Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i henhold til skipssikkerhetsloven § 50

DatoFOR-2008-12-31-1587
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse15.01.2009
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-29-846
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§50, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort09.01.2009   kl. 14.05
KorttittelForskrift om tvangsmulkt, skipssikkerhetsloven

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 31. desember 2008 med hjemmel i lov 16 februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 50, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fastsettelse av tvangsmulkt ved manglende oppfyllelse av pålegg gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter. Forskriften gjelder ikke for pålegg som skal oppfylles før fartøyet får forlate havn.

§ 2.Tidsfrister for mulktens løpetid

Tvangsmulkt begynner å løpe når fristen som er satt i vedtaket om tvangsmulkt er utløpt. Lengden på fristen vil fremgå av vedtak om tvangsmulkt, og fastsettes på grunnlag av en konkret vurdering av påleggets alvorlighetsgrad i forhold til sikkerhets- og miljømessige hensyn.

Tvangsmulkten løper inntil rederiet har dokumentert at pålegget er oppfylt.

§ 3.Fravik

I særlige tilfeller kan ilegges tvangsmulkt som er høyere eller lavere enn standardsatsene i § 4 første ledd. I slike tilfeller skal utmålingen foretas som en konkret vurdering, som nevnt i § 4 annet ledd.

Sjøfartsdirektoratet kan også, når sterke hensyn tilsier det, redusere eller frafalle påløpt mulkt.

§ 4.Utmåling av tvangsmulkt

Rederi som ikke har etterkommet pålegg ilagt med hjemmel i skipssikkerhetsloven § 49 innen fastsatt tidsfrist, kan ilegges tvangsmulkt. For fartøy som nevnt i tabellen nedenfor ilegges tvangsmulkt i henhold til standardsatser per dag. Satsene er fastsatt i forhold til rettsgebyret (R):1

Passasjerskip12 passasjerer og færre13-100 passasjererOver 100 passasjerer
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned1 R2 R8 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned½ R1 R4 R
1Se lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
 
KjemikalietankskipUnder 150 bruttotonn150-9 999 bruttotonn10 000-99 999 bruttotonn100 000 bruttotonn og derover
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned1 R3 R5 R10 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned½ R1 R2 R5 R
 
OljetankskipUnder 150 bruttotonn150-9 999 bruttotonn10 000-99 999 bruttotonn100 000 bruttotonn og derover
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned2 R4 R6 R12 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned½ R2 R3 R6 R
 
Offshorefartøy
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned5 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned3 R
 
Lasteskip som ikke er oljetankskip, kjemikalietankskip eller offshorefartøyUnder 400 bruttotonn400-4 999 bruttotonn5 000-49 999 bruttotonn50 000 bruttotonn og derover
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned1 R2 R4 R6 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned¼ R1 R2 R3 R
 
Fiskefartøy6-10,66 meter10,67-14,99 meter15-44,99 meter45 meter og derover
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned½ R1 R2 R4 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned¼ R½ R1 R2 R
 
Flyttbare innretninger
Pålegg som skal oppfylles innen 1 måned12 R
Pålegg med lenger oppfyllelsestid enn 1 måned6 R

For andre fartøy vil tvangsmulkt bli utmålt etter en konkret vurdering. Ved utmålingen legges det særlig vekt på:

a)hvilken type pålegg det er
b)hvor alvorlig den manglende oppfyllelse av pålegget er i forhold til de miljø og sikkerhetshensyn det skal ivareta
c)kostnaden for rederiet ved å oppfylle pålegget
d)rederiets økonomiske stilling.
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft den 15. januar 2009.

Fra samme tid oppheves forskrift 29. juni 2007 nr. 846 om fastsettelse og ileggelse av tvangsmulkt etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 50.