Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.

DatoFOR-2009-02-25-240
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse17.04.2009
Sist endretFOR-2016-11-23-1359
EndrerFOR-2001-04-25-473
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§19, LOV-1985-05-24-28-§20
Kunngjort03.03.2009   kl. 13.10
Rettet01.05.2009 (skrivefeil § 10)
KorttittelForskrift om bankers adgang til lån i Norges Bank

Hjemmel: Fastsatt av Norges Bank 25. februar 2009 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 19 annet ledd og § 20.
Endringer: Endret ved vedtak 17 april 2009 nr. 426 (ikrafttr.). Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1880, 25 jan 2012 nr. 104, 23 nov 2016 nr. 1359.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder bankers adgang til døgnlån (D-lån), lån med fast løpetid (F-lån), ordinære innskudd og innskudd med fast løpetid (F-innskudd) i Norges Bank.

Med banker menes forretnings- og sparebanker med hovedsete i Norge og filialer etablert i Norge av banker og kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat.

Forskriften gjelder også for banker og kredittinstitusjoner som har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge fra et etablert forretningssted i annen EØS-stat, og som ikke er etablert med filial i Norge (grensekryssende virksomhet).

§ 2.D-lån

Med D-lån menes lån som banken tar opp gjennom dagen og over natten.

D-lån gjennom dagen tas opp i løpet av åpningstiden til Norges Banks oppgjørssystem og betales tilbake innen systemet stenges om kvelden. D-lån over natten løper fra oppgjørssystemet stenges om kvelden og til systemet åpnes neste bankdag.

D-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i § 9. Lånerammen tilsvarer verdien av pantsatte aktiva fratrukket den avkortingen som Norges Bank fastsetter.

Det påløper kun rente på D-lån over natten. Renten beregnes etter reglene i § 4.

§ 3.Folioinnskudd

Banker kan plassere folioinnskudd i Norges Bank. Innskudd gjennom dagen er ikke rentebærende. Renten over natten beregnes etter reglene i § 4.

§ 4.Rentesats og renteberegning for folioinnskudd og D-lån

Norges Bank fastsetter rentesatsen for folioinnskudd og D-lån. Renten på folioinnskudd kan fastsettes med ulike satser på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

Renten på folioinnskudd og D-lån beregnes daglig etterskuddsvis. Renten beregnes på grunnlag av kalenderdager. Det regnes 365 rentedager per år.

Renten for D-lån belastes bankens konto første oppgjørsdag etter at lånet er tatt opp. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) belastes den andre oppgjørsdagen i den nye måneden.

Renten for innskudd godskrives, eventuelt belastes bankens konto første oppgjørsdag etter at innskuddet er plassert i Norges Bank. Dersom den første dagen og eventuelt påfølgende dager i en måned ikke er bankdag(er), vil renten for denne/disse dagen(e) utbetales, eventuelt belastes andre bankdag i denne måneden.

0Endret ved forskrift 15 des 2010 nr. 1880 (i kraft 3 okt 2011).
§ 5.F-lån

F-lån er lån fra Norges Bank som har fast eller flytende rente og fastsatt løpetid. Låntakerbanken kan ikke betale tilbake F-lån før forfallsdagen for lånet.

F-lån ytes mot sikkerhet etter bestemmelsene i § 9 og for øvrig på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

§ 6.F-innskudd

F-innskudd er innskudd i Norges Bank som har fast eller flytende rente og fast løpetid. Norges Bank betaler ikke tilbake F-innskudd før forfallsdagen for innskuddet.

Bankene kan plassere F-innskudd i Norges Bank på de vilkår og etter de prosedyrer som Norges Bank fastsetter.

§ 7.Utleggelse og tildeling av F-lån og F-innskudd

Norges Bank bestemmer for hver utleggelse om et F-lån eller F-innskudd skal legges ut til en rente som er fastsatt på forhånd, eller ved ordinær eller hollandsk auksjon.

For F-lån skal det foreligge sikkerhet etter bestemmelsene i § 9 ved oppgjør.

Ved auksjon skjer tildeling av F-lån eller F-innskudd etter det eller de budene som sammen med alle bedre bud utgjør det beløp som ønskes tildelt eller inndratt.

Ved ordinær auksjon betales eller mottas den rente hver enkelt budgiver har budt.

