stemmestyrene benytter følgende prosedyre:

1.Forseglingen av valgurnen skal brytes av minst to av stemmestyrets medlemmer i fellesskap.
2.Innholdet tømmes umiddelbart over i egnet emballasje som forsegles og merkes med serienumre.
0Endret ved forskrift 16 aug 2013 nr. 983.
§ 54.Oppbevaring og transport av valgmateriell. Forsegling.
(1) Samevalgstyret skal etablere betryggende rutiner for oppbevaring og transport av valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen.
(2) Valgmateriellet skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av valgmyndighetene. Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det forseglede materiellet uten at dette etterlater seg tydelige merker.
(3) All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigst betryggende måte og av andre enn dem som oppbevarer forseglingsutstyret.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 55.Offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Valgresultater og prognoser som er laget på grunnlag av undersøkelser foretatt den dag eller de dager valget foregår, kan ikke offentliggjøres før tidligst kl. 21 på valgdagen mandag.

0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 514.

Kapittel 10. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, protokollering m.m.

§ 56.Godkjenning av stemmegivning avgitt på forhånd
(1) En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom
a)velgeren er innført i Sametingets valgmanntall i kommunen,
b)stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er,
c)stemmegivningen er avgitt til rett tid,
d)stemmegivningen er avgitt til rett stemmemottaker, med mindre den er avgitt som brevstemme,
e)omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet,
f)velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning, og
g)stemmegivningen er kommet inn til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Stemmegivninger avgitt i kommuner med færre enn 30 manntallsførte må ha kommet inn til opptellingsvalgstyret i kretsen innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i valgmanntallet.
(3) Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig.
0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 514, 13 feb 2017 nr. 174.
§ 57.Godkjenning av stemmegivning avgitt på valgtinget
(1) En stemmegivning avgitt på valgtinget skal godkjennes dersom
a)velgeren er innført i Sametingets valgmanntall i kommunen,
b)velgeren har fått anledning til å avgi stemme,
c)velgeren hadde rett til å stemme, og
d)velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning.
(2) Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i valgmanntallet.
§ 58.Åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter

Samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret skal påse at åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter ikke foretas av de samme personene, dersom dette foregår samtidig. Det skal være to personer til stede ved åpning av stemmegivninger.

§ 59.Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra samme velger

Dersom en stemmegivning inneholder flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler uten konvolutt, skal stemmeseddelen eller -sedlene legges ulest ned i én stemmeseddelkonvolutt.

