Forskrift om autorisasjon mv. for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste, AFIS og HFIS

DatoFOR-2008-12-19-1574
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1 (Veiledning)
Ikrafttredelse01.02.2009
Sist endret
EndrerFOR-1986-08-12-4639, FOR-1994-06-30-707
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort09.01.2009   kl. 14.05
KorttittelForskrift om lokal flygeinformasjonstjeneste

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 19. desember 2008 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-4, jf. § 15-4. jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sørge for at den som utfører lokal flygeinformasjonstjeneste har de nødvendige kunnskaper og ferdigheter slik at tjenesten utføres på en måte som sikrer at flysikkerheten til enhver tid ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften omhandler krav for oppnåelse og opprettholdelse av autorisasjon for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste innenfor norsk område, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å utøve lufttrafikktjeneste.

§ 3.Definisjoner og forkortelser

I denne forskrift gjelder følgende definisjoner og forkortelser:

a)AFIS (Aerodrome Flight Information Service): Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste som ytes på en ikke-kontrollert landingsplass samt til luftfartøy innenfor enhetens ansvarsområde.
b)Autorisasjonsbevis: Et dokument utstedt av Luftfartstilsynet som bekrefter at innehaveren er kvalifisert og innehar de personlige egenskaper og kunnskaper som er nødvendige for å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste.
c)Elevbevis: Et dokument som bekrefter at en elev som har gjennomgått og bestått godkjent grunnutdanning kan trene i utøvelse av tjenesten under overvåking av en praksisinstruktør.
d)Enhetsspesifikk autorisasjon: En tillatelse utstedt av yter av lufttrafikktjeneste til å utøve nærmere angitt tjeneste ved en bestemt enhet eller sektor.
e)HFIS (Helicopter Flight Information Service): Lokal flygeinformasjons- og alarmtjeneste til helikoptre før avgang fra et helikopterdekk og til luftfartøy innenfor en eller flere beskyttelsessoner for helikoptre (HPZ).
f)Institusjonell utdanning: Grunnutdanning som skal gi eleven tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å kunne påbegynne enhetstrening.
g)Kontrollant: Person som er kvalifisert for og utnevnt av Luftfartstilsynet til å avholde ferdighetsprøve og ferdighetskontroll med kandidater ved sertifisering/autorisering av luftfartspersonell.
h)Lokal flygeinformasjonstjeneste: En tjeneste med det formål å gi råd og opplysninger av betydning for sikker og effektiv gjennomføring av flyginger på og i nærheten av en landingsplass.
i)Overføringstrening: Med overføringstrening forstås den opplæring og trening som er nødvendig når autorisert personell flytter fra en enhet til en annen eller internt ved en enhet for å oppnå ny autorisasjon.
j)Periodisk Faglig Oppdatering (PFO): Regelmessig vedlikehold og kontroll av lufttrafikktjenestepersonells teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.
k)Praksisinstruktør (OJTI) (on-the-job training instructor): Lufttrafikktjenestepersonell som har gyldig autorisasjon til å utøve praktisk opplæring i flygekontrolltjeneste eller flygeinformasjonstjeneste.
§ 4.Generelt
(1) Personell som skal utføre lokal flygeinformasjonstjeneste skal ha autorisasjonsbevis utstedt av Luftfartstilsynet i tillegg til en enhetsspesifikk autorisasjon utstedt av yter av lufttrafikktjeneste.
(2) Autorisasjonsbeviset og den enhetsspesifikke autorisasjonen skal til enhver tid kunne framvises når innehaver er i tjeneste.
§ 5.Grunnleggende krav for utstedelse av autorisasjonsbevis

Før autorisasjonsbevis utstedes må søkeren tilfredsstille følgende grunnkrav:

