Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO)

DatoFOR-2009-02-09-154
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 2
Ikrafttredelse09.02.2009
Sist endretFOR-2013-03-21-294
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§37, LOV-2008-06-06-37-§47
Kunngjort13.02.2009   kl. 13.50
Rettet02.06.2009 (§ 2, § 3, § 4)
KorttittelForskrift om bunnfisket i Atlanterhav (NAFO)

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 9. februar 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, § 36, § 37 og § 47.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 nov 2009 nr. 1382, 19 jan 2011 nr. 58, 10 jan 2012 nr. 27, 6 jan 2012 nr. 49, 21 mars 2013 nr. 294.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskrift er å beskytte sårbare marine økosystemer, og gjelder ved fiske med bunnredskap med norske fartøy i områder utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt farvann) i det nordvestlige Atlanterhav nord for 35° N og vest for en linje trukket langs meridianen 42° V til posisjonen 59° N 42° V og derfra langs meridianen 44° V til Grønlands kyst.

0Endret ved forskrift 19 jan 2011 nr. 58.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)bunnredskap, redskap som ved normalt fiske sannsynligvis vil komme i kontakt med havbunnen.
b)eksisterende fiskeområder, områder som er identifisert av den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon (NAFO) til å være eksisterende fiskeområder. Koordinatene for disse områdene finnes på hjemmesidene til organisasjonen; http://www.nafo.int/fisheries/regulations/nafo-footprint.pdf.
c)nye fiskeområder, områder som ligger utenfor eksisterende fiskeområder.
d)sammenstøt, tilfeller når mengden per fangst (trålhal, line- eller garnsetting) overstiger 7 kilogram sjøfjær, 60 kilogram andre levende koraller og 300 kilogram svamp.
0Endret ved forskrifter 18 nov 2009 nr. 1382, 10 jan 2012 nr. 27, 21 mars 2013 nr. 294.
§ 3.Fiske i eksisterende fiskeområder

Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

a)rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og
b)stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.
0Endret ved forskrifter 19 jan 2011 nr. 58, 21 mars 2013 nr. 294.
§ 4.Fiske i nye fiskeområder

I tillegg til den tillatelse som eventuelt er gitt i medhold av forskrift 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, må fartøy ha en spesialtillatelse fra Fiskeridirektoratet for prøvefiske i nye fiskeområder.

Slik spesialtillatelse kan bare gis dersom fartøyet har forelagt for Fiskeridirektoratet til godkjennelse:

a)en detaljert protokoll for prøvefiske som inkluderer en fangstplan om fiskeredskaper, fiskeslag, bifangst, tidspunkt og områder, og
b)en plan for å unngå skade på sårbare marine økosystem, og
c)en plan for dagbokføring og rapportering, og
d)en plan for innsamling av data om sårbare marine økosystem.

Fiske i nye områder er forbudt uten observatør om bord, godkjent av Fiskeridirektoratet. Kostnadene ved å ha observatør om bord, herunder utgifter til lønn, inklusive renter ved forsinket betaling, transport til og fra fartøy, kost og losji til havs skal dekkes av fartøyet.

Fartøy skal for hver fangst beregne kvantum indikatorer på sårbare marine økosystem.

Dersom beregningen viser et sammenstøt, skal fartøyet uten ugrunnet opphold gjennomføre følgende prosedyre:

a)rapportere hendelsen til Fiskeridirektoratet, hvor beliggenhet og type berørt økosystem fremgår, og
b)stoppe fisket og flytte minst 2 nautiske mil fra den posisjon som, basert på all tilgjengelig informasjon, mest sannsynlig er nærmest det identifiserte sårbare marine økosystem.
0Endret ved forskrifter 19 jan 2011 nr. 58, 21 mars 2013 nr. 294.
§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

0Tilføyd ved forskrift 6 jan 2012 nr. 49.
§ 6.Straffeansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift straffes etter kapittel 12 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 49 (tidligere § 5).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 6 jan 2012 nr. 49 (tidligere § 6).