Forskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr

DatoFOR-2008-12-19-1492
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2008 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, LOV-2000-01-21-7-§3, LOV-2000-01-21-7-§5, LOV-2000-01-21-7-§6
Kunngjort29.12.2008   kl. 15.10
KorttittelForskrift om prisutjevningsbeløp på kraftfor

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3, § 5 og § 6.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med å ilegge prisutjevningsbeløp på kraftfôr eller råvarer til kraftfôr er å bidra til likeverdige priser på norsk korn og andre råvarer som anvendes i tilvirking av kraftfôr.

§ 2.Prisutjevningsbeløp

Den som tilvirker kraftfôr til husdyrproduksjon skal betale et prisutjevningsbeløp for nærmere definerte råvarer som benyttes i tilvirkingsprosessen. Det skal også betales prisutjevningsbeløp dersom slike råvarer anvendes direkte som kraftfôr til husdyrproduksjon.

Kraftfôr nyttet til fisk, pelsdyr eller kjæledyr skal ikke pålegges prisutjevningsbeløp. Dette gjelder også organisk avfall som nyttes som råvarer til kraftfôr i husdyrproduksjon. Landbruksdirektoratet fastsetter hvilke råvarer som til enhver tid er å definere som organisk avfall.

Satsen for prisutjevningsbeløpet skal fastsettes slik at norskprodusert korn og oljefrø sikres muligheter til avsetning til de priser som er avtalt i jordbruksoppgjøret. Det skal ved fastsetting av satsen tas hensyn til at korn, oljefrø og andre råvarer som anvendes som innsatsvarer i kraftfôrproduksjonene, får likeverdige priser i forhold til den enkelte råvares fôrverdi.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 3.Opplysningsplikt og kontroll

Virksomheter som svarer prisutjevningsbeløp etter denne forskrift, plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å fastsette prisutjevningsbeløp, oppfylle jordbruksavtalens intensjoner og administrere tollvernet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer virksomhetens innbetalte prisutjevningsbeløp. Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Administrasjon, dispensasjon og klage

Landbruksdirektoratet fastsetter satsen på prisutjevningsbeløpet og foretar innkrevning. Landbruksdirektoratet fastsetter hvilke produkttyper og kategorier det skal svares prisutjevningsbeløp for.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.