a)Tilfredsstille de medisinske krav som fremgår av forskrift 18. juni 2002 nr. 701 om medisinske krav for AFIS- og HFIS-fullmektig/operatør (BSL G 2-5),
b)ha vandel godkjent av Luftfartstilsynet, jf. § 6,
c)ha språkferdighet tilsvarende språkrettighet i norsk og engelsk på minimum nivå 4, jf. forskrift 25. oktober 2003 nr. 1302 om utdanningsorganisasjoner for flygeledere og flygeinformasjonstjenestepersonell § 14,
d)være fylt 21 år.
§ 6.Vandelskontroll ved søknad om autorisasjonsbevis
(1) Det skal foretas vandelskontroll basert på opplysninger som fremgår av søkers uttømmende politiattest før det utstedes autorisasjonsbevis. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
(2) Straffbare forhold som gir grunnlag for tvil om vedkommende er å anse som skikket til tjeneste, skal medføre avslag ved søknad om autorisasjonsbevis.
(3) Ved vurderingen vil det blant annet bli lagt vekt på type lovbrudd, straffereaksjonens omfang og hvor langt tilbake i tid det eller de straffbare forholdene ligger, samt hensynet til sikker tjenesteutøvelse.
§ 7.Krav til innehaver av elevbevis, autorisasjonsbevis og enhetsspesifikk autorisasjon
(1) For å kunne utøve tjeneste i henhold til elev-, autorisasjonsbevis eller enhetsspesifikk autorisasjon skal innehaver:
a)til enhver tid inneha gyldig legeattest og underrette enhetens ledelse og Luftfartstilsynet dersom vedkommende ikke lenger er medisinsk skikket til å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste,
b)avklare med lege godkjent av Luftfartstilsynet hvorvidt bruk av reseptbelagte medisiner kan påvirke evnen til å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste. Dersom bruk av reseptbelagte medisiner etter legens vurdering forhindrer utøvelse av slik tjeneste plikter innehaveren å underrette enhetens ledelse, og
c)avstå fra operativ tjeneste eller operativ trening dersom det oppstår svekkelse i helsetilstanden som kan innebære at vedkommende er uskikket til å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste.
(2) Innehaver av autorisasjonsbevis og enhetsspesifikk autorisasjon skal i tillegg:
a)gjennomgå godkjente program for regelmessig vedlikehold og kontroll av teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter (PFO),
b)ved språkferdighet på nivå 4 avlegge ny språktest hvert 3. år og på nivå 5 avlegge ny språktest hvert 6. år. Ved nivå 6 kreves ingen ny språktest,
c)påse at egen kompetanse for øvrig er vedlikeholdt i samsvar med Luftfartstilsynets krav.
§ 8.Krav til institusjonell utdanning
(1) Institusjonell utdanning skal gjennomføres ved en godkjent utdanningsorganisasjon, jf. forskrift 25. oktober 2003 nr. 1302 om utdanningsorganisasjoner for flygeledere og flygeinformasjonstjenestepersonell.
(2) Eleven kan gis inntil 3 - tre - forsøk på å bestå institusjonell utdanning.
§ 9.Krav til utstedelse av elevbevis og gyldighet
(1) Elever som har gjennomført institusjonell utdanning og bestått tilhørende prøver får utstedt elevbevis av utdanningsorganisasjonen.
(2) Den tjenesten treningen omfatter skal fremgå av elevbeviset.
(3) Elevbeviset er gyldig frem til utstedelse av autorisasjonsbevis, dog ikke lenger enn 24 måneder.
§ 10.Krav til praktisk utdanning
(1) Elever under utdanning til lokal flygeinformasjonstjeneste kan bare utøve operativ tjeneste dersom han eller hun har gyldig elevbevis og er under oppsyn av godkjent praksisinstruktør.
(2) Praktisk utdanning skal være påbegynt senest 6 måneder etter utstedelse av elevbevis. Dersom treningen ikke påbegynnes innen denne fristen, skal det gjennomføres nye prøver i henhold til § 9 første ledd.
§ 11.Krav til søknad og gjennomføring av prøver for autorisasjonsbevis
(1) Luftfartstilsynet deltar ved prøve for autorisasjonsbevis etter søknad fra yter av lufttrafikktjeneste på fastsatt oppmeldingsskjema. Krav til søknadens innhold og avholdelse av prøver framgår av forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1), vedlegg 6, punkt 2. I tillegg skal søknaden inneholde kopi av rettet og bestått teoretisk eksamen.
(2) Søkeren kan gis inntil 3 - tre - forsøk på å bestå prøven.
§ 12.Autorisasjonsbevis
(1) Luftfartstilsynet utsteder autorisasjonsbevis til kandidater som har bestått prøve for utstedelse av autorisasjonsbevis jf. § 11.
(2) Autorisasjonsbeviset skal inneholde opplysninger om hvilke type tjenester det gjelder for.
§ 13.Type tjeneste
(1) Ved utstedelse av autorisasjonsbevis skal Luftfartstilsynet påføre den eller de typer tjenester som ble prøvd og bestått i forbindelse med autorisasjonsprøven.
(2) Det kan utstedes autorisasjonsbevis for å utøve følgende typer tjeneste:
a)Lokal flygeinformasjonstjeneste - AFIS.

Autorisasjonen inkluderer meteorologisk observasjonstjeneste.

b)Lokal flygeinformasjonstjeneste offshore - HFIS.