0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 60.Godkjenning av stemmesedler
(1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom
a)det fremgår at den gjelder sametingsvalget,
b)det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og
c)partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder en organisasjon som er registrert i medhold av kapittel 5 i denne forskriften.
(2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten.
(3) En stemmeseddel som lyder på en av gruppene som inngår i en fellesliste, skal regnes som avgitt til felleslisten.
(4) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle rettinger foretatt av velgeren.
§ 61.Velgeren har levert flere stemmesedler
(1) Dersom velgeren har levert flere stemmesedler til samme parti eller gruppe, skal en av sedlene godkjennes.
(2) Dersom velgeren har levert flere stemmesedler til samme parti og noen av dem er rettet, gjelder følgende:
a)når bare én av stemmesedlene er rettet, godkjennes denne,
b)når flere stemmesedler er rettet på samme måte, godkjennes én av stemmesedlene,
c)når flere stemmesedler er rettet ulikt, godkjennes én av stemmesedlene, men det ses bort fra rettingene.
§ 62.Ansvar for opptelling og valgoppgjør
(1) Samevalgstyret i kommunen er ansvarlig for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer i kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall.
(2) Opptellingsvalgstyret er ansvarlig for foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer i kommuner med færre enn 30 i valgmanntallet, og endelig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer i kommuner med 30 eller flere manntallsførte. Opptellingsvalgstyrene skal forestå valgoppgjør for samtlige valgkretser.
(3) Følgende samevalgstyrer fungerer som opptellingsvalgstyrer:
1.Østre valgkrets/Nuortaguovllu válgabiire: Tana kommune - Deanu gielda
2.Ávjovári valgkrets/Ávjovári válgabiire: Karasjok kommune - Kárášjoga gielda
3.Nordre valgkrets/Davveguovllu válgabiire: Alta kommune
4.Gáisi valgkrets/Gáiseguovllu válgabiire: Tromsø kommune
5.Vesthavet valgkrets/Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire: Narvik kommune
6.Sørsamisk valgkrets/Åarjel-Saepmie veeljemegievlie: Steinkjer kommune
7.Sør-Norge valgkrets/Lulli-Norgga válgabiire: Oslo kommune.
§ 63.Forsendelse
(1) Forhåndsstemmegivninger fra velgere som ikke er manntallsført i kommunen, skal sendes uåpnet til samevalgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført etter hvert som de innkommer. Dersom velgeren er manntallsført i en kommune med færre enn 30 i manntallet skal stemmegivningen på samme måte sendes opptellingsvalgstyret i kretsen.
(2) I kommuner med færre enn 30 personer i Sametingets valgmanntall, skal valgstyret sørge for at forhåndsstemmegivninger avgitt til sametingsvalget sendes opptellingsvalgstyret uåpnet etter hvert som de kommer inn.
(3) I kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall skal samevalgstyret så snart foreløpig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer er avsluttet, sende opptellingsvalgstyret
a)alle stemmegivninger og stemmesedler som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg
b)alle innkomne valgkort og omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningene
c)bekreftet avskrift av samevalgstyrets protokoll og
d)kopi av innkomne klager.
(4) Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje og sendes på hurtigst betryggende måte. Materiellet skal være sendt fra samevalgstyret senest innen onsdag etter valget kl. 15.
§ 64.Prinsipper for opptellingen
(1) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling.
(2) Opptellingen foretas særskilt for stemmer avgitt på forhånd og stemmer avgitt på valgtinget.
(3) All opptelling skal skje under tilsyn av enten samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret.
§ 65.Foreløpig opptelling. Rapportering av foreløpige resultater
(1) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige stemmesteder i valgkretsen, dersom dette kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal den skje så snart samtlige forhåndsstemmegivninger er mottatt på opptellingsstedet. Samevalgstyret og opptellingsvalgstyret skal holde et visst antall stemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og blande disse sammen med forhåndsstemmegivninger som kommer inn etter at den foreløpige opptellingen er begynt.
(2) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så snart som mulig etter at alle stemmegivningene er mottatt hos samevalgstyret.
(3) Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side og holdes utenfor opptellingen.
(4) Hver listes foreløpige stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste.
(5) I kommuner med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall skal samevalgstyret så snart opptellingen er avsluttet, innrapportere det foreløpige resultatet til opptellingsvalgstyret i kretsen.
0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 514.
§ 66.Endelig opptelling
(1) Endelig opptelling skjer hos opptellingsvalgstyret. Opptellingen og valgoppgjøret skjer samlet for hele kretsen. Dersom opptellingsvalgstyret finner feil ved samevalgstyrets avgjørelser om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, eller feil i samevalgstyrets opptelling, skal feilene rettes.
(2) Stemmesedlene fra den foreløpige opptellingen skal telles på nytt. Opptellingsvalgstyret avgjør om stemmesedler som ikke ble tatt med i den foreløpige opptellingen, skal godkjennes. Godkjente stemmesedler blant disse skal telles sammen med de øvrige stemmesedlene.
(3) Hver listes stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste.
§ 67.Protokollering. Fastsetting av formular
(1) Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valgtinget.
(2) Samevalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg.
(3) Opptellingsvalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med opptelling og valgoppgjør.
(4) Departementet fastsetter formularer, der administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres.
(5) Sametinget fastsetter formular etter § 67 (3).
(6) Valgmyndighetene er forpliktet til å bruke fastsatte formular.
0Endret ved forskrifter 6 mai 2011 nr. 459, 13 feb 2017 nr. 174.

