Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

DatoFOR-2008-12-19-1490
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2016-07-20-940 fra 01.08.2016
EndrerFOR-1997-06-12-599, FOR-1998-01-08-16, FOR-1998-09-29-986, FOR-1998-11-26-1092, FOR-1999-08-26-965, FOR-2000-02-29-204, FOR-2001-05-23-548, FOR-2002-12-11-1591, FOR-2004-07-08-1122, FOR-2004-07-21-1131
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort29.12.2008   kl. 15.10
KorttittelForskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2010 nr. 1554, 23 des 2011 nr. 1502, 5 juli 2013 nr. 866, 16 des 2013 nr. 1558, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 okt 2015 nr. 1221, 20 juli 2016 nr. 940.

§ 1.Formål

Formålet med pristilskudd etter denne forskriften er å øke inntekter, redusere kostnader og utjevne distriktsforskjeller i produksjon og omsetning av jordbruksprodukter i tråd med de målsetninger Stortinget har fastsatt.

§ 2.Grunnvilkår

Pristilskudd kan gis til produsenter av jordbruksvarer og omsetningsledd så fremt disse driver sin produksjon, foredling og transport i samsvar med regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer. Omsetningsledd må i tillegg inneha de tillatelser som er nødvendig innenfor den type virksomhet som foretaket driver.

Med omsetningsledd menes i denne forskrift foretak som kjøper egg, slakt, melk, ull, skinn og korn fra produsent, for videre bearbeiding eller salg, samt foretak som tilvirker mel og andre cerealprodukter eller kraftfôr.

Pristilskudd gis per kilo, hele slakt, skinn eller liter vare etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksavtalen. Det gis ikke tilskudd til vare som kasseres.

0Endret ved forskrifter 19 okt 2015 nr. 1221 (i kraft 1 jan 2016), 20 juli 2016 nr. 940 (i kraft 1 aug 2016).
§ 3.Distrikts- og frakttilskudd for egg

Det kan gis distriktstilskudd til produsent for egg som er omsatt.

Det kan gis frakttilskudd til eggpakkeri for transport av egg fra produsent til eggpakkeri som har skriftlig avtale om løpende mottak av egg fra minst 4 produsenter utenom egen virksomhet.

§ 4.Grunn-, distrikts-, frakt- og kvalitetstilskudd for slakt

Det kan gis grunntilskudd til produsent for slakt av sau, lam, geit og kje som er omsatt.

Det kan gis distriktstilskudd til produsent for slakt av gris, sau, lam, geit, kje, okse, ku, kvige og kalv som er omsatt.

Som omsatt slakt etter denne forskriften regnes også momsfri retur og leieslakt.

Det kan gis frakttilskudd til slakteri for transport av slaktedyr av storfe, gris, sau og geit fra produsent til nærmeste aktuelle slakteri. Det kan gis frakttilskudd til mobile slakterier for slaktedyr av storfe, gris, sau og geit. Landbruksdirektoratet kan gi særlige bestemmelser om frakttilskudd til slakteri med slaktevolum mindre enn 1 500 tonn pr år.

Det kan gis kvalitetstilskudd til produsent for slakt av storfe som er omsatt.

Det kan gis tilskudd til produsent for lamme- og kjeslakt som er omsatt.

0Endret ved forskrifter 8 des 2010 nr. 1554 (fra 1 jan 2011), 16 des 2013 nr. 1558 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1144, 19 okt 2015 nr. 1221 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Grunn- og distriktstilskudd for melk

Det kan gis grunntilskudd til produsent av geitmelk og distriktstilskudd til produsent av ku- og geitmelk, som i henhold til kvotemyndighetenes vedtak er produsert innenfor kvote fastsatt i medhold av forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.

0Endret ved forskrift 23 des 2011 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2012).
§ 6.Tilskudd for norsk ull

Det kan gis pristilskudd til produsent for norsk ull omsatt gjennom ullstasjon og for skinn av norsk sau (villsauskinn, pelsskinn og ulne skinn) omsatt gjennom slakteri.

0Endret ved forskrift 20 juli 2016 nr. 940 (i kraft 1 aug 2016).
§ 7.Tilskudd for korn, andre kraftfôrråvarer og kraftfôr

Det kan gis prisnedskrivingstilskudd til foretak som kjøper norskprodusert korn fra produsent (kornkjøper) og som videreselger kornet eller anvender det i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri, med unntak av fremstilling av fiskefôr.

Det kan gis matkorntilskudd til foretak som anvender norskprodusert korn i tilvirkning av mel eller andre cerealprodukter som nyttes til mat.

Det kan gis frakttilskudd til kornprodusent eller kornkjøper for transport av korn, durra, mais, kli og soya, og til husdyrprodusent for transport av kraftfôr.

Det gis ikke tilskudd etter første og annet ledd dersom varene eksporteres.

0Endret ved forskrift 5 juli 2013 nr. 866.
§ 8.Beregning av tilskudd

Tilskudd beregnes med grunnlag i bestemmelser om soner, soneinnplassering, satser, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksavtalen.

§ 9.Søknad, rapportering og utbetaling

Krav til søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling, fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Ved utbetaling av pristilskudd etter denne forskriften kan det gjøres fratrekk for jordbruks- og næringsmiddelrelaterte avgifter som tilskuddsmottaker er ansvarlig for. Omsetningsledd kan formidle utbetaling av tilskudd i medhold av forskrift 19. desember 2008 nr. 1491 om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av pristilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen, eller for å kunne oppfylle jordbruksavtalen og administrere tollvernet. Landbruksdirektoratet kan i den forbindelse kreve prognoser over omsetningsleddets forventede mottak av tilskuddsberettigede varer. Prognosene skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som virksomheten er i besittelse av.

Krav til dokumentasjon og prognoser fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av pristilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer pristilskuddet. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Retting av feilutbetalinger

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt pristilskudd ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra mottaker av pristilskudd.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Avkorting mv.

Dersom mottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av pristilskuddet som tilfaller mottaker avkortes.

Dersom mottaker i henhold til Landbruksdirektoratets eller særlovsmyndighets vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med denne forskrift eller annet regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller mottaker avkortes.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 11 eller avkorting etter § 12, kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av mottakers jordbruksvirksomhet eller håndtering av jordbruksvarer kan motregnes i pristilskuddsutbetalinger til mottakeren.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 14.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddsordningene og kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 15.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 16.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009. Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

-forskrift 12. juni 1997 nr. 599 om tilskott til norsk ull
-forskrift 8. januar 1998 nr. 16 om frakttilskott på slakt
-forskrift 29. september 1998 nr. 986 om tilskudd til kjøttproduksjon
-forskrift 26. november 1998 nr. 1092 om frakttilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier
-forskrift 26. august 1999 nr. 965 om tilskott til mjølkeproduksjon
-forskrift 29. februar 2000 nr. 204 om distriktstilskudd for fjørfeslakt
-forskrift 23. mai 2001 nr. 548 om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn
-forskrift 11. desember 2002 nr. 1591 om distriktstilskudd til eggproduksjon
-forskrift 8. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn.
§ 18.Endringer i andre forskrifter

I forskrift 21. juli 2004 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon gjøres følgende endring: ---