Ved hollandsk auksjon skal alle budgivere betale eller motta samme rente. Ved F-lån er dette den laveste aksepterte rente. Ved F-innskudd er dette den høyeste aksepterte rente.

Avgitte bud er bindende. Norges Bank kan avvise ethvert bud.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1359.
§ 8.Rentesats og renteberegning for F-lån og F-innskudd

Renten på F-lån eller F-innskudd med flytende rente betales på det tidspunkt Norges Bank fastsetter. Renten på F-lån og F-innskudd med fast rente betales etterskuddsvis. Renten belastes eller godskrives den enkelte banks foliokonto i Norges Bank.

§ 9.Sikkerhet for D-lån og F-lån

Norges Bank kan godkjenne følgende aktiva som sikkerhet for lån:

a)obligasjoner og sertifikater,
b)eierandeler i verdipapirfond registrert i norsk verdipapirregister,
c)F-innskudd i Norges Bank,
d)innskudd i annen sentralbank.

Norges Bank kan i særlige tilfelle godta andre aktiva som sikkerhet eller fravike kravet til sikkerhet.

Norges Bank kan fastsette nærmere krav til aktiva for at de skal godkjennes som sikkerhet for lån, herunder krav til:

a)pålydende valuta,
b)minimum utestående volum,
c)kredittvurdering,
d)børsnotering eller notering på annen godkjent markedsplass,
e)krav til registrering i godkjent verdipapirregister, og
f)tid til forfall eller uttrekk.

Norges Bank kan stille krav om at en bank øker sin sikkerhetsstillelse dersom størrelsen på bankens lån og påløpte renter overstiger låneverdien av pantet. I slike tilfeller kan også Norges Bank benytte bankens folioinnskudd i Norges Bank som sikkerhet. Folioinnskudd som benyttes som sikkerhet, vil være rentebærende etter reglene i § 3 og § 4.

Norges Bank kan fastsette nærmere regler for verdifastsettelsen og avkortingen av pantsatte aktiva.

Norges Bank kan endre krav til aktiva som godkjennes som sikkerhet for D-lån og F-lån som løper.

Oversikt over aktiva som Norges Bank har godkjent som pant, og reglene for verdifastsettelse og avkorting, er tilgjengelige på Norges Banks internettsider. Det samme gjelder krav som Norges Bank har fastsatt i medhold av tredje ledd i denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 25 jan 2012 nr. 104 (i kraft 15 feb 2012).
§ 10.Grensekryssende virksomhet

Banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en annen stat, og som driver grensekryssende virksomhet i Norge slik det er beskrevet i § 1, kan ta opp D-lån gjennom dagen og plassere innskudd i Norges Bank gjennom dagen og over natten. Norges Bank kan fastsette særlige vilkår for innskudd over natten fra slike banker og kredittinstitusjoner.

Banker og kredittinstitusjoner som er nevnt i første ledd, har ikke adgang til å ta opp D-lån over natten og kan ikke ta opp F-lån eller plassere F-innskudd i Norges Bank. Dersom D-lån ikke innfris ved dagens slutt, kan slike banker og kredittinstitusjoner ilegges strafferente. Norges Bank fastsetter nærmere regler om beregning og betaling av strafferenten.

Norges Bank kan kreve at filialer av banker med hovedsete utenfor EØS legger fram en bekreftelse på at det ikke er knyttet juridisk risiko til pantet banken stiller for lån i Norges Bank.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1359.
§ 11.Begrensing og suspensjon av låneadgangen

Norges Bank kan begrense eller suspendere adgangen til å ta opp lån hvis:

a)denne forskrift eller andre lånevilkår er overtrådt,
b)en bank har mottatt, søkt om eller antas å få behov for lån på spesielle vilkår etter sentralbanklovens § 19 tredje ledd,
c)en banks økonomiske situasjon tilsier det, eller
d)den økonomiske situasjonen til en kredittinstitusjon som driver med grensekryssende virksomhet i Norge, tilsier det.
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Norges Bank fastsetter.1

Forskrift 25. april 2001 nr. 473 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv. oppheves fra det tidspunkt denne forskriften trer i kraft.

1I kraft 17 april 2009, jf. vedtak 17 april 2009 nr. 426.