Kapittel 11. Mandatfordelingen og kandidatkåringen

§ 67a.Fordeling av mandatene på valgkretsene
(1) Fordeling av mandatene på valgkretsene skjer etter St. Laguës metode, jf. sameloven § 2-4. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Fordelingstallet for valgkretsen ved mandatfordelingen mellom valgkretsene er antall manntallsførte i valgkretsen. Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn.
(2) Fordelingen etter første ledd skjer på følgende måte:
a)Hver valgkrets skal ha 2 mandater.
b)De øvrige 25 mandatene fordeles deretter forholdsmessig mellom valgkretsene på grunnlag av antall manntallsførte, ved at fordelingstallet i den enkelte krets divideres med 1-3-5-7 osv. De kvotienter som fremkommer, nummereres fortløpende. Mandatene fordeles på valgkretsene på grunnlag av de fremkomne kvotientene. Mandat nr. 1 tilfaller den valgkretsen som har den største kvotienten. Mandat nr. 2 tilfaller den valgkretsen som har den nest største kvotienten, osv. Dersom to eller flere valgkretser har samme kvotient, tilfaller mandatet det valgdistriktet som har det høyeste fordelingstallet. Har de samme fordelingstall, avgjøres det ved loddtrekning hvilken valgkrets mandatet skal tilfalle.
c)Sør-Norge valgkrets skal likevel ikke tildeles flere mandater enn valgkretsen ville fått dersom alle 39 mandater var fordelt forholdsmessig mellom valgkretsene.
0Endret ved forskrift 6 mai 2011 nr. 459.
§ 68.Valgoppgjøret. Fordeling av mandatene
(1) Opptellingsvalgstyret skal uten opphold foreta valgoppgjør for kretsen og fordele kretsens mandater mellom listene. Mandatfordelingen skjer i henhold til St. Laguës modifiserte metode.
(2) St. Laguës modifiserte metode innebærer at hver listes stemmetall divideres med 1,4-3-5-7 osv., jf. valgloven § 11-4 (3). Hvert stemmetall skal divideres så mange ganger som det er nødvendig for å finne det antall mandater listen skal ha. Det første mandatet tilfaller den listen som har den største kvotienten. Det andre mandatet tilfaller den listen som har den nest største kvotienten. Det tredje mandatet tilfaller den listen som har den tredje største kvotienten. Hvis flere lister har samme kvotient, tilfaller mandatet den listen som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste mandatet skal tilfalle.
§ 69.Kandidatkåringen
(1) Når det er avgjort hvor mange mandater en valgliste skal ha, fordeler opptellingsvalgstyret disse til kandidatene på listen. Kandidater som ikke er valgbare settes ut av betraktning.

(2) Kandidatkåringen foregår på følgende måte:

Først telles de navn som er oppført som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer blir valgt. Deretter telles de navn som er oppført som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer når man legger sammen resultatene fra første og andre opptelling, blir valgt. Opptellingene fortsetter på samme måte inntil alle de representantplassene listen skal ha, er besatt. Oppnår flere kandidater samme resultat, er den opprinnelige rekkefølgen på listen avgjørende.

(3) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene.
§ 70.Bokføring av valgresultatet. Innsending til Sametingets valgnemnd
(1) Når opptellingen av stemmene og valgoppgjøret er avsluttet, skal lederen av opptellingsvalgstyret, jf. § 67, sørge for at bekreftet avskrift av det som er bokført i anledning valget, og innkomne klager og anmerkninger til gjennomføringen av valget, omgående blir sendt til Sametingets valgnemnd.
(2) Medlemmene av opptellingsvalgstyret underskriver boken.
§ 71.(Opphevet)
§ 72.Fullmakt for de valgte representantene
(1) Sametingets valgnemnd utferdiger fullmakt for samtlige valgte representanter og vararepresentanter. Representantene nevnes i den rekkefølge som fremgår av § 68 og § 69. For vararepresentantene angis hvilke representanter de i tilfelle skal erstatte, samtidig som det angis i hvilken rekkefølge de er valgt.
(2) Fullmakten underskrives av medlemmene av valgnemnda og sendes til Sametinget. Sametingets valgnemnd underretter opptellingsvalgstyrene og de valgte representanter og vararepresentanter om valgutfallet og opplyser samtidig om retten til å søke fritak fra valg.
(3) Fullmaktene legges frem for Sametinget til godkjenning.