Autorisasjonen inkluderer meteorologisk observasjonstjeneste.

c)Lokal flygeinformasjonstjeneste basert på overvåkingsinformasjon.
(3) Autorisasjonen til å yte lokal flygeinformasjonstjeneste basert på overvåkingsinformasjon skal spesifiseres med Radar eller Automatic Dependent Surveillance.
(4) Avbrudd i tjenesteutøvelsen utover 48 måneder medfører at ny autorisasjonsprøve må avholdes i henhold til § 11. I slike tilfeller plikter innehaver å returnere autorisasjonsbeviset til Luftfartstilsynet.
§ 14.Enhetsspesifikke autorisasjoner
(1) Første gangs enhetsspesifikke autorisasjonsprøve avholdes av yter av lufttrafikktjeneste og skjer samtidig med prøve for autorisasjonsbevis. Yter av lufttrafikktjeneste skal ved bestått enhetsspesifikk autorisasjon utstede dokumentasjon for dette til kandidaten.
(2) Senere enhetsspesifikke autorisasjonsprøver for å oppnå rett til å utøve samme type tjeneste ved annen enhet gjennomføres av yter av lufttrafikktjeneste, jf. dog § 18. Yter av lufttrafikktjeneste skal ved bestått enhetsspesifikk autorisasjon utstede dokumentasjon for dette til kandidaten.
(3) Ny prøve for autorisasjonsbevis i henhold til § 11 kreves ikke ved overgang mellom AFIS og HFIS eller mellom HFIS og AFIS.
(4) Senere prøve for autorisasjonsbevis for å oppnå rett til å utøve ny type tjeneste ved samme eller ny enhet skal gjennomføres i henhold til § 11.
(5) Krav til vedlikehold av autorisasjon fremgår av forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1) vedlegg 6.
§ 15.Praksisinstruktør
(1) Kun personell som er kvalifisert som praksisinstruktør (OJTI) kan ha oppsyn med den praktiske opplæringen av elever som innehar elevbevis eller personell under overføringstrening, jf. forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1) vedlegg 3, pkt. 4.
(2) Praksisinstruktøren er ansvarlig for den tjeneste som utøves.
(3) For å utøve tjeneste som praksisinstruktør må vedkommende:
a)ha vært innehaver av gyldig autorisasjonsbevis for tjenesten i minst to år og ha tjenestegjort ved enheten i minst de siste seks måneder, og
b)ha fullført og bestått treningsprogram for praksisinstruktører godkjent av Luftfartstilsynet.
§ 16.Overføringstrening
(1) Utøver av lokal flygeinformasjonstjeneste som er under opplæring ved ny tjenesteenhet, skal ha gyldig autorisasjonsbevis, samt ha gjennomgått treningsprogram tilsvarende den type tjeneste vedkommende søker å oppnå autorisasjon for, jf. § 13.
(2) Vedkommende kan bare utøve operativ tjeneste under oppsyn av godkjent praksisinstruktør.
(3) Krav til overføringstrening fremgår av forskrift 11. november 2003 nr. 1345 om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1) vedlegg 4.
§ 17.Godkjenning av kompetansebevis utstedt i annen stat

Innehaver av kompetansebevis utstedt i annen stat kan søke Luftfartstilsynet om å få utstedt et norsk autorisasjonsbevis med rett til å utøve tilsvarende type tjeneste dersom vedkommende på en tilfredsstillende måte godtgjør at hun eller han oppfyller kravene som er gitt i denne forskrift. I slike tilfeller skal prøve for autorisasjonsbevis i Norge gjennomføres i henhold til § 11.

§ 18.Tilbakekall av autorisasjonsbevis
(1) Ved medisinsk uskikkethet skal Luftfartstilsynet tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis, jf. § 7 (1).
(2) Ved tvil om innehavers kompetanse kan Luftfartstilsynet tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis.
(3) Dersom innehaver av autorisasjonsbevis under utøvelse av sin tjeneste forsettelig eller uaktsomt har overtrådt bestemmelser i denne eller andre forskrifter og instrukser som skulle vært ivaretatt for å sikre en forsvarlig trafikkavvikling innenfor vedkommendes ansvarsområde, kan Luftfartstilsynet midlertidig eller permanent tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis.
(4) Luftfartstilsynet kan tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis midlertidig eller permanent dersom innehaveren utenfor tjeneste gjør seg skyldig i forseelse av betydning. Ved mistanke om slike straffbare forhold kan Luftfartstilsynet suspendere autorisasjonsbeviset inntil saken er endelig avgjort.
§ 19.Pliktmessig avhold
(1) Dersom flygeinformasjonstjenestepersonell straffes for overtredelse av forskrift 17. desember 2001 nr. 1462: om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personell i luftfartens flysikringstjeneste skal yter av lufttrafikktjeneste umiddelbart ta vedkommende ut av tjeneste og samtidig underrette Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet skal deretter tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis og yter av lufttrafikktjeneste skal tilbakekalle vedkommendes enhetsspesifikke autorisasjon, for minst 1 år, med mindre særlige grunner tilsier noe annet.
(2) Det samme gjelder når den som har gjort vakttjeneste har nytt alkohol eller tatt annet berusende eller bedøvende middel i de første 6 timer etter tjenesten når vedkommende forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av forhold i tjenesten. Forbudet mot å nyte alkohol gjelder likevel ikke etter at politiet har latt lege ta blodprøver eller har avgjort at blodprøve ikke skal tas.
(3) Dersom flygeinformasjonstjenestepersonell ilegges straff eller domfelles for straffbare forhold nevnt ovenfor, og dette skjer mindre enn 5 år etter at vedkommende er blitt straffet eller domfelt for tilsvarende forhold, skal Luftfartstilsynet tilbakekalle vedkommendes autorisasjonsbevis og yter av lufttrafikktjeneste skal tilbakekalle vedkommendes enhetsspesifikke autorisasjon, for alltid.
§ 20.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 21.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. februar 2009. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. august 1986 nr. 4639 for oppnåelse og opprettholdelse av autorisasjon for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og forskrift 30. juni 1994 nr. 707 for oppnåelse og opprettholdelse av autorisasjon for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste (HFIS) ved innretning på norsk kontinentalsokkel.

