Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

DatoFOR-2008-12-19-1491
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort29.12.2008   kl. 15.10
KorttittelForskr om formidling av pristilskudd i landbruket

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre at utbetaling av pristilskudd på jordbruksvarer skjer på en forsvarlig måte innenfor mest mulig kostnadseffektive rammer.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder omsetningsledd som formidler jordbruksavtalefastsatte tilskudd sammen med utbetaling av pris på jordbruksvarer til produsent av varen.

Denne forskriften regulerer formidling av tilskudd omfattet av forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren.

§ 3.Omsetningsledd

Med omsetningsledd menes i denne forskrift foretak som kjøper egg, slakt, melk, ull og korn fra produsent, for videre bearbeiding eller salg, samt foretak som tilvirker mel og andre cerealprodukter eller kraftfôr.

Foretak som kjøper egg regnes bare som omsetningsledd etter denne forskriften dersom de har skriftlig avtale om løpende mottak av egg fra minst 4 produsenter utenom egen virksomhet.

§ 4.Grunnvilkår

For å kunne formidle statlige pristilskudd til produsenter av jordbruksvarer må omsetningsleddet

1.inneha de tillatelser og registreringer som er nødvendig innenfor den type virksomhet som foretaket utøver,
2.ha et produksjonsapparat som er egnet til mottak, foredling og distribusjon samt øvrig håndtering av de jordbruksvarene det kan gis tilskudd for,
3.tydelig synliggjøre tilskuddsrelaterte forhold i avregningen til produsent, og
4.gi nødvendige leveransedata i den form som kreves innenfor de rapporteringssystemer som Landbruksdirektoratet benytter.

Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere vilkår for tilskuddsformidling etter denne paragrafen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Rapportering og utbetaling

Rapportering og søknad om refusjon av pristilskudd som omsetningsleddet har utbetalt til produsent, skal skje etter nærmere retningslinjer fastsatt av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Omsetningsledd som formidler pristilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen, eller for å kunne oppfylle jordbruksavtalen og administrere tollvernet. Landbruksdirektoratet kan i den forbindelse kreve prognoser over forventet mottak av tilskuddsberettigede varer. Prognosene skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som virksomheten er i besittelse av.

Krav til dokumentasjon og prognoser fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av pristilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer pristilskuddet. I den forbindelse kan Landbruksdirektoratet kreve at opplysningene bekreftes av revisor. Omsetningsleddet plikter å yte bistand ved slik kontroll.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos omsetningsleddet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Feilutbetalinger

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd til formidling, enten ved etterbetaling, motregning eller ved krav om tilbakebetaling fra omsetningsleddet.

Der omsetningsleddet ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Tilbaketrekking av retten til å formidle tilskudd mv.

Dersom omsetningsleddet driver eller har opptrådt i strid med denne forskriften, vilkår satt i medhold av forskriften eller annet regelverk som regulerer virksomheten, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet.

Ved brudd på denne forskriften eller vilkår satt i medhold av forskriften, kan Landbruksdirektoratet nekte omsetningsleddet å fungere som tilskuddsformidler i en periode på inntil tre år. Det samme gjelder dersom omsetningsleddet overtrer bestemmelser i annet regelverk som regulerer omsetningsleddets virksomhet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen med formidling av pristilskudd, og kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Klage

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

§ 13.Overgangsbestemmelse

For de pristilskuddsordninger der tilskuddsmidlene i dag forhåndsutbetales, kan Landbruksdirektoratet frem til det tidspunkt departementet bestemmer, forskuttere beløp tilsvarende én måneds samlet tilskuddsutbetaling fra omsetningsleddet til dets leverandører.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.