Kapittel 12. Flertallsvalg

§ 73.Vilkårene for flertallsvalg
(1) Valget holdes som flertallsvalg dersom det i en valgkrets ikke foreligger mer enn ett godkjent listeforslag.
(2) Sametingets valgnemnd kunngjør at valget holdes som flertallsvalg og informerer om hvilke regler som gjelder for valget.
§ 74.Fremgangsmåten ved flertallsvalg
(1) Velgerne stemmer med samme stemmeseddel på representanter og vararepresentanter.
(2) Stemmesedlene kan ha inntil dobbelt så mange navn som antallet representanter som skal velges fra valgkretsen.
§ 75.Valgoppgjør ved flertallsvalg
(1) Ved valgoppgjøret teller en først de stemmer som er avgitt på representanter. Er det på stemmeseddelen ikke skilt mellom representanter og vararepresentanter, anses de først oppførte som representanter, og de følgende som vararepresentanter. Inneholder stemmeseddelen flere enn tre navn som representanter eller vararepresentanter, settes de overskytende navnene som står sist i rekkefølgen ut av betraktning.
(2) Et navn kan bare føres opp én gang på hver stemmeseddel.
(3) De kandidatene som har fått flest stemmer som representanter er valgt som representanter i rekkefølge etter stemmetall. De som deretter har fått flest stemmer når en teller representantstemmer og vararepresentantstemmer under ett, er valgt til vararepresentanter i rekkefølge etter stemmetall.
(4) Hvis flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres utfallet ved loddtrekning.

Kapittel 13. Prøving av valgets gyldighet. Klage

§ 76.Klage
(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i den valgkretsen der vedkommende er innført i Sametingets valgmanntall. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt innført i valgmanntallet, klagerett.
(2) Klage må fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klage over opptellingsvalgstyrets valgoppgjør må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret foreligger.
(3) Sametinget er klageinstans.
(4) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for samevalgstyret i kommunen, opptellingsvalgstyret i kretsen eller Sametingets administrasjon.
§ 77.Kontroll av valget. Ugyldig valg - omvalg
(1) Det nyvalgte Sametinget treffer vedtak om valget er gyldig.
(2) Sametinget skal sørge for at feil blir rettet i den utstrekning det er mulig.
(3) Sametinget skal kjenne valget i en kommune eller i en valgkrets ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget, og som det ikke er mulig å rette.
(4) Når valget i en kommune eller i en valgkrets er kjent ugyldig, påbyr Sametinget omvalg. Sametinget kan i særlige tilfelle påby omvalg i hele valgkretsen selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i kretsen.
§ 78.Gjennomføring av omvalg
(1) Ved omvalg benyttes Sametingets valgmanntall fra det opprinnelige valget. Valgmanntallet skal oppdateres og feil rettes.
(2) Dersom det er nødvendig av hensyn til en hensiktsmessig gjennomføring av omvalget, kan departementet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

Kapittel 14. Nytt valgoppgjør i valgperioden

§ 79.Nytt valgoppgjør
(1) Opptellingsvalgstyret skal, etter pålegg fra Sametinget, foreta nytt valgoppgjør hvis en representantplass i Sametinget blir stående ubesatt.
(2) Opptellingsvalgstyret utferdiger fullmakt for den som er valgt til representant eller vararepresentant etter første ledd. I fullmakten angis hvilket nummer i rekkefølgen den valgte representanten skal ha. For vararepresentant angis hvilken eller hvilke representanter vedkommende skal erstatte, og nummeret i vararepresentantrekken. Fullmakten sendes til Sametinget. Samtidig underrettes den valgte representanten eller vararepresentanten om valget og om retten til å søke fritak fra valg.