§ 22.Overgangsbestemmelser
(1) Personell som er autorisert i henhold til tidligere forskrift 12. august 1986 nr. 4639 for oppnåelse og opprettholdelse av autorisasjon for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste (AFIS) og forskrift 30. juni 1994 nr. 707 for oppnåelse og opprettholdelse av autorisasjon for utøvelse av lokal flygeinformasjonstjeneste (HFIS) ved innretning på norsk kontinentalsokkel, beholder sin(e) autorisasjon(er) uten at ny(e) prøve(r) for autorisasjonsbevis må avholdes.
(2) Kravet om at personell som skal ha oppsyn med elever under utdanning (§ 10 første ledd) og personell under overføringstrening (§ 16 annet ledd) må ha autorisasjon som praksisinstruktør gjelder fra ett år etter forskriftens ikrafttredelse.
(3) Innehavere av autorisasjon som er utstedt før 31. januar 2009 gis språkrettighet i norsk og engelsk på nivå 4.

Veiledning til forskriften

Generelt

Forskriften spesifiserer ingen øvre aldersgrense for utøvelse av AFIS og HFIS. Pensjonsalder reguleres annetsteds, enten i lovverket (arbeidsmiljøloven) eller i kollektive/individuelle arbeidsavtaler. Forskriftsverket for øvrig stiller helse- og kvalifikasjonsmessige krav for å utøve flygeinformasjonstjeneste. Yter av lufttrafikktjeneste må ha systemer som sikrer at kravene til enhver tid er oppfylt.

Til § 4

Et autorisasjonsbevis er et dokument som bekrefter at innehaveren er kvalifisert og innehar de personlige egenskaper, medisinske godkjenninger og kunnskaper som er nødvendige for å utøve lokal flygeinformasjonstjeneste. Autorisasjonsbevis oppnås dersom man består en prøve for autorisasjonsbevis jf. § 10 og § 11. I autorisasjonsbeviset påføres hvilken type tjeneste vedkommende er autorisert for. Et enhetsspesifikt autorisasjonsbevis må utstedes av yter av lufttrafikktjeneste for å angi ved hvilken enhet eller sektor innehaveren er autorisert.

Til § 5 (1)

Vandelskravene vil fremgå av ny vandelsforskrift som er under utarbeidelse i Luftfartstilsynet. Inntil ny vandelsforskrift er fastsatt fremgår krav til vandel av § 6.

Når det gjelder språkkrav er det de samme kravene som gjelder for «language proficiency tests» for flygeledere som er gjeldende for AFIS/HFIS.

Til § 8

Grensen på tre forsøk på å bestå institusjonell utdanning er en øvre grense. Den enkelte utdanningsorganisasjon kan velge å være strengere ved at de ikke godtar tre forsøk.

Til § 11 

Til § 11 (1)

Oppmeldingsskjema finnes på Luftfartstilsynets internettsider. 

Til § 11 (2)

Det kan gis inntil tre forsøk til å bestå teorieksamen og inntil tre forsøk til å bestå den praktiske prøven.

Til § 14 (2)

Henvisningen til § 18 er ment som en påminnelse om at utstedelse av enhetsspesifikk autorisasjon ikke kan skje uten at yter av lufttrafikktjeneste har forsikret seg om at kandidaten er innehaver av et gyldig autorisasjonsbevis utstedt av Luftfartstilsynet.

Til § 18 (4)

Bestemmelsen gjelder straffbare forhold begått utenfor tjeneste. Forholdene må være av en slik art og karakter at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes egnethet til å utøve flygeinformasjonstjeneste.