Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften)

DatoFOR-2008-12-22-1622
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2017-01-03-2
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§20, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, LOV-2009-06-19-97-§19, LOV-2009-06-19-97-§30, LOV-2009-06-19-97-§38, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort23.01.2009   kl. 15.00
Rettet21.02.2014 (forordning 854/2004)
KorttittelAnimaliekontrollforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 12, § 16, § 19, § 20 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 19, § 30 og § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 12 (forordning (EF) nr. 854/2004 endret ved forordning (EF) nr. 1663/2006, forordning (EF) nr. 1021/2008, forordning (EU) nr. 505/2010, forordning (EU) nr. 739/2011, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 218/2014, forordning (EU) nr. 219/2014, forordning (EU) nr. 633/2014 og forordning (EU) 2015/2285) og vedlegg I kap. I del 6.2 nr. 54 (forordning (EU) 2015/1375).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 316, 6 aug 2010 nr. 1147, 4 juli 2011 nr. 773, 2 mai 2012 nr. 415, 1 okt 2012 nr. 932, 19 mai 2014 nr. 654, 23 mai 2014 nr. 674, 17 sep 2014 nr. 1294, 27 okt 2014 nr. 1342, 24 nov 2014 nr. 1456, 23 mars 2015 nr. 277, 4 mai 2015 nr. 453, 3 juli 2015 nr. 870, 17 mars 2016 nr. 285, 4 aug 2016 nr. 953, 19 okt 2016 nr. 1217, 3 jan 2017 nr. 2.
Rettelser: 26.03.2009 (§ 18 annet ledd), 01.09.2010 (forordning 854/2004), 01.11.2010 (forordning 854/2004), 21.02.2014 (forordning 854/2004).