Kapittel 15. Forskjellige bestemmelser

§ 80.Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell

Oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell etter at valget er over, skal skje i henhold til arkivlovens bestemmelser og forskrift gitt i medhold av denne.

§ 81.Tilgang til manntallet og det øvrige materiellet - offentlighet
(1) Om ikke annet følger av bestemmelser i lov eller forskrift, kan tilgang til eller avskrift av Sametingets valgmanntall, herunder det som er brukt til avkryssing, bare gis eller utleveres
a)til offentlig ansatte når det er nødvendig av hensyn til tjenesten, eller
b)til forskere i vitenskapelig øyemed når det foreligger samtykke fra Sametinget, eller
c)til andre når det foreligger samtykke fra Sametinget.
(2) Tilgang til det øvrige valgmateriellet kan bare gis til forskere i vitenskapelig øyemed og etter samtykke fra Sametinget.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 82.Taushetsplikt
(1) Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder tilsvarende ved sametingsvalget.
(2) En person som assisterer en velger ved stemmegivningen og får kjennskap til hvordan vedkommende har stemt, har taushetsplikt om dette.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 83.Beregning av frister. Oversittelse
(1) Hvis en dato som er utgangspunktet for en frist faller på en lørdag eller en helligdag, begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag.
(2) Hvis en dato for avslutningen av en frist faller på en lørdag eller en helligdag, løper fristen ut den nærmest påfølgende hverdag.
(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i de tilfeller hvor en dato som er det tidligste eller seneste tidspunkt for noen handling etter denne forskriften, faller på en lørdag eller en helligdag.
0Endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 84.Opplysningsplikt

Alle offentlig ansatte plikter så langt det er mulig å gi valgmyndighetene de opplysninger de måtte kreve til bruk ved forberedelse og gjennomføring av valget.

§ 85.Oppgaver til valgstatistikk

Samevalgstyrene, opptellingsvalgstyrene og Sametinget plikter å gi de oppgaver departementet eller Statistisk Sentralbyrå finner er nødvendige for å publisere valgresultater eller utarbeide offisiell valgstatistikk.

§ 85a.Om valgobservasjon
(1) Departementet kan akkreditere nasjonale og internasjonale valgobservatører fra institusjoner eller organisasjoner til å observere gjennomføringen av valg til Sametinget.
(2) Kommunene har plikt til å ta imot akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon.
0Tilføyd ved forskrift 15 mai 2009 nr. 514, endret ved forskrift 13 feb 2017 nr. 174.
§ 86.Utgiftene ved sametingsvalget
(1) Statskassen dekker utgiftene til opptellingsvalgstyrene med kr 28 per registrert i valgmanntallene i valgkretsen.
(2) Statskassen dekker utgiftene til Sametingets valgnemnds virksomhet for så vidt gjelder gjøremål fastsatt i sameloven og denne forskriften. Departementet kan - i samråd med Sametinget - sette en ramme for de utgifter som skal dekkes i medhold av første punktum, og kan stille et tilsvarende beløp til disposisjon for Sametinget til dekning av utgiftene.

Kapittel 16. Ikrafttredelse

§ 87.Ikrafttredelse
(1) Denne forskriften trer i kraft straks.
(2) Forskrift 10. desember 2004 nr. 1641 om valg til Sametinget oppheves.

Nordsamisk oversettelse

For å lese nordsamisk oversettelse av forskriften se her: pdf.gif

0Tilføyd 22 mars 2017 uten kunngjøring i Norsk Lovtidend. Oversettelsen er à jour med forskrift 13 feb 2017 nr. 174 ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.